Satın Alma, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Satın Alma, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Konum:

Uşak İli’ne ait Kentsel Dönüşüm Projelerinin ilk etabında yer alacak ve kentin yeni yönetim merkezi olacak yapı, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kentin ana arterlerinden olan İsmet Paşa Caddesi’nin kuş uçuşu 700m Doğusunda, İzmir İlini Afyon’a bağlayan karayolunun (Gazi Bulvarı) ise 600m Kuzeyinde yer almaktadır. Ana ulaşım bağlantılarının kuzeyde Nuri Şeker Caddesi, güneyde ise Gazi Bulvarı üzerinden sağlandığı dönüşüm alanının çevresinde kalan alanların da dönüşümüyle yapının, Uşak İlinin yeni merkezinde yer alacağı söylenebilir.

Kavram ve Kütle Kararları:

Belediye Binaları kentlerin yönetimsel odak noktalarıdır. Bu durum ister istemez kentlerin sosyal ve kültürel etkinlik mekânları ile alışveriş, eğlence ve diğer birçok kamusal ihtiyacın karşılanabileceği alanların bu odak noktası çevresinde oluşması ve gelişmesi anlamına gelmektedir. Bu gerçekten hareketle Uşak Belediye Hizmet Binasının, kentin mimari gelişimine yönelik düşünsel yaklaşımların bir aynası olması amaçlanmıştır. Öyle ki bu yapının, günümüzde her yerel yönetimin başlıca hedeflerinden olan yeşil ve sürdürülebilir kent kavramının ve kentlinin sosyal yaşamına katılacak ve katkı sağlayacak ‘yaşayan mekânlar’ yaratma çabalarının imgesel bir yansıması olması istenmiştir.

Hizmet binasının ana kütlesi, üçgen formunda hizmet bloğu ve yeşil doku ile örtülerek görsel ve işitsel açıdan Belediye Hizmet Binasından ayrılan sosyal bloğun bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kütlenin biçimlenişinde amaç; olabildiğince yalın geometrik formlar içinde en fazla yeşil alanı kamuya terk etmek ve bunu yaparken hiçbir fonksiyon bozukluğuna meydan vermemektir. Üçgen plan şeması gün ışığından maksimum faydalanmayı ve bina kullanıcısı ile dış mekân arasındaki görsel ilişkinin en üst düzeyde olmasını sağlayacaktır.

Mevcut kent merkezinin Doğusunda; uygulanmakta olan kentsel dönüşüm proje alanının ise batısında yer alan proje arsası, iki kenarında biri diğerine göre biraz daha baskın iki tali yol ile; diğer kenarlarında ise kentsel dönüşümün rekreasyon alanları, Dokuz Sele Deresi ve bölge otoparkı ile sınırdır. Dönüşüm projesinin peyzaj tasarımında yer alan ve Dokuz Sele Deresi’nin biriktirilmesi ile oluşturulacak havuzun yaratacağı manzaradan, Belediye binası birimlerinin ve Sosyal Merkezin görsel olarak faydalanması sağlanmıştır.

Belediye Binası, Çok Amaçlı Salon ve Kreş mekânları aynı yapı kütlesi içinde bulunmasına rağmen, girişleri birbirinden tamamıyla yalıtılmış durumdadır. Bu şekilde gündüz saatlerinde dahi Çok Amaçlı Salonda yapılacak gürültülü bir etkinliğin belediye personelinin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilmiştir.

Belediye Binasının ana girişleri ve Başkanlık girişi 15 m’lik baskın yol olan Mezbaha Sokak’tan yapılacaktır. Çok Amaçlı Salon girişi ise arsanın kuzeyinde yer alan ve hali hazırda mevcut olmayan 12 m’lik yoldan sağlanacaktır. Bu sayede Çok Amaçlı Salon ziyaretçileri bölge otoparkından faydalanabileceklerdir. Çok Amaçlı Salon ile Belediye Hizmet Binasının yaya bağlantısı, Belediye Binasının ana merdiven boşluğundan da sağlanabilmektedir.

Kreş, binanın güneybatı kanadında yer almakta ve Çok Amaçlı Salonla aynı kotta bulunmaktadır. Çok Amaçlı Salonun üstünü örten yeşil dokunun içinden açılan bir yırtıkla tanımlanmış bir giriş holüne sahiptir. Bu yırtık sayesinde kreş mekânlarının doğal ışık ihtiyaçları da karşılanabilmiştir. Kreş oyun odaları, çok amaçlı salonun da terasını karşılayan yeşil alana açılmaktadır. Burada dış mekân çocuk oyun alanının teşkil edilmesi önerilmektedir.

Kütle tasarımındaki öncelikli amaç daha fazla yeşil alanı kamuya terk etmek olduğu için, şartnamede istenen 25 araçlık açık otopark yerinin 15’i kapalı otoparka ilave edilmiş; servis amaçlı ve engelli parkı olarak kullanılmak üzere 10 araçlık açık otopark cebi Belediye Hizmet Binası ve Sosyal Merkez girişlerini karşılayacak biçimde yerleştirilmiştir.

Çevreye Duyarlılık (Yeşil Bina Kriterlerine Uyum Potansiyeli):

Her ne kadar yarışmacılardan istenmemiş olsa da, çevreye duyarlı yapılar çağın gerekliliği haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle yapının yeşil bina kriterlerine uyum sağlama potansiyeline sahip ‘çevre dostu’ bir yapı olması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda,

Bina kütlesi ana mekânları Güney kenarında toplanan üçgen bir planda tasarlanmıştır. Bu şekilde Kuzey cephesinin dahi aynı zamanda Doğu; Batı cephesininse aynı zamanda Kuzey cephesi olması sağlanmıştır. Binayı bir yelek gibi saran doğal ahşap güneş kırıcıların etkisiyle bina gün ışığından maksimum düzeyde faydalanırken, güneşin rahatsız edici ışınlarından da korunması amaçlanmıştır.

Çok Amaçlı Salon ve Kreş mekânlarını barındıran Sosyal Merkez, yeşil üst örtüsüyle Belediye Hizmet binası bloğundan ayrılmakta ve bu örtü sosyal merkez için ses ve ısı yalıtımı sağlamaktadır. Ayrıca çim dokunun yarattığı mikro gölgelerle zeminin ışımasının önüne geçilerek hizmet binası mekânlarının fazladan ısınması engellenecektir.

Binanın hemen her mekânının gün ışığından olabildiğince faydalanabilmesi için yan yüzeylerinde ve çatısında olabildiğince geçirgen bir kütle tasarlanmıştır.

Bina çatısı, ters eğimiyle yağmur sularını kütlenin ortasına yönlendirir. Buradan binanın su deposuna yönlendirilerek toplanan suyun temizlik ve yangın suyu olarak kullanılması sağlanabilir. Ayrıca binanın gün ışığı ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarlanan ve galeriyi örten cam çatının ara bölmelerinde Foto-voltaik (FV) paneller kullanılarak otopark ve acil durum aydınlatmaları için enerji sağlanabilir.

Toplu taşıma olanaklarına sahip olan bölgede, öncelikle personelin bireysel araç kullanımından kaynaklanan CO2 salınımını azaltmak amacıyla bina girişinde bisiklet park yerleri düşünülmüştür. Uşak’ın nispeten düz topografyasının bisiklet kullanımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Malzemeler:

Yapı, Betonarme Karkas Taşıyıcı sisteme sahiptir. Çok Amaçlı Salon üst örtüsü ve galeri boşluğunun cam üst örtüsünde ise çelik taşıyıcılardan faydalanılacaktır. Bina çeperi silikon giydirme cam cephe üzerine ahşap güneş kırıcılardan oluşmaktadır. Cephe malzemesi olarak doğal ahşabın seçilmesi gün ışığının fazlasının soğrularak rahatsız edici yansımaların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bina çevresinde anolanmış ve eskitme görüntü verilmiş donatılı brüt beton karolar kullanılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın