Kanadalılar Selçuk Üniversitesi Mimarlık’taydılar

FarkYarat/ CreateDifference Mimari Tasarım Atölyesi Bağlamında Uluslararası İş birliği içinde Öğrenme ve Öğretme Deneyimi Gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2010 – 2011 Güz yarıyılında Yrd.Doç. Havva Alkan Bala yürütücülüğünde ve Arş.Gör. Yavuz Arat katkısı ile kurulan Fark Yarat Mimari Tasarım Atölyesi çalışmaları arkitera.com okuyucuları ile https://www.arkitera.com/h58427 adresinde paylaşılmıştı.

2010-2011 bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yine Yrd.Doç.Dr. Havva Alkan Bala, Y. Mimar Yavuz Arat yürütücülüğünde ve çalışma ekibine yeni katılan Yrd.Doç.Dr. Fatih Canan ve Arş.Gör. Selçuk Sayın destekleri ile yürütülen çalışmanın arkitera.com okuyucuları ile paylaşılmasının mimarlık eğitim ortamına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Yüzyılımızda iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygın kullanımı ile mimarlık çok disiplinli ve uluslararası bir iş alanına dönüştü (Zimring ve ark. 2001). Günümüzde mimari ofisler farklı disiplinlerle üretmekte ve dünyanın farklı coğrafyalarına tasarımlar yapmaktadırlar. Profesyonel yaşamda tasarımlar uluslararası platformlarda yüz yüze bireysel kontaklarla veya internet ortamında biraraya gelinerek tamamlanıyor.

CreateDifference Mimari Tasarım Atölyesi (CD) uluslararası mimarlığın doğasının bir mikro düzeni gibi kurgulandı. Türkiye ve Kanada olmak üzere, iki farklı ülkeden öğrencilerimiz uluslararası mimari problemi çözme sürecinde karşılaşacakları durumları deneyimlediler. Calgary ve Konya’dan öğrenciler enerji verimli konut mimari tasarım sorununa çözüm için bilgi ve becerilerine dayanarak birlikte çalıştılar.

Atölye başlangıçta sanal ortamda yürütüldü. Gençlerin hali hazırda internetteki sosyal paylaşım ortamında olmalarını bir avantaja dönüştürerek, Facebook’da “CD Sustainability” adlı bir grup kuruldu.

Süreçte SKYE toplantıları yapıldı. İnternet dünyanın öbür ucunda olmalarına rağmen Kanadalı ve Türk öğrencileri aynı zamanda öğreticileri arasında sürekli ve paylaşımcı bir etkileşime izin verdi. Atölye yürütücüleri ortak ürettikleri tasarım problemini, birlikte hazırladıkları sunumlar, föyler ve işleyişle 2010-2011 bahar yarıyılında kendi ülkelerinde ancak dijital ortamda etkileşim içerisinde yürüttüler.

Calgary kent merkezinin komşuluğundaki East Village, sürdürülebilirlik ilkeleri ile hazırlanmış bir master plana sahip. Kent merkezinin uzantısı olarak düşünülen East Village yeni bir yerleşke. East Village-Calgary hakkında http://www.evexperience.com linkinden daha detaylı bilgi alınabilir.

2010-2011 Bahar yarıyılının başından 06 Mayıs 2011 tarihine kadar Kanadalı ve Türk öğrenciler aynı arsada, mevcut master plana uygun olarak sürdürebilirlik ilkelerine sağlık konut ve alışveriş işlevini çözdüler. Türk öğrenciler Kanadalı öğrencilerin desteği ile arsayı dönem boyunca analiz ettiler ve önerilerini ortaya koydular.

SAIT Polytechnic Architectural Technologies Öğretim Üyesi Marc Bussiere ve beraberindeki 10 öğrenci, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Proje 3 ve Proje 5 öğrencileri Village Village yerleşkesinde çalıştılar. Türk öğrenciler, Kanadalı mimarlık öğrencileri tarafından arsa ile ilgili gerekli olan bilgi, belge, doküman, video, fotoğraf ve analizlerle desteklendiler. Her Kanadalı öğrencinin bir Türk çalışma arkadaşını ve süreç boyunca birbirlerinin projelerini takip ederek, çalışmaları geliştirmeleri beklendi. Aynı tasarım sorunu ve ihtiyaç programı Kanadalı ve Türk mimarlık öğrencileri tarafından enerji verimliliği, iklim, topoğrafya ve yer girdilerine odaklanarak çözümlendi. SAIT Polytechnic’de akademik takvim Selçuk Mimarlık Bölümü’nde daha önce tamamlandığı için Kanadalı öğrenciler ve Türk öğrencilerin gelişme sürecindeki projeleri yüzyüze tartışıldı. Kanada ekibi ortak yapılacak jüri için Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne 6-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında konuk oldular.

06 Mayıs 2011 tarihinde Kanadalı öğrenciler ve Türk öğrencilerden seçilen projeler Dekanlık giriş holünde sergilendi. Konuk öğrenciler ile ev sahibi öğrenciler hazırladıkları çalışmaları birlikte sergi düzenine getirdiler. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sergilenen çalışmaları ilgi ile izlendiği gözlemlendi. 09 Mayıs 2011 tarihinde Kanadalı ve Türk öğrenciler sergiledikleri projelerini anlattılar ve jüri değerlendirmesi yapıldı. 12 Mayıs 2011 tarihinde ise “CD Mimari Tasarım Atölyesi” koridorlarında sergilenen diğer projelerle jüri yapıldı.

Türk öğrenciler Kanadalı arkadaşlarına projelerini anlattı ve sunumları konuklar yaptı. Sanal atölyede birbirleri ile iletişimde kalarak ürettikleri enerji verimliliğine odaklı konut projelerini bu kez yüz yüze tartışarak geliştirildi.

Üretilen projeler gerek Selçuk Üniversitesi’nde gerek SAIT’de açılan sergi ile fakülte ile paylaşıldı. Kanadalı meslektaşımız iki farklı ortamda seminer verdi.

Kanadalı ve Türk öğrencilerle bir günlük ortak workshop yapıldı.

Eğitim Çıktıları
Uluslararası iş birliği içinde yapılan bu çalışmanın avantaj ve dezavantajları bulunuyor:

Dezavantajlar
-Türk öğrenciler görmedikleri, kültürünü bilmedikleri, dünyanın bir ucundaki bir arsayı yanlızca dijital paylaşımlarla anlamaya çalıştılar. Videolar, master planda belirtilen tasarım parametleri, fotoğraflar ve Kanadalı öğrencilerin yaptıkları analizleri altlık olarak kullanmaları zaman zaman belirsizlikleri doğurdu.

-Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2010-2011 Güz yarıyılında Proje 3 ve Proje 5 dersine katılan öğrencilerin ingilizceyi anlama ve konuşmadaki zorlukları süreci yavaşlattı.

Avantajlar
-Farklı kültürlerin, farklı dinlerin, farklı iklimlerin, farklı coğrafların özünde benzer mimari tasarım problemlerini barındırdığının farkındalığı sağlandı.

-Öğrenciler hem öğrenmiş hem birbirlerine öğretmişler. Bir başka ifade ile öğrenen ve öğreten olma durumunu iç içe deneyimlediler.

-Anadolu’nun ortasındaki Türk öğrencilerin aslında çoğunlukla farketmedikleri “dünya vatandaşı” olma ve evrensel değerlerle tasarım üretme motivasyonu sağlandı.

-Bu eğitim ortamı, gelecekte uluslararası iş birliği içinde yürütülecek projelerde maruz kalınacak durumları öğrenmek için bir araç oldu.

-Bu atölye her iki ülkenin öğrencilerine ve öğretim elemanlarına meslektaşları ile uluslararası bir ağ kurmaya başlamaları açısından eşsiz bir fırsat sağladı. Kapadokya’ya, Çatalhöyük’e ve Konya kent içindeki tarihi eserlere yapılan gezilerde öğrenciler birbirlerini akademik ortam dışında da tanıyarak arkadaş oldu ve devamında yaz stajı, ortak geziler gibi ileriye dönük planlar yaptılar.

-Bu bağlantının gerek öğrenim yaşamlarında gerekse mezuniyet sonrasında onlara hizmet etmesi ve öğrencilerin yalnız kendi eğitim aldıkları kurumun değil, diğer eğitim kurumunun mimarlık adına verdiklerine erişmesi olası.

Sonuç Yerine…
Mevcut sistem içinde alternatif mimarlık eğitim ortamları oluşturmanın başlangıçta kestirilemeyen mimari, kültürel ve evrensel pek çok artı değer doğurduğu gözlemlendi. Uluslararası bağlamda çözülen mimari problemlerin geleneksel süreçten daha derinlikli ve katmanlı olduğunu söylemek olasıdır. Farklı coğrafya, kültür, dilin mimarlık gibi ortak bir paydada takım çalışması ile üretilmesi şu an kestimlerde bulunamayacağımız ileriye dönük artı değerleri olan önemli bir eğitim deneyimidir.

Kaynaklar:
Zimring, C., Khan, S., Craig, D., Haq S., Guzdial, M. 2001. CoOL Studio:Using Simple Tools To Expand The Discursive Space of Design Studio. Automation In Construction, 10 (2001) 675-685
Etiketler

Bir cevap yazın