S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği
S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

“ İstanbul için Alternatif Öneriler ”
İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

Bu yıl S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmelerini; ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmelerini ve katılımcı öneriler üretmelerini bekliyor. Megapol-metropol-kent kavrayışlarının gerilimlerini, kent kimliği-kentli kimliği açılımlarını, kadim kent-metropol dinamiklerini, sınır-zaman-yer-mekan tartışmalarını, mülkiyet-aidiyet tanımlarını gündeme getirecek bu tasarım araştırmasının kendi sorunsalı çerçevesinde belirlenecek bir yeni durum önerisi ile sonlanması beklenmekte.

I. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Kentlerin sadece yerel yönetimlerin aldığı kararlarla değil, kentlilerin katılımcı girişimleri ile biçimlendiği yeni bir dönem hayalinden yola çıkarak, dev programlarla kentin bloke edildiği değil, köşe bucak seçeneklerle insanı içine alan olağan çözümlemeleri de içeren “alternatif projelere” ve fikirlere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Vurgulanmak istenen, küçük bir müdahalenin çoğaltılması ile elde edilecek etkinin, büyük müdahaleden daha değersiz olmadığı farkındalığıdır.

Büyük projeler kamuoyunda her zaman daha çok tartışılıyor, ancak kentin ve günlük hayatın yeni hayallere, ortak zeminlere, yaratıcı senaryolara da ihtiyacı var. İstanbul’u bitmek tükenmek bitmeyen bir sorunlar yumağı olarak görmek yerine keşfedilmemiş güçlü yanlarını açığa çıkartmak ve bunları kente kazandıracak önermeler, çözümlemeler üretmek S.O.S. İstanbul 2019 yarışmasının hedeflerindendir.

Bu nedenle bu yıl iki aşamalı yapılacak olan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’da bir yer, konu, sorun tarifi yok. Ezber ve sloganların dışında hayata değmek, paslanmış, örselenmiş çarkları çalıştırmak ya da yenilerini üretmek adına söz hakkı kullanmak, sözünün arkasında durmak bir gereklilik. Öncelikli olan beklenti, kentin gündelik hayatını tasarım araştırmacısı bakışı ile değerlendirme ve daha iyi işler hale getirecek nesnel tasarım çözümlerini üretebilme becerisidir.

II. YARIŞMA ALANI

İstanbul sınırları içinde olmak üzere yer ve konu seçimi öğrenciye bırakılmıştır.

III. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma ulusal ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık öğrencileri fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılardan saptanan bir konu, tema-yer üzerinden tüm araştırma süreçlerini belgeledikleri odak konu-sorunsal çerçevesinde somut kurgu ve önerilerini bir proje olarak geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise ilk aşama ertesinde jüri tarafından yayınlanacak olan yorum ve önerilere bağlı olarak odak sorunsalın daha detaylı bir çözümlemesi, sadece mimari kurgu ile yetinmeyip aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik boyutlarının da ele alındığı bütünsel bir kurgunun kente ve jüriye açık bir ortamda sunmaları beklenmektedir.

IV. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında kayıtlı tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri bireysel veya ekip halinde katılabilir. (Katılım 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Dönemi mezunlarına da açıktır.)

En az bir üyesinin yukarıdaki koşulları karşılayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

V. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Birinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşama katılımcıları, aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

· PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet dijital pafta teslim edilebilir. İlk aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.
· ÖZET DOKÜMAN: Yarışmacılardan hazırlamış oldukları tüm paftaların yer aldığı en fazla 3 (üç) adet A3 (297*420 mm) boyutunda basılı bir özet dokümanı istenmektedir.
· CD: Paftalar ve özet dokümanın aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.
· KİMLİK ZARFI (Bkz. Madde VI.)

Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak, sunumlarda kentsel ve mimari çözüm önerilerinin okunaklı bir mimari dil ile yapılması beklenmektedir.

İkinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, ikinci aşama için aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

· PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet pafta teslim edilebilir. İkinci aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.
· CD: Paftaların aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.

VI. KİMLİK

Yarışmacıların kimlik bilgileri, üzerinde beş haneli katılımcı rumuzunun (Bkz. Madde VIII) yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmelidir. Kimlik zarfının içerisinde ekip üyelerinin ad-soyad ve iletişim bilgilerinin bulunduğu A4 boyutunda bir belge ile ekip üyelerinden en az bir yarışmacıya ait Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi bulunmalıdır. Öğrenci belgesinin, öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim kurumundan alınmış olması gerekmektedir. 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde mezun olan öğrenciler için çıkış belgesi yeterlidir.

Tüm kimlik zarfları birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açılacaktır.

VII. SORU VE CEVAPLAR

Şartname ve yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili tüm sorular için info@ismd.org.tr adresinden iletişime geçilebilir. 18 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar info@ismd.org.tr gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 20 Eylül 2019 Cuma günü www.ismd.org.tr web adresinin ana sayfasında yer alan “S.O.S. Öğrenci Yarışmaları” bölümünde yayınlanacaktır.

VIII. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Katılımcılar, kendilerinden istenen belgelerin dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmesinden sorumludurlar.

Katılımcılar, karakterleri tekrarlamayan ve sıralı rakamlardan oluşmayan 5 (beş) rakamlı bir rumuz ile yarışmaya katılırlar. Bu rumuz A1 boyutundaki tüm dijital paftaların, özet dokümanların ve ambalajlarının sağ üst köşesine (1*5 cm alan içinde), kapalı kimlik zarfının ve teslim CD’sinin üzerine yazılmalıdır.

IX. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Birinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Projeler, İstanbul SMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 11 Kasım 2019, Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Birinci aşamayı başarıyla geçen projeler, İstanbul SMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 17 Aralık 2019 Salı günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 17 Aralık 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 20 Aralık 2019, Cuma günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

X. PROJELERİN SUNUMU, SERGİLENME YERİ VE ZAMANI

İkinci aşama teslimleri yapılan projelerin, katılımcı ekibin bir üyesi tarafından kente ve jüri üyelerine açık bir alanda sunumlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Jüri değerlendirmeleri bu sunum sonrasında yapılacak ve ödül sahipleri belirlenecektir. Sunumun kapsamı, süresi ve sunum araçlarına yönelik açıklamalar ikinci aşama katılımcılarına duyurulacaktır. Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen sonuçlar, ödül töreninin yeri ve zamanına yönelik detaylar www.ismd.org.tr web adresinden ilan edilecektir.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçen tüm projeler İstanbul SMD tarafından hazırlanacak bir kitapta yer alacaktır. Bu projelerin yanı sıra kitap (katılımcılar tarafından aksi belirtilmediği sürece) tüm katılımcıların kimlik bilgilerini içerecektir.

XI. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

· 1.’lik Ödülü: 5000 TL (Beşbin Türk Lirası)
· 2.’lik Ödülü: 4000 TL (Dörtbin Türk Lirası)
· 3.’lük Ödülü: 3000 TL (Üçbin Türk Lirası)
· 1. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 2. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 3. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 4. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 5. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)

Yarışma sonucunda, yarışmada en iyi dereceyi alan ilk beş katılımcıya özel ödül olarak Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından “Zeugma Antik Kent Gezisi” armağan edilecektir. Bu ödül, ödül alan katılımcıların ekipler olması durumunda birincilik ödülü kazanan gruptan başlayarak sırayla ödüle layık görülen ilk beş katılımcıya verilecektir.

Jüri, mansiyon bedelini ve sayısını değiştirmek yönündeki hakkını saklı tutar.

XII. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyuru Tarihi: 06 Eylül 2019, Cuma
Sorular İçin Son Tarih: 18 Eylül 2019, Çarşamba
Yanıtların Duyurulması: 20 Eylül 2019, Çarşamba
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 06 Kasım 2019, Çarşamba
Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Kasım 2019, Cuma
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 17 Aralık 2019, Salı

Sonuçlar, ikinci aşama proje teslim tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde açıklanacaktır.

XIII. JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri:
Sibel Dalokay Bozer, İstanbul SMD Yönetim Kurulu Başkanı
Durmuş Dilekçi
Emrah Şahan

Jüri Üyeleri:
Yavuz Selim Sepin, Jüri Başkanı
Deniz Aslan
Ayşen Ciravoğlu
Arzu Erdem
Oral Göktaş
Burcu Serdar Köknar
Dilgün Saklar

Yedek Jüri Üyeleri:
Ali Hızıroğlu
Erhan Vural

Raportörler:
Gülriz Demirer
Beril Sarısakal

Yarışmanın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın