Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması

Yarışmaya proje teslim tarihi 16 Haziran 2015.

KONU

Söke Belediyesi; ekte verilen paftalarda yer ve büyüklüğü/ sınırı tanımlanan alanda, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehirve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca serbest, ulusal vetek kademeli olarak ve hizmet sözleşmesi yapılmasıile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Söke Belediyesiİmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” açmıştır. Söke’nin gelecekte hizmet merkezi olarak gelişmesini destekleyecek biçimde mevcut kent merkezi gelişmekoridoru ve Söke Çayı kent içi geçişini çevreleyen 1.001.605,618 m2’lik (100,16 Ha) alan içinde kalan mevcut kentsel dokunun yenilenmesi hedeflenmektedir.

AMAÇ

Yarışma alanı sınırı içinde kalan alan, Söke’de 2005yılında başlatılan imar planlama çalışmaları kapsam ve sınırları içerisinde yer almış ve alanda 2006 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nın hüküm ve koşulları uygulanmıştır.Ancak geçen süre içerisinde görülmüştürki; gerek bu planların kararları, gerekse mevcut mekânsal yapının / arazi kullanımının nitelikleri kentiçin 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda öngörülen “Aydın Metropoliten Alanı Alt Merkezi” olma vizyonunu sağlamada yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda yürürlükteki nazım ve uygulama imarplanı açısından ortaya çıkan ve şartnamenin 3.maddesinin“sorunlar” başlığı altında belirtilen nedenlerin ağırlık kazanması sonucu, Söke Belediyesi Meclisi, yarışma alanını oluşturan bölge için 08.09.2014 tarihli kararları ile yürürlükteki nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasının bir yıl süre ile durdurulması kararını vermiştir. Söke Belediye Meclisi’nin bu kararlarını, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11.12.2014 günlü toplantısında müzakere ederek, geldiği şekliyle kabulüne oybirliğiile karar vermiştir. Ekte verilen “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” alanına dair açıklama raporunda, imar planlarının uygulanmasının durdurulmasına ilişkin gerekçeler daha ayrıntılı biçimde yer almaktadır. Sonuçta; Söke Belediyesi söz konusu kararı ile “kat”ve “kot”u tarifleyen durağan / klasik bir imar planı yerine, kentin 2025 yılı için bir metropoliten alt bölge merkezi olma hedefine uygun, yeni planlama çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu duyarlı ve özgün yaklaşımın gerçekleşmesi için de “yarışmayöntemi” seçmiştir. Yarışmanın amacı ise, mevcutimar planının revizyonuna farklı açınımlar sunabilecek kentsel ölçekte tasarım ilkelerini, yöntemlerini ve/veya modellerini ortaya koyabilecek fikirlerin elde edilmesi olarak belirlenmiştir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Süleyman TOYRAN – Söke Belediye Başkanı
 • İsmail YERLİ – İnşaat Mühendisi – Söke Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı
 • Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ – Şehir Plancısı – Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mine EVEN – Mimar – Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Müge BAYRAK – Mimar- Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Asıl Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ – Mimar/Şehir Plancısı – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Jüri Başkanı
 • Prof. Dr. A. Emel GÖKSU – Şehir Plancısı
 • Bülend TUNA – Mimar
 • Ali KURAL – Mimar/Kentsel Tasarımcı
 • Yard. Doc. Dr. Ali KILIÇ – Mimar/Şehir Plancısı – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR – ŞehirPlancısı/Kentsel Tasarımcı – Dokuz Eylül ÜniversitesiMimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Murat ŞANAL -Mimar

Raportörler

 • Ar. Gör. Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA – ŞehirPlancısı/Kentsel Tasarımcı – Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Ar. Gör. Burçin HEPGÜZEL – Şehir Plancısı/KentselTasarımcı – Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Burçin ALDAN – Mimar – Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmacıların jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir.
 • Yarışmaya en az bir şehir plancısı ve bir mimar olmakkoşulu ile ekipler katılabilir. Gereksinim duyulduğu takdirde diğer meslek alanlarından kişiler, danışmanveya yarışmacı olarak ekipte yer alabilir.
 • Yarışmacıların şartname ve yer görme belgesi alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir. Şartnamenin alımı için, elden ya dabanka yolu ile 100 TL şartname bedelinin yatırılması zorunludur
  Banka Hesap: Vakıfbank Söke Şubesi
  Hesap No: 00060-158007292296674
  IBAN:TR 71 0001500 1580 0729 2296 674
 • Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 3 (üç) eşdeğer ödül verecektir. Her bir eşdeğer ödül için 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca gerekli görmesi durumunda satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) ayrılmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 20 Mart 2015
 • Soru sormak için son gün: 13 Nisan 2015
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 21 Nisan 2015
 • Projelerin son teslim tarihi: 16 Haziran 2015
 • Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 18 Haziran 2015 
 • Jüri çalışması başlangıcı: 20 Haziran 2015

 

 

PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Yarışma 20 Mart 2015 Cuma günü başlayacak, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 17:00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde, üzerine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası, KonakMah. Saraçlar Cad. No:21 Söke / AYDIN” adresine imza karşılığında elden, veya 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’den sonra kargoya teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. 

Kargo makbuzu “0(256) 518 20 93” no’lu faksa veya “[email protected]” e-posta adresine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’ye kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen projelerden; 18 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” başlığı konulacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yarışma Ekleri ve Dosyaları

Yarışmaya dair idare tarafından sunulan dosyaları ve ekleri buradan indirebilirsiniz.

Etiketler

5 yorum

Bir cevap yazın