Sürdürülebilir Fuar Alanı Karşılama – Sergi – Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Yarışmada proje teslim tarihi 26 Şubat 2013 Salı günü saat 17:00.

1) YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’de de insan – çevre ilişkileri açısından yaşanan gelişmeler, oluşan dinamikler, çevreye verilen önemin giderek arttığını göstermektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişen kavramlar, gerek bilimsel, gerekse toplumsal zeminlerde ağırlığını giderek daha çok hissettirmekte, özellikle kamu kuruluşlarına, meslek örgütlerine, eğitim kurumlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu bağlamda; Mimarlar Odası Bursa Şubesi de sürdürülebilir çevre oluşum sürecine meslek insanlarının katkıda bulunmasını temel hedef olarak görmekte ve geleceğin mimarlarından, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “Mimarlar Odası” nın sürdürülebilirlik ile ilgili duruşunu anlamlandıracak özgün tasarımlar elde etme amaçlı karşılama ve kayıt kabul standı yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarak güzel sanatları teşvik etmektir.

Dünya ile hatta giderek evren ile insanın aynı bedeni paylaştığının bilincine ulaşmaktır. Çünkü aynı bedeni paylaşan bir sağ el, sol ele zarar vermez.

Hoyratça tükettiğimiz doğal kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı ve yaşamsal döngünün önü kesildiği takdirde erkenden yok olacağı bilinmelidir. Medeniyetin bedeli ise, yok edilen bir dünya değildir. Bir yaşamı sürdürebilir kılmak; yenilenebilir enerjiler kullanarak yaşam sürdürürken, en az atık üretmek hedefine giden bir yolda ilerlemektir. Fakat unutmamalıdır ki, yaşam bir alışveriştir. Sıfır atık; atık üretmemek değil, tasarımın işlevi bittiğinde, malzemesinin dönüşebilir, yani tekrar yaşamsal döngüye dahil edilebilir olması demektir…

Temel soru ise; dönüştürmek zorunda olduğumuz malzemelere aslen mahkum olup olmadığımızdır. Alternatif bir yaşam ve üretim tekniği, tüm tasarımlarımızın en önemli ve öncelikli araştırması olmalıdır. Başını sonunu sorgulamadığımız malzemelerle bir yaşam kurmaya kalkarsak unutmamalıyız ki; yaşam da “bir kez” kaybedilir.

2) YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır.

3) YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Yarışmanın konusu Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “SÜRDÜRÜLEBİLİR KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI” tasarımıdır. Söz konusu tasarımın yeri Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı içinde olup, diğer bilgiler ekte mevcuttur.

4) İHTİYAÇ PROGRAMI
Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı giriş holünde;
Karşılama ve kayıt kabul standı …………………………… toplam 24 m2
Mimarlar Odası’nın kurumsal kimliği yanında sürdürülebilirlik temasını da içeren, hızlı ve kolay imal edilebilecek, sökülebilir-takılabilir, gelecek yıllarda da Fuar ve Kongrelerde karşılama amaçlı olarak kullanılabilecek stantta aşağıdaki temel fonksiyonlar bulunmalıdır:
– Karşılama Bankosu(dört kişilik)…………………………………….16 m2
– Mimarlık Vakfı Standı(bir kişilik )…………………………………… 4 m2
– Kongre kitapçıkları ve çantaları için depo mekanı……………….. 2 m2
– Kitap ve CD satış alanı …………………………………………….. 2 m2

Kazanan proje 27 Mart 2013 tarihinde başlayacak olan fuar alanında uygulanacağından; tasarımlar kısa sürede imal edilebilecek ve kolaylıkla monte edilecek sistemde ele alınmalıdır.

Sponsor firmalar için mekan kurgusu (giriş holü içinde müellif önerecektir)

Sergi alanı
Yaklaşık 50 adet (A0) pafta sergilenebilmelidir.(giriş holü içinde müellif önerecektir)

İşlik (25 kişilik)
Devingenliği ile, atölye kullanıcısının tasarımına göre değişime olanak veren mekan kurgusu içermelidir (giriş holü içinde müellif önerecektir).
Katılımcının öngördüğü senaryo doğrultusunda programla ilgili çeşitli esneklikler kazandırılabilir.

5) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
-Seçici Kurul üyeleri ve sponsorlar ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında lisans öğrencileri ile sınırlıdır.
-Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık öğrenimi gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
-Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının Mimarlık Bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
-Katılımcılar; Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden veya www.bursamimar.org.tr internet adresinden ücretsiz şartname alarak yarışma raportörlüğüne *KAYIT FORMU ile kayıt olacaklardır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
-Yarışma ilan edildiği tarihte lisans öğrencisi olanlar yarışmaya katılabilirler.
-Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
-Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ne aittir. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir (Paftalar sergi amaçlı kullanılacaktır).
-Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

6) YARIŞMA TAKVİMİ
15 Ocak 2013 : Yarışmanın İlanı
15 Şubat 2013 : Soru Sorma İçin Son Tarih
26 Şubat 2013 : Proje Teslimi, Saat 17.00
02 Mart 2013 : Jüri Değerlendirmesi
04 Mart 2013 : Sonuçların İlanı
27 Mart 2013 : Ödül Töreni
27-31 Mart 2013 : Sergi

7) İDARE ve RAPORTÖRLÜK BİLGİLERİ
Adı : Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Adresi : Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer/ Bursa
Tel : 0.224.453 56 00
Faks : 0.224.453 56 01

(Faksların üzerine Yarışma Raportörlüğü’ nün Dikkatine” Uluslararası Yapı ve Yaşam
Kongresi için “KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI TASARIMI” uyarısı yazılmalıdır.)

e-posta: [email protected]
Web: www.bursamimar.org.tr

8) JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Mimar Nizamettin KAYA Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
Mimar Erdem YURDUSEVER Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sayman Üyesi

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Nilüfer AKINCITÜRK Uludağ Üniversitesi Müh. Mim Fak. Mimarlık Bölümü
Prof.Dr. Ataman DEMİR MSGSÜ / Işık Üniversitesi Güzel San. Fak. İç Mim. Böl.
Prof.Dr. H.Semih ERYILDIZ Gebze Yüksek Tek.Ün.Mim.Fak.Mim.Böl.
Doç.Dr. Arzu ÇAHANTİMUR Uludağ Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Mimarlık Bölümü
Öğr.Gör.Dr. Göktürk GÜLTEK Gazi Üniversitesi Mim.Fak.Mim.Böl. / Atılım Ün.İç.Mim. Çev.Tas.Böl.
Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN Serbest Mimar
Y.Mim. İhsan DUYGULU Serbest Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Belgin TİPİ Bozok Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mim Böl.
Yard. Doç. Dr. Ülger BULUT İstanbul Arel Ün.Mim Fak. Mim. Böl.

RAPORTÖRLER
Ar. Gör.Y. Mim. Ayça TOKUÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mim Fak. Mim Böl.
Ar. Gör.Y. Mim. Aylin AYNA Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mim Böl.
Mimar. Ali ÖZTAŞ Mimarlar Odası Bursa Şubesi

9) ÖDÜLLER
1.ÖDÜL : 3.000.-TL.
2.ÖDÜL : 2.000.-TL.
3.ÖDÜL : 1.000.-TL.
MANSİYON : 3 x 500.-TL

10) YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
1. Yarışma Şartnamesi
2. İhtiyaç Programı
3. 1/100 ölçekli Tüyap Sergi ve Fuar Salonu Plan, Kesiti ve Görünüşleri
4. Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar

11) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışma şartnamesi web sitesinden sağlanabilir.

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
Projelerin çiziminde kullanılacak kağıdın cinsi, çizim tekniği ve renk serbesttir. Projeyi daha iyi anlatabilmek için gerekli görülen görsel dokümanlar perspektif vs. sunulabilir. Sergileme kolaylığı bakımından 1 adet A0 boyutunda ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacaktır.

ÇİZİMLER:
– Genel Yerleşim Planı…………………………………………1/200
– Karşılama ve Kayıt Kabul Standı Yakın Çevresi………….1/100
– Planlar, Kesitler, Görünüşler………………………………..1/20
– Sistem Kesiti…………………………………………………. 1/5
– Çeşitli görseller

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda birden çok kez uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.

CD İLE TESLİM
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt ya da doc formatında) iki kopya CD olarak teslim edilecektir.

12) KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılmış Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI 2013 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarf içine;
– Ad, Soyad
– Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
– Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.
Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

13) RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz beş rakamlı, 1X5 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır.
Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

14) YARIŞMA TAKVİMİ
Proje yarışması ilk ilan tarihi ile başlayıp 26 Şubat 2013 Salı günü saat 17:00 ‘da sona erecektir.

15) PROJELERİN TESLİM GÜNÜ YERİ VE ŞARTLARI
Proje teslim tarihi 26 Şubat 2013 Salı günüdür. Projeler bu tarihte saat 17.00’a kadar elden teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda ilan edilen tarih ve saatte kargoya teslim edilmiş olma şartı aranır. (Kargo ile teslimlerde 26 Şubat 2013 Salı Saat 17.00 saatine kadar kargo teslim fişi odaya fakslandığı takdirde kabul edilir.) Kargo ya da posta yolu ile teslim edilen projeler 01 Mart 2013 Cuma gününe kadar teslim adresine ulaştırılmış olması gerekir. Bu tarihte teslim adresine ulaşmamış projeler teslim edilmemiş sayılırlar.

Proje gönderi adresi:
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer/ Bursa
Tel: 0.224.453 56 00
Fax: 0.224.453 56 01

Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

Etiketler

Bir cevap yazın