Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

AÇIKLAMA RAPORU

Sağlık çalışanları pandemi, savaş gibi toplumu derinden etkileyen olaylarda özverileriyle, bitmez tükenmez enerjileriyle hayatımıza en anlamlı katkıları sağlayan aktörlerdir. Onlar için tasarlanacak anıtın tanılı bir imgeyi yansıtmayacak içerikte olması tasarım dizgelenişin ana hedefi haline getirilmiştir. Öyle ki, hayatımızı anlamlı kılan katkılarıyla “sağlıklı yaşam”, “umut”, “koruyuculuk”, “özveri”, “emek” gibi değer silsilesinin dizgelenişini indirgeyen tasarımsal kaynaklar üzerinde durularak özne-nesne-yorum bağlamı hatırlama ve farkındalık sürecini önceleyecek şekilde irdelenmiştir. Bu bağlamda görselleştirmede birbirini tamamlayan aktarımlara yönelmiştir. Hem yüz olarak tanımlı bir form, geometrik bir bütünlük içinde kurgulanmış, yatayda ve düşeyde ayrıştırılan dizgeleniş ise sağlık çalışanlarının hayatımızdaki yerini tanımlı hale getiren bir sunuma dönüştürülmeye çalışılmıştır. “Anı mekanı” metaforik içeriğiyle görselleşmeye evrilirken tasarımsal bağlamda saf-pür bir okunaklılığın elde edilmesi diğer bir tasarım girdisi olmuştur. Anma mekanının metaforik kaynakları birbiriyle bağıntılı bir kompozisyonla kurgulanmış malzeme seçimleri de bu bağıntılar üzerinden organize edilmeye çalışılmıştır. Daha açık ifadeyle anıtın tektonik içeriğini biçimlendirecek tasarım etmenleri, sağlık çalışanlarının yaşamsal anlama kattığı değerlerin kavramsallaştırmasıyla üretilmiştir. Bu kavramsal kurgunun başat ayrışımı olumsuzlama/olumlama arasındaki kavramsal güzergahı referanslar ki, sağlık çalışanlarının imgelendiği iyileştirici/koruyucu/ destekleyici gibi tematik ilişkiler, aslında düzensizlikten belirgin bir düzene olan dönüşümünü de kodlamaktadır. Karmaşıklığa bağlı bir olumsuzluma anıtta alt kaidede imgelenirken, bu olumsuzluğu yansıtan çerçeveli katman dokusuyla anıtta ayrıştırılmıştır.

Alt kaidede olumsuzluğu imleyen dokusal örgünün malzemesi yayılıcı ardıçtır. Bu dokudan dört cepheyi sarmalayan şerit şerit, bir tabaka halinde umut/sağlıklı yaşam/denge gibi bağlamsal kurguyu referanslayarak tasarıma dahil olmuştur. Üst katmanda ise şeritlenmiş ve düşeyde hareketli şekilde kurgulan dar cephede 8; geniş cephede 16 olmak üzere toplam 128 düşey eleman ise sağlık çalışanlarının hayatımızdaki değerler ortamını imler ki, kullanılan malzemeyle elde edilen şeffaf/geçirgen bölüntüler parlak dokusuyla düzeni olumlamaktadır. Bu holistik düzenek yataylık ve düşeylik arasındaki bağıntıları da dengeleyen bir örgüdedir.

Üç farklı tematik durum, aynı zamanda belirgin bir sınırsal kopmayı da işaretlemektedir. Yataydan düşeye malzeme/doku ayrıştırmasıyla sağlanan bu bölüntülenme aslında kompakt bir formun ayrıştırılması olarak da görülebilir. Bu durum, anıtın insan ölçeğini kavrayan tasarım bütünlüğüne katkı koymaktadır. Şeffaf ve geçirgen olarak uzantılanan üst kütledeki parçalı duvarlar dokusal olarak alt kaideden kopan dinamik bir hareketlilik sağlamaktadır. Bu hareketliliği eşdeğer/rasyonel bir kompozisyon halinde sunma gayreti, sağlık çalışanlarının hayat boyu mücadelelerini ve hayatımıza kattığı anlamları imler ki, akrilik esaslı malzemeyle oluşturulan bloklar şeffaf örüntüsüyle okunaklı bir tasarım elde edilmeye çalışılmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın