3. Ödül, TC Merkez Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması

3. Ödül, TC Merkez Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması

Kuzeyde Ankara – İzmir karayolu ve Türkiye’nin ilk tekstil sanayii tesislerinden biri olan Merinos Fabrikaları ile , güneyde kentin en önemli ana yaya arterlerinden birini oluşturan ve aynı zamanda Kültürpark ile santral garajı birbirine bağlayan kent omurgasının arasında kalan arazi, konum itibariyle çok büyük önem taşıyor. Bu önemi arazinin doğusunda yer alan ve imar planında OTTA1 olarak tanımlanan alan ile arazinin batısında bulunan ve tasarımımızın ana referans noktalarından biri olarak belirlenen camii daha da artırılıyor. Ana referans noktalarından bir diğeri ise arazinin kuzey-güney doğrultusundaki üç metrelik topoğrafik kot farkı olacak.

Tasarımımızın en temel amacı topoğrafik yapının da yardımıyla müşteri giriş sirkülasyonunun ve bankalar veznesine gelen zırhlı araç trafiğinin en işler şekilde biçimlendirilmesi ve bu iki segment arasında gerçekleşecek olan para trafiği ilişkisinin optimizasyonunu sağlanıyor. Bu amaç doğrultusunda müşteri giriş holünün; arazinin kuzey cephesine göre üç metre yüksekte yer alan güney cephesinde, metronun da beslediği yaya arterinin bulunduğu alanda konuşlandırılması uygun bulunuyor. Kuzey cephede ise, kontrollü oluşturulan giriş ile; bankalar veznesi ve şambforta gelen zırhlı araçlar ve personele ait otoların girişi planlanıyor. Üstte bulunan güney giriş katındaki müşteri vezneleri bölümü, ortada yer alan kuzey giriş katı – bankalar veznesi ve en aşağıda konumlandırılmış olan şambfort ile üç segmentli bir sandwich modeli oluşturuluyor. Bu modelde üç segmentinde dikey olarak kesiştiği alanlarda para trafiğinin sağlıklı ve güvenli bir işlerlikle sürdürülebilmesi için asansörler ve merdivenler sistemi kuruluyor. Çok basit bir plan kurgusu olan tasarımın dayandırıldığı bir diğer çıkış noktası ise; batısında bulunan camiinin gabarisini aşmaması ve oluşturduğu model itibari ile kuzeydeki gürültülü ortama sırtını nispeten daha kapalı bir tasarımla dayayarak güneye; yaya arterinin yer aldığı alana doğru tasarımın giderek daha saydamlaşıyor. Üst kattaki yönetim bölümlerinin yer aldığı bürolar da aynı şeffaf tasarımla bir tarafta güneydeki giriş lobisine bakarken diğer tarafında da kuzeyinde oluşturulmuş iç avluyu kucaklıyor.

Bursa Merkez Bankası Lojmanları’nın tasarımında da arazinin çevresi ile olan ilişkisi temel alınıyor. Bu bağlamda; batısındaki Merinos Lojmanları ile kendisi arasında bulunan yeşil alanı kucaklayan ve batısında kalan lojmanlarla aynı doğrultuda uzanan, iç sokağın kestiği aksta simetrik yerleşen binalar modelleniyor. Altmış metrekarelik misafir konutlarının modül olarak alındığı planlama üç farklı konut tipi içeriyor. Misafir konutlarının üst katlara, çocuklu aile konutlarının ise zemine yakın katlara yerleştirilmesine özen gösteriliyor. Katlara ulaşan ve sokağın her iki tarafında konumlandırılan tek yönlü merdivenler ve birer panoramik asansör ile özürlü ve yaşlıların her yere rahatça ulaşımı sağlanıyor. Tüm sokağın üstünü kaplayan yarı şeffaf örtünün kötü hava şartlarının etkilerini hafifletirken içteki doğrusal boşluğu da mekanlaştırması hedefleniyor. Zemin katta ise giriş ve çıkışı iç avluya bakmayan cephelerden sağlanan ve konutların izdüşümünde şekillendirilmiş otopark alanı yaratılıyor. İki doğrusal kitleyi birbirine bağlayan iç avlunun altında planlanan bodrum katı teknik, depo ve sığınağı içeriyor. Konutlar birinci kattan itibaren dört kat olarak planlanıyor

Tasarlanan binaların, ülkemizi, Bursa ilini ve Merkez Bankasını temsil edecek , kalıcı, gelişen bankacılık sistemlerine ve değişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esneklikte olması, ekonomik işletme imkanları sağlaması ve Merkez Bankası fonksiyonlarına cevap vermesi hedefleniyor. Çevreye , kültürel değerlere kent ve insan olgusuna önem veren binaların güvenlik ve teknolojik düzeyi yüksek ,çağdaş inşaat teknolojisi ve malzemeleri kullanılarak yapılması düşünüldü.

Peyzaj: Merkez Bankası ve Lojmanları’nın genel peyzaj planlamasında gerek mimari elemanlar gerekse bitki kompozisyonlarında strüktür, form, tekstür ve renk özellikleri açısından birbiri ile uyum sağlayacak ögeler tasarlandı. Ayrıca genelde doğu-batı yönünde gelişen park bütününde denge, uyumlu sadelik, soliter ve dominant olma özellikleri ve kolaj gibi tasarım ilkeleri göz önünde tutulmuş, yatay ve düşey boyutta estetik özellikleri vurgulanıyor. Ayrıca bankanın önünde planlanan su ögesinde mikro klima etkisinin dışında yansıtıcı özelliğinden dolayı binanın simgesel özelliği de öne çıkarılıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın