Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi Yaptırma Yaşatma Derneği Cami Projesi Elde Etme Çağrısı

Yarışmada proje son teslim tarihi 30 Temmuz 2010.

Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi camisi yaptırma ve yaşatma derneği kurulduğu günden bu yana ilimize yakışan, nitelikli bir cami kazandırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapılacak olan caminin her şeyden önce Üniversite alanı yakınında olması sebebi ile geleceğe referans veren ve bir takım kötü örnekleri taklit etmeyen bir yaklaşımla projelendirilmesi beklenmektedir. Caminin yalnızca Denizli için değil Ege bölgesinde hatta tüm Türkiye de örnekle gösterilen bir cami olması hedeflenmektedir. Bu sebeple hazırlanacak proje modern yaklaşımı ile geleceğe referans veren, dinimizin evrensel ve çağdaş değerlerini bu yolla vurgulayabilen yaklaşımlara sahip olurken yüzyıllardır kabul gören, ibadet mekanlarına yönelik geleneksel değerlerden de uzak kalmamalıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklarda gerek Selçuklu gerekse Osmanlı’nın bıraktığı eserlerdeki mimari yaklaşımlar ucuz taklitlerden kaçınılarak günümüzün çağdaş yaklaşımları ile yeniden yorumlanabilmelidir.

Yapıda hedeflenen yalnızca bir ibadet mekanı elde etmek değil camiyi bir tür külliye olarak değerlendirmektir. Bu amaçla cami projesi kapsamında küçük bir kütüphane, el sanatlarına (hat ve ebru kurslarının verilebileceği atölyeler gibi ) yönelik küçük çalışma alanları, küçük bir toplantı ve seminer salonu ve ayrıca gerekli tüm teknik hacimlerde değerlendirilecektir. Cami yapısının mimari yaklaşımları ile bilime, gençliğe, geleneğe aynı anda referanslar vermesi beklentilerimizin başında gelmektedir. Bu sebeple caminin bayan cemaate kolaylık sağlayan bir yaklaşımla tasarlanması, çevresine ve cemaate enerji verebilen özelliklere sahip olabilmesi ortaya koyacağı mimari yaklaşımla yalnızca bu gün değil 25 yıl sonrasında da yeniliğini farkını hissettirebilmelidir.

Cami projesinde çalışmayı ve öneri sunmayı arzu eden mimarlar hazırlanan projeleri aşağıda belirtilen tarihte teslim edecek, bu tarihten sonra seçici kurul ilk değerlendirmeyi yaparak katılan tüm projeler arasından uygun gördüğü sayıda projeyi bir üst değerlendirmeye alacaktır.Belirlenen projeler ile seçici kurul ortak bir çalışma yapacak ve proje sahiplerine seçici kurul tarafından öneriler sunulacaktır. Bu aşamadan sonra seçici kurul bir üst değerlendirmeye alınan projeler arasından uygulamaya değer bulunan projeyi yapacağı son değerlendirme ile belirleyecektir.

Projenin teknik detaylarında yapının enerji tasarrufu, doğal ışık ve iklimlendirme gibi mimari yaklaşımları göz önünde bulundurması da önem taşıyacaktır.

İLGİLİ KURUM
Adı : Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi Yaptırma Yaşatma Derneği

Tel : 0 258 211 99 86 -115

Cep : 0 533 616 93 83

Fax : 0 258 211 99 85

E-posta : hturkyilmaz@denizli.bel.tr

PROJE SEÇİMİNE KATILIMIN KOŞULLARI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Denizli Şubesine kayıtlı mimar üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı Mimarlar Odası Denizli Şubesine kayıtlı mimar olacaktır),

Seçici Kurul üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Seçici Kurul değerlendirme çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

Proje seçimine katılmak isteyenler; adı, soyadı, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, ilgili şartnameyi aşağıda bilgileri yazılı raportörlükten alabileceklerdir.

Bu şartlara uymayanlar proje seçimi elemelerine katılmış olsalar da katılmamış sayılır ve isimleri kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

SEÇİCİ KURUL

Nihat ZEYBEKCİ Denizli Belediye Başkanı

Prof.Dr. F.Necdet ARDIÇ Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Sait ATICI Derneğimiz Temsilcisi

Müjdat KEÇECİ Sanayi Od.Bşk., Derneğimiz Temsilcisi

Necdet ÖZER Ticaret Od. Bşk., Derneğimiz Temsilcisi

Kadir PEKTAŞ Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

C. Abdi GÜZER Doç. Dr. Y. Mimar, O.D.T.Ü.

Ziyaettin BİLGİN Y.Mimar

Ahmet YOLDAŞ Y.Mimar

Öncü BAŞOĞLAN AVŞAR Dr. Mimar

Adem KIVANÇ İnşaat Mühendisi, Y.Ü.

RAPORTÖRLER
Hüseyin TÜRKYILMAZ Mimar, Y.T.Ü.,Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

PROJE SEÇİMİNE KATILACAKLARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
Şartname

İhtiyaç programı

1/5000 ölçekli imar planı

1/1000 ölçekli imar planı

Zemin raporu

Fotoğraflar

Uydu görüntüsü

PROJE SEÇİMİNE KATILACAKLARDAN İSTENENLER
1/1000 ölçekli vaziyet planı: Ana kararları açıklayan şemalar ve kavramsal çözümlemeler bu planla birlikte verilebilir. Vaziyet planının sol alt köşesine tüm yapı alanların toplam m2 si yazılacaktır.

1/500 ölçekli zemin kat planı: Binadan geçen bir kesit, yarışma alanı ve yakın çevresi ile birlikte verilecektir.

1/200 ölçekli kat planları: Gerekli bölümleri tefrişli olarak çizilecektir. Kat planlarının altına toplam m2 yazılacaktır.

1/200 ölçekli kesit ve görünüşler: Projeyi tanıtmaya yetecek sayıda çizilecektir.

1/500 ölçekli maket: Zorunlu değildir. İsteyen yarışmacı belirtilen maket sınırı içerisinde maket yapılabilir. Renk ve malzeme serbesttir.

Açıklama raporları: Mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporundan oluşacaktır.

Mimari açıklama raporu: Bu raporda verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi, işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Mimari açıklama raporu istenirse ayrıca pafta üzerinde de verilebilir.

İnşaat mühendisliği raporu: Bu raporda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde göz önüne alınan mühendislik, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir.

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacak, toplam proje büyüklüğü 3 adet A0 boyutunu geçmeyecek ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacak ve paftalar dikine kullanılacaktır. “Asılma şeması”nda her paftanın yeri belirtilecektir.

Bütün paftalarda, kat planlarının altına toplam m2, vaziyet planının sol alt köşesine ise tüm alanların toplam m2 yazılacaktır.

Paftalar ayrıca A3 boyutunda teslim edilecektir.

Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir.

PROJE SEÇİMİNE KATILIM ZARFI
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi Yaptırma Yaşatma Derneği Cami Projesi Seçimi Yazışma Zarfı” yazılacaktır.

Zarfın içine herhangi bir isim belirtilmeksizin, yalnızca proje seçimine katılanlara ait adres konulacaktır.

KİMLİK ZARFI
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi Yaptırma Yaşatma Derneği Cami Projesi Seçimi Yazışma Zarfı”yazılacaktır.

Zarfın içine:
Proje seçiminin şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.

2010 yılı içinde Mimarlar Odasınca düzenlenmiş, proje seçimine katılanlara ilişkin oda belgesini koymaları gereklidir. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Proje seçimine katılanlardan istenen diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır.

Proje seçimine katılan proje sahiplerinden ödül kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine, “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, Seçici Kurul tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Bu işlemler tutanakla belirtilir.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Projeler, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; her paftanın, raporların her sayfasının, maketin, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamlı bir rumuz yazılacaktır.

SORU VE CEVAPLAR
Proje seçimine katılanlar 24.06.2010 günü saat 17.00’a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını hturkyilmaz@denizli.bel.tr adresine mail atarak ulaştırabilirler. 27.06.2010 tarihinden itibaren mimarlar odası Denizli Şubesinde yayınlanacaktır.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Projeler en geç 30.07.2010 saat 17.00’e kadar Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü İncilipınar mah. 380 sok. No:11 DENİZLİ adresine teslim edilecektir.

PROJE SEÇİMİNİN SONUCUNUN İLANI
Proje seçiminin sonucu derneğimiz tarafından günlük yerel bir gazetede ve Mimarlar odası Denizli Şubesinde ilan edilecektir. Ayrıca e-posta ile katılımcılara ulaştırılacaktır.

PROJE SEÇİMİ TAKVİMİ
İlan Tarihi : 31.05.2010

Sorular için son gün : 24.06.2010

Teslim tarihi : 30.07.2010

Seçici kurul 1. değerlendirme : 31.07.2010

Seçici kurul 2. değerlendirme : 15.08.2010

Sergi Tarihi ve yeri : Derneğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Seçici Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda; Uygulamaya değer bulunan projeye Mimarlık ve Mühendislik (PİD) işlerinin ücretini; TMMOB Mimarlar odası Denizli Şubesi Mimarlık Hizmetleri en az bedel tarifesine göre(3. sınıf, B grubuna ait TL/m2) uygulama proje bedeli olarak 2. değerlendirmeye kalan diğer projeler için ise aynı ücret tarifesi üzerinden avan proje (Uygulama projesinin % 15 ‘i) ücreti ödenecektir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Proje seçimi sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde idare ile proje seçimine katılanlar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce Seçici Kurul hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Denizli Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Proje seçimi sonuçlarının ilanından sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde idareden tasarımlarını bizzat veya vekilleri tarafından alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

DİĞER HUSUSLAR
Ülkemizde yürürlükte bulunan tüm güncel yasa ve yönetmeliklere (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Tip İmar Yönetmeliği Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Proje ve İnşaatlarda Özürlülerle İlgili Öngörülen Esaslar, vb) uyulacaktır.

İHTİYAÇ PROGRAMI

İbadet Mekanları
Caminin sermahvil katı ile birlikte 2.000 kişilik bir cemaate imkan vermesi istenmektedir.

Yeterli miktarda WC ve abdesthane yapılacaktır.

Külliye –Sosyal Alanları

Kütüphane;
Yapılması düşünülen kütüphane genel amaçlı bir kütüphane değil, özellikli eserlerin bulunduğu belli konularda kaynakların yer aldığı bir kütüphane olarak düşünülmektedir.

2 Adet El Sanatları Atölyesi;
Bu atölyelerde kar ve ticari amaç güdülmeden belli dönemlerde çeşitli el sanatlarına, Ebru sanatı, hat sanatı gibi farklı alanlara yönelik kurslar verilecektir. Her bir kurs salonu yaklaşık 20 kişilik olacaktır.

Toplantı-Konferans salonu;
Çeşitli eğitim, seminer ve konferanslar için kullanılacak 150 kişilik bir salon olması ön görülmektedir.

Fuaye Ortak Alan;
Fuaye ve ortak alan hem konferans salonuna hem de atölye birimlerine hitap edecek çeşitli dönemlerde buradaki atölyelerde üretilen eserlerin sergilenebildiği bir alan olarak da kullanılabilecektir.

İdari Birimler;
Sosyal alanların idaresine yönelik olarak 1 md ve 2 personel kullanımına cevap verecek idari ofis yapılacaktır. İdari ofisin genel kullanım alanları ile ilişkisi en direk olarak düşünülmelidir. Kütüphane için ayrıca bir kütüphane sorumlusu kütüphane alanı içerisinde yer alacaktır.

WC Ve Teknik Hacimler;
Cami kullanımı dışında sosyal alanlara yönelik yeterli miktar da WC düşünülmelidir. Binanın ısıtma ve soğutma sistemine yönelik gerekli teknik hacimler ilgili yönetmelik şartlarını sağlayacak miktarda hesaplanmalı ve projelendirilmelidir.

Otopark;
Cami alanın da yaklaşık 100 araçlık otopark (Açık ve kapalı-tercihen mümkün olan en fazla miktarda kapalı) yerleştirilecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın