EAAB-Emre Arolat Architects Araştırma-Anlama Bursu 2013

EAAB-Emre Arolat Architects Araştırma-Anlama Bursu 2013'e son başvuru tarihi 18 Şubat 2013. Bursun tanıtım toplantısı 7 Aralık Cuma günü MSGSÜ Video Konferans Salonu’nda yapılacak.

Mimari tasarımın ilk adımının ‘arsa’ ve ‘işlev’ seçimi olduğu bir eğitim sistemi içerisinde ‘durum’ odaklı bir kavrayışı teşvik eder. Durum, yapının ortaya çıkışı ilgili her çeşit verinin, yapıyı koşullamadan önceki ‘düğümlenme anı’dır. Tek başlarına ‘arsa’ ve ‘işlev’ kategorileri, güncel metropoliten durumun karmaşık ve katmanlı yapısı içinde mimarlık için zemin kurucu olma kapasitelerini yitirmiş görünmektedir.

Durum odaklı kavrayışta işlev, program, yer, bağlam, ölçek, yatırımcı, kullanıcı, iklim, topografya, kentsel yapı, sosyolojik durum, ekonomik bağlam ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar her proje için yeniden sorgulanır ve projeye özgü ‘durum’u oluşturan özel veriler olarak ayrıştırılır.

MSGSÜ’deki proje atölyelerinin veriliş biçimi, bulunmaz bir imkan ve baş edilmesi zor bir problemi birlikte barındırır. Proje arazisinin ve programın öğrenci tarafından belirlendiği süreçte, öğrenci aynı anda araziyi satın alan yatırımcı, programı belirleyen yatırım danışmanı, olası uzlaşmazlıkları demokratik haklar lehine çözecek sosyal arabulucu, ülkenin yürürlükteki kentleşme politikasını uygulayan bürokrat, gerekli izin ve müzakerelerin muhatabı olan belediye ve bu ilişkiler ağının içerisinde mimarlığın kendi özgül sorunları ile hesaplaşarak yapıyı üretecek olan mimar gibi rolleri aynı anda oynamak durumunda kalır. Bu, deneyimli bir mimar için bile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir pozisyondur.

MSGSÜ’de uygulanan bu yöntem, hakkıyla kotarılmasının güçlüğü sebebiyle kolayca yüzeyselleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öte yandan üzerine azimle ve merakla gidildiğinde, mimarlığın reel bağlamına dair belli konular hakkında derin bir kavrayış geliştirme potansiyeli taşır. Bu kavrayış, kişinin mimarlığa ve kente bakışında olduğu kadar mimari tasarıma yaklaşımında da farklılık yaratabilir.

Bugün, mimarlığın git gide parlak imajlar ve etkileyici formların üretimine indirgendiği ve tüketim kültürünün ana araçlarından biri haline geldiği bir ortam içerisinde böyle bir kavrayışın daha da kıymetli olduğu öne sürülebilir. Sayıları gittikçe artan mimarlık ödüllerinin pek çoğunun da bu gidişi tetiklediği, büyük hızla üretilen ve “piyasa” tarafından aynı hızla tüketilen bu ödüllerin büyük bir kısmının, yapıyı kendi bağlamı içerisinde kavrayıp özgün niteliklerini anlayarak değil, birkaç ‘fiyakalı’ fotoğrafa bakılarak verildiği söylenebilir.

Ağa Han Mimarlık Ödülleri ise amacı, seçim süreci ve ödül kriterleri ile bu dünya içerisinde ayrı bir yerde duruyor. Mimarlığın çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini değerlendirerek, topluluklardaki yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik girişimleri öne çıkarıyor. Bunu; yapıyı defalarca yerinde görerek, mimar, mühendis ve işveren yanısıra yapıyı kullanan kişiler ile görüşerek, yapı fiziği ve maliyet analizine kadar varan ayrıntılı ve titiz bir çalışma ile yapıyor.

Başlangıç kaynağını EAA’nın İpekyol Fabrikası ile 2010 yılında kazandığı Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün maddi tutarından alan Emre Arolat Architects Araştırma-Anlama Bursu (EAAB) mimarlığa ilişkin kavrayışlarını derinleştirmek isteyen mimar adaylarını, hem yapacakları araştırmalar için maddi bir kaynak sağlayarak, hem de bir etkileşim ve düşünce ortamı oluşturarak desteklemeyi amaçlıyor.

EAAB-Emre Arolat Architects Araştırma-Anlama Bursu’nun, EAA var olduğu sürece devam etmesi öngörülüyor.

EMRE AROLAT ARCHITECTS ARAŞTIRMA-ANLAMA BURSU (EAAB)

EAAB, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yararlanabileceği bir araştırma-anlama bursudur.

EAAB, MSGSÜ’deki proje atölyesinin ilk aşaması olan arsa ve program seçimi sürecini sorunsallaştırır. Bursun amacı, öğrencinin hazır verilmiş kategorik tanımları sorgulaması ve kavramsal birikim ile zenginleştirilmiş bireysel deneyimi içerisinden kendi özgün pozisyonunu oluşturmasıdır. Bu bağlamda öğrenci, mimari proje atölyesi kapsamında çalışmak istediği proje ile direkt ya da dolaylı olarak ilişkili bir konuyu araştırma projesi konusu olarak geliştirir. Bursun öngördüğü araştırma projesi, öğrencinin seçtiği konuya dair kapsamlı literatür araştırması, kavramsal altyapı oluşturma çalışması ve gezi/inceleme süreçlerini içine alır. Öğrenci, bu süreç sırasında alışıldık bir okuma, bilgilenme ve dışa aktarım çalışmasından öte, konuyu varoluşsal bir mesele olarak ele alarak içselleştirir ve kendi bağımsız kavrayışını inşa eder.

EAAB, başvuru süreci boyunca öğrencilerle birebir diyalog kurmaya önem verir. Bu bağlamda burs tanıtımından itibaren öğrencilerin tüm soruları EAAB tarafından yanıtlanır ve gerektiğinde başvuru konularının değerlendirildiği toplantılar yapılır. Süreç sonunda seçilen 2 öğrenci, bursu karşılıksız olarak kullanmaya hak kazanır. Bursun miktarı her öğrenci için 4000 USD olarak belirlenmiştir. Öğrenciler bu miktarı araştırma projesi kapsamında gerçekleştirecekleri gezi programı için kullanabilirler. Süreç sonunda öğrencilerden çalışmalarını ortaya koydukları bir sözlü sunuş, sergi ve kitap hazırlamaları beklenmektedir.

EAAB TANIMLAR

Mimari proje: MSGSÜ Mimarlık Bölümü mimari proje atölyesi kapsamında yapılan mimari proje çalışması.

Araştırma Konusu önerisi: Öğrencinin ele almak istediği araştırma konusunu anlatan, burs başvurusunda teslim edeceği ve kısa listeye seçilmesi durumunda EAAB jürisine sunacağı araştırma önerisi. ( Bu bir mimari proje önerisi değil, sözel ve görsel anlatım teknikleri ile hazırlanmış bir araştırma önerisidir.)

Araştırma projesi: Bursu kazanan öğrencinin burs kapsamında yaptığı çalışmaların tümü.

Seyahat programı: Araştırma konusu önerisi ile ilişkili olarak kurgulanacak olan gezi rotası.

EAAB Yürütücüsü: Bursun yürütülmesinden ve içeriğinden sorumlu kişidir. Bursun tanıtılması, başvuru öncesinde adaylar ile birebir görüşmelerin yapılması, seçilen bursiyerlerin çalışmalarının yönlendirilmesi ve burs kapsamında gerçekleşen sunuş, sergi ve kitap gibi üretimlerin içeriklerinin yönlendirilmesi ve organizasyonu bu sorumluluk kapsamındadır.

EAAB Seçici Jürisi: Yapılan başvurular içerisinden seçim yaparak kısa listeyi oluşturan ve listeye seçilen öğrencilerin sunuşlarını değerlendirerek burs almaya hak kazanan kişileri belirleyen jüri.

EAAB Dönem sergisi ve kitabı: Her EAAB döneminin sonunda, tamamlanmış araştırma projelerinin bir araya getirildiği sergi ve kitap çalışması.

SÜREÇ

Her burs döneminin başlangıcında MSGSÜ’de düzenlenecek tanıtım toplantısında bursun amacı, içeriği, başvuru koşulları ve son başvuru tarihi duyurulur ve sorular yanıtlanır. Öğrencilardan konu önerileri hakkında gelen sorular, bursun ilanı ile son başvuru tarihi arasındaki zamanda cevaplanmaya devam edilir, talep halinde görüşmeler yapılır, öneriler tartışılır.

Başvuruların tamamlanması: 18 Şubat 2013 Pazartesi

Burs Dönem Jürisi’nin başvuruları değerlendirmesi ve kısa listenin açıklanması: 25 Şubat 2013 Pazartesi

Kısa listedeki öğrenciların burs projelerini jüriye sundukları sunuş günü: 7 Mart 2013 Perşembe

Kazananların açıklanması: 8 Mart 2013 Cuma (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından toplam 2 kişi seçilecektir.)

Burs projesinin geliştirilmesi ve araştırma projesi çerçevesindeki seyahat programının organize edilmesi (Mart–Haziran 2013)

Araştırma/excursion dönemi (Haziran-Ağustos 2013)

Araştırma projesinin tamamlanması (Eylül-Aralık 2013)

Araştırma projesinin Burs Dönem Jürisi ve MSGSÜ öğretim üyelerine sunulması, kritiklerin değerlendirilmesi (Ocak 2014 )

EAAB dönem sergisinin açılışı, EAAB dönem bursiyerlerinin toplu olarak araştırma projelerini okula sunuşları (Şubat 2014)

Bursiyerlerin burs kapsamında yaptıkları üretimin ve tamamladıkları mimari projelerin yer aldığı EAAB dönem kitabının hazırlanması ve yayını (Mart 2014)

BAŞVURU DOSYASI

Üç bölümden oluşur:

1-Araştırma konusu önerisi:

Başvuru dosyasının ana dokümanıdır. Bu kısımda öğrenci, MSGSÜ’deki proje atölyesi kapsamında çalışmak istediği proje ile ilişkili olan araştırma konusunun içeriğini tanımlar. Yüksek lisans öğrencileri için araştırma konusu yüksek lisans tez konusu ile ilişkili olabilir.

Konu önerisi için herhangi bir sınırlama yoktur. Mimarlık ve kent ile ilişkili soyut ve kavramsal bir konu kadar, somut ve olgusal bir konu da ele alınabilir. Konular tekil yapı ölçeğinden kentsel alana kadar farklı ölçekleri içerebilir. Konuyu ele alırken genellemelerden ve hazır verili bilgilerden olabildiğince kaçınılması teşvik edilmekte; konuyu güncel kentsel, ekonomik, sosyal ve düşünsel bağlam içerisine yerleştirebilme kapasitesi kıymetli görülmektedir.

Öğrencinin, araştırma konusu ile bağlantılı bir seyahat önerisi sunması beklenmektedir. Seyahat programı, araştırma konusu ile ilgili örnekleri ya da durumları yerinde gözlemlemek ve deneyimlemek amacıyla kurgulanan yolculuk rotasıdır. Bursun sağladığı maddi kaynağın kullanılacağı ana alanı oluşturur. Seyahatin rotası ve zamanı öğrencinin araştırma konusuna göre belirlenir, coğrafyaya ilişkin kategorik bir sınırlama yoktur.

Öğrenciden araştırma projesi süresince faydalanmayı planladığı bir kaynakça önerisi yapması beklenmektedir. Bu kaynakçanın içindeki kitaplar ya da makalelerin tümünün okunmuş olmasından çok, içeriklerinin araştırma konusunu hangi yönlerden derinleştireceğine dair bir öngörü oluşturulmuş olması önemlidir.

2- Portfolyo:

Öğrencinin o ana kadar yaptığı her türlü üretimi gösteren portfolyo dosyasıdır. Okul içinde ve dışında üretilen mimari projeler, tasarım çalışmaları, yarışmalar, etkinlikler, atölye çalışmaları, yazılar, filmler vb. projeler ile görsel, kavramsal, yazınsal üretimi kapsar.

3- Otobiyografi:

Öğrencinin kendisi hakkında bilgi verdiği ve mimarlık ile kurduğu ilişkiye dair düşüncelerini paylaştığı öznel anlatımıdır. Yazılı ve görsel tüm anlatım teknikleri otobiyografinin ifade aracı olarak kullanılabilir.

Öğrencinin o ana kadar yaptığı üretimin yanında sahip olduğu kişisel özellikler ve yönelimler, burs projesi sürecinin katkısıyla geliştirilebilecek potansiyeller olarak değerlendirilir.

ARAŞTIRMA KONUSU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Proje konusunun mimarlığın güncel problematikleri ile ilişkisi teşvik edilir. Özellikle, mimarlık ve kentleşme ile ilgili Türkiye’nin gündeminde olan konular eleştirel bir göz ile irdelenebilir.

Öğrencinin konu hakkındaki bireysel heyecanı, halihazır tanımları sorgulama, farklı kaynaklardan eleştirel bakış açılarına ulaşma ve onları değerlendirebilme, özgün sorular sorma ve ilişkiler oluşturma kapasitesi önemsenmektedir. Öğrenci bu süreçte konu ile ilgili üretimleri olan kişiler ile görüşebilir, yazılı kaynaklardan faydalanabilir.

Araştırma projesinin iki ana ayağından birini seyahat programı, diğerini ise kavramsal birikim oluşturmaktadır. Kavramsal birikimi oluşturan çalışmalar, yoğun ve kapsamlı metin okumalarına dayanır. Öğrencinin bir metni okuma, anlama ve yorumlamaya dair merakının olması ve bu merakı burs başvurusundaki ifade biçimi ve kaynakça hazırlığı ile ortaya koyması önemlidir.

Seyahat programı, bursun maddi destek sağladığı ana etkinliktir. Bu sebeple burs başvurusunda tanımlanan seyahat programının, konunun genel çerçevesi ve kaynakça ile güçlü bir ilişki içinde yapılandırılmış olması önemsenir. İstenirse birden fazla seyahat programı önerisi sunulabilir. Araştırma projesi sürecinde kavramsal birikim ve seyahat programında edinilen deneyimin birbiri içine nüfuz ederek bütünsel bir kavrayış oluşturması beklenmektedir.

Araştırma projesi süreci yüksek tempolu ve sürekli bir çalışma disiplinini gerektirir. Öğrencinin böyle bir sürecin içine girme hevesinin başvuru dokümanları ve sunuşunda okunması kıymetlidir.

EAAB YÜRÜTME KURULU

Emre Arolat, EAAB Kurucusu

Nil Aynalı, EAAB Yürütücüsü

Prof.Dr. Meral Özbek Bostancıoğlu, MSGSÜ Rektör Yardımcısı (Rektörlük Temsilcisi)

Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı (Dekanlık Temsilcisi)

Prof.Dr. Deniz İncedayı, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı (Mimarlık Bölüm Temsilcisi)

EAAB 2013 DÖNEMİ SEÇİCİ JÜRİSİ

EAAB Yürütme Kurulu, 2013 dönemi için seçici jüri görevini üstlenecektir.

EAAB 2013 DÖNEMİ TAKVİMİ*

Duyuru tarihi: 7 Aralık 2012, 15:30, MSGSÜ, Video Konferans Salonu

Son başvuru: 18 Şubat 2013

Kısa listenin açıklanması: 25 Şubat 2013

Sunuşlar / mülakatlar: 7 Mart 2013

Seçilen projelerin açıklanması: 8 Mart 2013

Araştırma/excursion dönemi: Haziran/Temmuz/Ağustos 2013

*Bu tarihler MSGSÜ Akademik takvimine göre revize edilebilir.

NOTLAR

Bursu kazandığı açıklanan bursiyer, EAAB’nin ve bursiyerin haklarını açıklayan “burs sözleşmesi”ni imzalayarak bursun maddi miktarını kullanmaya hak kazanır. Bursiyer bu maddi tutarı araştırma projesi dahilinde planladığı gezi programı başta olmak üzere araştırmanın gerçekleşmesi için gerekli her türlü ihtiyacı karşılamak için kullanabilir. Bursun maddi tutarının araştırma projesi ihtiyaçlarına aykırı şekilde kullanılması ya da araştırma projesinin söz konusu zaman zarfında gerçekleştirilmemesi durumunda bursiyer kendisine ödenen maddi tutarı EAAB’ye geri ödemekle yükümlüdür.

Bursiyer, seyahat programını gerçekleştirdiği yaz dönemini izleyen güz yarıyılındaki proje atölyesinde, araştırma projesi konusu ile ilişkili bir mimari proje çalışması yapması konusunda teşvik edilmektedir. Söz konusu proje atölyesinin “Diploma Projesi” olması durumunda öğrenci araştırma konusunu diploma projesi konuları ile direkt ya da dolaylı ilişkili olacak şekilde belirleyebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın