1. Ödül, Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Yarışması

Proje Raporu

ÇEKİRGE MEYDANI

Kısa bir süre öncesine kadar, Bursa’nın en yüksek yaşam kalitesine sahip semtlerinden biri olan Çekirge, dönemini yansıtan yerel mimari dokusu, tarihi mirası, topoğrafyası ve bünyesinde bulundurduğu hamamlar ve kaplıcalar sayesinde yaşattığı su kültürü ile sadece Bursa için değil; şehir dışından gelen ziyaretçiler için de bir cazibe noktasıydı. Bugün ise, Çekirge bir destinasyon olma özelliğini yitirerek; daha çok bir geçiş noktası olarak anılmaktadır. Kaynakların dengesiz tüketimi, hızlı büyüme ve araç odaklı planlama kararları mahallenin birbirine bağlı sıkı dokusunu, kısa bir süre içerisinde çözülmeye uğratarak kopukluklara sebep olmuştur. Önerilen proje, Çekirge’nin mevcut değerlerini, mekanları ve ilişkilerini odağına alarak, bölgenin yeniden bir cazibe noktası ve alt merkez olabilmesi için kısa ve uzun vadede uygulanabilecek stratejiler içermektedir.

1. ÜST ÖLÇEK STRATEJİLERİ

Çekirge, Bursa’nın doğu-batı aksında Nilüfer ve Kestel alt merkezleri arasında bulunan, kuzey-güney aksında ise Uludağ – Körfez yeşil bandında yer alan Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş tarihi bir semttir. Bursa’nın üretim, eğitim ve ulaşım odaklarına ve kent merkezine olan yakınlığı ve Uludağ’a gidiş rotalarının üzerinde bulunması, Çekirge’nin stratejik konumunu ve önemini artırmaktadır.

Projenin ana stratejisi 3 adımda özetlenebilir:

 1. Meydana Çıkar
  Alandaki mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi ve bunları ortaya çıkaracak olasılıkların listelenmesi.
 2. Bağlantıyı Kur
  Farklı servisleri ve programları yoğunlaştırarak ve dağıtarak erişilebilirliği arttırılması.
 3. Deneyimi Yarat
  Mahalleli, kentli ve ziyaretçinin hem kendi başlarına, hem de bir arada deneyimleyebilecekleri zengin potansiyelli mekanlar oluşturmak

1.1. Ulaşım Stratejisi

 

Kentsel ulaşım planlamasında, kentsel yaşamın niteliklerinin kaliteli bir ulaşım sistemiyle geliştirilmesi, mevcut ulaşım sisteminin ekonomik etkinliğinin arttırılması, otomobil kullanımından kaynaklanan trafik sıkışıklığının toplu ulaşım sistemi ve elemanlarıyla azaltılması hedeflenmektedir.

Ulaşım planlaması stratejilerinde en önemli kriter, Çekirge Kavşağında bulunan mevcut trafik yoğunluğunu azaltarak, yükünü hafifletmektir. Bu doğrultuda, akıcı yaya ulaşım aksı oluşturmak ve önerilen yeni toplu taşıma alternatifleri ile ulaşım sistemlerinin birbirleriyle entegre biçimde çalışmasını sağlamak da öncelikli hedefler arasındadır. Yaya hareketliliğinin ön planda olduğu bir kentsel mekan yaratabilmek amacıyla bir varolan ulaşım sisteminde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada, esnek güzergahı ile otobüs ve metro hatları arasındaki ulaşım entegrasyonu sağlayabilmesi, az enerji tüketimi ile çevreye zarar vermemesi, konforlu ve güvenli olması ve şehrin gelişmesinde oynayacağı yönlendirici rol açısından hafif raylı tramvay sisteminin kentiçi ulaşım sistemine katılması gerekliliği üzerine yoğunlaşılmıştır.

Ana Odak – Mevcut Trafik Yükü ve Hiyerarşisi

Çekirge, yoğun trafik ağı ile kuşatılmıştır bir düğüm noktasıdır. Çekirge kavşağındaki trafik hacmi, bölgenin cami ile meydan bağlantısını kopararak, kavşağı düğüm noktası haline getirmektedir. Uygulanacak ulaşım stratejileri ile özellikle Çekirge Meydan’ı kavşağındaki yoğunluğu düzenlemek ve trafiğin akıcılığı sağlamak hedeflenmiştir.

Mevcut durumda yapılan analizlerde, kavşağı düzenleyici trafik elemanlarının bulunmaması, meydan ve yol kenarındaki parklanma ve otobüs güzergahları ile birlikte Uludağ’a giden transit yolun 1. Murat Caddesi üzerinden geçmesi bölgedeki trafik yoğunluğunun başlıca nedenleri olarak belirlenmiştir.

Ana Odak – Öneri Trafik Yükü ve Hiyerarşisi

 • Araçlar ve yayaların kavşakta en kısa mesafe ve sürede geçmelerinin sağlanması
 • Sürücülerin yanal görüş mesafesini azaltarak uygun pozisyon ve hızda seyretmelerinin sağlanması
 • Büyük araçların dönüş hareketlerinin kolaylaştırılması
 • Kavşak alanının daralmasını sağlayacak araç/araç ve araç/yaya çakışma noktalarının daha kolay kontrol altına alınabilmesinin sağlanması ve dolayısıyla kaza oluşumunu en aza indirmek üzere, Hemzemin T tipi, sinyalize kavşak uygulamasına gidilmiştir.

Çekirge Caddesi’nin kuzey aksından meydana geliş yönünde, 1. Murat Caddesi’ne kontrollü sağa dönüş sağlayacak tali yol, ana caddeden Y tipi yönlendirme adası ile ayrılmıştır, böylece Çekirge Caddesi üzerindeki trafik akış devamlılığının, sağa dönüş nedeniyle aksamasının önüne geçilmiştir.

Otopark Alternatifleri

Meydandaki parklanmayı engellemek ve yol kenarına park eden araçların kavşakta yarattığı yoğunluğu azaltmak için, otopark alternatifleri geliştirilerek yeraltı otoparkları ve açık otoparklar düzenlenmiştir. Tek parça ve büyük tanımsız otoparklar yerine noktasal konumlarda, odaklar ve çevre ile ilişkili yeterli sayıda otopark çözümü sunulmuştur. Söz konusu otoparklar tarihi dokuya görsel kirlilik yaratmaması açısından hem mesafe olarak daha uzakta hem de öneri yeşil dokunun içinde oluşturulmuştur.

Yaya Akış Senaryosu

Yönlendirme adası üzerine ve çakışma noktalarına yerleştiren sinyalizasyon elemanları ile trafik akışı kontrol altına alınmış, yaya yolları ile de güvenli yaya geçişi sağlanmıştır.

Hamam Caddesi’nin yayalaştırılması ve önerilen yaya alt geçidi ile oluşturulan kesintisiz ve akıcı yaya dolaşım aksı ve bu aksa bağlı olarak oluşan meydan ve alt meydanlar, projede önerilen ve mevcut çevre mekanlarla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki, mevcut tramvay hattına entegre olacak hafif raylı sistemden oluşan nostaljik tramvay hattı ile güçlendirilmiştir.

1.2. Kamulaştırma ve İmar Planı Kararları

 

Koruma amaçlı imar planı da bulunan proje alanında, mevcut tarihi ve yapılı çevreye minimum müdahale ile, asgari kamulaştırma önermesi ile yeterli yoğunluk ve büyüklükte nitelikli ve birbirleriyle entegre açık alanlar oluşturabilmek amaçlanmıştır.

Proje tasarıma göre revize edilen imar planında, tasarımının gerektirdiği kamulaştırma kararları ile, planlanan ulaşım sistemindeki yol kademelenmesinden kaynaklı yola terkler dışında, mevcut yapı adalarına sadık kalınmıştır.

Çekirge Meydanı ve çevresi, semtin çekirdeği olarak nitelendirilebilecek, turizm, hizmet ve kültür yapılarının yoğunlaştığı projenin ana odak noktasıdır. Bu odak noktasına, yaylaştırılması önerilen Hamam Caddesindeki konut+ticaret kullanımı ile oluşturulan yaya yoğun ticaret aksı eklemlenmektedir. Ana ticaret aksı, güneyde sokaklara doğru genişleyen Pazar Alanı ile beslenmektedir. Proje sınırlarının güney çeperinde, pazar alanına yakın mevcutta bulunan orta yoğunluklu konut fonksiyonu ise devam ettirilmektedir.

Etaplama

Proje uygulamasının, uygunlaştırma, tasarım ve bütünleştirme olarak adlandırılan 3 etapta tamamlanması ön görülmüştür. İlk etapta, gerekli kamulaştırma kararlarının uygulama geçmesi ve farklı işlev / fonksiyonla yeniden değerlendirilecek yapılara ilişkin imar değişikliklerinin yapılması ile kentsel akapuntur diye adlandırılan mekansal iyileştirme müdahalelerine başlanması beklenmektedir.

İkinci etap, projenin ana odağı olan Çekirge Kavşak düzenlemesi ve Çekirge Meydanı tasarım çalışmalarını kapsar. Bu etapta, ulaşım planlamasının gerektirdiği altyapı çalışmaları yapılır, hem zemin devam eden kavşak düzenlemesi ile trafik odağı kaydırılır ve ortaya çıkan boşlukta meydan tasarımına başlanır. Hamam Caddesi’nin meydanla entegrasyonunun sağlanması için, yayalaştırılması ve gerekli mekansal düzenlemelerinin yapılması da ikinci etapta tamamlanır.

Projenin tamamlanacağı üçüncü etapta ise, ana odağa eklemlenecek ikincil odakların tasarımı ve yakın çevre peyzaj düzenlemeleri yapılarak proje alanındaki tüm tasarım kararlarının birbiriyle entegrasyonu sağlanır.

2. KAMUSAL ALAN STRATEJİLERİ

Önerilen proje, Çekirge’nin görünmeyen yaşam kaynağı su’yu, mimarlık aracılığıyla kentlinin farklı duyularıyla iletişime geçirmeyi amaçlamaktadır.

Yeraltı suları, Çekirge’nin kentsel karakterini belirleyen belki de en önemli faktördür. Tarih boyunca, mahallenin üzerine oturduğu tatlı su kalkerleri yer hareketleri sonucu kırılarak, kaplıca kaynaklarını oluşturmuştur. Bu kaynakları sosyal bir yıkanma kültüründe birleştiren hamamlar, bugün kendilerini deneyim ve sağlık mekanı olarak yeniden tanımlayarak değerlerini korumaktadır. Bundan dolayı projede su öğesi, kent içinde sadece hamamlar ve fiziksel arınma ile sınırlı kalmayacak, kentin bölgeyi deneyimlemesinde bütünlüğü sağlayarak mekanları birbirine bağlayacak bir mimari eleman olarak yorumlanmıştır.

2.1. Su Elemanları ve Peyzaj Stratejisi

 

Flora ve su

Proje, suyu kamusal alan tasarımının odağına koyarken bunu ekonomik ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yapmayı planlamaktadır. Bunun için yıl içinde nasıl depolanacağı ve dönüşümünün sağlanacağı soldaki grafikte anlatılmıştır. UV filtreleme gibi mekanik yöntemlere ek olarak, doğanın kendisinin yine kendi ürünleri yani hiperakümülatör bitkiler tarafından temizlenmesi veya zararlıların etkisiz hale getirilmesi yöntemi olan fitoremediasyon (bitkisel ıslah sistemleri veya yeşil ıslah) teknikleri için yerel bir bitki kataloğu hazırlanmıştır. Bu yöntem ağır metallerce kirlenmiş toprak ve sular ile mücadelede yaygın olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Odak noktalarında kullanılacak ve su elemanlarına eşlik edecek bitkiler için üç ana başlık belirlenmiştir. Bunların çoğunluğu bölgede halihazırda bulunan yerel bitkilerden seçilmiştir.

Su Rotası

Farklı ölçeklerde tasarlanan ve peyzaj eklemlenen su elemanları, bölgedeki tarihi ve kültürel değeri olan mekanları “Su Rotası” adı altında birleştirecektir. Havuzların sakin huzuru, çeşmelerin bir araya getirici özelliği, fıskiye havuzlarının oyuna davetkarlığı, yarıkların yönlendirici etkisi kamusal alan içerisinde farklı deneyimler yaratabilecek zengin bir palet sunmaktadır. Bununla birlikte bölgedeki mevcut değerlerin öne çıkarılmasında su’yun saydamlık ve şeffaflık gibi özelliklerinden faydalanılacaktır. Çekirge tıpkı geçmişte olduğu gibi, bir kez daha su’yu kullanarak kendini yenileyecektir.

2.2. Kentsel Akupunktur

 

Önerilen üst ölçek önerilere ek olarak, mahallenin mevcut koşullarına ve yaşantısına odaklanan küçük ölçekteki öneriler uzun süreli kalıcı değişimlerin yolunu açacaktır.

Küçük ölçekli müdahaleler Çekirge’nin eski canlılığına kavuşması için kısa vadede kullanabileceği araçlardan biridir. Mahalleli tarafından sahiplenilecek, mahalleli arasındaki komşuluk bağlarını güçlendirecek bu projelerin tasarım ve üretim süreçlerine kullanıcıların katılımının sağlanması kritiktir. Bu tarz müdahalelerin uygulandığı alanlar dışında kalan alanlara da sıçrama olasılığı yüksektir. Aynı şekilde büyük ölçekte düşünülen yatırımların öncesinde veri toplamak ve konuşulan fikirleri test etmek için de potansiyeller taşımaktadır. Bölgenin engebeli yapısından dolayı yapılaşmaya elverişli olmayan ama kentlinin gündelik hayatını zenginleştirecek potansiyele sahip parsellerin mahalle gönüllüleri, sivil toplum ve kamu kuruluşları ortaklığıyla dönüştürülmesine örnek olabilecek stratejiler yanda açıklanmıştır.

Yaşayan Merdivenler

Mahallenin karakterini oluşturan merdivenleri sadece kotları bağlayan bir elaman olarak görmek yerine peyzaj elemanları ile entegre olabilen bir kamusal alan olarak yeniden programlanacaktır.

Sokak Yayalaştırma

Yürünülebilirliğin arttırılması, sokakların görsel kalitesinin artması, etkin ve güvenli yaya promenadları oluşturarak odak noktalarının birbirine bağlanması planlanmaktadır.

Cephe İyileştirmeleri

Sokak kotunda cephelerin iyileştirilmesi mahallenin algısını değiştirmek için güçlü bir araçtır. Sokakta süreklilik sağlamak adına yeni yapılaşmaların ada çeperleri ile iletişim kurmasını ve geleneksel mahalle dokusunu oluşturan farklı fonksiyonların belirli akslarda yer alması önerilmektedir.

Kent Bostanları

Bölgenin eğimli yapısından dolayı oluşan yapılaşmanın zor olduğu alanlarda mahallelinin ortak kullanımına açık besin üretim alanlarının sağlanacaktır. Bu Bostanlar zamanda atık suları ve katı atıkları yeniden dönüştürerek çevresel sürdürülebilirliğe yardımcı olurken mahallelinin sosyal bağlarını da güçlendirecektir.

Alt-Üst Park

Yaşam kalitesinin artırılmasının önemli koşullarından birisi, kamuya açık nitelikli yeşil alanların artırılmasıdır. Bölgedeki boş alanların çoğu otoparklar tarafından işgal edilmektedir. Bu boş parseller için altı otopark üstü park, oyun alanı gibi kullanımlara imkan veren hibrid tipolojiler geliştirilecektir.

3. ODAK NOKTALARI

Önerilen tasarım, bölgenin tarihi yapılarını, sokak dokusunu ve topoğrafyasını göz önünde bulundurarak odak alanlarını belirlemiştir. Farklı ölçeklerde ve ziyaretçi gruplarına yönelik kurgulanan bu odaklar sürekli yaya akslarıyla birbirine bağlanmıştır.

3.1. Çekirge Meydanı

 

Bölgenin faylarla kırılmış yeraltı tabakasından esinlenen tasarım, boşluğu tek bir kotta çözmek yerine, farklı ölçeklerde ve dokulardaki yüzeyleriyle yeni kullanımlara davet ediyor.

Çekirge Meydanı, önerilen tramvay hattı ve toplu ulaşım araçlarının kesişim noktasındaki alanda çok katmanlı bir kentsel deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır. Bölgenin tam kalbinde yer alan meydan, mevcut halinde kaotik bir araç trafiği tarafından işgal edilen alanı yeni bir trafik düzenlemesiyle boşaltarak, sokak kotunu kademeli olarak korunaklı bir alt kota bağlamaktadır. Uçlarda basamaklaşan, ortalara doğru genişleyip daralan kırıklı topoğrafyanın üzerinde su ve yeşil peyzaj elemanlarıyla fiziksel dokunun zenginleştirilmesi ve doğal iklimlendirme yapılması planlanmaktadır. Odak, önerilen Hamam Caddesi ticaret aksı ve Çekirge Caddesi’ndeki mevcut ticari işletmeler tarafından beslenmektedir. Kentin bu hareketli noktasında, Çekirge’nin tarihi, ticari ve kültürel katmanlarını aynı anda deneyimlenebileceği bir mekan yaratılmaktadır. Çekirge Meydanı kendini hem durma hem de dağılma noktası olarak kurgulamıştır. Rota üzerinde kurgulanan farklı deneyimlerin buluştuğu dinamik bir kamusal alandır.

Formu itibariyle bir amfi tiyatroyu andıran meydanda kaykay, paten gibi sporların, film gösterimi, konserler gibi kültürel aktivitelerin yapılması öngörülüyor.

Önerilen meydanın hem mahalleli hem de kentli için bir çekim noktası oluşturması için çeşitli aktiviteleri bünyesinde barındırması gerekmektedir. Kentliler meydana çıktıklarında bir dizi aktivite alternatifi ile karşılaşmalıdır. Basamaklı meydanın etrafında bulunan ticari işletmeler bu alanın günün farklı saatlerde kullanımını destekleyecektir. Ahşap oturma elemanları ve su rotası elemanları iletişim halinde olan meydan bir ağaç gölgesinde soluklanmak, suyun kenarında serinlemek, gelen geçenleri izlemek ve grupça vakit geçirmek için kentliye olanak sağlamaktadır.

3.2. Altgeçit

 

Hamam Caddesi’nden başlayan omurganın aksına yerleşen meydan, kot farkından yararlanarak araç trafiğinin altından geçen bir alt geçit ile başka bir odak olan Hamam Meydanı’na bağlanmaktadır. Kentsel hafızadaki önemi ve üzerine oturduğu sıcak su kaynakları sebebi ile Bekarlar Hamamı’nın mevcut bulunduğu noktada yeniden tasarlanması önerilmiştir.

3.3. Hamam Meydanı

 

Öneri proje, Eski Kaplıca etrafında kalan alanları birbirinden ayıran sınırları kaldırarak tarihsel dokuyla bütünleşmiş sürekli bir deneyim kurgulamaktadır. Hamam Caddesi ticaret aksının Çekirge Meydanı alt geçidinden geçerek sonlandığı Hamam Meydanı, Eski Kaplıca, Armutlu Kaplıcası ve Armutlu Çeşmesi’nin parçası olduğu su kültürünü ve tarihsel değerini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Mevcut halinde otopark ve çocuk parkı olarak işlevlenen alan kot farkları sebebiyle bağlamından kopuk ve düzensiz bir alan olarak göze çarpmaktadır. Oluşturulan meydanı çevreleyen binaların zemin kotundaki ticari fonksiyonların cephelerinde iyileştirmeler yapılarak bu meydana hizmet vermeleri sağlanacaktır. Daha çok yerli ve yabancı ziyaretçilerin deneyimine yönelik kurgulanacak bu meydanın sanat pazarı gibi geçici etkinliklerle de canlandırılması planlanmaktadır. Su Rotası kapsamında bu meydan için düşünülen ana peyzaj elemanı fıskiye havuzu olacaktır. Özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı olan bu uygulamalar, ziyaretçiler ve Çekirge Caddesi kotundan geçen kentli için bir gösteri deneyimi yaratacaktır.

3.4. Hamam Caddesi

 

Sokak kesitinin insan ölçeğiyle olan uyumu ve farklı perspektiflere imkan veren eğiminden dolayı bu sokağın araç trafiğinden arındırılmış bir yaya promenadına dönüştürülmesi önerilmiştir.

Tasarımın omurgasını oluşturan Hamam Caddesi trafik kesişiminin batısında kalan oteller ve hamamları Cami Meydanı ve Mahalle Meydanı üzerinden Hamam Meydanı’na bağlayan bir ticaret aksı olarak kurgulanmıştır. Alandaki ulaşım verileri incelendikten sonra bu caddenin trafik hacminin oldukça düşük olduğu fark edildi. Bu promenad toplanma-buluşma-gezinti mekanlarını bir araya getirerek Çekirge Meydanı’nda yoğunlaşmış baskıyı dengeli bir biçimde dağıtmaktadır. Cadde üzerinde kaldırım ve yol arasındaki kot farkı kaldırılarak yayaların kullanım alanı genişletilecektir. Mevcut sokak kesitinin dar olması, iki cephe arasındaki iletişimi güçlü tutacaktır. Sokak çeperinin sürekliliği için çekme mesafelerinde zemin kottaki ticari fonksiyonların işgaliyeleri düzenlenecektir. Bu alanların bazılarında ufak kamusal nişler yaratılıp cadde üzerinde yaşayan mahallelinin hizmetine sunulacaktır. Sokak kotunda önerilecek ticari fonksiyonlar için tente, tabela ve vitrin tasarım rehberleri hazırlanacaktır. Caddenin eğiminden dolayı bodrum katların kullanımına yönelik tasarım stratejileri geliştirilecektir. Caddenin ortasından geçen tramvay, aksın karakterini belirleyecek en önemli unsurlardan biridir. Caddenin sadece mahalle için değil kent için de bir cazibe yaratacağı öngörülmektedir.

Proje, 4240 no’lu adada geliştirdiği yeni düzenleme ile cami ile caddenin kesişiminde bir kamusal alan yaratmayı önermektedir. Bu boşluk sayesinde Hamam Caddesi’nin iki ucundan gelen kentli farklı perspektiflerden Hüdavendigar Cami ile karşılaşacaktır.

Alan tıpkı Çekirge Meydanı’nda olduğu gibi kırıklı yapısıyla kentliye camiyi izleyebilecekleri bir seyir platformu yaratmaktadır. Diğer meydanların tersine bu alan sessiz ve izole yapısıyla cami deneyiminin bir parçası olacak şekilde huzurlu bir kamusal olan olarak hayal edilmiştir. Yaya dolaşımı açısından da Hamam Caddesi ve Cami Meydanı arasında bağlantıyı kuracak bir aks yaratılmıştır.

3.5. Cami Meydanı ve Terası

 

Murad Hüdavendigar Külliyesi’nin etrafındaki alan, seyir potansiyellerinin öne çıkaracak ve tarihi anlatıyı destekleyecek peyzaj müdahaleleri ile yeniden yorumlanmıştır.

Araç trafiği ve Cami arasında sıkışmış eğimli alanı diğer meydanlarla bütüncül bir dil oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi, bölgeyi ayrıştıran demir parmaklık gibi sirkülasyonu engelleyen elemanların kaldırılarak ziyaretçiye daha özgür bir dolaşım imkanı sağlanması planlanmaktadır. Alan ölçeği itibariyle cami kullanıcısını ve taşıdığı manevi değerleri rahatsız etmeyecek aktivitelere ev sahipliği yapabilir. Dini bayram ve festivallerde mekanın kullanımının öne çıkabileceği, sene içerisinde farklı etkinlikler ile programlanması gerektiği öngörülmektedir. Kentli, teraslı meydanda bir ağacın gölgesinde akan suyun sesi eşliğinde çayını yudumlayarak kenti izleyebilecektir. Bu parseller düzenlenirken 1.Murat Caddesi’nin kuzeyinde önerilen otopark ve donatı alanları ile ilişki kurması planlanmaktadır. Bu nedenle rampalar ve basamaklar ile 1.Murat Caddesi üzerinden bu meydana yaya bağlantıları sağlanmıştır.

Rapora Ek:

 

Statik Raporu

Hazırlamış olduğumuz projenin meydan algısını ve günlük yaşam koşullarını değiştirmemek, yer altı yapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgede ki inşai süreleri en aza indirebilmek, çevreye verilebilecek zarar ve rahatsızlığı en aza indirmek adına yeni yapılacak yolun köprü olarak geçirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenler ve köprü altında kullanılacak kamusal alanlar dolayısıyla kesitler yapılabilecek en az seviyede seçilmeye çalışılmıştır. Hem köprü yolun yoğunluğu hem de uzun süreli bir yatırım olması sebebiyle kirişler daha sık kullanılmış ve kesitler en aza bu şekilde indirilebilmiştir. Kolon Boyutları 100×100 cm ve Döşeme kalınlığı (30 cm) dahil Ana kirişler 100×100 cm , Tali Kirişler 60×100 cm boyutlarında yapılmaya çalışılmıştır. Yapılacak olan temel çalışmalarında önceden yapılmış altyapıların tekrardan deplase edilmesinin getirdiği maddi ve zaman sorunu, jeotermal kaynaklara gelebilecek zararlar nedeniyle temeller 3’lü kolonlar halinde bağ temel olarak hesaplanmış ve Temel kalınlıkları T temel düşünüldüğünde 150 cm-90 cm olarak öngörülmüştür. Temel genişlikleri Köprüdeki yoğun araç trafiği dolayısıyla 650 cm’e genişletilmiş iki karşılıklı hat üzerinde çalıştırılmıştır.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın