19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Proje teslim tarihi 16 Mayıs 2017 olan yarışmada 49 adet soru cevaplandı.

Açıklamalar

 

1. Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir.

Genel Sorular

 

1. Yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Mimarlar Odası’nın katılmama tavsiyesi ile ilgili endişelerimiz var. Açıkçası odanın yazısından hiçbir şey anlamadık, biraz açar mısınız?

Mimarlar Odası belgesinin bu yarışmanın adıyla alınması zorunlu mu? Yeni tarihli olması koşuluyla belgeyi isimsiz alabilir miyiz?

Oda’lardan alınması gereken belgeler yarışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi için bir zorunluluktur. Alınacak belgelerin yarışma adını da içerecek olması belgenin doğruluğu ile ilgili nitelikli bilgi edinmek amacıyla istenmektedir. TMMOB’ye bağlı odalar bu belgeleri yasal olarak vermek zorundadır. Dolayısıyla belgeler, şartnamede yer aldığı gibi yarışma adını da içerecek şekilde alınmalıdır.

2. Mimarlar Odası tarafından dün bize ulaşan bir mesaj doğrultusunda, Mimarlar Odasınca bu yarışmaya katılmama konusunda bir tavsiye kararı olduğu bilgisi iletilmiştir.

Bu konudaki düşünceleriniz ve yarışmaya etkisi bizleri düşündürmektedir. Görüşleriniz nedir?

Yarışmaya katılımı engelleyecek herhangi bir teknik / hukuki sorun yoktur.

3. Gerek yarışma şartnamesinde ilan edilen gerekse de soru-cevaplar sonucu ilan edilecek olan kriterler ve yarışmacılardan istenenler konusunda jüri üyeleri değerlendirme esnasında nasıl bir tutum izleyecektir? Yarışmacılar, jüri üyeleri ve belediye için resmi bağlayıcılığı olan istenenler ve kriterler “esnek” bir tutumla mı yoksa “katı” bir tutumla mı değerlendirilecektir?

Şartname, ekleri ve soru-cevap belgesi yarışmacıların yorumuna açık olan tasarım konuları ile, uymaları/dikkate almaları gereken konuları açık bir şekilde ifade etmektedir.

4. TMMOB tarafından 24 Şubat 2017 tarihinde yapılan açıklamada “Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen “19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması’na meslektaşlarımızın katılmamaları yönünde tavsiye kararı aldığını duyurmuştur. Şartname ve ihtiyaç programı incelendiğinde ilgili yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı tespit edildiği belirtilmiş ve ilgili duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir;

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama, Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’nin 7.Maddesine aykırı biçimde “kentsel tasarım” yarışması olarak ilan edilen Yarışmanın; amaçlar ve elde edilmesi hedeflenen projeler bakımından birden fazla meslek disiplinini içeren ve katılımını gerektiren “ortakçıl yarışma” türünde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kazanan projede şartnamede yer alan yapıların mimari proje müelliflerinin müelliflik haklarının korunacağına dair düzenleme getirilmemiştir. Bu çerçevede İdare; mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yarışma yoluyla alacak olmasına karşın bu hizmetleri üreten meslek mensuplarının haklarını güvenceye almamıştır. Bu çerçevede İdare Yönetmeliğin 42.Maddesine aykırı biçimde; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca korunması gerekli fikri hakları güvenceye almamıştır.

Yapılan bu duyuruya istinaden ilgili yönetmeliğe uygun olmadığı iddia edilen şartname içeriği ile ilgili yarışma jürisinden detaylı bir açıklama yapmasını rica ederiz.

Yarışmaya katılımı engelleyecek herhangi bir teknik / hukuki sorun yoktur.

Katılım ile İlgili Sorular

 

5. Lisans öğrencileri odaya öğrenci kayıtlarını yaptırıp yarışmanıza katılma hakları var mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Odalara öğrenci üyeliği katılım koşullarını karşılamamaktadır.

6. Sadece şehir plancısı, yani bir kişi olarak yarışmanıza katılma hakkımız var mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

7. Ekip yerine tek başımıza yarışmaya katılabilir miyiz?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

8. Yarışmaya ekip olarak katılım zorunlu mudur? Eğer değilse tek mimar (veya şehir plancısı veya peyzaj mimarı) katılabilir, ama iki mimar (veya şehir plancısı veya peyzaj mimarı) katılamaz mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

9. Yarışmaya katılımın beklenenin üzerinde olması durumunda jüri üyeleri her bir projeyi incelemek için “asgari” ne kadar zaman ayıracaklardır?

Jüri heyeti yeterli zamanı ayıracaktır.

10. Yarışmada şartnamede belirtilen ekip üyeleriyle birlikte ilgili oda üyesi olan öğrenciler de ekiplere dahil olabilir mi?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Öğrenci olarak üye olmak katılım koşullarını karşılamamaktadır.

Yer Görme ile İlgili Sorular

 

11. Yer görme belgesini almak için hangi birime ve kime başvurmalıyız?

Yarışma raportörlerinden Serdar Sağlam ve Ayşe Tan Yıldız ile resmi yarışma iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilir.

12. 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Yer Görme belgesi almak için yarışma ekibinden bir kişinin alanı görmesi yeterli olacak mıdır? Yoksa ekipte yer alması zorunlu mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarı, her birinin yer görme de bulunması mı gerekiyor?

Yer görme belgesinin müellif ekip üyelerinden birisi (mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir) tarafından alınması yeterlidir.

13. Yer görme hafta sonu da yapılabiliyor mu? Yer görme belgesini hafta sonu alabilme imkânımız var mı? Eğer yok ise ekipteki herkesin yer görmeye gelmesi zorunlu mudur?

En az 2 gün öncesinden yarışma raportörlüğü ile iletişime geçip randevu almak koşulu ile hafta sonu yer görme belgesi alınabilmektedir. Yer görme belgesinin müellif ekip üyelerinden birisi (mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir) tarafından alınması yeterlidir.

Yarışma Belgeleriyle İlgili Sorular

 

14. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyim?

www.samsunyarismasi.com adresinden alabilirsiniz.

15. Yarışma eklerinde verilen halihazır çok eski ve güncel durumu yansıtmamaktadır.

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir.

16. Şartnamenin  “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı beşinci maddesinin ilk paragrafındaki ifade karışıklığını düzeltir misiniz?

“Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.”  ifadesinde bir karışıklık bulunmamaktadır.

Çevre Verileriyle İlgili Sorular

 

17. Samsunport’tan Liman tarafına doğru giden ve yarışma alanının içerisinden geçen, halihazırda faal gözükmeyen Gümrük tarafından Limana doğru uzanan TCDD demiryolu hattı kullanımı konusunda net bir bilgi edinilememiştir.  Gümrükten gelen bu demiryolu hattı kullanımı kalacak mıdır? Yoksa kaldırılabilir mi?

TCDD demiryolu hattı korunacaktır.

18. Yarışma alanının içinden geçen tren yolu liman alanında sonlanmaktadır. Tren istasyonundan sonraki rayları ve trenle ulaşım imkanını tamamen kaldırmayı önermek mümkün mü, yoksa mevcut durum olduğu halde korunmalı mıdır?

TCDD demiryolu hatları aktif olarak kullanılmaktadır ve korunacaktır.

19. Demir yoluna ne kadar yaklaşabiliriz? Limana giden demir yolları hatları boyunca yer alan mevcut duvarlar kaldırılacak mıdır? Garın olduğu bölgede kaç hattı korumak gerekmektedir?

Demir yolu iki hat üzerinden kurgulanacaktır. İki demir yolu hattı için iki duvar arası en az 16,40 metre olmalıdır. Mevcut kontrollü geçiş dışında demir yolu duvarlarına müdahale edilmeyecektir. Demir yolu hatları üst düzeyde hayati tehlike içermektedir. Demir yolu hattını sınırlayan duvarların bariyer niteliğine karşı güvenlik koşulları da dikkate alınarak çözümler getirilmesi beklenmektedir.

20. Kıyıdaki otoparkın aktif olarak kullanılmasını sağlamak için çözümler geliştirilebilir mi?

Mevcut otopark kullanımının aktif hale getirilmesi belediyenin gündemindedir. Yol boyu araç parkının engelleyecek çözümler getirilmesi beklenmektedir.

21. Yarışma alanı içinde yer alan taşıt yolları için battı çıktı uygulaması yapılabilir mi?

Bu alanda trafiğin transit ve hızlı olarak akması değil, akıcı ancak kontrollü hareket etmesi, yaya öncelikli bir trafik kurgusu oluşturması yaratması esastır. Bu sebeple yarışmacılardan hemzemin ve engelsiz çözümler beklenmektedir.

22. Atatürk Bulvarı araç trafiğine müdahalede bulunabilir miyiz? Alt geçit, üst geçit vb.

Bu alanda trafiğin transit ve hızlı olarak akması değil, akıcı ancak kontrollü hareket etmesi, yaya öncelikli bir trafik kurgusu oluşturması yaratması esastır. Bu sebeple yarışmacılardan hemzemin ve engelsiz çözümler beklenmektedir.

Mevcut araç yolları olduğu kotta korunacaktır. Farklı kavşak çözümleri geliştirilebilir. Yarışmacılar, yayaya ilişkin erişilebilirliği destekleyecek üst kotlarda farklı çözümler geliştirebilirler.

23. İnşa edilmesi planlanan yeni arkeoloji müzesi yarışma alanı içerisinde midir?

Yarışma alanı dışındadır. Samsunyarismaci.com/yarismaalani/ adresinde yer alan haritada yarışma alanı ve yeni arkeoloji müzesi konumu ilişkisi belirtilmiştir.

24. Mevcut Gar yapısı yıkılacak mıdır?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

25. Yabancılar Çarşısı’nın günümüzdeki kullanıcıları için alan içerisinde yeni bir yer düşünülecek midir?

Hayır, düşünülmeyecektir.

26. YHT Garı için arazi sınırları içerisinde bir yer mi önerilecektir?

Hayır, önerilmeyecektir.

27. Dolgu alan üzerinde 1 – 2 katlı sosyal içerikli ek yapılar önerebilir miyiz? Herhangi bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Kıyıda yapılaşmayı teşvik etmeyecek, öte yandan kıyı ve açık alan yaşantısını destekleyecek programlara yönelik mekansal düzenlemeler önerilebilir.

28. Alanın kuzeyinde bulunan Balık Hali kalacak mıdır? Kalkacak ise alan içerisinde öneri yer beklentisi bulunmakta mıdır?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

29. Çok Amaçlı Salon’un kuzeyinde (Eski Otel Arazisi) gelecekte yeniden otel inşa etme düşüncesi bulunmakta mıdır?

Hayır.

30. İlk Adım Heykeli’nin kaidesi ile ilgili öneri getirilebilir mi?

Kaide ve heykel bir bütündür ve tescilli sanat eseridir.  Bu bütünlüğün korunması koşulu ile öneriler geliştirilebilir. 

Şartnamede eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında bu konulara ilişkin beklentiler şu şekilde ifade edilmiştir: “Samsun ili, Fuar Mah. Atatürk Bulvarı, 9453 ada, 3 numaralı parselde bulunan anıt, Atatürk’ün doğumunun 100.yılı anısına heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından 1981 yılında yapılmıştır.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı iskelenin olduğu yer, Samsun limanının yapımı sırasında kayalarla doldurulmuştur. Günümüzde kıyıdan 250m. İçeride kalan bu iskelenin yerinin belli olması için bu anıt dikilmiştir. Dayanışmayı simgeleyen anıt taş blok kaide üzerinde bulunmaktadır.

Kaidenin merkezinde Üniformalı Atatürk ve kumandanlar görülmektedir. Anıtın iki ucundaki heykeller ise gençliği simgelemektedir.

Korunacaktır.”

31. Feribot ve RO RO yanaşma alanı yarışmacı yorumuna mı bırakılmıştır yoksa nazım imar planında belirtildiği noktada gelecekte iskele inşa edilecek midir?

Feribot ve RO RO yanaşma alanı yarışma alanı dışındadır. Alan ile ilgili nazım imar planı kararları geçerlidir.

32. Kıyıda bulunan düğün salonlarının yeri değiştirilebilir mi? Alan içerisinde başka bir noktada konumlandırılabilir mi?

Şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında Fuar başlığı şöyledir:

“1963 yılında Samsun’da kurulan Karadeniz Enternasyonal Fuarı kentin ticari ve sosyal yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde fonksiyonlarını yitirmiştir. Alan, Hazine mülkiyetinde olup, düğün salonları, çay bahçeleri vb. imar planına aykırı yapılaşmalar bulunmaktadır. 1/2000 ölçekli Gelişme Planı’nda yarışmacılardan alanla ilgili öneriler geliştirmeleri beklenmektedir.”

Düğün salonları uzun vadede kaldırılacaktır. Alan içinde yeni düğün salonları önerilmesi beklenmemektedir. 

33. Yarışma alanı içerisinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ve Valilik Binası’nın korunması zorunlu mudur? Yarışma alanı içerisinde bulunan diğer yapıların içerisinde yarışma kapsamında tamamen kaldırılması sakıncalı görünen bir binalar var mıdır?

Yarışma alanı içindeki binalar ile ilgili düşünceler şartnamede belirtilmiştir. Akm ve vilayet binası korunacaktır.

Yarışma alanındaki binalar ile ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında belirtilmiştir.

AKM ve valilik binası korunacaktır.

34. Yarışma alanı içerisinde yoğun olarak yer alan “düğün salonu” ve “kafe” gibi yapıların yarışma kapsamında tamamen kaldırılması mümkün müdür? Bu durum Samsun Büyükşehir Belediyesi açısından bir mülkiyet sorunu teşkil eder mi?

Düğün salonları uzun vadede kaldırılacaktır. Alan içinde yeni düğün salonları önerilmesi beklenmemektedir.

Mülkiyet paftası şartname eklerinde verilmiştir. Bu alanlarla ilişkili bir mülkiyet problemi yoktur.

35. Yarışma alanının doğusunda yer alan ve yarışma alanı dışında bırakılan (Samsun Limanı) mendireğin mevcut kullanım senaryosu nasıldır? Buraya hangi tip (yük, yolcu…) gemiler yanaşmaktadır ve kullanım yoğunluğu nedir?

Özelleştirilmiş olan Samsun limanına yalnızca yük gemileri yanaşmaktadır. Kullanım yoğunluğu değişkendir. Yarışma alanı dışındadır.

36. Yarışma alanı içerisinde yer alan TCDD hatları yük ve yolcu taşımada aktif olarak kullanılmakta mıdır? Aktif ise kullanım yoğunluğu nedir?

Halihazırda TCDD hatlarında bakım çalışmaları devam etmektedir. Bakım çalışmaları sürdüğünden aktif kullanım yoğunluğuna ilişkin güncel bilgi bulunmamaktadır.

37. Yarışma alanı içerisinde yer alan ve yoğunluklu olarak Fuar Caddesi üzerinde konumlanmış minibüs hatları ve durakları kentin hangi kısımlarına hizmet vermektedir? Bu hatlar ve duraklar önerilecek planlarda tamamen kaldırılabilir mi? Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu minibüs hatlarına ilişkin herhangi bir gelecek senaryosu var mıdır?

Yakın gelecekte minibüs hatları ve durakları kaldırılacaktır.

38. “Alandan _bilgiler “ dokümanındaki 4. Maddede geçen“ Günümüzde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmakta olan bina kaldırılacaktır. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Müdürlüğü olarak kullanılmakta olan Atatürk Galerisi korunacaktır, yeniden işlevlendirme önerilebilir.” ifadesinde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binanın tamamen yıkılması mı beklenmektedir? Yoksa bina korunarak yeniden işlevlendirilebilir mi?

Yarışma alanındaki binalar ile ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmındaki 4. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölümünde açıklanmıştır.

39. Günbatımı-Mert kafe önünde yer alan iskele-dalgakıran uzantıları Gelişim Planı sınırına neden dahil edilmemiştir? Halihazır çok eski olduğundan bahsi edilen alan güncelliği yansıtmamaktadır.

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir. Bahsi geçen alan liman işletmelerinin yetkisi altındadır.

40. Atatürk Kültür Merkezi ile Rıhtım Bulvarı arasında kalan alan da birçok yapı (Balık satış merkezi, Hayal kahvesi vb.) bulunmasına rağmen halihazır da bu kısım da yer alan unsurlar görünmemektedir. Bahsi edilen bu alan boş mu kabul edilecek?

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir. Söz konusu binaların korunup korunmayacağı  yarışmacıya bırakılmıştır.

41. Samsun-Sivas arası tren garı önünde yer alan vagon depolanma alanlarının tamamı kaldırılacak mı?

Samsun Garı önündeki vagon depolama alanlarının kaldırılması düşünülmektedir . İki hat korunacak şekilde yarışmacılara bırakılmıştır.

42. Atatürk Parkı içerisinde bulunan kafeterya nerededir?

Şartname eklerinde verilmiştir.

Diğer Sorular

 

43. 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım yarışmasına ait alan içerisindeki Tütün İskelesi, Heykeller ve Vapur yeniden yorumlanabilir mi?

Kurtuluş İskelesi üzerindeki heykellerin kentsel hafıza içindeki yeri dikkate alınarak yeni öneriler geliştirilebilir.

44. Yarışma şartnamesi 2. Sayfasında “Alanda kent hafızasında yeri olan bir mimari değer olarak Etnoğrafya Müzesi’nin yeniden programlanabilir” ibaresi bulunmaktadır. Bu cümle ile kastedilen yapının kendisin yeniden değerlendirilmesi mi yoksa yerinin değiştirilebileceği midir?

Yapının kendisinin yeniden değerlendirilmesidir. Yapı ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında belirtilmiştir.

45. Yarışma alanın içerisinde yer almayan fakat yarışma alanının etki alanı içerisinde bulunan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı Bölgesi ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir gelecek senaryosu var mıdır? Bu bölgeye ilişkin kullanımlar yarışma kapsamında önerilebilir mi?

Soru yarışma kapsamı ve konusu dışındadır.

46. Şartnamede “Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi” başlığı altında tarif edilen Cumhuriyet Meydanı altında yer alan mevcut otoparkın kapasitesinin arttırılması isteğine ilişkin olarak şartnamede yer alan “Otoparkın tüm servis, teknik alt yapı ve donanımları ile meydanı da besleyerek kentsel bir parçası olabileceği düşünülmektedir” cümlesi ile ne ifade edilmek istenmiştir? (Bkz. Şartname Sayfa 2)

Meydan kotu erişim ve kullanım açısından problemlidir. Dolayısıyla yeni bir meydan ve zeminaltı otopark kurgusu gerekli görülmektedir.

Bahsi geçen cümle şu şekilde düzeltilmiştir: “Otoparkın tüm servis, teknik alt yapı ve donanımları ile meydanı da besleyerek kentsel yaşamın bir parçası olabileceği düşünülmektedir.”

47. Mevcut otoparkın kapasitesinin artmasının beraberinde bir araç trafiği yükünü de getireceği göz önünde bulundurulduğunda, yarışmacılar bu isteği Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi dışındaki alanlarda karşılayacak şekilde önerebilir mi? Gerekçelendirildiği takdirde mevcut yer altı otoparkının kapasitesi arttırılmaksızın çözümler önerilebilir mi?

Şartnamede istenenlere uyulacaktır.

48. Bandırma Vapuru’nun bir temsili ile Mustafa Kemal ve 18 yol arkadaşını temsil eden balmumu heykellerin korunması zorunlu mudur? Bu temsile yeni öneri getirile bilir mi?

Kurtuluş İskelesi üzerindeki heykellerin ve Bandırma Vapuru’nun kentsel hafıza içindeki yeri dikkate alınarak yeni öneriler geliştirilebilir.

49. Yarışma sonuçlarını açıklarken isimleri açıklayacak mısınız?

Yarışmada ödül alan tüm ekiplerin ve kimlik zarfında “AÇILABİLİR” yazan diğer ekiplerin kimlikleri açıklanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın