Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı

Merzifon Belediyesi tarafından, kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamını güçlendirecek ve kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak çağdaş bir iş ve yaşam merkezi elde edilmesi amacıyla açılan yarışma sonuçlandı.

Ödül ve mansiyon alan proje ekipleri aşağıdaki gibidir.

1. ÖDÜL (61 Sıra Nolu Proje)

 • Burak MANGUT, Y.Mimar (MSGSÜ) (Ekip Başı)
 • Hasan Murad ADALI, Mimar (MSGSÜ)
 • Burak ÇIKRIKÇI, Mimar (MSGSÜ)
 • Kurtuluş ATASEVER, Y. İnşaat Mühendisi (İTÜ)

Proje arazi çeperlerine yerleşirken kütle kurgusunda oluşturulan boşluklar ve parçalar arası yükseklik farkları yoğun programa rağmen çevre sokaklardan ve kentten olan algısını hafifletmiştir.

Tüm alışveriş ve sosyal faaliyetler zemin ve birinci kata toplanması erişilebilirlik, algılanabilirlik, doğal ışık, hava imkânları sebebi ile değerli bulunmuştur.

Kullanıcıları kontrollü bir iç avluya alarak bu avluda işlevlere eriştiriyor olması dış cephenin boşluk oranları ve iç cephenin malzeme seçimi, yerin iklimsel sebebi ile önemlidir. Plan çözümleri esnek kullanımı, cephe kompozisyonu ve malzeme seçimi olumlu bulunmuştur.

Zemin katta kurgulanan çok amaçlı salonun erişilebilirlik bakımından olumlu bir yerde olmasına karşın, yoğun ticari aktivitenin içinde kalması tartışmalı bulunmuştur.

Cephe boşluklarının iklimsel veri uyumuyla iç mekan işlevleriyle birlikte detaylı irdelenmesi gerekmektedir.

Otopark girişinin Muammer Aksoy Sokağını kısmen boşaltarak oluşturulması ve otopark sayısı eleştirilmiştir.

Büro alanlarının ticaret ile iç içe olması farklı zaman dilimlerindeki kullanım planlaması acısından sakıncalı bulunmuştur.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle 1. Ödüle layık görülmüştür.


2. ÖDÜL (199 Sıra Nolu Proje)

 • Fatma Zeynep ALTINBAŞLI, Mimar (İzmir Yaşar Üniversitesi) (Ekip Başı)
 • Tuna Han KOÇ, Mimar (KTÜ)
 • Hüseyin POLAT, Mimar (ESOGÜ)
 • Güven UYAROĞLU, İnşaat Mühendisi (KOÜ)

Zemin katta kurgulanmış olan ticaret birimleri mevcut hal binasının kullanım alışkanlıklarını devam ettirmesi açısından değerlidir. Bu kararın Hal Sokak ile Muammer Aksoy Sokağı birbirine bağlayan bir pasajla güçlendirilmesi ve bu pasajın geleneksel esnaf ile desteklenmesi olumludur.

Sokak kotunda oluşturulan boşlukların tüm katlara ulaşması olumlu bulunmakla birlikte, işlev tartışmasını zayıflattığı eleştirisini almıştır.

Acıbadem Sokaktan kolay erişilebilen çok amaçlı salonun yüksekliği sebebi ile zemin katın bir bölümünü bloke etmesi olumsuz görülmüştür.

Yapı formu olarak seçilen net şekil iç mekan esnekliğine olanak sağlamıştır. Cephenin tüm yönlerde aynı form ve malzeme ile kurgulanması iklim girdileri ve yer ile kurulan bağlantı açısından eleştirilmiştir.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy çokluğu ile (F. Us’un karşı oyuyla) 2. Ödüle layık görülmüştür.


3. ÖDÜL (79 Sıra Nolu Proje)

 • Burçin Cem ARABACIOĞLU, Mimar (MSGSÜ) (Ekip Başı)
 • Feride Pınar ARABACIOĞLU, Y.Mimar (MSGSÜ)
 • İrfan SAYDAR, Y. İnşaat Mühendisi (İTÜ)

Yerleşim kurgusundaki, Hal Sokak tarafının geriye çekilerek yerleşmesi ve Belediye meydanından olan vistada kitlenin minimum görünmesini sağlamaya çabası olumludur.

Alt katta oluşturulan çökertme avlu ve bu avlunun sosyal donatılar ile desteklemesi, alanın aktif kullanımı açısından önemli bulunmuştur. Ancak çökertme avluya inen amfinin yerinin yaya akış (Belediyeden Hal Sokağa) yönünün tersine olması, alt kottaki yaya kullanıcı odaklı söylemi zayıflatmıştır.

Üçgene yakın bir formda çözülen üst kat planlarının çözümünün akılcı olduğu ancak üçgenin sivrilen bölgesinde bir miktar alan kayıplarına yol açacağı görülmüştür.

Cephe dilinin genel kütle şeması ile dil birliği oluşturduğu ancak işlevlerle olan ilişkisinin detaylı irdelenmesi gerekmektedir.

Kent dokusu içindeki kararlı ve davet edici form yerleşiminin özellikle ticari (satış) birimlerinin esnek kurgulanmasını zorlaştırdığı, aktif yaya akışı olan Hal Sokak ile ticari alanların çökertme avlu sebebi ile kopuk olduğu ve otoparka inmek için önerilen araç asansörünün yoğun kullanıma uygun olmaması eleştirilmiştir.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle 3. Ödüle layık görülmüştür.


EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ (08 Sıra Nolu Proje)

 • Tuberk ALTUNTAŞ, Mimar (Haliç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi)
 • Berkan BİRKAY, İnşaat Mühendisi (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
 • Yardımcı Melis EYÜBOĞLU ALTUNTAŞ, Mimar (GÜ, Bilgi Üniversitesi)

Tasarımın mevcut Hal Binasındaki benzer bir tavırla arazi çeperlerini tutarak yerleşmesi, kentsel hafıza bağlamında değerli bulunmuştur.

Üçüncü boyutta kurgulanan formun plana yansıması net plan şemaları oluşturmuştur.

Farklı yönlerden girişlerle ortada yaratılan kamusal boşluk/sünger avlu, değerli bulunmakla birlikte, zemin katta çift yönlü dükkan kullanımları ve yetersiz sirkülasyonların ticari ve kamusal kullanımlarının olumsuz etkileri, çok amaçlı salonun konumu nedeniyle yükselen kısmının oluşturduğu arakesitlerin okunabilirliği ve erişilebilirliği zedelemesi eleştirilmiştir.

Eğitim ile ilgili birimlerin doğal hava ve ışıktan yoksun olması da sorgulanmıştır.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.


EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ (28 Sıra Nolu Proje)

 • İbrahim EYUP, Mimar (YTÜ) (Ekip Başı)
 • Hakan Deniz ÖZDEMİR, Mimar (YTÜ)
 • Olcay OVALI EYUP, Mimar (YTÜ)
 • Hakan ÇATALKAYA, İnşaat Mühendisi (YTÜ)

Tasarımın ana kararlarından biri olan Belediye Meydanına yönelim hem kent ile olan ilişkiye getirdiği canlılık, hem de keskin hatları olan bir alanda zengin mekanlar oluşturmasındaki olumlu etkisi sebebi ile değerli bulunmuştur. Ancak meydana yönlendirilen kütlenin cephe tasarımı sebebi ile bu olumlu etkinin plan düzleminde kalması eleştirilmiştir.

Plan şemalarında net bir şekilde okunan “L” form, işlev ayrışması açısından olumlu olmakla birlikte, meydana yönelen kütle ile oluşturduğu ara kesitin ölçeği eleştirilmiştir.

Tüm cepheleri ve çatıyı aynı ritim ile dönen cephe malzemesinin iç mekan işlevleri ve “yer”e ait olmak konularında sorunlu olduğu görülmüştür.

Meydana yönelen kütlenin çatısında önerilen kullanımın erişilebilirliği zayıf bulunmuştur.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.


EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ (77 Sıra Nolu Proje)

 • Orkun ÖZÜER, Y. Mimar (İTÜ) (Ekip Başı)
 • G. Rabia EVKAYA, Mimar (ODTÜ)
 • Güven ÖZER, Y. İnşaat Mühendisi (İTÜ)
 • Danışmanlar Kerem ÇINAR, Mimar (İTÜ)

Proje, kentsel doku içerisinde, radikal yaklaşımıyla dikkat çekmiştir.

Çevre ile kurduğu ilişki, sağlıklı bir kentleşme fikri barındırması açısından değerlidir.

Oluşturulan kamusal mekan dolu boş etkisiyle kentte yeni bir odak noktası tanımlama gücünü taşımaktadır.

Kamusal açık alanların üç farklı kotta tanımlanması ve bu alanlara kolay ulaşılabilmesi projenin olumlu yanları olarak tanımlanabilir.

Kentsel ölçekte barındırdığı zenginliği plan ve cephe düzleminde yansıtamaması, ancak proje tüm plan ve cephe kurgusunun yeterli mimari olgunluğa erişememesi önerinin bu gücünü zayıflatmıştır.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.


EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ (101 Sıra Nolu Proje)

 • Kerem ÇINAR, Mimar (İTÜ) (Ekip Başı)
 • M. Göktuğ DEDEOĞLU, Mimar (Beykent Üniversitesi)
 • Mustafa UZYARDOĞAN, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
 • Danışmanlar Orkun ÖZÜER, Y. Mimar (İTÜ)

Ağırlıklı ticari fonksiyonların yer aldığı zemin kat/sokak çarşı konseptinde bir alt katta eğitim-kültür mekanlarının, üst katta kamusal kullanımlarla desteklenmesi değerli bulunmakla birlikte, ofis katları plan kurgusunda aynı kullanım zenginliğinin yaratılamaması eleştirilmiştir.

Otopark giriş rampasının yeri ve cephedeki tesadüfi farklılaşmalar tartışılmıştır.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.


EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ (125 Sıra Nolu Proje)

 • Emre AKIN, Mimar (MSGSÜ)
 • Oğuzhan ABDİK, Mimar (MSGSÜ)
 • Hüseyin ÇINAR, İnşaat Mühendisi (Selçuk Üniversitesi)
 • Danışmanlar Ezgi ÇUNCÜ, Mimar (YTÜ)
 • Aygen EROL, Mimarlık Öğrencisi (MSGSÜ)

Lineer bir iç ticaret sokağı üzerine kurgulanan tasarımın bir üst katta da ticari ve kamusalkullanımlarla desteklenmesi olumlu bulunmuştur.

Bodrum katta yer alan fonksiyonlara erişim zorluğu eleştirilmiştir. Yapı bütününde düşey sirkülasyonlarla ilgili çözümlerin yeterli mimari düzeye ulaşmadığı ve sorunlar içerdiği düşünülmüştür.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, oy birliğiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın