Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Yeni İTÜ İşletme Fakültesi Yapısı, kullanıcıları arasındaki etkileşimi azamileştiren ve üniversitenin dinamik niteliğine altyapı oluşturan bir mekânsallaşma amaçlar. Yapının tasarımı, yakın çevresindeki tarihi dokunun simgeselliğiyle rekabete girmeyen, ancak onunla canlı bir ilişki kurabilen bir mekân kurgusu ve mimari dil öngörür. Bunları yaparken, hâlihazırda İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki yaya sirkülasyonunun sıkışıklığını, mevcut yapılar arasındaki kopukluğu ve dış mekân yetersizliğini gidermeye odaklanır.

Yapı kampüs içinden başlayarak tarihi Karakol ve Silahhane binalarına entegre bir dış mekân olarak biçimlenir, aşama aşama kendi biçimsel niteliğini oluşturarak Süleyman Seba Caddesi yönünde yükselir ve cephesini bir kabuk halinde tamamlar. Bu sayede kampüsün içine dönük dinamik bir teraslı kütle organizasyonu sağlanırken yapının karakteri Süleyman Seba ve Maçka Caddelerindeki algısında çekinikleşir. Kabuk, Süleyman Seba Caddesi cephesinde yırtılarak Karakol ve Silahhane Binaları önünden geçen kampüs içi yaya aksını vurgular. Bu yırtık aynı zamanda Süleyman Seba Caddesi’ni kullanan kentliyle Maçka Karakolu arasında süreklileşmiş bir görsel diyalog sağlar. Cephe kabuğu Maçka Talim Yeri Caddesi’nde hafifleyerek kampüs içine doğru gerçekleşen mekansallaşmanın ipuçlarını verir. Kampüs içine doğru alçalan kütle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Silahhane Caddesi’nden bakışta Silahhane ve Karakol Binası’nın önünü açarken bu iki yapıyla ilişki halinde farklı kotlarda teraslar ve avlular oluşturur. Yapı bu yolla dinamik bir mekân organizasyonu oluşturmaya ve aynı zamanda üniversitenin evrensellik niteliğiyle tutarlı olarak yalın ve zamansız bir mimari dil yakalamaya çabalar.

Kampüs içindeki sıkışıklığı gidermek amacıyla Süleyman Seba Caddesi’ndeki giriş meydanı ile yeni İşletme Fakültesi Binası Karakol Binası ve Silahhane Binası arasında kalan alan genişletilmiştir. Ayrıca yemekhane girişi önündeki alan da genişletilerek yeni yapıyla yoğun ilişki içinde olması öngörülen bir alt-meydan oluşturulmuştur. Yeni İşletme Fakültesi yapısından olabildiğince çok kotta dış mekâna geçiş sağlanarak kampüs içi sirkülasyon senaryolarının çeşitlendirilmesi ve bu sayede kampüsün gündelik yaşamında rastlantısallıkların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Kampüsün geri kalanıyla ilişkinin güçlendirilmesiyle farklı disiplinler arası yaratıcı etkileşimin teşvik edilmesi de hedeflenmiştir. İşletme Fakültesi işlevinin ihtiyaç duyduğu statik nitelikteki mekanlar sağlandıktan sonra sirkülasyon etrafında örgütlenmiş çalışma ve esnek öğrenme alanları kurgulanmıştır. Sağlanan statik mekanlar da yine gelecekte gerçekleşebilecek değişiklikler gözetilerek tasarlanmıştır. 51 (0.00) kotunda (alt zemin kat) Süleyman Seba Caddesi’nden girilen yapı 61 (+10.00) Karakol meydan kotuna kadar (üst zemin kat) amfi derslik ve laboratuvarlardan oluşan öğrenim alanlarını örgütler. Bu iki kot arasında, Karakol yapısının önünde farklı kotlara dağılan bir avlu bina içindeki sirkülasyona eşlik eder. Bu avlunun aynı zamanda kampüsün ana yaya akslarından biri olacağı öngörülmüştür. Avluda bulunan çim amfi dış mekânda dinlenme-çalışma rekreasyon alanı olarak kullanılacak, karakol binasındaki işlevlerle yeni İşletme Fakültesi binası arasındaki ilişkiyi sağlayacak bir mimari unsur olarak düşünülmüştür. Yeni İşletme Fakültesi yapısı 61 (+10.00) kotunda Karakol ve Silahhane binalarının zemininde bir kampüs içi meydan oluşturur. Bu meydanla ilişkili olarak bu kotta kantin, öğrenci kulüpleri ve konferans salonu çözülmüştür. Bu kot öğrenim mekanları ile akademisyen alanları ve Karakol Binası’ndaki İşletme Enstitüsü ve Dekanlık alanlarının kullanıcılarını bir araya getiren bir etkileşim zemini olarak düşünülmüştür. Bu kottan sonra işlevler aşama aşama dinginleşir. 65 (+14.00) kotundan itibaren akademisyen odaları yer alır ve son katta da kütüphane manzara ve dış mekan ile ilişki içinde konumlanır.

İşletme Enstitüsü ve dekanlığın Karakol Binası içinde çözülmesi bu tarihi yapının kullanıcı sayısını düşürerek yıllar içinde yaşayabileceği aşınmayı azaltabilecek bir yaklaşımdır. Bununla birlikte bu nitelikli yapının kamusallığının belli bir seviyede tutulması anlamlı olacağı için binanın 61 (+10.00) kotunda ana meydana açılan bodrum katında serbest çalışma alanları öngörülmüştür. İhtiyaç programındaki küçük alanlı işlevler yapının geniş mekanlarının ve genel karakterinin algılanmasına zarar vermeyecek şekilde açık ofisler olarak çözülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın