Satın Alma, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi

Satın Alma, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi

Proje Raporu

YENİ KENTSEL İZLEK [Kıyı Deneyim Aksı]

Kurgulanan proje, deniz kıyısı boyunca uzanan sahil şeridi ile yapısal yoğunluğun bulunduğu bölgenin tasarlanan yeni izlek ve formel/informel açık alan programları üzerinden bir araya geldiği yeni bir kentsel odağı ve ona bağlı rotaları tanımlar.

Bir makro planlama önceliği olarak sahil şeridi ve yerleşim alanları arasındaki sınır, hem kentin tamamı hem de yarışma projesi için çözülmesi gereken önemli bir problem olarak ele alınır. Tanımlanan bu probleme karşı, kıyı şeridi boyunca kentin her noktasında uygulanabilirliği gözetilerek, bu aşamada proje alanı sınırlarınca önerilen bir izlek; trafiğin üzerinden atlayan, yerleşim alanından kıyıya yayayı ve bisiklet kullanıcısını engelli ulaşımını gözeterek kesintisiz taşıyan, kent içinde plastik etkisi vurgulu bir aks olarak ortaya çıkar. Bu izlek, proje alanı içinde sınırlandırılarak bir döngü halinde tasarlanmamış, bütün kente yayılması amaçlanarak farklı zamanlarda farklı noktalarda uygulanması öngörülmüştür. Bu amaç doğrultusunda tasarlanan izlek, trafiğe müdahale etmeden, ağır iş gücü ve yapım maliyetleri gerektirmeden, ihtiyaç duyulan alanda kolayca uygulanabilir hafif bir kentsel strüktür olarak önerilir. Böylece kent merkezine doğru tanımlanan akış, gelecek projeksiyonlarıyla birlikte pekiştirilir. Bu tasarım yaklaşımıyla aksa hem doğudan hem de batıdan katılım mümkündür. Bunun yanında ıslah edilmesi beklenen dere, kent çeperinden merkeze doğru bir yarıçap çizerek doğal bir akış tanımlar. Kentte var olan diğer derelere göre yakın çevresi henüz yoğun yapılaşmadığı için, rekreasyon ve yeşil alan koridoru olarak kenti yarışma alanına taşıyan bir aks olarak düşünülmüştür.

YENİ BİR KENTSEL ODAK [Stadyum]

Tasarımın en belirgin unsuru kentsel hafızadaki yerini koruyan ancak üzerindeki belirgin peyzaj alanı ile kentlilere dönüştürülebilir bir rekreasyon alanı sunan stadyumdur. Stadyum kentlinin deniz ile arasındaki diyaloğu işlevsel ve görsel anlamda desteklerken, kamusal aktivitelere ve spontane her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilen bir kentsel kesişim odağı olarak belirginleşir.

İzlek ve dere aksı kent merkezinde yeni odağın merkezi olan stadyum içerisinde buluşur. Stadyum, bu iki aksın uğradığı ve dağıldığı bir düğüm noktası olarak çalışır ve kent belleğinde önemli bir yere sahiptir. Kent çeperinden merkezine doğru bütün aksların toplanabildiği bir alandır. Kent tarihinde bu ‘toplanma’ eylemi fiziksel olarak insan ölçeğinde defalarca gerçekleşmiş, bu davranış kentsel ölçeğe de yansımıştır. Kentsel bellekte yer alan bu doğal akış ve toplanma davranışlarının korunması amaçlanmış ve stadyum yapısı işlevlerinden arındırılarak strüktür halinde korunmuştur. Stadyum iç hacmi, ağaçlandırılarak kentsel yeşil bir çanak oluşturulmuştur. Bu yeşil çanak, doğa, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebildiği bir alan olarak kamusal katılımı destekler.

İzlek, stadyumu iki noktada keser; kent izlek üzerinden yapıya akar ve yapıdan dışarı taşar. Stadyum çevresi meydanlaştırılarak düğümün oluştuğu bölgeyi besleyecek ticaret alanları, stadyum strüktürü ile birlikte planlanır. Bu düğüm izlekten çıkan kullanıcılar için bir meydan, buluşma ve ayrılmak noktası görevi görür.

İZLEK DURAKLARI [İşlevler]

İzlek, proje alanı içinde stadyum, plaj bölgesi, 2. derece doğal sit alanı, Çamlıbel yerleşimi, Çamlıbel Limanı, Cumhuriyet Meydanı ve Sahil Parkı’na uğrayarak, bu dolaşım üzerinden yayanın her bölgeye kesintisiz ulaşımını sağlar. Su ile etkileşim halindedir, kullanıcısını suya ulaştırır, kenti seyrettirir. Bu izlek, ulaşımın yanı sıra bir deneyim aksıdır.

2. derece doğal sit alanı bölgesi, bünyesinde bulunan askeri yapılar taşınacağı varsayımıyla boşaltılmış; plaj bölgesi ile yakınlığı göz önünde bulundurulan alan, tamamıyla ağaçlandırılarak kamp/rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. Bu alandan stadyum alanına bağlantı önerilmiştir. Alanın doğusunda yer alan parsel pazar, kermes gibi çeşitli günlük aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, aynı zamanda da rekreasyon alanını besleyen yarı açık bir mekan çözümüyle değerlendirilmiştir.

Tarihi Kent Merkezi ile birlikte kentin odak noktalarından birini oluşturan Çamlıbel yerleşiminin, yitirdiği canlı alışveriş bölgesi olma özelliğini geri kazandırmak üzere bu bölge içindeki araç ve yaya yolları yeniden kurgulanmıştır. Atatürk Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı arasında bu caddelere dik olan ve Atatürk Caddesi’ne bir yan yol üzerinden bağlanan 4312, 4314 ve 4316 no.lu sokaklar yayalaştırılmış, bu bölgedeki konut alanları için açık otopark önerisi getirilmiştir.

Çamlıbel Limanı, rekreasyon olarak ele alınmış, meydanlar, çim amfiler, kentsel donatılar ile kullanımı pekiştirilmiştir. Bu alanda tasarlanan dört yapıdan ikisi kafe-restoran olarak işlevlendirilmiştir. Su ile etkileşim halinde bir Akdeniz kenti olan Mersin’e bir su sporları merkezi önerilmiş, diğer iki yapı su sporları eğitimi ve çeşitli atölyelerin gerçekleştirileceği mekanlar olarak işlevlendirilmiştir. Liman tarafında kentin simgesi olarak kurgulanan düşey anıtsal bir strüktür, kentliyi ve kente denizden yaklaşanı karşılar. Bu alandan sahil parkına bağlanan deniz üzerinde bir yaya geçidi planlanmıştır. Bölgedeki balıkçı barınağı, bir topografya altında kurgulanarak, üst alanı kentlinin kullanımına bırakılmıştır.

Cumhuriyet Meydanı sınırları boyunca yer altı otoparkı planlanmıştır. Otopark alanından sahil parkı içine yaya alt geçidi önerilmiştir. Meydan sınırları mevcut haliyle tutulmuş, sahil parkı düzenlemesiyle birlikte meydan ve park arasında fiziksel bağlantı kurulmuştur. Korunması beklenen Atatürk Anıtı mevcut konumunda bırakılmış, anıt suyla buluşturulmuştur. Aynı zamanda yeşil-sert zemin dengesi gözetilerek parkın ve dolayısıyla park kullanıcısının su ile etkileşimi arttırılmıştır. Doğuda Sahil Parkı ile başlayan aks batıya doğru spor alanları ve plaj olarak devam etmektedir. Açık spor alanlarının bulunduğu bölge, kapalı bir spor merkeziyle desteklenmiş; soyunma, duş, WC gibi servis alanları bu hacim içinde planlanmıştır. Derenin denize döküldüğü noktanın batısında ve doğusunda planlanan plaj ile bu bölgede kentlinin deniz ile etkileşimi güçlendirilmiştir. Plaj alanındaki peyzaj öğeleri iki ayrı noktada servis alanlarına dönüşmüştür.

PEYZAJ KURGUSU

Projenin peyzaj kurgusunun en önemli unsuru kuşkusuz stadyum çevresinde yoğunlaşan kentsel koru bandıdır. Bu alan, sahil şeridinde yoğunlaşacak açık alan aktiviteleri için iklimsel ve görsel konforu destekleyecek bir şekilde düşünülmüştür. Bu alan şehir içerisinde ve kıyı çevresinde biyolojik çeşitliliği artıran bir canlı kentsel katmanı şehir yaşamına katarken kullanıcılara zengin ve doğal rekrasyon olanakları sunar. Bu yeşil doku yeniden işlevlendirilen stadyum alanının içerisine doğru gelişerek tasarımın odağı olan stadyumun işlevsel anlamdaki dönüşümünün bir parçası olur. Bu yeni kentsel fonksiyonları desteklemek amacı ile bölgenin sıcak iklimine uygun, su tüketimi optimum ve yeterince gölgelik alan sağlayabilen ılgın (Tamarix tetrandra), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), kauçuk türleri (Ficus nitida, Ficus elastica), coğrafyaya özgü farklı palmiye türleri (Phoenix theophrasti ve Phoenix Canariensis) ve bu iklimin en kadim ağacı zeytin (Olea europea) projeye dahil edilmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın