Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması: “Kentsel Ek”im +

Yarışmaya proje son teslim tarihi 31 Ekim 2012.

Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2012 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Tema: Kentsel Ekim (Urban Implant)

İstanbul, çağlar boyunca birlikte yaşam kültürünün hayat bulduğu bir kent olmuştur. Son yıllarda kente yapılan müdahaleler ile kentin çehresini değiştirirken kentlinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi de amaçlanmış olmakla birlikte; küreselleşen bir tüketim kenti olarak İstanbul bir META olarak kullanılmaya; birbirine benzeyen uluslararası projeler, alışveriş merkezleri, lüks konut alanları gibi, sadece tüketime dayalı mekanlar kenti sarmaya başlamıştır. Oysa, kentli olma kültürünü benimseme sürecinde, kentte yaşayan insanların ortak yaşam alanlarını da paylaşır bir duruma gelmesi önem kazanmaktadır. Diğer yandan, İstanbul son dönemlerde farklı disiplinlerden pek çok araştırmacı ve tasarımcının odağı olmakta, yeni ve deneysel çalışmaların hazırlanmasına ortam hazırlamaktadır. Buradan hareketle, yarışma konusu, etkinliklerin ana teması olan Bir “Palimpsest” Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk üst çerçevesinde ele alınmakta olup yine bu çerçevede kente yapılacak bir ek/ekimi kapsamaktadır.
“Kentsel Ekim” (Urban Implant) sadece, belirli bir kentsel mekâna ekilen, yerleştirilen obje ya da strüktürün kendisine değil, aslında belirgin bir eylem (action), jest (gesture) ya da performatif bir analize yol açan bir araç olarak adlandırılabilir. “Kentsel Ekim” çoğunlukla, kentsel mekânı karmaşık altyapısı olan bir organizma olarak tanımlayan bir mimari tasarım strüktürü olarak düşünülür. Bu kavramın genellikle problemli bir kentsel mekânı, mimari bir strüktürü iyileştirme ya da kentsel mekânı yeniden canlandırma olarak tanımlana geldiği kaçınılmaz. Fakat kavramı statik, sabit bir eleman olarak tanımlayan bu anlayış “kentsel ekim”in kentsel mekânın zaten bir parçası olduğunu tahayyül eder. Diğer yandan, kentsel mekânı canlandıran, kentin bir gösteri sembolü olarak mimari bir yapı da “kentsel ekim” olarak tanımlanabilir.

Sonuç olarak, bu yarışmada amaç, birçok anlam ve kavramsal çerçevesi bulunan “kentsel ekim” kavramını ele alarak, kavramın bir eleman olarak kentsel mekândaki rolüne değil olası söylemsel rolüne odaklanacaktır. Bu söylemsel rol ise, sadece bir yapı elemanı (bir bütünün parçası olarak) değil fakat, belirgin bir kentsel mekânı ve mimarinin kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasi bağlam içinde belirlenmiş halini ortaya çıkaran yeniden bir haritalamaya yarayacak bir eylem tarzı, jest olarak ele alınacaktır. Böylece, “kentsel ekim”, operasyonel bir araç haline gelmeyebilir fakat, gelecekteki kentsel mekânı kolektif tahayyül etmemizi sağlayan spekülatif bir kentsel analiz yolları yaratabilen eleştirel bir cihaz olabilir.

Yarışma Türü

Yarışmanın amacı, yetkin çevre tasarımı ve eserlerini onaylamak değildir. Amaç; yeni kentsel mekân ve yaşama odaklanmaktır. Bu nedenle “kentsel ekim” kavramı tasarım araçları ile birlikte hareket eden, “reanimation”, “revitalization”, “polymerization” gibi bir tür metafor olarak ele alınmalıdır. Öğrencilerden “kendini yeniden üretebilen yabancılık” ve “protez olmayan eklemlenme” üzerine tasarım önerileri geliştirmeleri ve “+”yı “kentsel ekim” mimari tasarım fikri olarak sunmaları istenmektedir.

Katılım Koşulları

Ana tema ile ilişkili olarak, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin katılımına açık bir tasarım yarışmasıdır. Yarışmaya katılan tasarımlar Kültür ve Mekân Sempozyumu 2012 çerçevesinde sergilenecek ve yayın haline getirilecektir.

Jüri Üyeleri

Deniz ASLAN, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Arzu Erdem, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Çiğdem Eren, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Pelin Tan, KHAS – İKSV Tasarım Bienali, Küratoryal Ekip Üyesi
Hülya Turgut, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Ertuğ Uçar, Mimar, Teğet Mimarlık
Alper Ünlü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Raportörler

İpek Şen, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Şebnem Şoher, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ödül

Kazananlara 1000 TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir.

Proje Alanı ve Ölçeği

Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program anlamındaki bağlamına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı medium/ifade aracının kullanımı serbesttir.

İstenilenler ve Teslim Formatı

Proje Paftaları: En fazla 4 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.
Proje Tanımı: A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda en fazla 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatacak metin, anlatım şemalarıyla desteklenecektir.
CD: Tüm proje paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının Word ve pdf formatındaki kopyaları basılmak üzere proje sahibinin isim, soy isim ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı”nın içerisinde teslim edilecektir.
Katılım Ücreti: Şartname ücreti 20 TL’dir. Şartnameye etkinliğin resmi websitesinden (www.mim.itu.edu.tr) ulaşılabilir ya da Arkitera’nın websitesinden (www.arkitera.com) indirilebilir. Ücret Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği İş Bankası Ayaspaşa Şubesi, 1005 240153 No’lu hesaba yatırılacaktır. Gönderilen her bir proje için 20TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.
Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır.
Not: Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2012 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın