Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Merkezefendi Belediyesi’nce mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonellerine ve ilgili bölümlerin lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasına proje teslimi için son tarih 26 Haziran.

Yarışma Alanı Hakkında

Meserret Sokak, kuzey ucunda Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı Delikliçınar Meydanı’nı ve güney ucundaki Denizli Lisesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir yürüyüş yolu güzergâhı oluşturur. Denizli’nin ana arterlerinden Lise Caddesi’ne paralel olarak uzanan sokak, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olup Lise Caddesi kanadında 8 kat, diğer kanatta Z+1 ile Z+4 arasında değişen yapı yükseklikleriyle şekillenmektedir.

Denizli Belediyesi’nin 90’lı yıllarda bölgede yayalaştırmaya yönelik bir dizi çevre düzenlemesi girişimi ardından 2002 yılında Cengiz Bektaş’ın dönemin belediye yönetimindeki danışmanlık sürecinde ortaya koyduğu öneriler sonucu, Meserret Sokak arıklar ve çeşmeler analojisiyle belirli bir tasarımsal nitelik edinir. Ancak o günden bu yana kamusal mekân siyaseti tercihleri ve kullanım alışkanlıkları, idari ihmaller, vandalizm ve ticari işgaller sokağın yer yer köhneleşmiş bir dokuya bürünmesine yol açmıştır. Bünyesindeki tescilli yapılar (TAÇEV, Konyalıoğlu Evi, Osman Bey Konağı, Merzeci Un Fabrikası) ağırlıklı olarak gastronomik amaçlı yeniden işlevlendirilmiş olsalar da kentsel bağlantılarının mülkiyet sınırlarındaki duvarlarla sınırlandırılmasından dolayı sokak yaşantısına  eklemlenememektedir. Söz konusu yapı grubunun yakınında, Lise Caddesi’nin diğer kanadında Çatalçeşme Parkı bulunmaktadır. Park içinde Denizli Belediyesi’nin ve çeşitli kurum-kuruluşların sahne ve toplantı etkinliklerinin yapıldığı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Çallı Sanat Evi, Özay Gönlüm Anıtı gibi unsurlar yer alır.

Kent merkezi içerisindeki konumu nedeniyle yarışma sonucunda önerilecek fikirlere dayanarak hayata geçirilmesi planlanan mekânsal düzenlemelerin sokak yaşantısını canlandırarak sokak boyunca yayması ve mekânsal-programatik kalitenin yükseltilmesinin Meserret Sokak üzerindeki ve çeperindeki gündelik yaşantıya doğrudan etkileri olabileceği düşünülmektedir.

Yarışma aracılığıyla Meserret Sokak’ın mekânsal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir kamusal açık mekân olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent kültürünün desteklenmesi beklenmektedir. Önerilecek tasarım desteğinin görsel ve fiziksel türdeşleştirme reflekslerine mesafeli kalarak kent ekolojisinin canlı ve cansız biçimlerince çokluk ve çoğulculuk üreten dinamiklerine duyarlı olması arzu edilmektedir. Bu çerçevede yaya deneyimlerini çoğaltan, farklı yaş ve fiziksel beden koşullarının bir arada olabilme imkân ve konforlarını gözetmeye yönelik donatı ve malzeme tercihleriyle mevcut yaşantı standartlarını yükselten önerilerin ortaya çıkarılması istenmektedir. Arapça bir isim olan “meserret” kelimesi “neşe, sevinç, gülüş” anlamlarına gelmektedir.

Yarışma ile söz konusu tanımın işaret ettiği neşe olgusunun Meserret Sokak üzerindeki gündelik yaşantının mekânsal-deneyimsel karşılıklarını geliştirmeye yönelik özgül tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması yarışmanın ana eksenini oluşturacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek  tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

YARIŞMANIN AMACI

“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak görülmemesini önermektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların  elirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir.

Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

Yarışma mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonellerine ve ilgili bölümlerin lisans öğrencilerine açıktır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum : Merkezefendi Belediyesi
Adres : Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No: 4 20100 Merkezefendi / DENİZLİ
Tel : +90 (258) 265 38 88
Fax : +90 (258) 265 38 91
Yarışma Web Adresi : http://yarisma.merkezefendi.bel.tr
Yarışma E-posta : [email protected]
Banka Hesap Bilgisi : Vakıfbank Çınar Şubesi TR 93 0001 5001 5800 7302 0875 55

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

Profesyonel kategorisi için:

 • 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Öğrenci kategorisi için:

 • T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri

 • Av. Şeniz Doğan, T.C. Merkezefendi Belediye Başkanı
 • M. Serdar Alayont, Mimar (ITU), TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tolga Aydar, Peyzaj Mimarı (EÜ), TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilcilik Başkanı
 • Prof.Dr. Koray Özcan (YTU), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Prof.Dr. Murat Zengin (AÜ), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Doç.Dr. Işıl Uçman Altınışık (IYTE), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı

Seçici Kurul Asli Üyeleri

 • Burak Altınışık, Dr. Mimar (DEÜ)
 • Didem Altun, Dr. Mimar (DEU)
 • Sevince Bayrak Göktaş, Dr. Mimar (İTÜ)
 • Eda Ekim Yılmaz, Peyzaj Yüksek Mimarı (ITU)
 • Sertaç Erten, Dr. Şehir Plancısı (ODTÜ)
 • Murat Şahin, Yüksek Mimar (YTU)
 • Burçin Yıldırım, Yüksek Mimar (İTÜ)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Seden Cinasal Avcı, Mimar (GU)
 • Mehmet Dinçer, Mimar (YTÜ)
 • Nizam Onur Sönmez, Dr. Mimar (ITU)

Seçici Kurul Raportör Üyeleri

 • Işıl Mete, Mimar (DEU), T.C. Merkezefendi Belediyesi
 • Şafak Öztürk (BAÜN), T.C. Merkezefendi Belediyesi

Seçici Kurul Yedek Raportör Üyeleri

 • Ayşe Ceylan, Mimar (DEÜ), T.C. Merkezefendi Belediyesi
 • Veysel Dağ (AKDU), Peyzaj Yüksek Mimarı, Pamukkale Üniversitesi

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma dokümanları internet üzerinden yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

 • Yarışma Şartnamesi (pdf)
 • Hâlihazır plan (dwg)
 • Plankote (dwg)
 • Drone videoları
 • Fotoğraflar
 • Röportajlar
 • Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi

Tüm veriler idarenin yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 27.04.2020
 • Soru Sorma İçin Son Gün : 17.05.2020, saat: 23:59 (GMT +3)
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi : 24.05.2020
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati : 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3)
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 04.07.2020

TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

 • Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir.
 • Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır.
 • İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.
 • “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır.
 • Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır.

Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi getirilmelidir.

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Tüm paftalarda, raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle bulunacaktır.

SERGİ YERİ VE ZAMANI

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi veya sahipleri yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

YARISMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları İdarenin yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Profesyonel Kategorisi (A) için : 3 Eşdeğer Ödül: 15.000 TL

Öğrenci Kategorisi (B) için : 3 Eşdeğer Ödül: 2.500 TL

“Meserret Sokağı Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Yarışması” için yukarıda belirtilen eş değer ödüller, jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir.

KOLOKYUMUN YERİ

Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler Koronavirus hastalığı(COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin seyrine göre daha sonra ilan edilecektir.

SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdare’nin resmi yarışma web adresinde açıklanacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın