Bursa Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Bursa Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, Yıldırım Belediyesi tarafından açıldı.

Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı, Yıldırım Belediyesi tarafından, Kaplıkaya mahallesinde Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi olarak yapılıp, kentlilik bilinci ışığında, ilçeye yeni bir kent kimliğini vurgulayacak, kentte görsel kalitenin arttırılarak, insanların, sosyal ve kültürel aktivitelerinde birliktelerini sağlayacak bir odak noktası oluşturmak, güzel sanatları teşvik etmek, Bursa kentine ihtiyaç duyduğu çağdaş bir “Cazibe Merkezi” kazandırmaktır.

Yarışmanın Niteliği ve Yeri
Yıldırım Belediyesi sınırları içinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel Rekreasyon alanı olarak gösterilen, batıda Kanuni caddesi ve 4. sokak, kuzeyde Fidyekızık köprüsü ve Bursa Caddesi, güneyde de Uludağ yamaçları ile sınırlı Kaplıkaya ve Fidyekızık mahalleleri arasında kalan Kaplıkaya deresi kenarında 200.000 m2 lik alanı içeren “Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje” yarışması düzenlenmiştir.

Alan; Kamu İhale Kanunu kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Katılma Koşulları
Yarışmaya tüm TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler. Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Üyeleri de ekiplerinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi müellif mimar bulundurmak kaydıyla bu yarışmaya katılabilirler. Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı olması ve Yıldırım Belediyesi’nden (Yıldırım Belediyesi Satınalma Müdürlüğü Şükraniye Mah.Kurtuluş Cad. Yıldırım / Bursa ) adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir. Şartname bedeli olan 50 YTL (Elli Yeni Türklirasi). Vakıflar Bankası Bursa Şubesi 2065000 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-fax (0224 3643508 ) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Yarışmacıların,
1. Yarışma Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olması,
2. TMMOB Mimarlar Odası , Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı olması,
3. Şartname satın alarak adres bırakması,
4. Yer görme belgesi alması gerekmektedir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri

1. Özgen Keskin, Yıldırım Belediye Başkanı
2. Eren Altun, Şehir Plancısı (DEÜ)
3. Dr. Turgay Ateş, Şehir Y. Plancısı Peyzaj Mimarı (ODTÜ)
4. Ahmet Aybar, Mimar ( İDMMA ), Bursa Mimarlar Odası Şube Başkan
5. Mustafa Karakoç, Mimar ( SÜ ), Yıldırım Belediyesi Teknik Başkan Yrd.
6. Adem Özdemir, İnşaat Müh.(İDMMA), Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı
7. Şaziye Sezginer, Mimar (ADMMA), Çekül Vakfı Bursa Şube Başkanı
8. Serdar Tuzcu, İnşaat Müh. (UÜBMF), D.S.İ. 1. Bölge Müdürlüğü

Asli Jüri Üyeleri
1.Baran İdil (Jüri Başkanı), Y.Müh. – Mimar ve Kent Plancısı (İTÜ)
2.Prof . Dr. Zekai Görgülü, Y.Mimar (İDMMA),Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
3.Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Y.Mimar (ODTÜ), Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
4.Doç. Dr. Zuhal Ulusoy, Y. Mimar (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı
5.Hilmi Güner, Mimar (ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
1.Nuran Ünsal, Mimar (ADMMA)
2.Hasan Özbay, Y.Mimar (ADMMA)
3.Hüseyin Bütüner, Y.Mimar (ODTÜ)

Raportörler
1.Dilek Durmaz İnş. Müh. (UÜBMF) A.P.K .Müdürü
2.Mümine Güdü Mimar (KTÜ)
3.Nurcan İşgören Y.Mimar (YÜ)

Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. “Yer Görme Belgesi” Yıldırım Belediyesi APK Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır. Bursa dışından katılan yarışmacılara 100 YTL.(yüz yenitürk- lirası) tutarında yol gideri (proje teslim edilmesi şartı ile) Yıldırım Belediyesi tarafından sonuçların gazete ile ilanından sonra, en geç 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir. Ödenebilmesi için yarışmacının bu 30 gün içinde raportörlüğü arayarak teslim fişi ile birlikte banka hesap numarasını faks veya yazı ile bildirmesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 17/05/2005
Sorular İçin Son Gün: 06/06/2005
Teslim Tarihi: 09/08/2005
Jüri Değerlendirme: 17/08/2005
Sonuçların İlanı: 26/08/2005

Soru ve Cevaplar
a) Yarışmacılar 06/06/2005 pazartesi günü 17:00”a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili soruları ” Bursa Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” Yıldırım Belediyesi A.P.K. Müdürlüğü’ne şahsen veya yarışma@yildirim-bld.gov.tr  adresine elektronik posta veya 0 –224 –364 35 08 faks ile gönderebilirler.

b) Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaşan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında en geç 7 gün içerisinde yarışmacıların adreslerine cevaplar posta ile gönderilecektir.

Jürinin Toplantı Günü ve Sonuçların İlanı
Jüri, değerlendirme çalışmaları için 17/08/2005 Çarşamba günü saat 09:30”da toplanacaktır. Yarışmanın sonucu, günlük iki ulusal gazetede ilan edilecektir.

Birincilik Ödülü Kazanan Projenin Uygulanması
• Yıldırım Belediyesi , uygulama projelerini yarışmada 1. lik ödülünü alan proje müellifine (lerine) yaptıracaktır. Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür. Belediye, varsa jüri üyelerinin önerilerini de dikkate alarak Müelliften uygulama safhalarında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir.
• Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi, uygulama projelerini yapmak istemezse veya Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın davetine müteakip 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmadığı takdirde hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda 2.lik ödülü alan Müellife aynı süreç uygulanır. Bu durumdan da bir sonuç alınmadığı taktirde Belediye dilediği gibi harekette serbest kalır.
• Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır
•Yarışmadan sonra sözleşme ile müellife yaptırılacak projeler bedeli en az 200.000YTL + KDV’dir.Bu bedel tanımlanacak hizmet tür ve miktarına göre Belediyece artırılabilir.
• Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağlantısından sonra proje sahibinin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkanları kalmadığı hallerde iş tasfiye edilir ve Belediye dilediği şekilde harekette serbest kalır.

İletişim İçin,
Adres: “Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”
Yıldırım Belediyesi APK Müdürlüğü
Şükraniye Mahallesi Kurtuluş Cad.
Yıldırım / BURSA
Telefon: 0224 3635500 / 369-209-286
Faks: 0224 3643508 (Faksların üzerine “Yıldırım Belediyesi APK Müdürlüğü
Dikkatine” uyarı yazısı yazılmalıdır.)
E-mail: yarisma@yildirim-bld.gov.tr

Etiketler

Bir cevap yazın