Katılımcı, Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

REKREASYON ALANI TASARIM YAKLAŞIMI

Mevcut Durum

Proje alanı Lüleburgaz’a dair gelecek vizyonunda kentin büyüyüp, yapılaşmanın yayılacağı bölgenin ortasında akarsu peyzajı olarak yer almaktadır. Alan 65 hektar büyüklüğünde olup kentin önemli ulaşım aksları arasında yer almaktadır. Proje alanı mevcut imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş olup kentin kimi kamusal dış mekan ve rekreasyon alanı ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Alanın çevre kullanımlarında ise mevcutta tarım alanları yer almaktadır. Ayrıca, Tosbağa Dere güneyde Ergene Nehri’yle birleşip buradan Meriç Nehri’ne ulaşmaktadır.

Öneri Proje Yaklaşımı

Proje alanı tasarım sürecinde Lüleburgaz’ın yağış rejimi dikkate alınarak; kentin yağmur suyu yönetimine yeni bir bakış açısı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla kurgulanan kent içi yağmur hasadı bahçeleriyle suyun kentin yeşil alan sistemine katkı sağlayacak şekilde kullanımı sayesinde temizlenmesi, infiltre olması ve bu yolla rekreasyon alanının omurgasını oluşturan Tosbağa Dereye temizlenmiş olarak ulaşması öngörülmektedir. Proje kapsamında istenen Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı ile birlikte çalışan kamusal açık mekânların tasarımı Lüleburgaz’ın kültürel altyapısı ve gelişimi göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Bu kapsamda kentsel yaşam kalitesi ve kentin mekânsal kimliğine katkı sağlayan, kamu yararını gözeten, kent ekonomisine katkı sağlayabilecek, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren farklı kamusal açık-yarı açık mekân kullanımları ön görülmüştür. Kentte bulunan ve yapımları devam eden akademilerin; kent halkına olan toplumsal birliktelik ve gelişme katkısı dikkate alınarak, öngörülen özgün kamusal açık-yarı açık mekânlar bu akademilerle ilişkili açık mekâna yansımış uygulama ve etkinlik durakları olacak şekilde proje alanı içerisinde konumlandırılmıştır.

Kentsel Yeşil Altyapı Stratejisi

 

Yağmur Bahçeleri

Kentin mevcut imar yollarında var olan altyapı sistemlerinin (gri su sistemi) getirmiş olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak öncelikli hedeftir. Doğayla buluşmadan çevreye olumsuz etkilerle akan suyun kentin yeni gelişim bölgelerindeki imar yollarında önerilen yağmur hasadı bahçelerinde toplanması, temizlenmesi, kullanılması ve bu yolla rekreasyon alanına ulaşması öngörülmektedir.

Arıtma Göletleri

Kent sistemine entegre edilen yağmur hasadı bahçelerinden toplanan kısmen temizlenmiş suyun rekreasyon alanı içinde bulunan Arıtma Göletlerine ulaşması öngörülmektedir. Bu göletlerde suyun bekletilerek doğal yollarla(bitkisel) temizlenmesi hedeflenmektedir. Bu göletler suyun temizlenmesi yanında etrafında oluşturacağı fauna-flora ile rekreasyon alanına doğal yaşam katkısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Tosbağa Dere

Arıtma Göletlerinden temizlenmiş olarak gelen su Tosbağa Dere Rekreasyon Alanında bulunan bitkisel peyzajın sulama ihtiyacının karşılanması yanında, Tosbağa Derenin mekanik temizlemeye ihtiyaç duymayan doğal yollarla döngüsünü tamamlayan bir dere olmasını sağlayacaktır. Bu sayede rekreasyon alanı kullanıcıları Tosbağa Dere içinde bulunan sudan fiziksel olarak (yüzme, spor vs.) yararlanabileceklerdir.

Rekreasyon Altyapı Stratejisi

 

Motor/Bisiklet & Futbol Akademisi Durağı

Alanda konumlandırılan bu durak içerisinde açık-yarı açık mekânların yanında motor ve bisiklet sporları, futbol, basketbol, tenis, voleybol eğitimleri ve etkinliklerinin yapılacağı altyapıyı içerisinde barındırması düşünülmektedir. Kentte bulunan akademi ana merkezinde söz konusu eğitimlerin bir uygulama/pratik alanı olarak öngörülmektedir.

Lezzet Akademisi Durağı

Mevcut akademi merkezinde verilen eğitimin içerisinde söz konusu olan tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak düşünülmektedir. Durak kapsamında bulunan tarımsal alanlar her yaştan kentlinin hobi ihtiyacını karşılaması yanı sıra organik ürünlerin elde edilmesini teşvik edeceği düşünülmektedir.

Kadın Akademisi Durağı

Kadın akademisinde verilen eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin birtakım etkinlikler çerçevesinde sergilenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütüleceği açık-yarı açık mekanlar bütününü oluşturmaktadır. Bu tür etkinlikler sırasında ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenebilecekleri çocuk oyun alanları gibi mekanlar yer almaktadır.

Yüzme Akademisi Durağı

Söz konusu akademide verilen eğitimin açık mekanda deneyimlenmesine yönelik oluşturulan açık yüzme havuzu, atlama kulesi, etkinlik göleti ile başta gençlerin olmak üzere yöre halkının aktif rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmiştir. Yılın farklı mevsimlerinde alanın sürekli faaliyet halinde olması hedefiyle havuzun kış aylarında buz pisti olarak kullanılması önerilmektedir.

Sanat Akademisi Durağı

Söz konusu akademide verilecek eğitimlere yönelik etkinlikler kapsamında uygulama ve sergileme olanaklarının bulunduğu açık-yarı açık mekânlar tasarlanmış olup bu kapsamda kentlinin sanatla ilişkisinin yoğunlaştırılması hedeflenmiştir.

Bitkisel Tasarım Stratejisi

Oluşturulan yeşil alan sistemiyle; alanın öncelikle yörenin ekolojik koşullarına uygun bitki türlerini içeren bir botanik bahçesi niteliği taşıması hedeflenmiştir. Söz konusu botanik bahçesi içerisinde arboretum, endemik bitki bahçeleri, koku bahçesi, renk bahçesi vb. barındırmaktadır. Su arıtma göletleri ve yağmur hasadı bahçelerindeki bitkiler suyun temizlenmesine yönelik sucul türlerden oluşması öngörülmektedir.

4. ELEME

 

15 Sıra Numaralı Proje:

Projenin kent ölçeğinde önerdiği “yeşil altyapı stratejisi” ve su toplama senaryosu ile alanın geneline dair programlar ve kentten gelen akslarla ilişkili duraklardan oluşmuş ana kurgu olumlu bulunmuştur. Ancak bu durakların yapısal olarak büyüklüğü ve park imgesi içerisinde yarattığı ağırlık eleştirilmiştir. Ayrıca bu durakların Tosbağadere’nin mevcut karakteri ile ilişkilenmemesi ve yere özgü imgelere dönüşmemesi eleştirilmiştir. Öneri, (3-2) oy çokluğu ile elenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın