Galataport’ta Yürütme Durduruldu mu?

Yürütmeyi durdurma istemi reddedilen Galataport projesi için Danıştay, yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararını kaldırarak Galataport için yerinde keşif ve bilirkişilik raporu istemişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise bu kararın yürütmeyi durdurma anlamına gelmediğini iddia etti.

Galataport olarak anılan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesinin imarına ilişkin yargı süreci devam ediyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından, Galataport projesine ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 6. İdare Mahkemesi 23 Eylül 2013 tarihli E:2013/821 sayılı kararıyla meslek odalarının yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Bunun üzerine, davacı meslek odaları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurarak Danıştay 6. İdare Mahkemesi’nin bu kararına itiraz etmişti.

En son 13 Ekim’de davacı meslek odaları tarafından yapılan bir açıklamayla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 17.04.2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararıyla, Danıştay 6. İdare Mahkemesi’nin 23.09.2013 tarihli ve E:2013/821 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararının kaldırıldığı ilan edilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere davacının itirazının kabulüne karar verildiği tespit edilmişti.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu akşam yaptığı bir açıklamayla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ‘nun bu kararının Galataport projesinin imar planlarının yürütmesinin durdurulması anlamına gelmediğini öne sürdü. Fakat Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, meslek odalarının yürütmenin durdurulması isteminin reddini iptal etmesiyle Galataport imar sürecinin yerinde keşif ve bilirkişilik raporuyla yeniden değerlendirilmesine yönelik kararı, meslek odalarının projenin yürütmesinin durdurulması isteminin onanması anlamına geliyor.

Haliç kıyılarını yağmaya açacak olan projenin ihalesinde sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının itirazlarına karşın Çevre Etki Değerlendirme süreci devam eden projede, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 17.04.2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararı uyarınca yürütmeye dair yerinde keşif ve bilirkişilik raporunun sonucunu beklemeyeceği, projenin yürütmesine devam edileceği tahmin ediliyor.

Etiketler

Bir cevap yazın