100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması'na kayıt için son tarih 10 Mayıs 2022.

YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ, KONUSU

Başkent Ankara’nın tarihi merkezi Ulus ve yeni merkezi Yenişehir, son 40 yılda yıpranmaya terkedilmiş ve dönüşüme uğramıştır. Yerel yönetimin 2019 yılında değişmesiyle birlikte, Ulus ve çevresinden başlayarak, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması konusunda kararlı adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan biri, “kültür varlıkları” tanımına giren modern mimarlık mirası örnekleri arasında yer alan, Ulus’ta Altındağ ilçesi hudutları içinde, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, döneminde yarışma ile elde edilmiş olan 100.Yıl Çarşısı ve yakın çevresinin yeniden ele alınmasıdır.

100. Yıl Çarşısı,1967 yılında İl Özel İdaresi tarafından açılan “Ankara, Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binası Proje Yarışması”nda 1. Ödül’ü kazanan Semra Dikel ve Orhan Dikel ekibinin projesinin uygulanması ile elde edilmiştir. Yarışma projesi zemin katı boşaltarak kente bırakma önerisiyle öne çıkmıştır. Yarışma sonrasında uygulama projeleri hazırlanmış ve inşaat başlamıştır. 1969 yılında başlayan inşaat uzun sürmüş ve 1981 yılında tamamlanmıştır. Açıldığı yılın Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olması nedeniyle binaya “100. Yıl Çarşısı” adı verilmiştir.

Yapı zamanla kullanımı boyunca değişiklikler geçirmiştir. Zemin kat kapatılmış ve projedeki zemin katın açık alan olarak bırakılması kararı değişmiştir. Dükkan sahipleri de yapıya çeşitli müdahaleler yapmıştır. Cephelerde geniş cam yüzeyler açılmış, dükkanlara ara katlar yapılmış, asma tavan ve saçaklar eklenmiş, büro cephesi yer yer değiştirilmiştir. Tüm bu ekler sonucunda yapı, özellikle çarşı kısmında, özgün karakterinden oldukça uzaklaşmıştır.

“100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması” ile yalnızca yarışma alanının gelecek kuşaklara aktarılması değil, önerilecek müdahaleler aracılığıyla son yıllarda bakımsız ve kendi başına terk edilmiş olan etkileşim alanı için de canlandırıcı yeni kilit kararlar almak ve yer yer bağlamından-tarihinden-kentli yaşamının gündeminden düşmüş olan bölgeyi yeni yaklaşım ve olanaklarla canlandırmak amaçlanmaktadır.

Yarışma ile çarşının mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması, alanın özgünlüğü ile sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması ve kentli tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda başkentin merkezinde artık sosyo-kültürel değerler kadar, 21. yüzyılın gündemimize getirdiği sürdürülebilir-doğaya saygılı-insan ölçeğinde-tüketim kültürüne mesafeli-gereğinde kendi enerjisini kendisi karşılayan sakınımlı ve yaşanabilir çevreleri yaratmak ve korumak, arayışlarımızın başında gelmektedir. Bu ölçütleri karşılarken başkente ve çağa yakışır yenilikçi önerilere sahip, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştirmiş fikirlerin ortaya çıkarılması beklenmektedir. Güzel sanatların teşviki, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, tarihsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve sürdürülmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ilgili meslek disiplinlerinin ve yan disiplinlerin gelişmesi de yarışmanın amaçları arasındadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE KAYIT

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunlu olup, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmeleri gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 1. Ekip başı mimar ve TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak zorundadır.
 2. TMMOB üyesi olmak kaydı ile diğer meslek grubu üyeleri ekipte yer alabilir.
 3. TMMOB üyesi olmayan meslek grupları danışman veya yardımcı olarak ekipte yer alabilir.
 4. Ekip üyelerinin meslekten men cezası olmamalıdır.

Ayrıca ekip üyelerinde…

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmama;
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmama;
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olma;
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olma (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.);
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmama;
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmama;
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmama koşulları aranır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “100YILCARSI_TCKimlikNo” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekontun aslı taratılarak aynı müellifin isim ve iletişim (telefon, e-posta, adres) bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 10 Mayıs 2022 Salı günüdür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 15 Şubat 2022
 • Soru Sorma İçin Son Tarih : 3 Mart 2022
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması : 10 Mart 2022
 • Yarışmaya Kayıt için Son Tarih : 10 Mayıs 2022
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 10 Mayıs 2022
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 14 Mayıs 2022
 • Sergi ve Kolokyumlar : Tarihler kesinleştiğinde duyurulacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Bekir ÖDEMİŞ – ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
 • Hacı Ali BOZKURT – ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
 • F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ – Şehir Plancısı, Ankara Üniversitesi
 • Gülser ÜNLÜ ÇELEBİ – Mimar, Çankaya Üniversitesi
 • Nuray BAYRAKTAR – Mimar, Başkent Üniversitesi
 • T. Elvan ALTAN – Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Uğurhan AKYÜZ – İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Asıl Jüri Üyeleri

 • Hasan ÖZBAY (Jüri Başkanı) – Mimar
 • A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ – Mimar
 • Ali CENGİZKAN – Mimar
 • Belemir DALOKAY – Peyzaj Mimarı
 • Erdal SORGUCU – Mimar
 • Yakup HAZAN – Mimar
 • Yavuz ÖZKAYA – Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Cansu CANARAN – Şehir Plancısı
 • Elif Selena AYHAN KOÇYİĞİT – Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı
 • Onur ÖZKOÇ – Mimar
 • Yiğit ACAR – Mimar

Raportörler

 • Aynur UYSAL – Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi
 • Cem DEDEKARGINOĞLU – Mimar
 • E. Miray KISAER KOCA – Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Raportör Yardımcısı

 • Sena DOĞAN PARLAK Şehir Plancısı, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi

ÖDÜLLER

3 adet Eşdeğer Ödül : 100.000 TL (her birine)

5 adet Eşdeğer Mansiyon : 50.000 TL (her birine)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması” şartnamesini ve eklerini www.yarismayla.ankara.bel.tr bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

1. Şartname ve Ekleri
1.1. Ek 1: Alanın Tarihi ve Planlama Süreci
1.2. Ek 2: Yarışmanın Bağlamı
2. Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler
2.1. Halihazır Harita
2.2.a. Halihazır Harita (pdf)
2.2.b. Halihazır Harita (dwg)
2.2. Yapılaşma koşullarını belirten evraklar:
2.2.a. İmar Durum Belgesi (pdf)
2.2.b. Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları
2.3. Analizler:
2.3.a. Arazi Kullanımı
2.3.b. Dolu-Boş Analizi
2.3.c. Kat Adedi
2.3.d. Ulaşım
2.3.e. Mülkiyet
2.4. Bina Projesi
2.5. Zemin etüdü raporu (pdf)
2.6. Drone görüntüleri
2.7. Hava fotoğrafları
3. Yarışma Şartları Kabul Belgesi

YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından kuvvetle önerilmektedir. Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri belirli saatlerde, açıklanacak belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) rehberli-randevulu biçimde gezebilirler.

PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir.

A. Dijital Teslim

Yarışmacılar A0 paftalarını dijital olarak yarışma raportörlüğüne e-posta, wetransfer, vb. araçlarla gönderecektir. Dijital teslim 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’a kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek projeler kabul edilmeyecektir.

E-posta adresi: yarismayla3@ankara.bel.tr

B. Basılı Materyal Teslimi

A3 Proje kitapçıkları (2 adet), Kimlik Zarfı ve USB Bellek tek bir zarf içinde Yarışma Raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edilecektir.

A3 Proje kitapçıkları ve A0 dijital teslim paftaları aynı olmak zorundadır, içerik farklılıkları tespit edildiği takdirde projeler diskalifiye edilecektir.

Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 18.00’a kadar teslim edilebilir. Posta veya kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda proje ve eklerinin (son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir) alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 10 Mayıs 2022 saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir. Kargo ile teslim edilen projelerin 12 Mayıs 2022 saat 17.00’a kadar Yarışma Raportörlüğü’ne ulaşmaması halinde, projeler yarışmaya dahil edilmeyecektir ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

Teslim adresi: Kale Mahallesi, Konya Sokak No.46, Altındağ/Ankara

E-posta adresi: yarismayla3@ankara.bel.tr

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Adres: Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA

Telefon: +90 312 507 40 01, +90 312 507 40 02, +90 312 507 40 03

E-posta: yarismayla3@ankara.bel.tr

Web adresi: yarismayla.ankara.bel.tr/

Banka Hesap Bilgileri: IBAN: TR 50 0001 5001 5800 7284 8818 87

Banka: Vakıfbank – Tunalı Hilmi Şubesi

Alıcı Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Açıklama: “YUZYILCARSI_TCKimlikNo”

Etiketler

Bir yanıt yazın