Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya proje son teslim tarihi 5 Kasım 2012.

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim Ve Kültür Merkezi Binası İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’dır.

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Çanakkale İli Merkez İlçe İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi 32L IVC pafta, 366 ada, 159 – 12 – 167 parsellerde toplam 10.964,00m²’lik taşınmazlar üzerine Çanakkale Merkez Belediyesi’nin hizmetlerinin sağlıklı ve tek bir binada yürütülebilmesi amacı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Alanı” olarak planlı alanda ve yakın çevresinin düzenlemesi ile bir bütün olacak şekilde mimari tasarım projesi yapılacaktır. Söz konusu alan, Atatürk ve Demircioğlu Caddelerine cepheli olup halen mevcut Belediye Hizmet Binası ve eski şehir otogarının bulunduğu alandır.

3. YARIŞMANIN AMACI

Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde kültürel bir merkezin oluşturulabilmesi için yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil etmek üzere yeşil bina bağlamında bina ekolojisine ve tarihine önem veren işlevsel bir yerel yönetim ve kültür merkezi mekânlarının oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaca uygun olarak en ekonomik, en yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacıların aşağıda verilen hususları yerine getirmeleri şarttır.
Yarışmaya ekip olarak katılanlar idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle ilgili olarak aralarından bir mimarı ekip başı olarak göstereceklerdir. Ancak, katılımcıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100,00.-TL bedelle CD ortamında satın alınabileceği gibi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu (0286) 213 78 09 nolu faksa veya
“Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim Hizmet Ve Kültür Merkezi Binası
İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:39 17100 ÇANAKKALE”
adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
i) Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

5. JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Ülgür GÖKHAN Çanakkale Belediye Başkanı
Özleyiş ÇETİN İmar ve Şehircilik Müdürü – Şehir Plancısı
Aydın BÜYÜKSARAÇ Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
Hülya AYBEK Dr. Y.Mimar, Yeşil Bina Uzmanı – LEED AP
Bünyamin DERMAN Y. Mimar

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

Ülkü ALTINOLUK Mimar , Prof. Dr. (Jüri Başkanı)
Emre AYSU Mimar , Prof. Dr.
Harun BATIRBAYGİL Mimar , Prof. Dr.
H.Orhun KÖKSAL İnşaat Müh. , Prof. Dr.
İsmail ERTEN Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Sevil URAL Mimar
İlyas ACAR İnşaat Mühendisi
Ferhat HACIALİBEYOĞLU Y. Mimar, Araştırma Görevlisi

Raportörler:

M. Kemal ALBAYRAK Çanakkale Belediyesi – Şehir Plancısı
Suzan DEMİR Çanakkale Belediyesi – İnşaat Teknikeri
Seyyide GÜLTEKİN Çanakkale Belediyesi – İnşaat Teknikeri
Aynur ATAN Raportör Yardımcısı, Çanakkale Belediyesi – Harita Teknikeri

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 06/08/2012
Sorular için son gün : 05/09/2012 (17:00’ye kadar)
Cevapların İlanı : 12/09/2012
Proje Teslim Tarihi : 05/11/2012 (17:00’ye kadar)
Jüri Değerlendirme Tarihi : 20 – 21 – 23/11/2012
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 26/11/2012
Kolokyum ve Tören Tarihi : 27/11/2012

7. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ,

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

1. Ödül 55.000TL.
2. Ödül 45.000TL.
3. Ödül 30.000TL.
1.Mansiyon 10.000 TL.
2.Mansiyon 10.000 TL.
3.Mansiyon 10.000 TL.
4.Mansiyon 10.000 TL.
5.Mansiyon 10.000 TL.

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. 30 günü geçmemek üzere kolokyum günü tarihinde verilir.

Etiketler

Bir cevap yazın