Tarihi Yarımada’nın Şeklini Bozmuştu: Yenikapı Dolgu Alanı ‘Plansız’ Kaldı

İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın şeklini bozduğu gerekçesiyle uzmanların tepki gösterdiği Yenikapı Dolgu ve Rekreasyon Alanı’na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan imar planları iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 2012 yılında askıya çıkan Yenikapı Bölgesi Rekreasyon ve Meydan Amaçlı 1/5 bin nazım imar planı ve 1/10000 ölçekli uygulama imar planları TMMOB’a bağlı Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşınmıştı.

Davayı sonuca bağlayan İstanbul 6. İdare Mahkemesi imar planlarıyla ilgili kendisine ulaşan bilirkişi raporunda yer alan ‘1/5 bin ve 1/1000 ölçekli yerleşim planlarının plan paftaları üzerinde gösterilmemesi ve Boğaz tüp geçiş planlama alanından geçtiği halde trafik güvenliği açısından oluşabilecek yüksek kapasiteli otopark ihtiyacının karşılanmaması ve planlama alanında, araç giriş çıkışının ne şekilde yapılacağının uygulama ölçeğinde belirsiz bırakılmasının planlama ilkelerine uygun olmadığı’ yönündeki olumsuz değerlendirmelerini esas aldı.

Mahkeme iptal kararının gerekçesinde de ‘dava konusu planların; uygulamaya ilişkin detayları sunmaması, kullanımlar ve yapılaşma haklarını uygulamaya esas alacak şekilde vermemesi, alanda ne tür işlevlerin yer alacağının sadece 1/1000 ölçekli plan raporunda ve plan notlarında belirtmesi ve plan paftasında tek bir lejant ve kullanımı öngörmesi dolgu planı için geliştirilen projenin 1/1000 ölçekli plan ile kesinleştirilmemesi ve oluşacak araç trafiği/otopark yönünden çözümlemeler getirmemesi yönüyle şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından uygun olmadığı’ tespitinde bulundu.

Karar oybirliğiyle alındı.

Tarihi Yarımada’nın şekli bozulmuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan planlara göre Yenikapı sahilinde yaklaşık 90 futbol sahasına tekabül eden (546 dönüm) bir dolgu yapılmış. Doldurulan meydanda eğlence alanları, lokanta ve gazinoların yanında satış birimleri, sergi ve fuar yerleri için de toplam alanın yüzde 3’ünü geçmeyecek şekilde iki kat yapılaşma izni verilmişti.

Yenikapı dolgu alanı İstanbul’un silüetine olumsuz etkisi nedeniyle tartışma konusu olmuş, Google Earth üzerinden çekilen fotoğrafta İstanbul’un tarihi yarımadasının şeklinin, Yenikapı sahil dolgusu nedeniyle ciddi şekilde bozulduğu görülmüştü.

AKP, son yıllarda Yenikapı dolgu alanını miting meydanı olarak kullanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın