Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Sivas Belediyesi tarafından ön seçimli olarak açılan yarışmanın son başvuru tarihi 22 Şubat 2016.

YARIŞMANIN AMACI

“Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” ile Kızılırmak kıyısı boyunca güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda; ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi tasarım çözümlerinin öne çıkarılması; sürdürülebilir bir çevre tasarımı ve planlama anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma, Sivas Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca “ulusal ön seçimli fikir projesi yarışması” olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışma konusu alan; Sivas ili, Merkez ilçesinde, Kızılırmak kıyısında, tarihi Eğri Köprü ile tarihi Kesik Köprü arasında kalan ve güncel imar planında Kızılırmak su yüzeyi ve çevresini kapsayan yaklaşık 600 hektar olarak belirlenen rekreasyon alanıdır. (bkz: Ek-1: Alan ile ilgili dokümanlar: 1a. Ortofoto Verisi 1b. Kısmi İmar Planı 1c. Alana ilişkin video)

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere müelliflerden bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

1 – Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

 • Mimar
 • Şehir Plancısı
 • Peyzaj Mimarı
 • Yarışma konusunun içeriğine istinaden yarışmacı ekipler içerisinde İnşaat/Hidrolik Müh. konusunda danışman bulunması zorunludur. Ayrıca tasarım yaklaşımlarına bağlı olarak farklı uzmanlık alanlarında danışmanlık alınabilir.

2 – Tüm müelliflerin ilgili meslek odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması, gerekmektedir.
3 – Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
4 – Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
5 – Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
6 – Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
7 – Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
8 – Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek.

Yarışmaya katılmak isteyenler “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim belirterek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri idare web adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya başvurmuş olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön Seçim Şartnamesi İlanı : 15 Ocak 2016, Cuma
 • Ön Seçim Son Başvuru Tarihi : 22 Şubat 2016, Pazartesi
 • Ön Seçim Dosyalarının Postayla İdareye Son Teslim Tarihi : 26 Şubat 2016, Cuma
 • Seçilen 8 ekibe davet mektubu gönderilmesi: 4 Mart 2016, Cuma
 • Yer Görme : 26 Mart 2016, Cumartesi
 • Son Soru Sorma Tarihi : 08 Nisan 2016, Cuma
 • Cevapların İlanı : 15 Nisan 2016, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 22 Temmuz 2016, Cuma, 17:30’a kadar  (Kargo teslim makbuzları 20:00’a kadar ulaştırılmalı)
 • Projelerin Postayla Son Teslim Tarihi : 26 Temmuz 2016, Salı 17:30’a kadar
 • Jüri Çalışma Başlangıcı : 29 Temmuz 2016, Cuma
 • Sonuçların İlanı : 2 Ağustos 2016, Salı
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: daha sonra ilan edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışma şartnamesi www.sivas.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 100 TL’dir(Yüz Türk Lirası). Başvururlar 22 Şubat 2016 günü saat 17:00’de sona erecektir.

YER GÖRME

Yarışma ilanından sonra belirlenen tarihte yer görme zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birinin yarışma takviminde “Yer Görme” olarak belirtilen tarihteki (26 Mart 2016, Cumartesi) yer görme gezisine katılması zorunludur. Yarışmacı ekiplere yer görme için bir ödeme yapılmayacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular, 22 Şubat 2016, Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir ve posta veya kargo yoluyla yapılacak teslimler, en geç 26 Şubat 2016, Cuma saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Sivas Belediyesi sorumlu değildir.

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1 – Kimlik Dosyası

Mimar, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı ekip üyelerinden, 2016 yılı içinde bağlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda üyelik belgesi kimlik dosyasının içinde yer alacaktır.

Şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir (Ek-2). Ayrıca Ek-3’te verilen bilgilerin tüm ekip üyeleri için doldurulması beklenmektedir.

2 – Portfolyo

En çok 5 referans projenin yer alacağı A3 formatında portfolyo basılı olarak ve CD olarak (PDF) teslim edilecektir. Portfolyoların dijital ortamda görüntüleneceği düşünülerek, maksimum 100 MB olması istenmektedir. Portfolyo dosyasında aşağıda verilmiş olan içeriklerin olması beklenmektedir.
Portfolyonun kapak sayfasında “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve yarışmaya katılan ekip üyelerinin adı soyadı yer alacaktır.

 • Ekip Listesi
 • Müelliflerin kısa özgeçmişleri (maksimum 200 kelime)
 • Danışmanların kısa özgeçmişleri (maksimum 100 kelime)
 • 5 adet referans proje: Portfolyodaki her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, işveren adı) yer alacaktır.
 • Müelliflere ait referans proje listeleri
 • Niyet Mektubu

Basılı 1 kopya portfolyo yazışma adresine, son teslim tarihine kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden Sivas Belediyesi sorumlu değildir.

Yarışmaya katılmak isteyenler, yukarıdaki belgeleri içeren dosyalarını “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” başlığı ile şartnamede belirtilen gün ve saate kadar posta yolu ile teslim edeceklerdir.

3 – Niyet Mektubu

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve tasarım yaklaşımlarını anlatan bir metin hazırlamalıdır, ayrıca bu metin portfolyonun son sayfasında da yer alacaktır. (En fazla 500 kelime)

4 – Ön Seçim Şartnamesi Ödeme Belgesi

Bankadan alınan şartname tutarı alındı makbuzunun fotokopisi teslim edilen belgeler arasında yer alacaktır.

5 – Dijital Olarak Teslim Edilecek Belgeler

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan Portfolyo (pdf formatında) ve Niyet Mektubu ayrıca CD, DVD ya da USB ortamında teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, ve/veya profesyonel mimarlık/kentsel tasarım ve peyzaj ölçeğinde meslek pratiği yürüten 8 (sekiz) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kriterlere göre yapılacaktır:

 • Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak;
 • Yarışmalarda ödül almış olmak;
 • Bir araya gelen ekiplerin takım çalışmasına yatkınlıkları (daha önceki çalışmalardaki ortaklıkları vb);

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Sami AYDIN, Mimar-Sivas Belediye Başkanı
 • Kazım ÖZGAN, Mimar-Sivas Belediye Başkan Yardımcısı
 • Osman YILDIRIM, S.T.S.O. Başkanı
 • Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Prof. Dr. Çevre Müh.-C.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan V.
 • Serdar İNCE, Mimar- Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği Başkanı
 • Kenan ÇELİK, İnşaat Mühendisi-DSİ Şube Müdürü
 • Ozan Önder ÖZENER, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar-İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik Sıra ile)

 • İbrahim ALP, Şehir Plancısı-Kentsel Tasarım Uzmanı
 • Ferhat HACIALİBEYOĞLU, Yrd. Doç. Dr. DEÜ, Y. Mimar
 • Nilgül KARADENİZ, Prof. Dr. AÜ, Y. Peyzaj Mimarı
 • Nurbin PAKER, Doç. Dr. İTÜ, Y. Mimar
 • Mustafa Halim PERÇİN, Prof. Dr. AÜ, Y. Peyzaj Mimarı (Jüri Başkanı)
 • Mehmet Nazım ÖZER, Y. Şehir Plancısı
 • Uğur TUZTAŞI, Yrd. Doç. Dr. CÜ, Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik Sıra ile)

 • İlker ATMACA, Öğr. Gör. Bozok Üni. Y. Şehir Plancısı
 • Koray ÖZCAN, Doç. Dr. Pamukkale Üni. Y. Şehir Plancısı
 • Ayşe ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üni., Y. Peyzaj Mimarı
 • Mehmet UYSAL, Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üni. Y. Mimar

RAPORTÖRLER

 • Ertuğrul KARAKAŞ, İnşaat Mühendisi
 • Emre AKIN, İnşaat Mühendisi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Ömer Faruk BULUT, Mimar
 • Muhammet KUŞÇU, İnşaat Mühendisi
 • Hamit TÜYLÜ, Harita Mühendisi

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Ön seçim aşamasında seçilecek 8 ekip arasında ikinci aşamada sürdürülecek yarışmanın ödülleri aşağıdaki gibidir.

 • 1.lik Ödülü : 120.000 TL
 • 2.lik Ödülü : 90.000
 • 3.lük Ödülü : 70.000
 • Mansiyonlar : 40.000 (5 Adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Sivas Belediyesi tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum : Sivas Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü : Sivas Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü
Adres : Sularbaşı Mah. Kızılay Sok. Sivas Bld. Plan ve Proje Müd. Kat: 2 Merkez/Sivas
Telefon : +90 346 221 01 10 dahili (1843)
Faks : +90 346 221 01 83
E-posta : [email protected]
Web : www.sivas.bel.tr
Banka hesap bilgisi : Sivas Belediyesi, Vakıfbank Sivas Şubesi
Şube Kodu : 28
Hesap No : 0 0158 0072 9347 8558
IBAN : TR 6900 0150 0158 0072 9347 8558

Etiketler

Bir cevap yazın