3. Ödül, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

3. Ödül, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

KONUM

Kentsel dönüşüm projesi, Uşak kent merkezi’ndeki eski tabakhane bölgesine yeni sosyal, fiziksel, mekansal ve simgesel potansiyelleri eklemeyi hedeflemektedir. Belediye Hizmet Binası alanı kentsel dönüşüm bölgesinin önemli bir noktasındadır. Proje alanı; Atatürk Bulvarı’ndan başlayıp Dokuz Sele Deresi’ni de içine alarak kent merkezine kadar uzanan yeşil aksın odağında yer almaktadır.

AMAÇ

Kent merkezi olma niteliği taşıyan kentsel dönüşüm projesi, ikinci etapla birlikte Uşak Kent Merkezi’ne direkt bağlanacaktır. Bu sayede kent merkezi Atatürk Bulvarı’na kadar uzayacak , proje alanı çeperi genişlemiş Uşak kent merkezinin fiziksel ve işlevsel olarak kentin yeni odağı olacaktır.Yeni odağın potansiyellerini ve gereksinimlerini karşılamak tasarımın ana kriterlerinden biri olmuştur.

YAKLAŞIM

Tasarımda; kentin önemli arterleri olan Celal Bayar Caddesi ve Gün Sazak Caddesi’nin arasında uzanan; yeşil aksın sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Yapının arazinin kuzey çeperine çekilerek önünde kent meydanı için daha büyük boşluk bırakılmıştır. Kuzeydeki ticari fonksiyonlu otel ve ofis binaları arasında meydanla direkt görsel ve mekansal ilişki kuran kamusal yüzey oluşturması amaçlanmıştır. Bu yüzey kent meydanıyla belediye hizmet binasının simgesel etkisini, görsel ilişkisini, algısını ve okunabilirliğini artıracak şeffaf bir ekran olarak tasarlanmıştır.

KENT MEYDANI ve KENT SAHNESİ

Kent meydanı; belediye binası girişi, çok amaçlı salon girişi, kafeterya, kent açık hava sahnesi fonksiyonlarını içerir. Yeşil aksı da içine alan, suyla ilişkilenen meydan günün farklı saatlerinde dinamikliğini sürdürecek niteliktedir. Kent meydanı ile Dokuz Sele Deresi arasında şeffaf cepheli sosyal birimler ( çok amaçlı salon meydan girişi, sergi holü ve kafeterya) yer alır. Rekreatif sosyal birimler meydanı güçlü bir şekilde sarmakta mekan hissinin güçlenmesini sağlamaktadır.
Kent sahnesi , yeşil aksın kent meydanındaki uzantısıdır. Çok amaçlı salon fuayesi açık hava sahnesi ile alt zemin kotta birleşir.

ÖLÇEK

Proje bütünündeki kotlanmalar ve total yükseklikler, peyzaj ve yapı arasındaki düşey ve yatay mesafeler, su ve yeşil ile kurulan peyzaj düzenindeki lineerlik , görsel anlamda kat edilebilecek mesafe bir yaya olarak kentlinin proje alanındaki konumundan yola çıkılarak kararlaştırılmıştır.Bu anlamda yapı ve çevresi hem kentsel ve mimari fonksiyonları içeren bir bütün hem de su ve peyzajla ilişki bir gezinti alanıdır.

Derenin her iki yakasını kat eden promenadlarla dere arasında zaman zaman seyir terasına dönüşen eğimli yeşil alanlar kurgulanmıştır. Bu sayede dere yatağı boyunca yeşilin suyla direkt teması sağlanmış, dere doğal karakterini yeniden kazanmıştır.

Kuzey ve güney cepheler çalışma alanlarının gereksinimi olan doğal aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme girdileri düşünülerek farklı kabuklarla sarılmaktadır.

TASARIM ÖĞELERİ

Kuzey cephesi, çevresinde şekillenen otel ve ofis bloklarıyla kuracağı ilişki düşünülerek yöreye ait doğal taş masif bir cephe anlayışına gidilmiştir.
Meydana ve peyzaja yönelen çift cidarlı cam cephe hem yoğun güneş ışınından kontrollü bir biçimde faydalanılması hem de meydanla kuracağı görsel ilişkiler düşünül erek şeffaf bir kabuk olarak tasarlanmıştır. Çift cidarlı cam cephe yapının aydınlatma yükünü azaltarak enerji tasarrufu sağlarken iç ortamdaki görsel konforu da artırır. Uşak iklimine karşılık olarak yaz ve kış aylarında enerji kazanımı sağlar.
İki lineer kütle tüm katlar boyunca yükselen şeffaf kabuk-atrium ile kesişir, her katta köprülerle birbirine bağlanır.Yapının doğal hava sirkülasyonu ofis cephelerinden, atriumdaki menfezlerden sağlanır.

Yapı 6×6’m lik aks düzenindeki betonarme iskeletten oluşur. Bu iskelet ofis alanlarının gelecekteki farklı kullanımlarına göre değişebilme , geliştirilebilme esnekliğini sağlamaktadır. Ofis alanları, üst kotlarda kat bahçeleri ile birlikte tasarlanmış, zemindeki yeşil doku, parçacıl bir biçimde üst kotlara taşınmıştır.

Zemin kat, kent meydanı, ana giriş , başkanlık özel girişi ve veznelerden oluşur.Yapının fonksiyonu gereği en yoğun kullanıma sahip olacak birimler(vezneli birimler-halkla ilişkiler) meydan ile aynı kotta kurgulanmıştır.Böylelikle bu birimler meydandaki sosyal alanların daha aktif kullanımını sağlayacaktır.

Çok amaçlı salon fuayesine erişimde , sergi holü,kafeterya ve açık hava sahnesi ön fuaye işlevi görmektedir.Bu mekanlar etkinlik dışı kullanımlarda da çok amaçlı salonun kente katılmasını sağlayacaktır. Kent sahnesi ve kent meydanı salonun kullanım potansiyelini farklı kotlarda çeşitli işlevlere imkan tanıyacak biçimde dönüştürür.( Açık hava sergisi, kutlama-kokteyl,sinema gösterimi, konser vs… )

Etiketler

Bir cevap yazın