Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki aşamalı olarak düzenlenen “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”na I. aşama için projelerin son teslim tarihi 27 Ekim 2022.

YARIŞMANIN ADI VE AMACI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra söz konusu yerin, gündelik yaşam, kültür, sanat etkinlikleriyle kamusal kullanım değerinin arttırılması için yenilik arz eden önerilerin belirlenmesi, çağdaş tasarımlar, turizm amacı düşünülerek engelli ve yaşlı erişimi, kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kavramların dikkate alındığı, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışma, serbest, ulusal ve iki aşamalı mimari fikir projesi yarışmasıdır. Birinci aşamada Alaeddin Tepesi, kentsel bağlam ile ilişkilendirilerek, üzerindeki doğal ve kültürel katmanları ile II. Kılıçarslan Köşkü, İç kale surları ve kazı alanı, bütün olarak proje kapsamındadır.

İkinci aşamada ise, II. Kılıçarslan Köşkü, iç kale surları ve kazı alanına yönelik proje önerileri geliştirilerek detaylandırılacaktır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Konya İli, Selçuklu İlçesi, İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alaeddin Tepesi, doğu-batı yönünde uzunluğu 350 m. kuzey-güney yönünde ise 450 m. civarında olup; yüksekliği ise yaklaşık 20 metre olan oval planlı bir höyüktür (Resim 1). Şehrin tam merkezinde yer alan höyük, yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşamış toplumlara tanıklık eder.

Alaeddin Tepesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 13.11.1982 tarih ve A–3861 sayılı kararı ile “Arkeolojik, Tarihi ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 110955 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Konya’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan Alaeddin Tepesi, Konya şehrinin gelişim süreci boyunca her dönemde şehrin içinde önemli bir bölge olmuştur. Arkeolojik verilere göre Konya şehrini oluşturan yerleşimin başlangıcı bu bölgede olmuş, şehrin tarihi boyunca gelişimi bu merkez etrafında gerçekleşmiştir. Frig döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine kadar mimari ve arkeolojik mirası katmanlar halinde bünyesinde barındıran Alaeddin Tepesi; M.Ö. I. bin’e kadar uzanan buluntular vermektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi olarak kullanılan höyük, Alaeddin Tepesi Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Alaeddin Camii, II. Kılıçarslan Türbesi, Yarım Kümbet ve II. Kılıçarslan Köşkü Ortaçağ Konya’sının iç kalesini simgelemektedir. Mimari fikir proje yarışmasının odak noktasını oluşturan köşk (Resim 2), Sultan İzzeddin Kılıçarslan zamanında (1156–1192) inşa edilmiş, Alaeddin Keykubat döneminde bir onarım geçirmiştir. Bu nedenle “Kılıçarslan Köşkü” veya “Alaeddin Köşkü” olarak adlandırılmıştır. Köşk konum itibariyle Selçuklu Sarayı yerleşkesinin İç Kale surlarıyla buluştuğu noktada yer almaktadır. Böylece tek başına bir yapı olmayıp, Alaeddin Tepesi üzerindeki Selçuklu Sarayı surlarının üzerine doğru olan bir uzantısıdır. Günümüze 10 metre yüksekliğe sahip taş duvarları, kerpiç dolgusu ve tuğla mukarnaslı konsolları ulaşabilmiştir. Yapı taş temeller üzerine, üst kısımda kaba yonu taş ve tuğladan, içi konsollar hizasına kadar kerpiç dolgu ile inşa edilmiştir. Duvarların üstünde ahşap hatılların kullanıldığı görülmektedir.

Alaeddin Tepesi üzerinde dört adet tescilli yapımız olan; Alaeddin Cami, Ferit Paşa Su Deposu, Şehitlik, Torance Binası (30.05.2022 Tarih ve 8083 sayılı kurul kararı ile yeni fonksiyonu konservatuar olarak onaylanmıştır) yer almaktadır.

1964 yılında köşkün mevcut durumunu koruyabilmek için çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu amaçla betonarme bir kabuk tasarlanmıştır. 1961 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Şubesinden Yüksek Mimar İhsan KIYGI’nın hazırladığı projeye göre üzeri beton bir örtüyle kapatılmıştır. Beton örtünün zamanla yıpranması üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir teknik heyet oluşturulmuş, konuyla ilgili bir rapor hazırlatılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kerpiç dolgu malzemesinde meydana gelen yüzey aşınmaları ve rutubetlenmeye bağlı olarak görülen erozyonun, kalıntının stabilitesini önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Akabinde üst örtünün stabilite ve gerekli koruyuculuk özelliklerini sağlayamadığı, bu nedenle mevcut köşk kalıntısının korunması ile ilgili olarak yeni önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak kabuğun kaldırılmasına karar verilmiştir (Resim 3). “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile köşk kalıntısı ve arkeolojik kazı alanında ortaya çıkan sur kalıntılarının gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra önerilen projeler ile Alaeddin Tepesi’nin kentle entegrasyonunun yeniden sağlanması amaçlanmaktadır. Yarışma ile köşk kalıntısı ve arkeolojik alanın kentsel, mekânsal, tarihsel ve özgün değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin görünür kılınması, kentli ile kentin sahip olduğu kültürel miras arasında bağ kurulması istenmektedir. Kentli üzerinde oluşturulan farkındalık ile kentin bu bölgesinin kullanılabilir hale gelmesi ve alanın yeniden değer kazanması, kent için kültürel anlamda önemli bir merkezin oluşturulması hedeflenmektedir. Alaeddin Tepesi’nin kent belleğinde ve oluşumunda önemli bir yere sahip olması, kent merkezinde yer alan başta Mevlana Müzesi ve diğer Selçuklu dönemi eserleri ile ilişkili olması, alanın önemini arttırmaktadır. Bu nedenle düzenlenen yarışma çerçevesinde, dönemi yansıtan, alanı kentle bütünleştiren sahip olduğu değerleri ön pala çıkaran çağdaş ve yenilikçi anlayışta hazırlanmış öneriler ve fikirler beklenmektedir.

İDARE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İdarenin Adı : Konya Büyükşehir Belediyesi
Adres : İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56/3 (KUDEB) Selçuklu / Konya
Telefon : 444 55 42
Raportörlük Dâhili (4525-4528-4536-4547-4558)
E-posta : [email protected]
Web Adresi : kilicarslanyarisma.konya.bel.tr
Banka Hesap Numarası : Vakıfbank Konya Şubesi TR88 0001 5001 5800 7290 0511 09

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.
 • Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
 • Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka, temsilci meslek grubu Mimarlık ve diğer meslek grupları; İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurulması,
 • Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması,
 • Ekip başının mimar olması,
 • Ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
 • Ekiplerin idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya şartname bedeli 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır. Yarışma şartname bedeli, “KILIÇARSLANYARIŞMA TCKİMLİKNO” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve / veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri içeren katılımcı formu raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Uğur İbrahim ALTAY : Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Dr. Coşkun YILMAZ : İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
 • Prof. Dr. Dicle AYDIN : Yüksek Mimar
 • Ahmet Furkan KUŞDEMİR : Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Serdal BARAN : Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
 • Hülya ŞEVİK : Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
 • Dr. Yaşar ERDEMİR : Sanat Tarihçi

Asil Jüri Üyeleri

 • Cafer BOZKURT : Yüksek Mühendis Mimar
 • Han TÜMERTEKİN : Yüksek Mimar
 • Nevzat SAYIN : Mimar Dr. Öğr. Üyesi S. Armağan
 • GÜLEÇ KORUMAZ : TMMOB Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
 • Ömer DABANLI : Yüksek Mühendis- Mimar
 • Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK : Arkeolog
 • Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN : Sanat Tarihçi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Mehmet UYSAL : Yüksek Mimar
 • Mehmet Ali ÇELEBİ : Müze Uzmanı
 • Fatih Mehmet BOZABALI : İnşaat Mühendisi
 • Şenay BAYKAL : Yüksek Mimar

Raportörler

 • Ayşe ERGİN : Sanat Tarihçi
 • Leyla AYDOĞDU : Yüksek Mimar
 • Aliye TEMİZCİ : Yüksek Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Avni ERCAN : İnşaat Mühendisi
 • Azim METİN : Harita Yüksek Mühendisi
 • Onur ÇAY : Arkeolog
 • Seda KARAKURT : Mimar

YER GÖRME BELGESİ

Konunun yere bağlı nitelikleri nedeni ile yer görme zorunlu tutulmuştur. Kazı alanına giriş çıkışlar Konya Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmakta olup, tercihen ekip başı veya ekip temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte yer görmek zorundadır. Kazı alanı, 22/08/2022 – 02/09/2022 tarihleri ile 19/09/2022 – 30/09/2022 tarihleri arasında, Konya Müze Müdürlüğü personelleri ile birlikte görülecektir. Kazı alanını görmeye gelen yarışmacılar en az bir hafta önceden bilgi vermek zorundadır.

Katılımcılar yer görme belgesini idareye ibraz etmek zorundadır. Bir kereye mahsus olmak üzere yer görmeye gelen yarışmacı ekibinden en fazla iki kişinin ulaşım (Otobüs, tren, uçak) giderleri idare tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma İlan Tarihi : 26.07.2022
 • Soru Sorma Son Tarihi : 05.09.2022
 • Cevapların İlanı : 19.09.2022
 • I. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (elden teslim) : 27.10.2022
 • I. Aşama Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi : 01.11.2022
 • Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi : 11.11.2022
 • Birinci Aşama Sonuçların İlanı : 18.11.2022
 • II. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (elden teslim) : 20.02.2023
 • II. Aşama Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi : 24.02.2023
 • Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi : 10.03.2023
 • Sonuçların İlanı : 27.03.2023

PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığında teslim edilebilir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası son teslim tarihi günü saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta [email protected] adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare ve raportörlük sorumlu değildir. Teslim Adresi: İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Selçuklu / Konya

SERGİ – KOLOKYUM YERİ VE ZAMANI

Kolokyumun yeri ve zamanı yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışmanın web sitesinden ve Konya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • 1. Ödül : 250.000,00 TL
 • 2. Ödül : 200.000,00 TL
 • 3. Ödül : 150.000,00 TL
 • 1. Mansiyon : 100.000,00 TL
 • 2. Mansiyon : 100.000,00 TL
 • 3. Mansiyon : 100.000,00 TL
 • 4. Mansiyon : 100.000,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödüller, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

 • Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, resmi yazışma
  e-posta “[email protected]” adresine göndereceklerdir.
 • Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları
  değerlendirecektir.
 • Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

ŞARTNAME >>

 

Etiketler

4 yorum

 • Richter Ölçeği says:

  “ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması” neden? yani neden 10 değil, 15 değil 5?

  üstelik gençleri dışlamak için en uygun zaman dilimindeyiz, uzun zamandır yarışma da açılmıyor. en azından beş buçuk olmalıydı.

 • İç mi dış mı ? says:

  Yarışma şartnamesinin hazırlanışı ve yarışmacılara nasıl verileceği
  MADDE 12- (1) Yarışma şartnamesi, katılımı engelleyici, haksız rekabete yol açacak hiçbir
  koşul içermeksizin, her yarışmacının eşit koşullarda yarışmasına olanak sağlayacak şekilde,
  özenle hazırlanmalıdır. Şartnamenin düzenlenmesinde ve uygulanmasında yarışma sürecini
  olumsuz etkileyecek hatalı uygulamalar söz konusu olduğunda TMMOB Mimarlar Odası
  konuyu ilgili jüri üyelerinin siciline işleyecektir.
  a) Yarışma şartnamesi, en geniş duyuru yapılacak şekilde medya organları ve elektronik
  ortamlarda ilan edilir.
  b) Şartname ve eklerinin, basılı ve/veya dijital olarak idarenin adresinde ve TMMOB
  Mimarlar Odası’nda bedelsiz olarak görülmesi sağlanır, ayrıca web sitelerinde yayınlanır.
  c) Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnamesini satın alarak raportöre
  isimlerini kaydettirmiş olmaları şarttır.
  ç) Şartname ve ekleri, kayıt yaptıran yarışmacılara muntazam bir dosya veya ambalaj
  içinde basılı ve/veya dijital kayıtlı olarak eksiksiz verilmek zorundadır,
  d) Şartnameler, yarışmaya katılmak isteyenlere, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve
  yarışmaya katılımda haksız rekabete yol açmayacak bir bedel ile verilebilir.
  e) İdareler, şartnamelerin satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad
  altında olursa olsun ek bir ücret talep edemezler,
  f) Ön seçimli yarışmalarda, yarışma şartnamesi, yarışmaya davet edilmek üzere seçilen
  yarışmacılara davet mektubu ekinde ücretsiz olarak gönderilir.

  Bu maddelere bakarak şartname eklerini şartname bedeli yatırılmadan görebilmemiz gerekmez miydi ?

  • Faruk Özgökçe says:

   Bu maddeler Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinde yer alıyor. Halbuki bu yarışma Kamu İhale Kanunu Yarışmalar Yönetmeliğine göre çıkmış. Yani bu madde onları bağlamaz. Eskiden de şartname almadıkça bilgi ve belgelere ulaşılamazdı. Artık hep açık kaynak olmuştu. Ama şu anda bu yöntemi anlayamadım doğrusu. Sanırım yönetmelikte bu yazmıyor , dekontu yatırmayana bilgi belge gönderilemez diyen bir bürokratik tek düze mantık var. İlginç gerçekten. Yarışma sonuçlarını da internetten değil de mektup yoluyla tüm yarışmacılara duyuracaklar demek ki. Tabi Resmi Gaete’de yayınlanmasını bekledikten sonra 😀
   Bilgi ve belgeyi şimdiye kadar alan varsa yüklese de herkes rahat etse 🙂

Bir cevap yazın