Baumit “Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev” Tasarım Yarışması 2022

Baumit tarafından düzenlenen "Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev" Tasarım Yarışması, farklı disiplinlerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile “ev” meselesini farklı açılardan ele almayı hedefliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 25 Kasım 2022.

Baumit’in Mesajı

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid IndustrieHolding 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır. Holding’in çatısı altındaki 100’ün üzerindeki firmadan en büyüğü olan Baumit, 1988 yılında kurulmuştur.

Biz Baumit olarak insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamalarını istiyoruz. Yenilikçi ve inovatif ürünler sektörün gelişimi için en önemli kaynaklarımız arasında yer alıyor.

Baumit’in yapı sektörüne en büyük katkılarından biri olarak; 2014 yılında Viyana Tıp Üniversitesi ve Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içerisinde kurulan Avrupa’nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırma tesisi olan Viva Park’ta ortalama kullanıcı davranışları simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin yaşam konforunu nasıl etkilediği ölçülmekte ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

Modern Dünya’da günlük yaşantımızın %90’ını kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in açıkladığı dünyanın önündeki en büyük 5 sorun listesinin ilk sırasında bulunan pandemiyle birlikte her geçen gün bu oran artmakta ve kapalı alan havası artık en önemli besin kaynağımız durumuna gelmektedir. Bu nedenle, yaşam alanlarımızda soluduğumuz kapalı alan havasının kalitesi sağlığımız ve konforumuz için büyük önem taşıyor. Sıcaklık, nem, küf, ses, ışık, koku ve emisyon gibi faktörlerin iç mekân hava kalitesi ve konfor değerleri üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Proje ve uygulama sırasında yapılan tasarım hataları, yanlış malzeme ve sistem seçimleri sağlıksız yapılara, uzun vadede de fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.

BM Listesindeki ikinci büyük sorun ise iklim değişikliği. İklim değişikliği ile mücadelede ve küresel ısınmanın engellenmesinde bir bireyin yapabileceği en etkili eylem enerji verimliliğine katkı sağlamak. Nihai enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan binaların ısıtma ve soğutmasında harcanan enerjiyi minimize etmek için en önemli gündem maddelerinden biri ısı yalıtımı. Enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başladığı dünyamızda yapı sektörüne büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü fosil yakıt kullanımı arttıkça çevreye verilen zarar da artıyor.

Avrupa’nın mantolama devi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projemiz “Geleceğimizi Mantoluyoruz” ile dünyanın önündeki en büyük sorun olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendiriyor, bu sorunlar karşısında bireysel olarak alınabilecek en etkili önlem olan enerji verimliliği ve ısı yalıtımının önemini anlatıyoruz.

YARIŞMANIN AMACI

Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıradışı durumda diğer mekânlardan uzak durup, alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizi de gözden geçirir olduk. Şimdi, hâlâ içinde olduğumuz bu olağanüstü durum “yeni normal” gibi zorlama terimlerle adlandırılmaya çalışılırken biz de ilk şaşkınlığı üzerimizden atıp, olanları biraz daha mesafeli olarak düşünmeye başladık. Pandemi ile eşzamanlı olarak, 21. Yüzyılda Dünya’nın temel sorunlarından biri olan iklim değişikliği kaynaklı sorunları da içinde barındıran bir dizi konu üzerine de düşündük, düşünmeye devam ediyoruz.  Hazır evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak diğer evleri ve bu evlerden yola çıkarak ev fikrini gözden geçirmeye başlamışken bunu bir adım öteye taşıyarak bu durumdan edindiklerimizi paylaşıp, ‘ev meselesi’ni olabildiğince ayrıştırıp, yeniden toparlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ev içiyle olduğu kadar, içiyle dışı arasındaki arayüzleriyle, sokağıyla, mahallesiyle, sitesiyle şimdi eskisinden çok daha önemli bir konu olarak duruyor önümüzde. Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi. Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik. Yarışmanın lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitimi sürecinde ya da sonrasında bu konu üzerine düşünmüş olan ve bu bağlamda düşünce ve mekan üretme konusunda istekli  ve donanımlı öğrencileri bulmak. Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar bu yarışmaya katılsınlar istedik ve ekip oluşumlarını ve hatta ekip liderliğini serbest bıraktık. Bu kadar geniş bir çerçeve çizince ilk aşamada katılımcıların ekip yapılarını ve konuya yaklaşımlarını anlatan kısa bir özeti de görmek istedik. Bu şekilde yarışma jürisi sonuçları değerlendirmekle yetinen değil, sürece de katılan bir yapıya dönüşmüş oldu. Çok az şeyi süreci içinde paylaşıp, tartıştığımızı ve dolayısıyla kapalı devreler içinde geliştirmeye çalıştığımızı düşünerek bu çalışma yönteminin gelişkin bir fikre ulaşmak için iyi bir yol-yordam olacağını düşünüyoruz.

YARIŞMANIN KONUSU

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri ile bir bütün olarak küresel çağın en büyük sorunudur. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizinin; çölleşme, kuraklık, sel, heyelan, buzulların erimesi, ısı artışları ve bazı canlı türlerinin nesillerinin tükenmesi gibi sonuçları vardır. Ayrıca, doğal kaynakların tükenmesi, fosil yakıt kullanımı ve doğaya zarar veren malzemelerin kullanımı da iklim değişikliğini olumsuz etkileyen diğer unsurlardır. Bu bilgiye ek olarak, içinde bulunduğumuz coğrafya, deprem, tsunami, yangın gibi farklı doğal afet risklerini de içinde barındırmaktadır. Göç, göçmenlik, gelecekteki barınma problemleri, olası enerji krizleri, insan ve çevre sağlığı ilişkisi gibi diğer küresel sorunlardır.

Yaşam biçimi sürekli bir değişim içindedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı için tasarlanan ev de günümüzde  bu değişimin en yakın görülebildiği temel mekanlardan oluşmaktadır. Konu, yukarıda söz edilen konular bağlamında değişen, 21. Yüzyıl’da ‘sağlıklı bir yaşam alanı olarak ev’ olarak belirlenmiştir. Evin nerede olduğu, nasıl olduğu, kentte ya da kent dışında olduğu, az katlı ya da çok katlı bir yapıda olduğu konusu yarışmacılara bırakılmıştır. Yarışmacıdan tasarladığı evin bağlamını ve tasarımını çağın sorunları ile ilişkilendirerek anlatması istenmektedir. Anlaşılır bir biçimde gerekçelendirmek koşuluyla öneri herhangibir ev olabilir. Çeşitli doğa olaylarından, pandemiden ve iklim krizinden kaynaklanan sorunlara yaratıcı ve çağdaş çözüm önerileri getiren, gelecekteki olası krizlere karşın adaptasyon sağlayabilen fikirler ve tasarım öneri beklenmektedir. Bu bağlamda yarışmacılar, yarışma konusunu, yarışmanın amacına göre istedikleri gibi yorumlayabilirler.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma bu şartname esasları içerisinde düzenlenmiş ön seçimli bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE İLETİŞİM ADRESİ

Baumit Türkiye

[email protected]

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılınabilir. Jüri, farklı disiplinlerden üyeleri olan ekip oluşumunu önermektedir.
 • Ekip olarak katılımda, ekip üyesi katılımcıların hepsinin başvuru tarihinde lisans ve/veya yüksek lisans öğrencisi olması gereklidir.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece tek bir öneri gönderebilirler.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya 25.11.2022 tarihine kadar www.baumittasarimyarismasi.com üzerinden kayıt yaptırmak zorunludur.
 • Yarışmaya, yarışma jürisinin, danışman jürinin, raportörlerin ve firma yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri

 • Abdurrahman Çekim, Mimar
 • Adnan Aksu, Mimar
 • Ece Ceylan Baba, Mimar
 • Hilmi Güner, Mimar
 • Kurtul Erkmen, Mimar
 • Sabri Paşayiğit, Mimar
 • Şebnem Buhara, Mimar

Danışman Jüri Üyeleri

 • And Akman, Yapı Biyoloğu
 • Atalay Özdayı, Mimar, Baumit Türkiye Genel Müdürü
 • Erdil Dinçer, İnşaat Mühendisi, Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü

Raportörler

 • Selin Tümer Ataoğlu, Mimar, Pazarlama Yöneticisi
 • Bahar Dikensak, Mimar, Teknik Pazarlama Sorumlusu

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Yarışma Şartnamesi
 • Baumit Sistemler ve Mimari Kataloğu
 • VivaPark Kitabı

YARIŞMANIN SÜRECİ


KAYIT/ÖN SEÇİM AŞAMASINDA YARIŞMACILARDAN İSTENENLER


o Kimlik Dosyası:

Yarışmacıların ekip olarak katılmaları durumunda ekip üyelerinin tamamı için web sitesinde bulunan Katılımcı Kimlik Formu doldurulmalı ve gerekli belgeler yüklenmelidir;

Yüklenecek belgeler;

 1. Lisans veya lisans üstü öğrenimlerini sürdürdüklerine dair üniversiteden onaylı öğrenim belgesi
 2. Kimlik belgesi
 3. Ekip oluşumunda bir araya gelişlerinin konu ile ilişkisini anlatan metin

o Manifesto/Kavramsal Metin:         

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini, konuya yaklaşımlarını ifade eden 500 kelimeyi aşmayan kavramsal metin ve/veya görsel ifade ile anlatım.

o Ön Seçim dokümanları teslimi:

Tüm dokümanlar www.baumittasarimyarismasi.com web sitesinde “Ön Seçim Kayıt” sekmesine yüklenmelidir.

o Ön Seçim dokümanları değerlendirme kriterleri:

Jüri yarışmacıların konuya yaklaşımlarını, ekip ise ekip oluşumunun nedenlerini, manifesto/kavramsal metin ve/veya görsel ifade ile anlatımlarının yarışma konusu ile ilişkisini değerlendirerek önseçimi yapacaktır.

TASARIM TESLİMİ AŞAMASINDA YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

o Tasarım A1 Pafta

Tasarımı ifade eden yarışmacının karar vereceği ölçekte ve nitelikte çizim, yazı, grafik vb.  içeren 1 adet dikey kullanılan A1 (59,4 x 84 cm) sert yüzeye sabitlenmiş  pafta posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir.

o Rapor

Yaklaşımı açıklayan maksimum 800 kelimeyi geçmeyen A4 sayfa düzeninde rapor posta veya kargo  yolu ile teslim edilecektir. (Çizim ve görseller kullanılabilir)

o Katılımcı Kimlik Formu 

Ekip oluşumuna ön seçimden sonra katılım olmuş ise yeni ekip üyesinin de Katılımcı Kimlik Formu ve lisans veya lisans üstü öğrenimlerini sürdürdüklerine dair üniversiteden onaylı öğrenim belgesi posta yolu ile teslim edilecektir. Ön seçimde belirtilen ekip üyelerinden eksilme olmamalıdır.

Gönderim Adresi:

Bahar Dikensak

Baumit Türkiye Genel Merkezi

Dudullu, Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sk. No:10-B Ümraniye, 34771, İstanbul

YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR

 • Yarışmacıların projelerini şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmeleri zorunludur.
 • Yarışma paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini/sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret bulunamaz.
 • Yukarıda belirtilen esaslara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 4 Ekim 2022
 • Soru Sorma Son Tarihi: 2 Kasım 2022
 • Soruların Yanıtlanması: 9 Kasım 2022
 • Ön Seçim Son Teslim: 25 Kasım 2022
 • Ön Seçim Sonuçlarının İlanı: 7 Aralık 2022
 • Tasarım Son Teslim: 15 Şubat 2023
 • Sonuçların Açıklanması: 22 Mart 2023
 • Ödül Töreni ve Sergi: 10-11 Mayıs 2023

ÖNEMLİ NOT:

Posta veya kargoya veriliş tarihi en geç 15 Şubat 2023 tarihinde 17:30’a kadar Baumit Türkiye’ye ulaşacak şekilde organize edilmelidir. Zamanında ulaşmayan projelerin sorumluluğu Baumit İnşaat Malzemeleri’ne ait değildir ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖDÜLLER

 • Jüri Özel Ödülü: 3 gece 4 gün Baumit VivaPark ve Viyana gezisi
 • 3 Eşdeğer Ödül:3 x 25.000 TL

Jüri Özel Ödülü, 3 eşdeğer ödül arasından seçilecektir.

Ödüle layık görülen projeler yarışma web sayfası ve sosyal medya üzerinden ilan edilecektir.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen 02.11.2022 tarihinde saat 23:59’a kadar yarışma ile ilgili sorularını www.baumittasarimyarismasi.com.tr web sitesinde “Sorular” sekmesinden iletebilirler. Tüm soruların yanıtları 09.11.2022 tarihinde yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.

TELİF HAKKI

Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını Baumit Türkiye ile paylaştıklarını kabul ederler.

Yarışmaya sunulan, telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan belge, fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme haklarının alınmasından materyali sunan yarışmacılar yükümlüdür.

 

Etiketler

Bir cevap yazın