Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık

2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması; içinde olduğumuz hızlı dönüşüm sürecinde kültürel ortamı ve mimarlığın temel alanlarını sahiplenerek, mimarlığın bugünden geleceğe taşınabilecek özgün temellerinin ve asli değerlerinin tespit etmeyi amaçlıyor.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Küreselleşme, tüketim toplumu kültürü, sermayenin esnek örgütlenmesi gibi belirleyici girdilerin etkisi altında öne çıkan yeni dünya düzeni ve değerler sistemi, her şeyden çok tüketime bağlı göstermelik bir çeşitlenmeyi ortaya koymaktadır.
Özgürlük, çok seçeneklilik ve özgünlüğün zemini gibi sunulan bu düzen; uluslararası ortamda gelişen mimarlık üretimi ve mimarlığın asal değerlerine yönelik değer kaybının üzerini örtmektedir.
Bugün yerden bağımsızlaşan, kültürel referanslarını zayıflatan, kimlik kavramını artı bir pazar değeri olarak algılayan, bu anlamda yapay kimlik üretimini destekleyen bir model giderek yaygınlık kazanmaktadır.
Sahipsiz ve yer duygusundan arınmış kentler ve mekanlar, tarihin ve kültürün izlerini silen bir dönüşüm içinde mimarlık ile asli unsuru ve var olma zemini olan “zamana direnme”, “zamanı, yeri, kültürü temsil etme”, kavramları arasındaki ilişki zayıflamaktadır.
Bu saptamalardan hareketle, yarışma; kültürel süreklilik ortamını yaratmak adına ülkemizde bugünün mimarlık ve kent ortamına eleştirel bir bakışa, bu anlamda bazı geleneksel değerlerin yeniden işlevselleştirilmesine, yeni dünya düzeni ile süreklilik kurma sınırlarının anlaşılmasına odaklanmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda, “Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık” başlıklı 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması; içinde olduğumuz hızlı dönüşüm sürecinde kültürel ortamı ve mimarlığın temel alanlarını sahiplenerek, dönüşümün olumsuz etkilerine karşı çok boyutlu bir sürdürülebilirlik kavramını sorgulayan düşünce, proje ve araştırmalara zemin oluşturmayı, mimarlığın bugünden geleceğe taşınabilecek özgün temellerinin ve asli değerlerinin tespit edilerek, bu değerlerin farklı ölçeklerde, yeni teknolojiler ve üretim süreçleri içinde ölçek ve sunum türü sınırı olmaksızın ortaya çıkartılmasını hedeflemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Yarışmaya bireysel veya grup katılımı serbesttir, en fazla 3 kişilik ekip başvuru yapabilir. Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgelerini; mezunlar ise, mezun olduklarına dair diploma örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.
Katılımcıların yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ytongakademi.com/yarismalar adresinden kayıt olması ve kayıt işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gereklidir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
Kayıt Formu doldurmak, (tüm ekip üyeleri için geçerlidir.)Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak, Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

Yarışma, YTONG’un yarışma özelinde hazırladığı www.ytongakademi.com/yarismalar isimli site üzerinden yürütülecektir.
Katılımcılar fikir projelerini bu siteye kayıt olarak, yükleyecektir.
Ekipler, fikir projesi tesliminde yükleyeceği medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.
Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde fikir projeleri toplanacaktır.
Yüklenen dosyalar, sadece raportörlüğe açık olacaktır.
Katılım için sınırlayıcı bir yer tarifi yapılmayacaktır. Katılımcılar isterse bir mekan, bir sokak, bir meydan vs. ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilecektir. Ölçek yarışmacı tarafından serbestçe belirlenebilir.
Yarışma takviminde belirtilen, jüri üyelerinin de katılacağı “forum haftası”nda yarışma içeriğinin bir tartışma ortamı yaratması adına yorumların paylaşılabileceği bir site forumu kurgulanmıştır.
YTONG, son değerlendirme aşamasına kadar tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
Kazanan projeler, online bilgi arşivi niteliğindeki bir kütüphanede kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

Yarışmacılardan İstenilenler

Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri kapsamında geliştirilecek önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
Ekipler, fikir projelerini istenilen medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) maksimum 30 MB geçmeyecek şekilde yükleyecektir.
Ayrıca; vizyon, fikir ve proje sürecini anlatacak en çok 4 sayfa A4 boyutunda, PDF formatında bir proje özeti yüklenecektir.
Her fikir projesinde, kayıt sırasında beş rakamlı bir rumuz yazılmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilen medya türünde ve A4’lerde rumuzla birlikte “2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması – Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık” yazılmalıdır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu hükümler aşağıdaki gibidir.
Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir. Her yarışmacı sadece bir ekipte yer alabilir.Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.Her fikir projesi için online olarak Kayıt Formu ve istenilen belgeler yüklenecektir. Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek onay yazısı alınması,
Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar 20 Haziran 2014 Cuma günü saat 17.00’e kadar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma raportörlüğüne e-posta ile [email protected] iletebilir. Tüm cevaplar, soru soran katılımcılara e-posta ile bildirilecek ve ayrıca yarışmanın web adresinde yayımlanacaktır.

Ödüller

Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü Venedik’te gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Mimarlık Bienali seyahatidir (seyahat süresi 3 gün ve 2 gece’dir). Gezide Venedik Mimarlık Bienali ziyaret edilecek ve jüri üyeleri ile birlikte Venedik kentinde mimarlık deneyimlerinin paylaşılacağı bir gezi yapılacaktır.
Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurt dışı çıkış harcı, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 23 Mayıs 2014
Soru Sorma Son Tarih: 20 Haziran 2014, Cuma, saat 17:000
Soruların Yanıtlanması: 27 Haziran 2014, Cuma
Forum Haftası: 23 – 25 Haziran 2014
Proje Son Yükleme Tarihi: 18 Ağustos 2014, saat 17:00
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 18 Ağustos – 1 Eylül 2014
Sonuçların Açıklanması: 1 Eylül 2014
Venedik Gezisi: 12 – 14 Ekim 2014

Jüri Üyeleri

Tuncer Çakmaklı
Alişan Çırakoğlu
Nükhet Demiren
Celal Abdi Güzer
Güzin Konuk

Raportörler

Zeynep Gülşen
Nurullah Kaya

Etiketler

Bir cevap yazın