Katılımcı, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Gazimağusa Yerleşkesi Davetli Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Gazimağusa Yerleşkesi Davetli Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

1. Giriş
Üniversite salt bir eğitim mekânı olmanın ötesinde geleceğe yönelik bir kimlik kurma ortamıdır. Geçmişi Osmanlı Aydınlanmasının kökenine dayanan İstanbul Teknik Üniversitesi, bu dönemden beri bir çağdaş kimlik oluşturma ortamıdır. Üniversitenin İstanbul’daki mekanları söz konusu ortamın kurulmasında iki farklı modeli yansıtır. Geç Osmanlı dönemi Kışla binalarının üniversiteye dönüştürülmesi ile İTÜ kendi parçası olduğu modernizasyonun mekânlarında, kentle bütünleşmiş büyük avlulu yapılarda yeni bir ortamı kurmuş; ardından, Maslak’da ise kent dışı yerleşke modelini daha geniş sosyal alanlar içinde başarıyla gerçekleştirmiştir (şimdilerde Maslak’da metropolun merkezlerinden birindedir). Bu anlamda kurumun farklı üniversite modelleri konusunda önemli deneyimi vardır. Gazimağusa’da tarihi Kale’nin hemen yanında kampüs olarak kurulacak olan İTÜ Kıbrıs Üniversitesi İstanbul’daki iki eğitim ortamı modelinin sentezinde yeni bir kentsel tasarım ve mimarlık yaklaşımını gerektirmektedir. Şüphesiz, Kıbrıs’ın kendi yerel koşulları da (kültürel bağlam, ekolojik veriler ve yapı endüstrisi) projenin ölçeğini ve yaklaşımını oluşturma yönünde önemlidir.


Projemiz, İTÜ’nün kurum birikiminin bir yorumunu mekânsal olarak Mağusa’ya taşımanın yanında Kıbrıs’ın yerel koşullarını gözeten bir planlama sistematiği ve yapı dilini oluşturmayı amaçlayan bir yaklaşımı benimsemiştir. Arazi taban ve program oranı (imar sınırları içinde) ortak işlevlerin ve dolaşım ağlarının bütün alana yayılması yönünde değerlendirilmiş, olumlu anlamda tüm yerleşke alanını kapsayan bir yoğunluğun üretilmesi amaçlanmıştır. İklim koşulları gözetilerek açık ve yarı açık mekanlardan oluşan bir ağ kurgusu içinde üniversite öğrencileri ile öğretim üyelerinin iletişimini ve sosyalleşmesini teşvik eden bir kentsel tasarım modeli oluşturulmuştur. Eğitim ve araştırma mekânları da üniversite ideali içinde bir bütün olarak ele alınmıştır. Yerleşke’nin bütünlüğünün çeşitli etaplarda sağlanması yanında tamamlandığı hali ile estetik bir bütünü oluşturması önemsenmiştir. Kıbrıs’ın iklim koşullarında mekanik iklimlendirme sistemlerinin yanında mimari elemanların aktif olarak yerleşke ekolojisini desteklemesi sağlanmıştır. Yapı teknolojisi ve malzeme anlamında kendini göstermekten çok kendi içindekine bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan, bütündeki sistematiği ile imgesini kuran alçak gönüllü bir mimari dil benimsenmiştir.

2. Yerleşke Plan Sistematiği
Proje, belirli bir ızgara plan sistematiği önermektedir. Bu master plan kurgusu, arazi ve Mağusa bağlamında çeşitli verilere dayanmaktadır. Birinci olarak Mağusa Kale Kapısı’na yönelen tarihi bir aks olan Polatpaşa Bulvarı’na paralel bir aks sistemi kurulduğunda arazi içinde yer alan eski Tren tamir atölyesinden Mağusa kalesine doğru güneydoğudan kuzeybatıya doğru paralel vistalar ve yönelimler oluşturulabilmektedir. İkinci olarak birinci aks sistemine tam dik yönde güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan bir diğer aks sistemi kurulduğunda ise denizden karaya, karadan denize hakim rüzgar yönünde paralel dolaşım alanları elde edilebilmektedir. Rüzgarın açık dolaşım hatları boyunca arazi içinde alınabilmesinin yanında araziden deniz ve limana doğru görünümler elde edilmektedir. Özetle önerilen ızgara plan sistematiğinin, tarihi bağlam, ekoloji ve dolaşım kurgusu pratikliği açısından katkısı vardır.

2.1. İki Kademeli Alle ve Paralel Akslar
Projenin ızgara plan sistematiği tek yönlü değildir; farklı kotlarda yönlenme hatlarında farklı zemin ve yapı ilişkileri önerilmiştir. Ana caddeye paralel zemin kotlarında ortak işlevleri içeren ana dolaşım hatları oluşturulmuştur. Birincisi, Kafeterya’ya dönüştürülmesi önerilen eski Tren Bakım Binası’ndan (bundan sonra Ana Kafeterya) Kale suruna paralel alanda konumlanan diğer korunması gereken binaların oluşturduğu mekân arasında bir ana yaya omurgası kurgusu önerilmiştir. Bu yaya omurgası (alle) iki kademelidir: İlk olarak ana cadde tarafından ulaşılan +16.50 kotunda ve diğeri arazi içinde korunan yapıların ortalama kotu olan +12.50’dedir. Üst kot diğerinin üzerine uzanarak gölgeli bir ana dolaşım oluşturmaktadır. Böylece iklim bağlamında alternatif açık ve yarı açık bir dolaşımın oluşturulması yanında, arazi içindeki yapı yoğunluğunun iki zemin kademesi üstüne yerleştirilerek ölçeğin kampüs bütününde azaltılması sağlanmaktadır. Ana Alle’den, her iki yanda yer alan eğitim binalarına ve ikinci hatlarda kalan diğer yapılara erişimi sağlayan ara sokaklara ulaşılabilmektedir. Ana Kafeterya’nın güney ucunda yer aldığı Alle’nin diğer yönde sonunda kütüphane yer almaktadadır. Ana Alle’ye paralel hatlardan Polatpaşa Bulvarı yönünde yerleşke giriş ve kentle ilişkiyi sağlayan bir hat vardır; bu hat ağırlıklı olarak halihazır ağaçların belirlediği bir açık alandır, güney ucunda spor merkezi, kuzey ucunda ise konferans merkeziyle tariflenmiştir.


Deniz yönünde Alle’ye paralel önemli bir diğer aks 12.50 kotunun sonlandığı bir kademe oluşturularak bu yöndeki dolaşımı sonlandırarak yurt ve lojman bölgesine bağlayan bir hattır. Bahsedilen aksların yanında Alle’ye zeminde her iki yönde paralel ikincil dolaşım hatlarıda önerilmiştir.

2.2. Yapı Bantları ve Denize Yönlenen Sokaklar
İki kademeli ana zemin kurgusuna yerleşen daha yüksek yapı kitleleri ise aralarında açık ve kapalı sokaklar oluşturan ana caddeden denize doğru uzanan yapı bantları olarak önerilmiştir. Söz konusu yapılaşma prensibi ızgara plan sisteminin yanında kampüs bütünlüğünü sağlayan ikinci önemli kurgusal öğedir. Yapı bantları yakın çevre ilişkileri, açık mekânların oluşturulması ve halihazır binaların konumlandırılmasına göre farklı yüksekliklerde olmakla beraber ağırlıklı şekilde 16.50 zemini üzerinde dört ya da beş katlıdır. Yapı bantları Kütüphane’de 16.50 üzeri üç kat, Konferans Merkezi’nde iki kat, Spor Salonu’nda ise bir kata kadar çeşitlenerek kullanılmıştır. Özellikle doğu batı yönünde kapalı cepheler olarak vurgulanan yapı bantları kuzey ve güney yönde ise oluşturdukları açık ve kapalı sokaklara paralel olarak açıklıklıklara sahiptir. Caddeden deniz yönüne kademeli uzanan ve arazinin en iç noktasında en yüksek noktasına ulaşan yapı batları İTÜ Gazimağusa yerleşkesini estetik açıdan da bütünleştirecektir.

Üniversite yapıları denize yönelen ve rüzgara açık sokaklar oluşturmuştur. Bunlardan en önemlisi Alle’yi arazinin merkez noktasında kesen sokaktır, Yerleşke girişinden Yurtlar Bölgesine uzanır; diğer sokaklar konumlarına ve plan geometrisine göre daha kısadır ve yerleşke içinde oluşturulmuş meydanlara açılmaktadır.

2.3. Meydanlar
Planlamanın diğer önemli bir öğesi ise meydanlardır. Ana Alle üzerinde en kuzeydeki Kütüphane Meydanı, en güneydeki ise Kafeterya Meydanı olmak üzere, aradaki Spor Salonu Meydanı ile beraber üç meydan oluşturulmuştur. Özellikle 12.50 kotunda ortak işlevlerle beslenmesi düşünülen dolaşım sistemi bu kotta arkatlarla çevrilidir. Cadde yönünde ise korunması gereken iki katlı yapı çevresinde Giriş Meydanı oluşturulmuştur. Ana Kafeterya’nın doğusunda kalan üçgen açık mekân ise gereğinde açık havada resepsiyonların yapılabileceği daha özelleşmiş bir açık alan olarak önerilmiştir.

3. Gazimağusa Bağlamı ve Yakın Çevre İlişkileri
Yerleşke arazisinin kentsel ilişki kurması olanaklı yüzü Polatpaşa Bulvarıdır; Rektörlük binasının da restore edilen bir binada konumlanacağı bu bulvar, üzerinde barındırdığı tarihi yapılar ile beraber, Yerleşke’nin giriş ve yaya yaklaşım alanı olmalıdır. Ağaç varlığı ve etaplama da göz önüne alınarak, bu cephe bir park bandı ve arkasında yer alan açıklıklı bir duvarla kentlilerle bir arayüz oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Rezerv olarak önerilen eğitim yapıların kısmen bu duvar üzerinde caddede geleneksel yapılara benzer bir ölçeği kurması düşünülmüştür (bakınız etaplama); bu cephenin Kale tarafında sonunda yer alan konferans merkezinin ise burada yeralan Aslanlı havuz parkına bir arka cephe oluşturması önerilmiştir. Duvar üzerinde geniş bir giriş saçağından iç giriş avlusuna ulaşım sağlanmıştır. Bunun dışında Spor Salonu ve Kongre Merkezi noktalarında kontrollü giriş olanağı verilmiştir. Duvarın cadde parkı ile görsel ilişkilere olanak verecek şekilde sokak sisteminin sonlandığı noktalarda pencereler şeklinde açılması tasarlanmıştır.

Kentsel tasarım ölçeğinde Polatpaşa bulvarına açılan ve Rektörlük yapısını Yerleşke ile ayıran İtfaiye Sokağı’nın itfaiye kullanımı, acil durumlar ve Yerleşke servisi dışında araç trafiğine kapatılarak burada bir yaya sokağı oluşturulması önerilmektedir (İlker Kantur caddesi ile Fevzi Çakmak Bulvarı bağlantısı Belediye noktasından sağlanılabilir). Böylece Yerleşke’nin Rektörlük yönünde sürekli bir yaya ilişkisinin kurulması olanaklı olacaktır.

Fevzi Çakmak Sokağı sonunda Kale Kapısı köşesindeki alanının Kale’ye girişle bağlantılı bir açık mekân olarak Yerleşke’nin ana algı noktalarından birisi biçiminde ele alınması gereklidir. Ölçeğin Bulvardan gelen duvarla beraber düşük tutulduğu bu köşenin gerisinden kademeli olarak gün ışığı altında güneşli ve gölgeli yüzeyler şeklinde algılanacak yapı bantları görülecektir.

Mağusa Kalesi sur duvarına paralel limana uzanan Fevzi Çakmak Bulvarı ise daha çok görsel ilişkiler kurulabilecek bir arterdir. Burada Konferans Merkezi’den başlayan duvar kademeli olarak yola bitişik koruma altındaki yapılara kadar uzatılmıştır. Bu cepheden Kütüphane Meydanı’na giriş verilmesi önerilmiştir; aynı alan gereğinde protokol, servis ve acil durumlarda girişler için kullanılabilecektir. Üniversite Kale hendeğine paralel uzanan açık alanın bir park haline getirilmesi için Belediye ile ortaklık kurulmasının yolları aranmalıdır. Bu arterin durumu bir bakıma Mağusa limanın gelecekteki kullanımı ile ilişkilidir.


Yerleşke’nin doğusunda yer alan İlker Kantur caddesi üzerinde yapılaşma devam etmektedir; önceden iki üç katlı binalardan oluşan alan şimdilerde belli noktalarda yüksek yapılaşmaya dönüşmektedir. Projede önerilen ızgara plan sistemi kuzeydoğuya doğru açılı olarak yönlenerek deniz ve rüzgarla ilişkiler dışında, bu cadde üzerindeki yapılaşmanın etkisinin dışında kalma avantajına sahiptir. Ana Kafeterya’nın yanında yer alan açık alan gibi mekânlar varolan ve yenileri sağlanacak ağaçlar ile tanımlanacaktır. İlker Kantur caddesi Yerleşke için bir servis yolu olarak önerilmiştir. Bu tarafta yer alan yurt ve lojman bölgesi, yapılması durumunda kapalı otoparklar ve Kafeterya mutfağı bu yüzden servis alacaktır.

4. Korunacak Yapılarla Kurulan İlişkiler
Yerleşke içinde geçici süreyle ve kalıcı olarak korunması gereken yapılarla ilgili bilgiler tarafımıza verilmiştir; diğer yapıların durumu yoruma bırakılmıştır. Projede korunacak yapıların açık alan sisteminin içinde özel ve planlamanın geometrik sistemden farklı bir şekilde konumlanmaları benimsenmiştir. Özellikle limandan gelen eski demiryolu hattı üzerinde yer alan binaların arasında sürekliliğin Alle ve açık alanlar üzerinden kurulması tasarlanmıştır. Böylece hem dönemsel farkları vurgulanmış hem de korunmalarının gereği olarak uygun temsil nesneleri olarak ele alınmaları sağlanmıştır. Korunan yapıların tek veya iki katlı ölçekleri aynı zamanda Alle’nin iki farklı kotunun ölçeğini de belirlemiş; eski yapılar ile yeni zeminin alt ölçekte bütünleşmesi amaçlanmıştır. Korunan yapıların işlevleri bu anlamda içinde yer aldıları açık alanlara göre belirlenmiştir. Yapıların Yerleşke’ye entegrasyonu açısından korunmuşluk durumları ve mimari değerleri de göz önüne alınarak şu prensipler belirlenmiştir: Arazi duvarında ve sınırıda yer alan yapılar kendi taş cepheleri görünecek şekilde restore edilecektir; arazide meydanların içinde konumlanan tekil yapılar ise taş yüzeyleri beyaza boyanacak ve çatıları da bu uygulama ile uyumlu bir şekilde ele alınacaktır.

5. Ana İşlevlerin Yerleşke içinde Konumları
Yerleşke plan sistematiği açık alan hiyerarşisi üzerinden iki yönlü olarak kurulurken, ana işlevler bu ızgara sistemini farklı yönlerde tamamlayacak biçimde konumlandırılmıştır; aynı zamanda servis ihtiyaçları da konumlandırmalarda belirleyici olmuştur. Ana Alle’nin bir ucunda Ana Kafeterya, diğer ucunda Kütüphane kendi meydanları içinde yer almaktadır.


Diğer yöndeki en uzun sokağın bir ucuna Giriş Meydanı diğer ucuna ise Yurtlar ve Lojmanlar bölgesi yerleştirilmiştir. Spor Salonu ve alanı bir tarafta ana Alle’ye bağlanırken diğer tarafta Yerleşke ana girişi cephesinin güney ucunu tanımlar; buna karşın aynı aksın kuzeyinde ise aynı zamanda Kütüphane ile bir meydan çevresinde bütünleşen Konferans Merkezi bulunmaktadır. Bu şekilde işlevlerin açık alan sistemetiği içinde Yerleşke’nin ana dolaşım mekânlarına dağıtılması ile beraber gece ve gündüz sürekli yaşayan mekânlardan oluşan ve yaya hareketliliği üzerinden insan iletişiminin arttırıldığı bir planlama yapılmıştır.

6. Yapılar
6.1. Eğitim ve Araştırma Yapıları
Eğitim ve Araştırma yapıları, bütünleşik bir üniversite modelinde bir bütün olarak ele alınmıştır; aynı yapıların içinde ya da ayrı ancak benzer bloklarda olmaları önerilmektedir. Eğitim ve Araştırma Yapıları Yerleşke plan sistematiği içinde dolaşım ağının devamında ve onun bir parçası olarak tasarlanmıştır; dış sokaklar yapı içinde iç sokaklara dönüşmektedir. İç boşluk kesitte kademeler halinde birbirine bağlanan platformlarla bölünmekte ve iç mekân ölçeğini belirlemektedir. Platformlar özellikle kuzeydoğu yönünde denize görünümüne açılmaktadır. Her iki yanlarında yer alan korunaklı iç boşluk cephelerinden ve ışıklıklardan doğal havalandırma sağlanmaktadır. Koridorlar iç boşluğun içinde ya da geri çekilmiş olarak yapı kitlesi içinde alternatifli olarak çözülmüştür. Kapalı servis kovaları dışında platformları birbirine bağlayan açık merdivenler sosyalleşmenin mimari bir aracı olarak önerilmiştir.

Dış alanlarla ve arazi vistaları ile ilişkili iç mekânların yanında, derslik ve öğretim üyesi odaları açık sokakların gölgeli mekânlarına yönelerek kendi eylemine kapalı mekânlar oluşturmaktadır. Yapı bant sistemi içte koridor, boşlukta koridor ve çıkma yapan mekânlar halinde üç farklı boyutta derslik ve oda birimine izin verecek şekilde yapılmıştır. Derslikler ve bazı durumlarda odalar yapı çerçevesi dışına çıkma yaparak dış cephede ve açık alanlarda da hareketlenmeyi sağlamaktadır.

Öğretim üyesi odalarının ağırlıklı olarak üst katlarda konumlandırılması ortak alanlarda özelleşmiş alanlara olanak sağlamaktadır. Bu katlardaki sınıf ve labaratuvarlar lisansüstü dersler ve araştırma projeleri ile ilgili kullanılabilir.


Eğitim ve Araştırma yapılarının ortak kullanacağı anfiler 12.50 kotunda dış sokak seviyesinin altına yerleştirilmiştir. Hem komşu eğitim birimlerinin ortak kullanımı sağlanmış hemde büyük işlevlerin kendi yapı sistemleri içinde zemin altında yapılabilmesi olanaklı olmuştur.

Eğitim ve Araştırma yapılarının bant şeklindeki kitlelerinin sokak cepheleri çift cephe halinde tasarlanmıştır. Sıcağı yansıtmayan “cam elyaf takviyeli polyester döküm modül ızgara” (CTP) malzemeden konstrüksüyon üzerine inşa edilecek cephe ve aynı malzemeden kat seviyesinde dış koridorlar (catwalk) önerilerek yapı cephesine gölgeleme sağlayan ve gerekli açıklıların oluşturulmasını olanak veren bir sistem üretilmiştir; CTP uygulamasının mat beyaz yapılması düşünülmüştür. Dış cephenin ısıya karşı korunumu dışında ikinci cephenin temizliği için de kullanılabilecek olan bu sistem aynı zamanda cephe içinde yeşil peyzaj elemanların yerleştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Karşılıklı eğitim yapılarının pencere delikleri CTP cephe sisteminin arkasında karşılıklı olarak birbirini görmemek üzere kaydırılarak açılacaktır.

Eğitim ve Araştırma blokları 12.50 kotunda üstü kapalı bir şekilde birbirleri ile bağlantılıdır; üst kotlarda ise gereğinde iç boşlukların 16.50 kotunda devam eden dolaşımın üstünden bağlanması ya da diğer yönde yapı bokları arasında köprüler yapılarak bağlantılar sağlanması mümkündür.

6.2. Kafeteryalar
Kafeterya’nın eski tren tamir atölyesinde yer almasına karar verilmiştir. Yapının orta derecede bir restorasyon geçirmesi gereklidir: buna göre dış cephede ve strüktürde sağlıklaştırmanın ardından çatı kaplamasının, doğrama ve kapı sisteminin değiştirilmesi gereklidir. Üç akslı Kafeterya’nın doğu aksında öğretim görevlileri kafeteryasının yer alması, bunun yanında orta aksta kısmi bir mezanin kat yapılarak burada ek yemek salonu ihtiyacının karşılanması önerilmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin aynı mekânda özel yerlerinde yemek yemeleri eşitlikçi bir sosyalleşmenin kurulması açısından da önemlidir. Kafeterya’nın mutfağının eski binanın doğusunda yer alan üçgen açık alanın altında yarı bodrum olarak tasarlanması önerilmektedir; bu nokta servis alınması için de uygundur. Mutfak mekânın üstündeki terasın ise öğretim görevlilerinin açık alanda yemek yemesi için ve gereğinde resepsiyonlarda kullanılması düşünülmüştür. Alle tarafında Kafeterya’nın kendi önünde yer alan mekân da, Alle’nin sonunda yer alan açık oturma düzeni ile beraber, öğrencilerin kullanımına uygundur.


Bir diğer kafeterya ise Spor Salonu’nun karşısındaki meydanın içinde korunan binada yer alacaktır.

6.3. Spor Salonu
Spor Salonu, Yerleşke’nin farklı açık dolaşımlarını birbirine bağlayan bir işlev olarak ele alınmıştır. Doğuda Alle’nin her iki kademesinin birleştiği ve bütünleştiği bir noktadadır; batıda Giriş mekânlarının bir parçası olarak açık mekânda da kullanımlara sahiptir. Salonun tabanı 12.50 kotundadır, buradan oturma basamakları 16.50ye ulaşarak alle kotu ve giriş alanı kotları ile de kesitte birleşmektedir. Üst yapı komşusu olduğu kafeteryanın bantlar halinde kırık çatısına mimari gönderme yapacak ve kampüs planıyla bütünleşecek biçimde bant kirişler halinde tasarlanmıştır. Batı meydanından bir merdivenle salonun çatısına ulaşılabilmektedir; burada pergola altında bir kafe ve açık alanda peyzaj düzenlemesi (çim ve kum) önerilmiştir. Spor Salonun diğer işlevleri kısmen bodrum olacak şekilde Alle yönünde planlanmıştır.

6.4. Kongre Merkezi
Kongre Merkezi Yerleşke’nin Kale Kapısı karşısındaki köşesinde yer almaktadır. Burada kentle bağlantı imkanları sağlanmıştır. Toplantı Mekânları buarada yer alan ağaçların korunduğu bir avlu çevresinde konumlandırılmış, bu avlu bir yüzü ile Aslanlı park üzerinden Kale görüntüsüne açılmıştır. Merkezin girişi diğer yönde bant şeklinde bir fuaye ve sergi mekânıyla oluşturulmuştur. Çatıda yer alan pergola Spor Salonuna benzer bir şekilde açık kullanım içindir ve arazinin ve çevresinin panoramik bir görünümüne sahip olacaktır. Rezerv alanın kullanmına göre değişecek olsa da Kongre Merkezi Kütüphane ile ilişkili olarak konumlandırılmıştır.

6.5. Kütüphane
Kütüphane Alle’yi Kale tarafında sonlandıran, diğer yönde Kongre Merkezi ile bütünleşen bir kitle yerleşiminde planlanmıştır. Alle’nin bu alanda meydanla bütünleşen alt kotununu da kısmen kapsayarak geniş bir taban üzerine oturan kütüphane üstte kale ve deniz manzarasına sahip mekânlardan oluşmaktadır. Yerleşke planının kapalı açık sokak şeması bu özel yapı içinde de bir veri olarak kullanılmıştır.

6.6. Yurtlar ve Lojmanlar
Eğitim Yapılarının sonunda denize doğru köşede belirli bir alanda ve farklı bir kota oturacak şekilde planlanmışlardır. Burada yer alan ağaç varlığı da göz önüne alınarak kendi içinde bir kullanım alanı oluşturulmuştur.


6.7. Diğer Sosyal İşlevler
Sosyal işlevlerin kısmen Alle’nin 12.50 kotu altında yarı açık mekânlarda ve kısmen de korunması düşünülen eski binalarda konumlanması öneirlmektedir. Böylece ana dolşaım meknalarının ve meydanların yoğun kullanımı ve benimsenen alanlar olması amaçlanmıştır.

7. Etaplama
Projenin etaplama aşamaları hazlihazır yapıların kullanımının devamı, korunan binalarla ilişki, farklı aşamalarda kampüs kurgusunun ana elamanlarının oluşturulabilmesi ve sürekliliği üzerinden oluşturulmuştur. Gazimağusa ile yakn konum göz önüne alınarak ilk aşamalarda kentin ana yollarından birisi olan Polatpaşa Bulvarı üzerinde yoğun bir yapılaşmaya gitmeyerek daha çok arazi merkezine odaklanmış bir inşaat alanı oluşturulması; daha ilerki aşamalarda ise çeperlerin yapılaşması önerilmiştir. Buna göre, tarafımıza verilen ve öncelikli olarak halihazır binalarda eğitime başlanılacak bölgeye üçüncü aşamaya kadar müdahale edilmemektedir. Proje de önceliklerine göre özel işlevlerin etaplaması değişebilir; burada ağırlıklı olarak Eğitim ve Araştırma Blokları ve Alle’nin etaplaması planlanmıştır. Yapılar Alle çevresindeki konumlarına göre numaralandırılmışlardır.

Birinci Etap: İlk bina olan Hazırlık Binası’nın (A1) Kale’ye bakan cephede korunacak üç yapıyla beraber bir açık alan kurgulayacak şekilde inşa edilmesi önerilmektedir. Bu aşamada Polatpaşa Bulvarı üzerindeki halıhazır yapılar öngörülen hattın da gerisinde kullanılabilir. Korunacak yapıların restorasyonuna başlanabilir; özellikle eski tren tamir atölyesinde yer alacak olan Ana Kafeterya’nın uygulamasına başlanarak buradan Hazırlık Binası ile oluşturulan ilk Meydana doğru daha sonra Alle’ye dönüşecek olan aks düzenlenebilir.

İkinci Etap: Bu aşama Alle’nin iki kademeli yapısının büyük kısmı yapılanacak şekilde ve Hazırlık Binası ve önündeki Meydanı L şeklinde saracak biçimde Eğitim ve Araştırma Yapıları (A2; A3, A4, ve B1) ile Kütüphane Binası inşa edilebilir. Polatpaşa Bulvarı boyunca uzanan yapılar bu aşamada korunabilir; sadece halihazır hastanenin ilk kullanım sınırı dışında kalan kısmı, bu aşamaya kadar kullanılıyor olması durumunda, yıkılacaktır.


Üçüncü Etap: Bu aşamada Spor Salonu ve Kongre Merkezi, Polat Paşa Bulvarı Boyunca uzanan duvar cephe ve girişle beraber inşa edilecek. Kültür Kongre Merkezi’nin bu yüzde Kütüphane ile arasındaki alanın rezerv yapılaşmanın tamalanmasına kadar bir çaık olarak düzenlenmesi düşünülmüştür. Ek Eğitim ve Araştırma Blokları’nın (B2, B3, B4) yapılanması ile beraber Ana Kafeterya’dan Kütüphane Meydanı’na kadar olan alanın yapılaşması tamamlanmış olacaktır.

Dördüncü Etap: Yurtlar ve Lojmanlar bölgesindeki yapılar inşa edilecektir. Eğitim- Araştırma Yapıları ve bu alan arasındaki açık alan düzenlemesi yapılacaktır.

Beşinci Etap: Rezerv yapılar (C1, C2, C3, C4), Polat Paşa Bulvarı’na paralel alanda yapılabilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın