Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ RAPOR

KENTSEL YAKLAŞIM

Yoğun bir kullanıcı yükünü günün çeşitli saatlerinde kentin farklı noktalarına aktarım amacıyla kullanılan proje alanı mevcut fonksiyonunun yanı sıra yarışma kapsamında verilen sosyal merkez fonksiyonu ve diğer 2 proje alanını bu alanla ilişkilendirme kurgusu ile sadece bir geçiş güzergâhı olmaktan kurtarıp yakın çevrede yaşayan kentlilere konforlu hizmet sağlayabilecek mevcut yaşantı ve ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde tasarlanması öngörülmektedir. Bu bağlamda tasarlanan açık, yarı açık ve kapalı kamusal alanlar ve peyzaj alanları oluşturulması, fiziksel çevre verileri kapsamında ziyaretçilerin Bornova ilçesinde ve özellikle yakın çevre kullanıcıları için bir sosyo-kültürel kent odağı haline gelmesi hedeflenmektedir.

1 numaralı proje alanının kuzey batısından başlayarak Hasan Ali Yücel Caddesi ile kesilen mevcut park alanı 3 numaralı proje alanına kadar cadde üzerinde devam edecek bir yeşil köprü ile devam ettirilerek mevcut park alanı genişletilmiştir.

İzmir Belediyesi tarafından oluşturulacak güvenli bisiklet yolları projesinin kapsamında Cengizhan Caddesi’nden gelen bisiklet yolu, proje alanı 1’in kuzey batı yönünde bulunan dere üzerinde genişletilen bir köprü ile proje alanı 3 e kadar tüm park alanı boyunca beraberinde bir de yaya yolu ile devam ettirilmiştir. Parkın mekan kalitesini artırmak amacıyla İstanbul Caddesi cephesine yaz kış yaprak dökmeyecek görüntü ve ses engelleyici bir seperatör ağaçlandırma önerilmiştir.

Proje 2 ve proje 3 alanına ait programların, genişletilmiş park alanına eklemlenen sosyal kültürel alanlar ve spor alanları olarak tasarlanması öngörülmektedir. Tasarım kentsel ve mimari ölçekte programların sürekliliği, bağlamları ile parkı sadece bir geçiş alanı olmaktan ziyade yaşayan mekanlara dönüştüren entegre programlar ile tüm proje alanlarına bir bütün olarak hizmet vermesi planlanmaktadır.

PROJE YAKLAŞIMI

21.108 m2lik yarışma alanı içerisinde verilen ihtiyaç programı ‘Sosyal Merkez’ ve ‘Aktarma İstasyonu’ olmak üzere iki ana işlev grubuna ayrılmıştır. Tasarım, mevcut topografya ve yaya akışının sürekliliği üzerinden 2 ayrı zemin kotunu bağlayan platformlar, zemin altı ve zemin üstü mekan kurgusu boşluklu yayılan, kentsel ilişkileri üzerinden yaşatmaya çalışan bir kurgu ile ele alınmıştır. Tüm sosyal, kültürel ve ticari hacimlerin kullanıcılar için ayak altı, kolay ulaşılabilir mekanlar olması planlanmıştır. Tüm katlar yapı çekme mesafesi hizalarını tutarak konumlanırken, arazi sınırı ile yapı yapma sınırı alanı arasında kalan mesafelerde proje alanına dair kent belleğinde yer alan kotların şev ile birbirlerine bağlanma fikri proje tasarımına eklemlenmiştir.

Şev Senaryosu;
Mevcut durumda arazi kotlarını batı tarafında yer alan dere doğal zemin kotları ile yine mevcut durum arazi çevresinde zemin kotlarını yer yer düzenlemek adına şev kavramı kentsel bellek olarak varlığını sürdüren bir veridir. Proje kapsamında arazi çeperi ile yapı sınırı arasında kalan mesafelerde oluşturulan şev sayesinde bodrum katta konumlandırılan otobüs peronlarına doğal ışık ve doğal havalandırma imkanları sunmaktadır. Kültür merkezi çevresinde yer alan şev bölümü ise 116/19. Sokaktan bodrum katlara inen araç rampası için bir cep ve bunun haricinde ±0,00 (47,00) kotunda yer alan hacimlere de doğal ışık alınmasını sağlamaktadır. Şevlerin üzeri yeşillendirilerek görsel olarak bodrum katlarda doğal açık alan etkisi de yaratılmaktadır.

Aktarım Merkezi Senaryosu;
Programlar dahilinde, mevcut durumda zemin üzerinde yer alan otobüs peronları ve açık otoparkların zemin kullanımını kamusal, rekreatif ve kültürel kullanımlara terk etmek adına ve aynı zamanda metro ile bağlantıya da olanak verilen -6,00 (41,00) zemin altı kotuna alınması önerilmiştir. Ortada oluşturulan platform araç otoparkı ile otobüs peronlarını ayırmakta ve metro bağlantısı direk olarak ziyaretçileri üst kotlara taşıyan dikey sirkülasyon ile karşılamaktadır.

Sosyal Merkez Senaryosu;
Tasarımda önerilen iki ayrı zemin kotu yaya erişim aksları göz önünde bulundurularak bodrum kat metro bağlantı aksından üst zemin kotuna kadar birbirine düşeyde bağlanmıştır. Bu zemin kotları Cengizhan Caddesi cephesi, metro üst kotu olan ±0,00 (47,00) kotunun tüm alan içerisine yayılan bir kamusal zemin kot kullanımı ile 116/19. sokak Kuzey cephe +3,50 (50,50) sokak kotundan alana bir köprü ile bağlanarak oluşturulan ikinci zemin kot kullanımı batı yönünde bir rampaya dönüşerek alt zemin ±0,00 (47,00) kotuna bağlandığı noktada bir iç meydan oluşturmaktadır.

Rampanın ±0,00 (47,00) kotuna ulaştığı noktada Cengizhan Caddesi’nden gelen ziyaretçiler için şev üzerinden bağlanan ana yaya ulaşım koridoru yer almaktadır. Bu iki ayrı zemin platformunu birbirine bağlayan rampanın yanında kalan bölüm ise ayrı bir eğim ile arazi çeperinde tasarlanan şev fikrini proje içerisine de taşıyarak, bu alanda korunaklı meydan dinlenme ve rekreasyon alanı oluşturulmaktadır.

Bu bağlantılar kentsel zemin kullanımını artırarak, kentle ilişkili açık, yarı açık ve kapalı programların kullanımlara yönelik konumlandırılmıştır. Ticaret, kültürel, eğitim ve kamusal kullanımlara ait program bölümleri tüm bu platformlar aracılığı ile serbest bir yaya dolaşım imkanı sağlayarak birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu alan arsanın kuzey- güney boyunca uzanan, yaya akışını çift taraflı olarak bağlanmış bir orta avlu olarak bodrum kat aktarım merkezinden gelen dikey sirkülasyon bağlantısının üst kotlara devam etmesi üzerinden gidilerek ele alındığı tasarımda doğu ve batı yönünde bir sirkülasyon alanı ve fonksiyonları birbirlerine bağlayan ve ayrıştıran bir orta avlu / alle durumu meydana gelmiştir.

Bu orta alle/avlu platformları bina içi aktarım merkezinden yoğun sirkülasyonu taşırken doğu ve batı yönlerinde yer alan mekanlara geçişlerden kültür merkezi ve diğer çarşı / restoran kullanımlarına erişimi sağlar. Bina üst katların çeperlerinde ise oluşan açık dolaşım alanları – balkonlardan meydan ve kent bağı ile farklı kotlardan görsel ilişki kurularak meydan aktiviteleri gözlemlenebilmektedir.

Saçak / Örtü Senaryosu;
Kamusal açık alan niteliğini ve sınırlarını belirlemek, ortaya çıkan boşluğun ölçeğini ve bina ile ilişki kurulması sağlamak amacıyla saçak- örtü sistemi tasarlanmıştır. Bu saçak İzmir iklim koşulları ele alındığında, hava sirkülasyonu hem güneşten koruyan bir gölgelik olarak işlevlendirilirken hem de geçirgen bir üst sınır hem de gölgeler aracılığıyla bir alt sınır oluşturmaktadır. Saçak; +16,00 kotunda kapanan betonarme kolon kiriş sisteminin alt (kuzey güney yönünde) ve üst (doğu batı yönünde) bölümlerinde kiriş aralıklarına ankrajlanarak taşıyıcılığı sağlanan çift cidarlı bir güneş kırıcı sistem olarak tasarlanmıştır. En üst kot eğitim merkezi katına kadar açık alan kurgusunun devam etmesini sağlayan saçak, korunaklı alan oluşturulması istenilen bölümlerde arasına şeffaf bir katman daha geçirilerek bahar ve kış aylarında güneş harici koruma sağlayacaktır. Ahşap lameller kamusal alan kullanım fonksiyonlarına göre aralıkları ve dizilimleri değişerek, kaydırılarak tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın