TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Tasarım Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası" konulu mimari tasarım gerçekleştiriliyor.

2-YARIŞMANIN AMACI:
“TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası” konulu mimari tasarım gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenekten uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.

3-YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ:
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Projesi’nin yarışma yoluyla elde edilmesidir. Yarışmanın yeri Samsun ili, Kılıçdede Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarları arasında kalan 7919 ada 6 no’lu parseldir.

4- İHTİYAÇ PROGRAMI
Yapımı tasarlanan Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası’nın Mimarlar Odası’nın olağan idari ve teknik işlerinin, üyelik işlemleri ve ilişkilerinin yürütüldüğü bir büro yapısı olmasının ötesinde, Samsun kenti için önemli bir sosyal ve kültürel odak oluşturması amaçlanmaktadır. Başta mimarlık olmak üzere olanak ölçüsünde diğer kültürel ve sanatsal etkinliklerle yapının kentlinin kullanımına da sunulan bir merkez haline gelmesi düşünülmektedir. Yarışmacılardan şartname, ihtiyaç programı ve eklerinde sunulan asgari koşulları sağlarken bu amacı da göz önünde bulundurmaları ve programı bu doğrultuda yorumlamaları beklenmektedir.

• Giriş ve Danışma

• Teknik Ofisler (açık ofis düzeninde)

1. Üyelik İşlemleri ve evrak kayıt 2 kişi

2. Mesleki Denetim 2 kişi

3. Muhasebe 2 kişi

4. Bilgi İşlem 1 kişi

• İdari Ofisler (bağımsız ofisler)

1. Başkan Odası 1 kişi (8 kişilik toplantı olanağı ile)

2. Sekreter Üye Odası 1 kişi

3. Sayman Üye Odası 1 kişi

4. İdari Sekreter Odası 1 kişi

5. Hukuk Bürosu 2 kişi

6. Yayın Komisyon Odası 4 kişi

7. ÇED Komisyon Odası 4 kişi

• Toplantı Salonları

1. Yönetim Kurulu Toplantı Salonu 20 kişi (masa düzeninde)

2. Komisyon ve Eğitim Salonu 30 kişi (seminer düzeninde)

3. Konferans Salonu en az 120 kişi (sahne ve konferans düzeneği ile)

4. Sergi, Kokteyl ve Servis Alanları

5. Fuaye

• Kitaplık 4-6 kişilik okuma ve yak. 5000 kitap için

• Arşiv (şube arşivine yönelik)

• Lokal yak. 50 kişilik (yalnız servis mutfağı ile)

• Yardımcı Mekanlar

1. Wc, Lavabo

2. Mekanik Tesisat Odası

3. Enerji Odası

5-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:
Yarışma; “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Şehircilik Ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, bölgesel ve tek aşamalı mimari proje yarışmasıdır.

Kayıt ve katılım ücretsizdir.

6-YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adı : TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Adresi : Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Barış Ap. No:5/1 İlkadım / SAMSUN

Telefon : 0 362 231 15 70

Faks : 0 362 231 15 75

E- posta : [email protected]

Web : www.samsunmimar.org

7-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (a ve g) bendi dışındaki, koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a-TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda yalnız ekipbaşının Samsun Şube üyesi olması yeterlidir, ekibin diğer üyeleri başka şube üyesi olabilirler),

b-Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c-Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d-Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

e-Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g-Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),

Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyadı, e-posta, telefon ve açık adreslerini yazdırıp yarışma şartnamesini Şubeden bedelsiz olarak alacaklardır.

Bu koşullara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE ÜNVANLARI:

Danışman Seçici Kurul Üyeleri
Selami ÖZÇELİK
Mimar ( İ.T.Ü )

Zerrin ÖZDOĞAN
Mimar ( K.T.Ü )

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Cengiz BEKTAŞ
Y. Müh. Mimar (TU-MUNCHEN)

Doğan HASOL
Dr.Y. Müh. Mimar ( İ.T.Ü )

Deniz İNCEDAYI
Prof.Dr.(MSGSÜ)

Eyüp MUHCU
Mimar ( K.T.Ü )

Hüseyin Sinan OMACAN
Y. Mimar ( İ.T.Ü )

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
1. Sadrettin SOYLU
Mimar (MSGSÜ)

1. Alişan ÇIRAKOĞLU
Mimar (O.D.T.Ü )

1. İlke BARKA
Mimar (MSGSÜ)

Raportörler
Nesrin GÜLMEN
Y.Mimar ( K.T.Ü)

Şule KÖKTENER
Y.Mimar(MSGSÜ)

Burcu ERGÜN
Mimar ( K.T.Ü. )

9-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:

1- Yarışma Şartnamesi

2- Halihazır Harita

3- İmar Durum Belgesi

4- Plankote

5- Jeolojik Rapor ve Zemin Emniyet Gerilmesi (yakın bir parsel için hazırlanan rapor verilmiştir, uygulama öncesi yenilenecektir.

6- Altyapı Paftası

10-YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER:

10.1- Kimlik Zarfı

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine daktilo ya da yazıcı ile “TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” yazılacaktır.

Zarfın içine:

• Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadlarını, bitirmiş oldukları okulu ve diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.

• Mimarlar Odası ilgili şubesince yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin üye tanıtım belgesini,

• Ekip olarak katılım durumunda, bu belgeler ekip ortaklarının her birince verilecektir. (Ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Öteki disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.)

• Yarışmacılardan istenen öteki meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır.

• Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

10.2- Çizimlerin Niteliği ve Ölçeği

* Tüm Kat Planları 1/100(yerkatı planı yakın çevreyi de içerecek biçimde çizilecektir)
* En az iki tane Kesit 1/100 (uzun kesit yakın çevreyi de içerecek biçimde çizilecektir)
* Görünüşler 1/100
* Yarışmacının gerekli gördüğü yerden, yapının ana malzeme ve konstrüksiyon kararlarını açıklayıcı kısmi çizim 1/50
* Yarışmacının gerekli gördüğü diğer çizimler, şema ve görseller
* Mimari Açıklama Raporu : Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir. Ayrıca projenin yapı ekonomisi ve geleceğe dönük sürekliliği açısından işlevine uygun yapım yöntemi, malzeme, genel mimari planlama verileri açıklanacaktır.
* Strüktür Raporu
* Mekanik Tesisat Raporu
* Elektrik Tesisatı Raporu

10.3-Projelerin Sunuş Biçimi:

Pafta boyutu A1 (düşey) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Bir takım kopya ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir. Paftalar sert bir malzeme üzerine yapıştırılmış olacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma şeması yer alacaktır.

10.4-Projelerde Uyulacak Yönetmelikler:

Projelerde Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulacaktır.

10.5-Rumuz ve Ambalaj Esasları:
Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tüm proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca “TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” ibaresi yer alacaktır.

11-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE YARIŞMADAN ÇIKARMA:

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçerek yarışmadan çıkarılır:

1. Kimlik zarfı ve zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar,
2. Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar,
3. Herhangi bir yerinde yapıtın sahibini tanıtan ve işaret bulunan yapıtlar.

12-ÖDÜLLER:
1. Ödül 7.000 TL
2. Ödül 5.000 TL
3. Ödül 3.000 TL

Üç adet eşdeğer mansiyon (her biri) 1.500 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

13-YARIŞMA TAKVİMİ:

21 Mart 2011 Yarışmanın ilanı

11 Nisan 2011 Sorular için son gün

18 Nisan 2011 Cevapların duyurulması

20 Haziran 2011 Projelerin teslimi

04 Temmuz 2011 Sonuçların açıklanması

05 Temmuz 2011 Kolokyum ve Ödül Töreni

14. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar 18.Nisan.2011 Pazartesi günü saat 17.00’ye dek geçecek biçimde yarışmaya ait soruları Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin verili adresine posta, e-posta ya da faks yolu ile iletebilirler. Soru dokümanlarının üzerine “TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması-Sorular” başlığı konacaktır.

Yanıtlar yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara e-posta ile bildirilecek, ayrıca web sayfasında yayımlanacaktır.

15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI
Projeler en geç 20 Haziran 2011 Pazartesi saat 17.00’ye dek oda adresine elden teslim edilebileceği gibi posta, APS, kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, KARGO makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 20 Haziran 2011 Pazartesi saat 17.00’den önce yarışma raportörlüğüne ait faksa gönderilecektir.

24 Haziran 2011 tarihinde saat 17.00’ye dek belirtilen adrese ulaşmayan proje ve eklerinden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu değildir.

16. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışmanın sonucu 04 Temmuz 2011 Pazartesi günü, Mimarlar Odası Samsun Şubesinin web sayfasında ve yerel bir günlük gazetede duyurulacak ayrıca seçici kurul raporu çoğaltılarak yarışmanın sonuçlandığının Mimarlar Odası’na bildirilmesini izleyen bir hafta içinde bütün yarışmacılara gönderilecektir.

17. SERGİLENME YERİ, ZAMANI VE KOLOKYUM
Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, seçici kurulca yarışma dışı bırakılan projeler de dahil, bütün projeler, imzalı seçici kurul raporunun bir kopyası ile birlikte 04 Temmuz 2011 Pazartesi gününden itibaren 10 gün süre ile, TMMOB Lokali/ Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Barış Ap. No: 5/A – SAMSUN adresinde sergilenecektir. Sergi, ücretsiz olarak halka açık olacaktır. 05 Temmuz 2011 Salı günü saat 14.00’da aynı adreste Kolokyum ve Ödül Töreni yapılacaktır.

18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ
Derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini izleyen bir (1) ay içerisinde Mimarlar Odasından tasarımlarını bizzat alırlar ya da vekillerine aldırırlar. Mimarlar Odası, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde Mimarlar odasıyla yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce seçici kurul hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması durumunda Samsun Mahkemeleri’nde çözülecektir.

20. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla belirlenen haklar saklı kalmak koşuluyla, ödül ve mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve kullanım hakları Mimarlar Odası’nın olacaktır.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, uygulama projelerini, yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi uyarınca hazırlatacaktır. Uygulamayı üstlenen müellif, uygulamada Mimarlar odasının ihtiyaç programı konusundaki tasarıma müdahaleyi içermeyen önerilerini dikkate almayı yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır. Mimarlar Odası uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik (PİD) işlerinin ücretini; Mimarlar Odası, Mimarlık Hizmetleri ve En az Bedel Tarifesi uyarınca sözleşmenin yapıldığı yıldaki birim maliyetlere göre, yapı grubu 3B kabul edilmek üzere öder.

Etiketler

Bir cevap yazın