Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 7 Kasım 2008.

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri’nin ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik, estetik, işlevsel ve ekonomik açılardan, koruma ilkeleri ve koruma-kullanma dengesi gözetilecek şekilde iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin ortaya koyulması, bu bağlamda peyzaj planlama, kentsel tasarım ve mimari proje ölçeklerinde fikirlerin üretilmesi, ekolojik, estetik, işlevsel ve ekonomik çağdaş çözümlerin araştırılması amacıyla bir mimari proje yarışması düzenliyor.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir. 

Katılım Koşulları 
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası’ndan herhangi birinin üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak, 
– Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
–  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile, bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
– Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
– Yer görme belgesi almış olmak. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışmacıların, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama meslek disiplinlerinden en az birer kişi olacak şekilde ekip oluşturmaları ve ekiplerinde ilgili diğer uzmanlıklardan danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir. 

Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odalarından herhangi birine kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100 YTL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne (Kat:1, Söğütözü Cad. No:14/E, Ankara) yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden sunduklarında şartname ve ekleri kendilerine verilecektir. Şartname ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı’nın www.cevreorman.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır. 

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

– R. Müfit Akbulut (Genel Müdür – UÜ, Uludağ Yatırımcılar Birliği) 
– Zerrin Ebren (Şehir Plancısı- GÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 
– Hakan Koyunlular (Şehir Plancısı – YTÜ, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri 
– Mustafa Eldemir (İnşaat Mühendisi – GÜ, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı – Jüri Başkanı) 
– Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Y.Mimar- İTÜ, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü) 
– Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu (Y.Mimar- ODTÜ, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
– Doç.Dr. Alper Çabuk (Peyzaj Mimarı- AÜ, Anadolu Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü) 
– Jülide Tamzok (Y.Mimar – GÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 
– Hakan Bebek (Harita Müh. – İTÜ, Bursa İl Özel İdaresi İmar ve İskan Daire Başkanlığı) 
– Murat İlkme (Şehir Plancısı – DEÜ, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri) 

Yedek Jüri Üyeleri 
– Dr. Mahir Küçük (Orman Mühendisi – KTÜ, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) 
– Doç.Dr. Nilgül Karadeniz (Peyzaj Mimarı – AÜ, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) 
– Adnan Gencer (Orman Mühendisi – İÜ, Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü) 
– Serpil Yıldırım (Mimar – SÜ, Bursa İl Özel İdaresi İmar ve İskan Daire Başkanlığı) 

Raportörler 
– Gencay Serter (Y.Şehir Plancısı- ODTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 
– Selçuk Özmen (Peyzaj Mimarı – AÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
– Müge Altınalan (Şehir Plancısı – GÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 

Raportör Yardımcıları 
– Aysun Özkan (Orman End. Müh. – KTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 
– Münevver Özen (Peyzaj Y.Mimarı – AÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 
– Serpil Özkan (Çevre Müh. – ODTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı) 

Ödüller 
Birinci Ödül:
 100.000 YTL 
İkinci Ödül: 70.000 YTL 
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL 
Mansiyon (5 adet, her birine): 30.000 YTL 
Satın alma (3 adet, her birine): 10.000  YTL (Jürinin gerekli görmesi halinde) 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya yasal vekillerinin banka hesabına yapılacaktır.

Soru ve Cevaplar 
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili teknik sorularını ilanı müteakip 30 gün içerisinde ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler. 

Sorular, posta ile “Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kat:15, Söğütözü/ANKARA” adresine, fax ile (0312 207 59 81) “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması Raportörlüğü”ne başlığı yazılarak, e-mail ile [email protected] adresine “Sorular” başlığı yazılarak gönderilmelidir. Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şartname almış olan bütün yarışmacılara postalanacaktır. 

Yer Görme Belgesi 
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Şartname dosyasında yer alan “Yer Görme Belgesi” Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları 
Projelerin en geç 07 Kasım 2008 Cuma günü saat 16:00’ya kadar “Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kat:15, Söğütözü – Ankara” adresine elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin ise, proje teslim tarihi olan 07 Kasım 2008, Cuma günü saat 16:00’da raportörlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ambalajların üzerine beş rakamlı rumuz ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması” başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 

Soru ve Yanıtlar 
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 10.09.2008 tarihine kadar [email protected] adresine sorular başlığı ile elektronik posta olarak iletebilirler. Sorular on gün içerisinde yanıtlanarak, Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alacak ve şartname almış tüm yarışmacılara posta ile gönderilecektir 

Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden 15 gün içerisinde toplanacaktır. Yarışmanın sonucu, jüri değerlendirmesini takiben, ülke genelinde yayınlanan günlük bir gazetede ilan edilecektir. Ayrıca, jüri raporu çoğaltılarak tüm yarışmacılara posta ile gönderilecek ve Bakanlığın web sitesinde ilan edilecektir. 

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Bursa’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. Sergi ve kolokyum tarih ve yeri sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır. 

Yarışma Takvimi 
Yarışmanın İlanı: Resmi Gazete Yayın Tarihi 
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: İlanı müteakip 
Son Soru Sorma Tarihi: 10 Eylül 2008 
Cevapların Gönderilme Tarihi: 22 Eylül 2008 
Yer Görmek İçin Son Tarih: 10 Eylül 2008 
Proje Teslim Tarihi: 07 Kasım 2008, 16:00 
Jüri Değerlendirme Tarihi: 21 Kasım 2008 
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 05 Aralık 2008 
Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 17 – 31 Aralık 2008
Kolokyum: 20 Aralık 2008 

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın