Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Balıkesir Belediyesi tarafından, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Anabilim Dalı ve TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nin danışmanlığında, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, “Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması” adlı bir yarışma açılmıştır.

1. Yarışmanın Konusu:

Balıkesir şehir merkezinin panoramik seyir terası konumunda bulunan Çamlık tepesinin, kent yaşamına katılması ve bu yerin kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı yapması doğrultusunda geliştirilmesi, tepenin devamında yer alan ağaçlandırma alanları ve yakın çevresi ile birlikte projelendirilmesidir.

2. Yarışmanın Amacı:

Balıkesir Şehir merkezinin batısında, hakim yükseklikte yer alan Çamlık tepesi ve çevresi ile batı, kuzeybatı ve kuzey devamında yer alan ağaçlandırma alanı ile bir bütünlük içinde, kent insanının ihtiyaçlarına uygun olarak ve kullanım değeri geliştirilerek, kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesidir.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları:

Yarışmaya, tüm TMMOB Mimarlar Odası üyeleri tek başlarına veya ekip olarak; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyeleri ise, ekiplerinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi müellif mimar bulundurmak kaydıyla bu yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, Balıkesir Belediyesi’nden (İmar Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası Kat: 4’de), “isim ve adres bırakarak şartname almaları” gerekmektedir.

Şartname bedeli olan 50,00 YTL (Elli Yeni Türk Lirası), TC Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi’ndeki 37284848-5001 no’lu Balıkesir Belediyesi’ne ait resmi hesaba yatırılacak ve dekontu, isim ve adres ile birlikte, yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya kayıtlı posta ya da faks ile (0266-239 33 99) gönderilecektir.

Dekontu alan Belediye, yarışmacının adresine, şartnameyi İadeli Taahhütlü Posta gönderisi olarak gönderecektir.

Jüri Üyeleri (Danışman, Asil, Yedek) ve Raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları bu yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmanın Biçimi:

Yarışma serbest, ulusal ve tek aşamalıdır.

5. Yarışma Jürileri ve Ödüller

Danışman Jüri Üyeleri:
Sabri Uğur Balıkesir Belediye Başkanı
Prof.Dr. Necdet Hacıoğlu Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Cengiz Dikici TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı
Metin Ermiş Balıkesir Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı
Mehmet Özpınar Balıkesir Belediyesi İmar Müdürü
Emrah Aldemir Balıkesir Belediyesi Şehir ve Bölge Planlamacısı

Asli Jüri Üyeleri:
Prof.Dr. Işık Aydemir Mimar Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çevre Düzenlemesi Bilim Dalı Başkanı (İstanbul)
Prof.Dr. Aykut Karaman Mimar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı (İstanbul)
Prof.Dr. Orhan Reman Mimar Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı (Balıkesir)
Han Tümertekin Mimar Mimarlar Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı (İstanbul)
Bozkurt Gürsoytrak Mimar Boyut Mimarlık Ltd. Şti. Genel Müdürü (Ankara)

Asli Jüri Yedek Üyeleri:
Turgut Çıkış Mimar İzmir
Tevfik Aykul Mimar Balıkesir
Dr. Berrin Akgün Yüksekli Mimar Balıkesir

Raportörler:
Avni Asımgil Mimar
Hüseyin Deniz Mimar

Ödüller:

Asli Jüri’nin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere, aşağıda belirtilmiş bulunan ödüller net olarak ödenecektir.

Birincilik Ödülü 60.000,00 YTL
İkincilik Ödülü 40.000,00 YTL
Üçüncülük Ödülü 25.000,00 YTL
1. Mansiyon 10.000,00 YTL
2. Mansiyon 10.000,00 YTL
3. Mansiyon 10.000,00 YTL
4. Mansiyon 10.000,00 YTL
5. Mansiyon 10.000,00 YTL
Satınalma (gerekli görüldüğü kadar) 7.500,00 YTL

6. Yarışmacılara Verilecek Belgeler:

Yarışma alanına ilişkin şartname, gerekli bilgiler ve projelendirme aşamasında kullanılacak belgeler, yarışmacılara verilecek yarışma CD’si içinde yer almaktadır. Yarışmacılar, ayrıntılı bilgi için http://www.balikesir-bld.gov.tr/ adresinden yararlanabilirler.

7. Yarışmanın Süresi ve Takvimi

Yarışmanın İlan Tarihi: 13 Şubat 2006
Kayıtların Başlama Tarihi: 13 Şubat 2006
Sorular için son gün: 31 Mart 2006
Yanıtların Gönderilme Tarihi: 10 Nisan 2006
Projelerin Son Teslim Tarihi: 14 Temmuz 2006
Jüri Değerlendirme: 28 Temmuz 2006
Sonuçların İlan Tarihi: 15 Ağustos 2006
Proje Sergisi Tarihleri: 02-09 Eylül 2006
Kolokyum ve Ödül Töreni: 04 Eylül 2006
Proje Sergisi, Kolokyum ve Ödül Töreni Balıkesir’de yapılacaktır.

8. Yarışma Alanı ve Yarışmacılardan Beklenenlere İlişkin Genel Açıklama:

Balıkesir şehir merkezi, yaklaşık 300 bin nüfuslu bir yerleşim merkezidir. Burada,kişi başına düşen yeşil alan 2 m2‘den azdır. Şehir merkezinde, 180 dönüm büyüklüğündeki Atatürk Parkı’nın dışında kayda değer bir rekreasyon alanı bulunmamaktadır. Şehrin batısında, panoramik hakimiyeti bulunan Çamlık tepesinin, kent insanının günlük yaşamında yerini alması öncelikli düşüncedir. Çamlık tepesi sahip bulunduğu son derece cazip özelliklerine rağmen, bugüne kadar Balıkesir kent insanının günlük yaşamında bir konuma sahip olmamıştır. Ekteki belgelerin de incelenmesi ile ayrıntıları daha iyi algılanabilecek bu durum karşısında, Balıkesir’de yeni rekreasyon alanları, sosyal ve kentsel donatılar ile, panoramik seyir terası başta olmak üzere, kent insanının, dinlenme imkanı bulabileceği, günlük yaşamının bir parçasını yaşayabileceği, ortak sosyal faaliyetler için uygun mekanların oluşturulduğu yeni bir yaşam alanına ihtiyaç bulunmaktadır.

Çamlık tepesinde, devamındaki ağaçlandırma alanları da göz önüne alınarak gerçekleştirilecek bir kentsel tasarım projesi, Balıkesir’in sosyal dinamiklerini olumlu yönde etkileyecek ve kent insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.

Yarışmacılardan;

  • Çamlık tepesinde, bugüne kadar korunmuş olan kamusal-kentsel alanların, bütünlüğünü bozan unsurlardan arındırılarak kullanım değerlerinin, kot farklarından da yararlanarak, kamusal-kentsel dış mekan, peyzaj değerlerinin geliştirilerek zenginleştirilmesi, kent insanına bütünlük içinde sunulması dolayısıyla kent kimliği içindeki yerinin tanımlanması,
  • Önerinin il merkezinde yaşayanların, kentsel kimlik sorunlarını çözmede katkıda bulunması,
  • Kent merkezinde, etkilenme alanı kapsamındaki (1/1000 ölçekli pafta sınırları içinde kalan alan) kentsel yaşama koşulları ve varolan fiziksel çevre kalitesini arttıracak, daha sonraki yerel yönetimlerin geleceğe yönelik çevre kararlarına ve gelecekteki imar planı revizyonlarına temel veri oluşturması,
  • Yarışma alanı içinde yer alan Sosyal Tesisler ve diğer tüm binaların kaldırılması; bunların yerine, ihtiyaç programında verilen yeni ihtiyaçları karşılayacak önerilerin geliştirilmesi,
  • Öneri tasarımda Çamlık tepesi yorumlanırken, kente yeni bir panoramik seyir terasının kazandırılması,
  • Mimari önerilerde, günümüz kadar gelecekteki işlevleri de karşılayabilme açısından esneklik özelliğinin göz önünde tutulması,
  • Peyzaj mimarisi önerilerinde kamusal-kentsel alan, yeşil alan ve simgesel olma konusunda yorumların yapılması,
  • Yarışma alanı içinde yer alan Atatürk anıtının yakın çevresi düzenlenerek muhafaza edilmesi veya yeni bir Atatürk anıtı önerilmesi yarışma projesi içinde değerlendirilmesi,
  • Çamlık tepesi ile devamındaki ağaçlandırma alanlarının kent merkezine fonksiyonel bir ulaşım önerisi ile bağlanması konusunda yeni düzenlemelerin önerilmesi,
  • Yarışmacılardan Çamlık tepesinin kentin her tarafından algılanan topografik özelliği nedeniyle kente coğrafik bir simge oluşturduğunun dikkate alınması, ve ihtiyaç programında öngörülen diğer ihtiyaçların karşılanması beklenmektedir.

Projelendirme alanı 615.000 m2 olup, alan için öngörülen imar planı, yarışma için veri olarak alınmayacaktır.

9. İhtiyaç Programı:

Yarışmacılar, aşağıda ana alt başlıkları verilen Çamlık Tepesi programının, olması gereken işlevsel alt açılımlarını ve onların bütün içindeki alansal oranlarını önereceklerdir. Kapalı mekanlar 5.000 m2‘yi aşmayacak, açık ve kapalı mekanların tümü, mülkiyeti Balıkesir Belediyesi’ne ait olan ve ilgili haritalarda belirtilen bölümlere yapılacaktır.

Yarışmacı, yarışma kapsamında tanımlanan bölgenin kent yaşamına azami derecede katılımını sağlayacak, kent kimliğinde yer alacak, fiziksel, görsel ve sanatsal özelliklere sahip yapılar ve düzenlemeler ile gereksinim duyulan yüksek nitelikli rekreasyon, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin karşılandığı ve bunların dışında, tamamen kendisine ait düşüncelerle, açık ve/veya kapalı olmak üzere fonksiyonel mekanlar önerecektir.

10. Yarışmacılardan İstenenler:

a) 1/5000 Yarışma alanının kent bütünü içindeki yeri (ulaşım, ilişkiler vb.)
b) 1/2000 Yarışma ve etkilenme alanına ilişkin kentsel tasarım kararları (Yarışma alanının kentsel mekan sistemi içindeki yeri, işlevsel ilişkileri, yaya-taşıt-ulaşım ilişkileri, toplu taşıma düzeni ve duraklar, açık otopark alanları, vb., çevre kalitesini geliştirici kentsel tasarım kılavuzu kapsamına girebilecek kararlar)
c) 1/500 Yarışma Alanı Kentsel Tasarım Projesi
Planlar (tüm alanı yansıtan),
Not: Projelerde, alandaki peyzaj düzenleme kararları tüm alanı ve tasarım kararlarını yansıtacak şekilde gösterilecektir. Kesit-siluetler (önerilen tüm düzenlemeleri kapsayacak şekilde yeterli sayıda ve ayrıntıda olacaktır),
d) 1/200 Mimari Projeler (ihtiyaç programını karşılayan önerilerin plan, kesit, görünüşleri)
e) Çözüm önerisinin üç boyutlu ifadesi (yarışmacılara verilecek üç boyutlu modelleme üzerinde en az bir adedi kuş bakışı olmak üzere farklı açılardan olacaktır),
f) 1/1000 ölçekli maket (sadece, ilgili dokümanlarda, mülkiyeti Belediye’ye ait olduğu belirtilen mimari uygulama alanını kapsayacaktır)

Notlar: Grafik ve Sunum konusunda yarışmacılar serbesttir.

Paftalar, A1 normunda olacak; katlanmadan ve rulo yapılmadan teslim edilecektir.

11. Projelerin Teslimi, Rumuz ve Ambalaj Esasları:

11.1 Projelerin teslim tarihi ve yeri: Yarışma için hazırlanan projelerin teslimi 14 Temmuz 2006 günü, saat 10:00-17:00 arasında yapılacaktır. Hazırlanan projeler, belirtilen günde, Yarışma Raportörlüğü’nün aşağıdaki adresine elden ve yarışmaya özel Alındı Belgesi karşılığında teslim edilebilecektir.

Yarışma Raportörlüğü: Balıkesir Belediyesi İmar Müdürlüğü Kat: 4

Bu maddede belirtilen zaman içinde Yarışma Raportörlüğü’ne teslim edilmeyen projeler yarışma dışı kalacaktır.

11.2 Rumuz ve Ambalaj Esasları: Projeler, Yarışma Raportörlüğü’ne, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir.

Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajların ve zarfların sağ üst köşelerine, beş (5) rakamlı, 1×4 cm boyutunda bir Rumuz yazılır.

Ambalajların üzerlerine, projenin rumuzu ile “Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması” ibaresi ile “Balıkesir Belediyesi İmar Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü / Belediye Hizmet Binası Kat: 4” adresi yazılacaktır.

Projeler, Raporlar ve Kimlik Zarfları ayrı ayrı kıvrılmadan ve düz olarak tek bir ambalaj içinde; maket ise, ikinci bir ambalaj içerisinde teslim edilir.

12. Sonuçların İlanı:

Yarışma Sonuçları (değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların Jüri Başkanı tarafından Balıkesir Belediyesi’ne teslim edilmiş olması kaydı ile), 15 Ağustos 2006 tarihinde, Resmi Gazete’de, Balıkesir Belediyesi’nin resmi web sitesi (www.balikesir-bld.gov.tr) ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında duyurulacaktır.

Sonuçlar ayrıca, ulusal düzeyde yayın yapan en az bir gazetede de ilan edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın