Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın son teslim tarihi 17 Mart 2009.

Kültürel, sosyal ve siyasal bağlamın getirdiği çağdaş dönüşümler içinde belediyeler salt yönetsel bir hizmet birimi olmanın ötesinde, kentle kentin paydaşları arasında oluşacak çok boyutlu ilişkilerin belirleyici kurumsal ortamını oluşturuyor. Bu anlamda belediye yapıları kolay ulaşılan, sahiplenilerek kullanılan, kent ve çağdaş kent yaşamı ile süreklilik kuran fiziksel ortamlar, kentin temsil edildiği simgesel değerler olarak algılanmalı. Benzer biçimde yapının mimari dili, kent kültürünün çağdaş mimarlık ve sanat ortamı ile kurduğu ilişkinin gücünü belirliyor, bu kültürün çağdaş anlayışlara geçirgenliğini temsil ediyor.

Denizli Belediyesi Hizmet Binası proje alanı, kent merkezi içinde ana ulaşım akslarının kesişme noktasında yer alıyor. Bu alan gerek büyüklüğü, gerekse fiziksel sınırları nedeniyle yakın çevresinde yer alan mevcut dokunun dönüşümünde doğrudan etkili olacak bir konumda bulunuyor. Bu nedenle yarışmanın öncelikli beklentisi, belediyenin gelişen ve büyüyen kurumsal yapısına altyapı sağlamak olarak belirtiliyor. Elde edilecek tasarımın Denizli’nin merkezinde dokusal bir dönüşüm etkisi yaratacağının, bu anlamda yapının kendisi kadar çevre ile ilişkilenme biçimi ve oluşturulacak açık alanların kentsel kullanım ve sürekliliklerinin önemli bir girdi olarak değerlendirileceğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Elde edilmeye çalışılan yapı ya da yapıların bütününün kendi işlevlerinin yanı sıra Denizli kent merkezi kullanımına çok boyutlu bir zenginlik katması, Denizli halkına yeni ve alternatif kentsel açık alan kullanım olanakları sunması hedefleniyor. Yarışma, mevcut merkez dokusunun iyileştirilmesi, canlandırılması, benimsenmesi ve dolaşım önceliklerinin yeniden belirlenmesine yönelik olanakları kullanan bir tasarım ortamı olarak algılanmalı. Önerilecek çevre, kent ve kentin paydaşları ile belediye arasında çok boyutlu aidiyet ve temsiliyet ilişkilerinin gelişmesine; çağdaş, araştırmaya dayalı ve yenilikçi mimarlık anlayışlarının yaygınlık kazanmasına olanak tanımalı. Benzer yaklaşımla, önerilen yapının sürdürülebilir bir yaşam kavramına uygun biçimde enerji ve çevre duyarlılıkları barındırması bekleniyor.

Denizli Belediyesi, söz konusu yarışma sonucunda önerilen yapılaşma koşullarını, açık alan kullanım biçimlerini, bu düzenlemenin çevresel doku üzerindeki dönüştürücü etkilerini ve gerek yaya, gerekse araç dolaşım kurgularını kent merkezinin yeniden yapılandırılması aşamasında doğrudan bir girdi olarak kullanacak.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
“Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi” mimari projelerinin elde edilme işi, Denizli Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı “Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Katılım Koşulları
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır),
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
– Denizli Belediyesi’nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 100 YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Denizli Belediyesi’nin Halk Bankası Delikli Çınar Şubesi 07000013 no.lu hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

Nihat Zeybekci, Denizli Belediye Başkanı
Mustafa Ünal, Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı
İbrahim Şenel, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı
Niyazi Dayanır, Denizli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Pınar Gülmez Ağırbaş, Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Tamer Başbuğ, Mimar, A.D.M.M.A.
Ziya Gençel, Prof. Dr. Şehir Plancısı, İ.T.Ü.
F. Gülşen Gülmez, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü.
C. Abdi Güzer, Doç. Dr. Y. Mimar, O.D.T.Ü.
Mehmet İnel, Doç. Dr. İnşaat Mühendisi, O.D.T.Ü.
Yasemen Say Özer, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü
Özcan Uygur, Y.Mimar, O.D.T.Ü.

Yedek Jüri Üyeleri
Adem Kıvanç, İnşaat Mühendisi, Y.Ü.
A. Rıdvan Kutlutan, d. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü
Eda Ünlü Yücesoy, Dr. Şehir Plancısı, O.D.T.Ü.

Raportörler
Hüseyin Türkyılmaz, Mimar, Y.T.Ü.,Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Aslı Öğütcen, Mimar, O.G.Ü.,Denizli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Raportör Yardımcısı: Nermin Öztürk, Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Projelerin Sunuş ve Çizim Biçimi
Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacak, toplam proje büyüklüğü 2 adet A0 boyutunu geçmeyecek ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacak ve paftalar dikine kullanılacaktır. “Asılma şeması”nda her paftanın yeri belirtilecektir.

Bütün paftalarda, kat planlarının altına toplam m2, vaziyet planının sol alt köşesine ise tüm alanların toplam m2 yazılacaktır.

Paftalar ayrıca A3 boyutunda teslim edilecektir.

Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir.

Yazışma Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Denizli Belediyesi Hizmet Binası Ve Çevresi Mimari Proje Yarışma Zarfı” yazılacaktır.
Zarfın içine herhangi bir isim belirtilmeksizin, yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır.

Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Denizli Belediyesi Hizmet Binası Ve Çevresi Mimari Proje Yarışma Zarfı”yazılacaktır.

Zarfın içine:

Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.

Yarışmanın 2008 ya da 2009 yılı içinde Mimarlar Odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda belgesini koymaları gereklidir.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır.
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül veya mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine, “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Bu işlemler tutanakla belirtilir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; her paftanın, raporların her sayfasının, maketin, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine beş(5) rakamlı bir rumuz yazılacaktır.

Yer Görme
Yer görme zorunlu değildir. Yarışma alanını görmek isteyen yarışmacılar raportörlükten mesai saatleri içinde yardım alabilirler.

Yarışmadan Çıkarma
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa da geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkarılır.

– Projenin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması 
– Yarışma şartnamesinin dördüncü maddesinde belirtilen yarışmaya katılma koşullarına uymayanlar
– Kimlik zarfının ve içindeki belgelerin bulunmaması

Yarışma Takvimi
22 Aralık 2008:
 Yarışmanın ilanı
16 Ocak 2009: Sorular için son gün
17 Mart 2009: Teslim tarihi
20 Mart 2009: Jüri değerlendirme tarihi
26 Mart 2009: Sergi Tarihi
11 Nisan 2009: Kolokyum Tarihi

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar 16 Ocak 2009 günü saat 19:00’a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını “Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresine veya “etudproje@denizli.bel.tr” elektronik posta adresine gönderebilirler. Cevaplar 21.01.2009 tarihinden itibaren www.denizli.bel.tr web adresinde yayınlanacaktır.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Projeler en geç 17 Mart 2009 saat 21:00’e kadar Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Yücebağ Mah. Lise Cad. No: 3, 20100 Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi posta, kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Posta veya kargo ile gönderilen projeler için posta makbuzu (projelerin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya verildiğini gösteren, faks (0 258 241 68 42) ile yarışma raportörlüğü adresine gönderilecektir. En geç 19.03.2009 tarihinde saat 17.00’a kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışma Sonucunun İlanı
Yarışmanın sonucu Denizli Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete ve günlük ulusal bir gazetede ilan edilecektir. Jüri raporu www.denizli.bel.tr web sayfasında yayınlanacak, ayrıca e-posta ile katılımcılara ulaştırılacaktır.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.
Birinci Ödül: 40.000 YTL
İkinci Ödül: 25.000 YTL
Üçüncü Ödül:
 15.000 YTL

Mansiyonlar (5 Adeti Her Birine): 7.500 YTL

Satın almalar için jürinin kullanımına 10.000 YTL ayrılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın