Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Mimarlık Doktora Programı da Açılıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mimarlık Yüksek Lisans programından sonra Mimarlık Doktora Programı da bahar yarıyılında 5 kişilik kontenjanla açılıyor.

Uğur Tanyeli ve Bülent Tanju koordinatörlüğünde açılan Mimarlık Doktora programı, Yüksek Lisans programından farklı olarak, mimarlık dışı disiplinlerden mezunlara da açık olacak: mimarlık, şehircilik, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, felsefe, antropoloji ve arkeoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi almış kişiler programa başvurabilecek. Başvurular Yüksek Lisans ile aynı tarihte ,19-25 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacak.

Mimarlık Doktora Programı, adının genelleyiciliğine karşın, temelde mimarlık tarihi ve kuramı disiplinini eksen almaktadır. Mimarlığın giderek inşai pratiklerle sınırlı olmadığının ve ağırlıklı biçimde söylemsel bir etkinlik olduğunun düşünülmeye başlandığı güncel dünyada, programın amacı, bu alandaki düşünce üretme potansiyelini geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Program, hem tasarımcı olmayı hedefleyenler, hem de mesleki pozisyonunu öncelikle kuramsal etkinlikte bulunmak olarak tanımlayanlar için biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla, programın ders bileşimi disiplinlerarası niteliktedir. Bu yaklaşım, mimarlık bilgisini kendi içine kapalı bir teknik birikim olarak görmekten kaçınan kurum tavrının olağan sonucudur. Aynı nedenle, Mimarlık Doktora Programı’nda öğrenim görme imkânı mimar kökenlilerle sınırlanmamış ve geniş bir disipliner yaygınlık içinde olması öngörülmüştür. Bunun çeşitli toplumsal bilim alanları arasındaki kısıtlı diyalog ortamına olumlu katkıda bulunması beklenmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü akademik kadrosu Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Prof. Dr. Bülent Tanju ile birlikte Yrd. Doç.Dr. Halil İbrahim Düzenli, Yrd. Doç.Dr. Evrim Düzenli, Yrd. Doç.Dr. Alidost Ertuğrul, Yrd. Doç.Dr. Tayfun Gürkaş, Yrd. Doç.Dr. Ezgi Tuncer Gürkaş ve Yrd. Doç.Dr. Burak Asiliskender’den oluşmaktadır.

Mimarlık Doktora Programı dersleri şunlar olacaktır:

Tarih yazımının Kuramsal Meseleleri
Ders, tarihyazımının tarihsel analizini yapmaya yönelik bir deneme olarak düşünülmüştür. İki ana mesele üzerinde yoğunlaşacaktır: 1. Mimarlık tarihini özerk bir disiplin olarak yazma yaklaşımları, 2. Mimarlık tarihi-genel tarih ayrımını problemleştiren yaklaşımlar.

Batı Asya-Doğu Akdeniz’de Modernlik Ve Barınma Kültürleri
Mimari çevredeki değişim gündelik yaşam pratikleri ve modernleşme süreçleri bağlamında ele alınacak, İran ve Orta Asya’dan Mısır’a ve Balkanlar’a uzanan bölgede kırsal ve kentsel barınma kültürleri tartışılacaktır.

Batı Asya-Doğu Akdeniz Metropolleri
Ders genel olarak Batı Asya ve Doğu Akdeniz metropollerinde modernleşmeyi sadece mimarlık ve kent planlamayla sınırlı kalmayan bir kapsamda tartışmayı ve tüm estetik üretimleri metropoliten bağlamları içinde kavramayı öngörmektedir. Metropolün mimarlığın olduğu gibi, edebiyattan görsel sanatlara ve popüler kültüre kadar başka toplumsal pratiklerin de içinde gerçekleştiği bir yer olma meselesi dersin ana eksenini oluşturmaktadır.

Güncel Mimarlık Sorunsalları
2000 eşiğinden bu yana mimarlık düşüncesi ve tasarımı dönemin bir dizi önemli örneği üzerinden “durum analizleri” şeklinde tartışılacaktır.

Osmanlı Mimarlığı Sorunsalları
Osmanlı mimarlığı tarihinin gelenekselleşmiş historiyografik yaklaşımlarıyla ikna edici yanıtları bulunamayan meselelere alternatif açıklamaların neler olabileceği sorgulanacaktır. Ders tematik olarak yürütülecektir.

İslam Mimarlığı Sorunsalları
İslam mimarlığı teriminden başlamak üzere, belirli historiyografik açıklamalara eleştirel yeni okumalar yapmak amaçlanmaktadır. Modern dönem öncesinin İslam ülkelerinde mimarlık üretiminin hangi toplumsal-kültürel ortamlarda yapıldığı araştırılacaktır.

Historiyografik Metin Analizi
Bir metnin tarihselliği içinde okunması için kullanılabilecek tekniklere genel bir bakış ve okuma pratikleri.

Mimari Metin Analizi
Mimarlık teorisi metinleri olarak bilinegelen yapıtların tarihdışı okunması meselesine eleştirel yaklaşımlar geliştirme pratikleri üretimi.

Kentsel Tarihe Giriş
Ders genel olarak belirli bir ülke ve yerle sınırlı olmamak koşuluyla, kentsel değişimin dinamiklerini tartışmaya yönelik tematik bir çerçevede yürütülecek ve kentsel tarih çalışması yapmanın metodolojik meselelerine yönelik olacaktır.

Mardin Fiziksel Çevre Araştırmaları
Öğrencinin alan araştırması yürütme pratiklerine aşina kılınması amacına yönelik olan ders, kırda ve kentte tekil yapıdan yerleşim düzenine uzanan bir çerçevede strüktürel analiz yapma meselesi üzerinde yoğunlaşacaktır.

İslam Düşüncesi Ve Mekân
En erken metinlerden başlayarak İslam düşüncesinde fiziksel gerçekliğin ve mekânın kavranması ve yeniden üretilmesi meselesine ilişkin tartışmalara giriş ve bu alanda mevcut okuma imkânlarının araştırılması.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılabilir. Detaylı bilgi için lütfen web sitesine başvurunuz: http://fenenstitu.artuklu.edu.tr/

Etiketler

Bir cevap yazın