Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması'na son teslim tarihi 17 Kasım 2011 saat 17:00.

Yarışmanın konusu, Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi tasarımıdır. Söz konusu tasarım, 6687 ada 38 numaralı parselde olacaktır. Diğer bilgiler şartnamede yer almaktadır.

Yarışmanın amacı, Çukurova İlçe Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi yapısını elde etmek üzere “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarak rekabet yoluyla çok sayıda seçenekten en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin inşa edileceği alan Adana’nın gelişen ve son yıllar içerisinde oluşmuş akslarından biri üzerinde bulunmaktadır. Yarışma için ayrılan alan Belediye Hizmet Alanı olup, bünyesinde zengin bir yeşil örtü ve ağaç türlerini kapsamaktadır. Yarışmacıların bu alanı sadece Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi olarak değil, aynı zamanda kentlinin rekreatif ihtiyaçlarını da giderebilecekleri önemli bir “kamusal alan” olarak ele almaları beklenmektedir. Burada yeşil doku, rekreatif alanlar, belediye hizmet birimleri ve kültür işlevleri iç içe, birbirlerini destekleyecek biçimde öngörülmelidir. Bu almaşık görüntünün proje alanını zenginleştireceği varsayılmaktadır. Bu anlamda hedeflenen sadece Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi değil, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayacak, yakın çevresinin kullanım değerini arttıracak bir kentsel alanın, yapısal programını içeren bir “kent parkı”nın elde edilmesidir.

Programın kamusal ağırlığı göz önüne alındığında, zemin kat kullanımlarının kent parkıyla oluşturacağı süreklilik önemli görülmektedir. Belediye üst yönetimi halkın kolayca erişebildiği, paylaşabildiği, gördüğü ve algıladığı “gerçek anlamda bir kamu yapısı”nın elde edilmesini amaçlamaktadır. Çağdaş ve katılımcı bir belediyecilik anlayışının gereği olarak, “saydamlık”, “erişilebilirlik” ve “sürdürülebilirlik” bu kamusal yapının temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Bu düşünceden hareketle yapı ihtiyaç programının müellifler tarafından esnek bir biçimde yorumlanması desteklenmektedir. Özetle yapının yalnızca bir hizmet yapısı olmakla kalmayıp katılımcı bir ortam ve kent halkının buluşma noktası olması hedeflenmektedir.

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
Yıldıray ARIKAN, Çukurova İlçe Belediye Başkanı

Prof. Dr. Erkin ERTEN, Mimar, Ç.Ü.Mim-Müh. Fak. Mimarlık Bölüm Başkanı

Erkan KARAKAYA, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Bekir KAMIŞLI, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb. Başkanı

Serhat Mehmet ALTUNER, Y. Mimar, İller Bankası Bölge Müdürlüğü Şb. Müdürü

Seçici Kurul Asıl Üyeleri :
Doç. Dr. Celal Abdi GÜZER (Başkan), Mimar, ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ, Mimar, İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Güven Arif SARGIN, Mimar, ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. M. Halis GÜNEL, İnş. Müh. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Levent ARIDAĞ, Mimar, Beykent Ü. Müh- Mim. Fak. Mimarlık Bölümü

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Dr. Gülertan AKYÜZLÜER, Mimar, Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Kaya SÖNMEZLER, Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Mim.Fak.Mimarlık Bl.

Doç. Dr. Uğur POLAT, İnş. Müh. ODTU İnşaat Mühendislik Fak. Bölümü

Raportörler:
Aysin AYSU, Y.Mimar, Çukurova Belediyesi

Damla ATİK, İç Mimar, Çukurova Belediyesi

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 17.08.2011

Sorular İçin Son Gün: 16.09.2011 (17:00’a kadar)

Cevapların İlanı: 23.09.2011

Proje Teslim Tarihi: 17.11.2011 (17:00’a kadar)

Jüri Değerlendirme Tarihi: 21.11.2011

Sonuçların Açıklanması: 23.11.2011

Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi: 27.11.2011

Etiketler

Bir cevap yazın