Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Bir Kent Bouleuterion Olarak Torbalı Belediyesi

Jüri Raporu (68527)

‘’Yeşil alan ve yapısal zemin dengesi ile pazar organizasyonu olumlu bulunmakla beraber B alanındaki yeşil alana fazla müdahale edildiği görülmüş, pazaryeri üst örtüsünün iklimsel dezavantajı olumsuz bulunmuştur.’’

PROJE RAPORU

Kavramsal Analiz:

İnsanlar METROPOLİS’i kurarlar.

Problemlerini tartışabilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri BOULEUTERİON ( MECLİS BİNASI) inşa ederler. Bu yapı Antik dönem kentlerinde, siyasal yaşamın gelişimine paralel olarak, demokratik seçim yoluyla oluşan kent meclisinin (BOULE) toplanma, tartışma ve benzeri görevleri yerine getirdiği bir yapıdır. Demokrasinin temelleri atılmıştır.

Günümüzde kentten izole edilmiş bir yönetim sistemi sonucu BOULEUTERİON kapalı alana hapsedilir ve kentliyi duyamaz hale gelir. Artık antik kent METROPOLİS’in, halk katılımcı bir yönetim anlayışı için günümüz kent TORBALI’ya tarihi değerleri içinden öncülük edeceği bir söylemi vardır !!!!

Metropolis kentinin BOULEUTERİON odağında gerçekleştirilen “kent okuması” analizinde; tarihi katmanların inşasında akropolden uzanan SUR’ların BOULEUTERİON üzerinde konumlanışı, meclisin kentle bir araya gelebileceği bir ortak platform arayışında projenin yapısal oluşumuna altlık oluşturmaktadır.

Geçmişteki açık etkinlik alanı ile gelenekteki içe dönük meclis yapıları arasında geçirgen bir yüzey tanımlamaktadır. Yapısal özelliği gereği ise; İNCE BAĞLANTI ELEMANI niteliğindedir.

TORBALI KENTİ, kentlisi ile entegre olabileceği; kendi değerleri temelinde bir ETKİLEŞİM PLATFORMU’na sahip olmuştur. Bu platform ki KENTLİ’yi kamusal süreklilik içinde bir dizi mekandan alarak SOSYAL – KÜLTÜREL – TOPLUMSAL ihtiyaca yönelik kullanım modellerince katılımcı olabilecekleri YAŞAYAN BİR KENT BOULEUTERİON’U YAPISINA KAVUŞTURUR.

Antik kent METROPOLİS’ de devlet agoraları genellikle kentin parlamentosu niteliğini taşıyan BOULEUTERİON yakınlarında bulunurdu ve önlerinde kente yararlı hizmetler yapmış yurttaşların anıtları ve yazıtları dikilirdi.

Kavramsal analizde METROPOLİS kentinin söylemine dair gerçekleştirilecek mekansal oluşumda, kente katkı sağlayan değerleri de geçmişteki gibi anabilmek ve hatıralarını canlı tutabilmek için bir ANIT PARKI; TORBALI’nın kalbinde atacak ve MEYDAN tanımına manevi bir değer katacaktır.

Bağlamsal Analiz:

1/1000 kentsel ölçekte yapılaşma alanı incelemesi sonucu kentin plansal sorunsalları kamusal alanda kentliye çekilen SINIR’lar olmuştur.

Bağlamsal yaklaşım analizinde ana karar SINIRLARI AŞMAK ve kentliyi mekansal ve fonksiyonel açıdan kente entegre edebilmektir. Amaca hizmet edecek bağlantılar, yapısal formlarını kavramsal yaklaşımımız olan İNCE BAĞLANTI ELEMANLAR’ı aracılığıyla sağlayacaktır. Proje alanında oluşturacağı KESİNTİSİZ SİRKÜLASYON HATTI ile SINIRLARI AŞACAKTIR.

SINIRLARIN TARİFİ:

·  Tren hattı kentin doğu – batı aksında net bir SINIR’dır.

·  Araç trafiği belediye hizmet binası ve pazaryeri arasında bir SINIR’dır.

·  Tren hattına paralel Kuzey ve Güney aksı arasında kalan kullanım dışı alanlar kentin SOSYAL SINIRI’dır.

SINIRLARIN AŞILMASI:

Mevcutta Restoran/Katlı otopark alanından pazaryerine kentlinin geçişini sağlayan alt geçit yapısı gereği İNCE BAĞLANTI ELEMANI niteliğindedir. Ancak bulunduğu bölgede noktasal nufüs etmektedir. Mevcut konumunun korunarak doğu batı aksında güçlendirilmesi ile kentliyi kamusal alandan alarak anıt parkı meydanına aktaran kamusal süreklilik sağlayan bir yapıya dönüştürülmesi önerilmiştir.

Pazaryeri/Meydan alanından BelediyeBinası/Bouleuterion’a kentlinin geçişini sağlayan İNCE BAĞLANTI ELEMANI belediye binasının bir uzantısı niteliğindedir. Kentliyi ANIT PARK’ından bir seyir hattı boyunca (+1) kotundan köprü ile belediyeye, ardından bouleuterion’a aktaran bir hikayeye dahil etmek hedefindedir. Belediye binası konumu gereği, meydan yaklaşımından yapının farkındalığını yaratan ve kentliyi davet eden bir yönelim sağlamaktadır.

Tren hattına paralel Kuzey ve Güney aksının sürekliliğinin sağlanması için proje alanımızın yanındaki hat üzerinde yer alan niteliksiz yapılaşmaların kaldırılarak kentliye yaya ve bisiklet yolu olarak kazandırılması önerilmektedir. Kentin devamlılığında kamusal yeşil alan merkezlerinden aktarımlı bir yeşil bağ hattı oluşturmak ve pazaryeri meydan kurgumuza entegre etmek hedeflenmiştir.

YÖNELİM veTASARIM KARARLARI

(MEYDAN/PAZARYERİ –BELEDİYE BİNASI VE RESTORANT)

Belediye Binasının bir uzantısı niteliğindeki köprü; pazaryeri ve meydan alanı ile belediye binası ve bouleuterion’u bağlamakta, anıt parkına yönelim sağlarken pazaryeri ile meydanın fonksiyonel ayrımını destekler nitelikte yönelmekte ve yapılaşmaktadır. Fonksiyon ayrımını belirtirken eş zamanlı olarak; proje alanının kuzey doğu aksından gelen ticari artere bir alış vermekte ve pazaryerinin ilk omurga sistemini kurmaktadır.

Bouleuterion çeperinde “Stoa” karakterinde üstü membran malzeme ile örtülü yarı açık bir alan tariflenmekte ve belediye binasına ulaşan köprü ve kesintisiz sirkülasyon hattını stoalara takılan bir arter ile bouleuterion alanında sonlandırma imkanı bulmaktadır.

Pazaryeri alanının ikincil omurga sistemi, kentin kuzey güney hattına paralel devam eden ve bouleuterion Stoa’sının dış aksını tutan bir arterde oluşmaktadır. Bouleuterion üst örtüsü hafif strüktür sisteminde çelik profiller ve membran sisteminden oluşmaktadır. Eş zamanlı olarak modülün tekrarı, organik bir yapıda pazaryeri alanının üst örtüsünü oluşturmaktadır.

Pazaryeri iki omurga/iki ana arter arasında organik bir yapıda oluşmakta, kentlinin özgür dolaşımına imkan tanımaktadır. Sirkülasyon hattı içerisinde kentlinin sosyalleşmesine imkan verecek özelleşmiş toplanma alanları mevcuttur. Üst örtüsünde farklılaşan karakteri ile kendini vaziyette tanımlamaktadır.

Pazaryeri alanında pazarın kullanılmadığı günlerde kent objesi (oturma birimi vb.) olarak kullanılabilen sabit elemanlar pazaryerinde dönüşümlü tezgah olarak düşünülmektedir.

Meydanı besleyen ve üst örtüsü Pazar yeri üst örtüsünün bir modülünün tasarlanması ile oluşan birkaç box sistemi meydanın daha çok ezip geçilebilir tanımsız bir alandan ziyade kullanıma açılır ve yaşanabilir mekan örüntüleri ile zenginleşebilmesi amaçlanmıştır.

Kentin belleğindeki meydan izi Torbalı belediyesinin mevcut kullanımında proje alanının sınırında yer almaktadır. Tasarı kararında meydanın proje alanı merkezine doğru genişletilip geliştirilmesi hedef alınmış ve kavramsal analiz yaklaşımında ele alınan manevi değerler (ANIT PARKI) katkısı ile birlikte kentte bir anıtsal simge vasfına sahip olarak meydan karakterinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Pazar alanı – meydan – bouleuterion ve restoran olmak üzere her 3 alanda da, yeşil bağ hattı proje alanımıza zeminde entegre olmakta fakat İzmir torbalı yöresel ürünü olan asma yaprakları strüktürümüzün yapısallığını kendi gelişimine katkı sağlayacak bir düşey – yatay eleman olarak değerlendirilmesi; yeşilin pazar alanından yapıya doğru akışında da bize fayda sağlamaktadır.

Proje alanında yöresel malzeme kullanılmasına özen gösterilmiştir. Meydanın karakterini oluşturacak bir diğer sert doku malzemesi İzmir bazalt küp taşı (10*10) olarak kullanılmaktadır.

Belediye Binasının bir uzantısı niteliğindeki köprü aksı; belediye binasının kütle kararında; mekansal iç organizasyonunda da bouleuterion cephesine açılan (ilgili alanlarda daha esnek plan kurgusuna sahip) ve kesit düzleminde de bir bina cephe hattı boyunca yaşayabilen açık teras alanları ile etkileşim platformuyla bütünleşme gayesinde olan, kendi iç organizasyonu ile de hep birlikte KENTİN SESİ olabilmeyi ilke edinen bir kurguda düzenlenmiştir.

Kesintisiz sirkülasyon hattı kentlinin 3 ada arasındaki bağlayıcılığını sağlarken; yapı formlarında cephede karakterize olan kütle hareketlerinde de aynı dil birliğini korumaya özen göstermiştir. Belediye hizmet binasında kesintisiz şeffaf cephe elemanı olarak meydanı izleyen panoramik asansörü; diğer cephelerde ise servis ve protokol girişini tarifleyerek kütlede hareketini bulmuştur.

Restoran ve katlı otopark biriminde araç sirkülasyonunun cephede yaya seyir hattı tanımını bulması ve Restoran ve katlı otopark kütlesinin zemine en az müdahale ile (-) kottan gelen kentliyi cepheye dahil ederek restoran kotuna yönelten bir seyahate davet etmesi zeminin kamusal kullanımı ve meydan ile bouleuterion’un üst kotlardan bir gözlem yolu niteliğinde işlemesi açısından öncelikle amaçlanmıştır. Yapının zemin kota temas ettiği noktalarda araç giriş çıkışları haricinde olabildiğince kentliye hizmet etmesi ve çevre arterlerini besleyici fonksiyonlar içermesi adına ana caddeye bakan cephede belediye hizmetine ait butik işletilebilir ticari birimler önerilmiştir.

Mimarideki hafif strüktür ve Betonarme yapılması önerilen projemizde mekansal organizasyona istinaden yarı açık – açık ve esnek plan kurgusunda düzenlenmiş tüm alanların çelik yapı elemanları ile düzenlenmesi ve betonarme yapıya mesnetlenmesi tasarım yaklaşımı gereği uygun görülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın