GlobalABC 2021 Küresel Durum Raporu

Hükümetler, özel sektör, sivil toplum, hükümetler arası ve uluslararası kuruluşlar için sıfır emisyonlu, verimli, dayanıklı binalara ve inşaat sektörüne yönelik eylemi artırmayı amaç edinen Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC), Binalar ve İnşaat Sektörü için 2021 Küresel Durum Raporu’nu yayımladı. Bu yıl yayımlanan rapora göre, 2020'de inşaat sektörünün diğer sektörlere kıyasla küresel nihai enerji tüketiminin yüzde 36'sını ve enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 37'sini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sektördeki emisyon seviyesi 2019'a göre yüzde 10 daha düşük ve 2007'den beri görülmeyen en düşük seviyelere ulaşmış olsa da, bunun nedeni büyük ölçüde karantinalar, ekonomilerin yavaşlaması, hane halklarının ve işletmelerin enerji erişimini sürdürme ve sağlamada karşılaştıkları zorluklar ve inşaat faaliyetinde yaşanan düşüşler...

2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda kurulan GlobalABC, ulusal ve yerel yönetimlerin, hükümetler arası kuruluşların, işletmelerin, derneklerin, ağların gönüllü ortaklığı ve ortak bir vizyona bağlı: Sıfır emisyonlu, verimli, dayanıklı binalar ve inşaat sektörü.

29 ülkeyi kapsayan 130’dan fazla üyesiyle küresel ittifak, binalar ve inşaat sektörüne odaklanan inisiyatifleri ve aktörleri bir araya getiren bir şemsiye işlevi görüyor. Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hedefleri yükseltmeyi ve tedarik zinciri boyunca tüm aktörleri harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Binalar ve İnşaat Sektörü için Küresel Durum Raporu, GlobalABC tarafından yayımlanan referans bir belge görevi görüyor. Bu yıl yayımlanan rapora göre, 2020’de inşaat sektörünün diğer sektörlere kıyasla küresel nihai enerji tüketiminin yüzde 36’sını ve enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 37’sini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sektördeki emisyon seviyesi 2019’a göre yüzde 10 daha düşük ve 2007’den beri görülmeyen en düşük seviyelere ulaşmış olsa da, bunun nedeni büyük ölçüde karantinalar, ekonomilerin yavaşlaması, hane halklarının ve işletmelerin enerji erişimini sürdürme ve sağlamada karşılaştıkları zorluklar ve inşaat faaliyetinde yaşanan düşüşler… Sektörü karbondan arındırma çabaları bu düşüşte sadece küçük bir rol oynadı.

GlobalABC, sektördeki paydaşları, COVID-19 ardından gerçekleşen ekonomik toparlanma döneminin sektörü karbondan arındırmaya yönelik dönüşüm için sunduğu fırsatı değerlendirmeye davet ediyor.

2021 Küresel Durum Raporu’nda vurgulanan önemli noktalar şu şekilde:

• İleriye baktığımızda, net sıfıra, enerji verimli, dayanıklı binalara ve inşaat sektörüne ulaşmanın zorlukları çok fazla, ancak başarılabilir:
– Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine beklendiği gibi ulaşabilmek için doğrudan bina karbondioksit emisyonlarının yüzde 50 oranında azaltılması gerekecek.
– 2030 yılına kadar elektrik üretimi emisyonlarında yüzde 60’lık bir azalma sağlanarak dolaylı bina sektörü emisyonlarının düşmesi gerekecek.

• Sera gazı emisyonlarının ana kaynaklarından biri olan binalar ve inşaat sektörü, üçlü bir strateji ile acilen karbondan arındırılmalı: Enerji talebini azaltmak, güç arzını karbondan arındırmak ve yapı malzemelerinde depolanan gömülü karbonu ele almak. Böylelikle, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşma olasılığına sahip olmak.

COVID-19

• Küresel salgın, bina emisyonlarında geçici bir düşüşe neden oldu. Ancak uzun vadeli görünüm o kadar iç açıcı değil. Sektörde gerçek bir dönüşümün olmaması, emisyonların artmaya devam edeceği ve tehlikeli iklim değişikliğine katkıda bulunacağı anlamına geliyor.
• COVID-19 salgınının binalar ve inşaat sektörü üzerinde büyük etkileri oldu. Etkileri, 2019 ve 2020 arasında bina operasyonlarından kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonlarının %10 düşmesine neden oldu. Ancak, artan ekonomik faaliyetle birlikte emisyonların ve enerji kullanımının yeniden artması bekleniyor.
• Binalar ve inşaat sektörü, salgın hastalık sonrası kurtarma planlarında kritik bir rol oynadı: Toplam kurtarma fonlarının yaklaşık yüzde 14’ü bina iyileştirmelerine odaklanıyor ve bu girişimlerin unsurları, sektörün karbondan arındırılması üzerinde faydalı bir etkiye sahip olacak. Ancak, bu çabalar sektörel bir dönüşüm için yeterli değil.

Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri [Naturally Determined Contributions (NDC)]

• Son beş yılda gözle görülür ilerleme: 18 ülke daha bina enerji yasalarını benimsedi. Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’nde bina eylemleri bulunan ülke sayısı 90’dan 136’ya yükseldi. Binalarda enerji verimliliği ve enerji yasaları, dayanıklılık, yenileme ve güçlendirme önlemlerinin yanı sıra tüm Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri içinde en sık atıf yapılan ikinci eylemlerdir.

Binalarda İklimsel Takip Cihazı [Buildings Climate Tracker (BCT)]

• Bununla birlikte, GlobalABC’nin Küresel Binalarda İklimsel Takip Cihazı’nın verilerine göre enerji yatırımı ve enerjinin karbondan arındırılması konularındaki gelişmelere rağmen, bu çabaların ihtiyaç duyulan derin sektörel dönüşümü sağlamak için hem hız hem de ölçek açısından yetersiz olduğunu gösteriyor: Yeni inşaatların çoğunun yapılacağı ülkelerin üçte ikisi hala zorunlu bina kodlarından yoksun. Çok küçük bir finans payı, derin enerji güçlendirmelerine ayrılıyor. İnşaat malzemelerine yeterince değinilmiyor ve Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’nde iddialı karbondan arındırma hedefleri bulunmuyor.

Enerji Verimliliği

• Binaların enerji verimliliğine yapılan küresel yatırım, benzeri görülmemiş bir şekilde yüzde 11 arttı. Ancak, birkaç ülkeyle sınırlı ve AB yatırımlarının hakimiyetinde. Bu alana finans akışı devam ediyor, yine de dönüşümsel bir değişim için çok yeterli değil.

Soğutma

• Alan soğutma için enerji kullanımı hızla artıyor. Bu durum hem enerji ile ilgili emisyonlar ve akışkan emisyonları için, hem de her zamankinden daha sık görülen aşırı ısı dalgaları sırasında hassas güç sistemleri üzerindeki etkisi ile bir endişe kaynağıdır.
• Esnek ve sürdürülebilir bir yapılı çevre, bina tasarımı ve şehir planlaması yoluyla talebi önleyen, ekipman verimliliğini artıran, yenilenebilir kaynaklara ve bölgesel soğutmaya geçiş yapan, hassas nüfusları koruyan, soğutmaya yönelik entegre yaklaşımlar sunan politika yapıcılara ve endüstriye bağlıdır.

Mevcuttaki Durumlar ve Rakamlar

Binalar ve İnşaat için Küresel Durum Raporu, son beş yılda net sıfır karbon, enerji verimli ve esnek binalar ve inşaat sektörüne geçişi destekleyen çabaları anlamaya yardımcı olacak içgörüler getirerek ve bilgilere işaret ederek gelişmeye devam etti.

Emisyonlar ve Enerji Kullanımı

• 2020’de bina ve inşaat sektörü, diğer nihai kullanım sektörleriyle karşılaştırıldığında küresel nihai enerji tüketiminin yüzde 36’sını ve enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 37’sini oluşturdu.

Bina Enerji Kodları ve Bina Sertifikasyonu

• 2015’ten 2020’ye kadar bina enerji yasalarını benimseyen ülke sayısı 62’den 80’e çıktı.
• Eylül 2021 itibariyle, 80 ülke ulusal veya alt ulusal düzeyde bina enerji mevzuatına sahipti, bunlardan 43’ü zorunluydu. Bu ülkelerden 18’i 2015’ten beri kodlarını benimsedi.
• 2030 yılına kadar eklenecek nüfusun %82’si zorunlu bina enerji kanunu olmayan ülkelerde, %44’ü bina enerji kanunu olmayan ülkelerde ve %38’i sadece gönüllü kanunların olduğu ülkelerde yaşıyor.
• 2019-2020 yılları arasında yeşil bina sertifikası %13,9 arttı.

Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri

• 2015’ten 2020’ye kadar, Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’ne bina eylemleri dahil edilen ülkeler 90’dan 136’ya çıktı. Binalarda enerji verimliliği ve enerji yönetmelikleri, en sık atıf yapılan ikinci eylem.
• 2020’de, dünya genelinde bina ve inşaat sektöründeki ortalama yıllık büyüme oranı, 2019 seviyelerine göre tahmini olarak %4 düştü.

Enerji Verimliliği

• Binalarda enerji verimliliği yatırımları 2015 yılında 129 milyar dolar iken 2020 yılında %11 artarak 180 milyar doları aştı. Bu artışın çoğu Avrupa ülkelerinden geliyor.
• 2015 yılından bu yana ilk kez 2020 yılında sektörde enerji verimliliği yatırımlarının yıllık büyüme oranı yüzde 3’ü aştı.
• Küresel bina ve inşaat sektörünün değeri, pandemi nedeniyle 2020’de tahminen %2 azalarak 6,1 trilyon dolara geriledi.
• Sektörde olumlu eğilimler görülebiliyor. 2020’de binalarda enerji verimliliği yatırımı %11, yeşil bina sertifikasyonu %13,9 arttı, 10 ülke daha bina enerji yönetmeliğini benimsedi.
• Binaların enerji verimliliğine yapılan AB’nin hakim olduğu küresel yatırım, benzeri görülmemiş bir şekilde %11 artarak yaklaşık 184 milyar dolara ulaştı. Bu alana finansman akışı hızlanarak devam ediyor.
• Ekim 2021 itibarıyla, binaların enerji verimliliğindeki iyileştirme, Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’nde en sık atıfta bulunulan ikinci politika. 2030 yılına kadar, küresel nüfusun %65’i bina enerji iyileştirmelerini kapsayan Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’ne sahip ülkelerde yaşıyor olacak.

Soğutma

• Soğutma talebi en hızlı büyüyen enerji talebi. Yılda yaklaşık 1 gigaton karbondioksit tüketimine ve 2020 yılında dünya çapında toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5’ine katkıda bulunur. Son 20 yılda alan soğutma için enerji kullanımı ikiye katlandı. Daha güçlü bir politika önlemi alınmazsa, önümüzdeki yirmi yıl içinde tekrar ikiye katlanacak.
• Güçlendirme projeleri ile yüksek verimliliğe sahip yeni binaların inşası ve sürdürülebilir soğutma teknolojileri sayesinde, soğutma için enerji kullanımı 2030’a kadar yüzde 25 ve 2050’ye kadar neredeyse yüzde 50 azaltılabilir.
• Soğutmanın baskın olduğu bölgeler şu anda yaklaşık 4,7 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 26 düşük gelirli ülke (nüfusun yüzde 17,8’i), 50 düşük-orta gelirli ülke (yüzde 34,4), 41 orta-üst gelirli ülke (yüzde 28) ve 29 yüksek gelirli ülke (yüzde 19,8) yer alıyor.
• 2050 yılına kadar, küresel klima stokunun tahmini yüzde 54,5’u bu üç bölgede yer alacak: Çin (491 milyon, yüzde 25,3), Hindistan (406 milyon, yüzde 21) ve Kuzey Amerika (158 milyon, yüzde 8,2).

Taahhütler ve Kampanyalar

• Binaları ve inşaat sektörünü içeren çeşitli taahhüt çalışmaları başlamıştır. Sektörde 200’den fazla şirket, emisyonlarını azaltmak için Science Based Targets girişimine (SBTi) taahhütte bulundu. Bu, inşaat sektörünü Science Based Targets girişimine bağlı en büyük sektörlerden biri haline getiriyor.
• Sağlıklı, esnek, sıfır karbonlu bir geri kazanım için işletmelerden, şehirlerden, bölgelerden ve yatırımcılardan liderlik ve destek toplamaya yönelik küresel bir kampanya olan Race to Zero’ya şimdiye kadar inşaat sektöründen 66 olmak üzere 695’ten fazla şirket katıldı.

2021 Binalar ve İnşaat Sektörü için Küresel Durum Raporu’ndan Temel Öneriler

Politika

• Hükümetlerin, varlıkları (evleri ve işyerleri) ve ilgili yatırımları geleceğe hazırlarken ve refaha elverişli binaları teşvik ederken, sektörün enerji dönüşümünü gerçekleştirme potansiyelini denetlemek için etkinleştirici çerçeveler oluşturması ve kamu alımları yoluyla örnek teşkil etmesi gerekiyor.
• Hükümetlerin, ısıtma ve soğutma enerjisi arzını karbondan arındırmanın yanı sıra daha fazla taahhüt vermeleri ve sözde gömülü karbonu ele almaları gerekiyor. Bu, Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Niyetleri’nde bina karbonsuzlaştırma hedeflerini ve yapı malzemelerinin üretiminde şimdiye kadar büyük ölçüde gözden kaçan gömülü karbonu dahil etme azmini de artırmayı içeriyor.
• Bina enerji mevzuatının kapsamı ve faaliyet alanı artırılmalı. Tüm otoritelerin, bina kabukları, tasarım, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri ve cihazları için performans standartları; şehir planlamasına entegre bağlantılar sağlayan tüm binaları kapsayan zorunlu bina enerji kodları bulunmalı.
• Hedeflerin ve kilometre taşlarının belirlenmesinde sektör paydaşlarıyla ilişki kurmak için tüm ülkeler, henüz yapılmadıysa, ulusal bir Yol Haritası sürecinden geçmeli. GlobalABC küresel ve bölgesel yol haritaları, bunu yapmak için bir çerçeve ve süreç sağlıyor.

Finansal Kurumlar

• Bina verimliliğine yapılan yatırımın büyüme oranının yılda yüzde 3’ün üzerine çıkması ve özel yatırımcılara yapılan doğrudan devlet yatırımlarının ötesine geçmesi gerekiyor.

Özel Sektör

• Özel sektör aktörleri, Race to Zero veya Science-based Targets gibi girişimlere katılarak, Paris Anlaşması ile uyumlu karbondan arındırma hedefleri belirlemeye başlamalı.
• Bugün inşa edilen tipik bir bina 2070 yılında da kullanılmaya devam edecek, ancak karşılaştığı iklim önemli ölçüde değişmiş olacak. Mevcut binaların iklime olan etkisini azaltmak için gerekli müdahaleler, uyum ve dayanıklılık önlemlerine yapılan yatırımlarla birleştirilmeli.

GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK

 

Etiketler

Bir cevap yazın