Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi’nin tasarım sürecinde;

  • Mevcut ağaç grubu ve yarı-açık avlu çevresinde bir yaşantı kurgulanmış,
  • Açık, yarı-açık, ve kapalı mekânlar bir bütün içerisinde ele alınmış,
  • Çeşitli kütlesel konfigürasyonlar ızgara sistem içerisinde rastlantısal bir biçimde bir araya getirilmiş, İhtiyaç programı işlevsel ve mekânsal alt gruplara bölünerek bir araya getirilmiş,
  • İnsan ölçeği gözetilerek yatay doğrultuda örgütlenen bir kümelenme hedeflenmiştir.

Kültür ve Gençlik Merkezi, içerisinde yer aldığı bağlama ve kentsel çevreye ait mevcut veriler doğrultusunda kendi iç dinamiklerini oluşturacak biçimde örgütlenmiştir.

Yapı, ilçenin birincil ulaşım arteri olan Atatürk Caddesi ve Kubilay Caddesi ile etkileşim kuracak biçimde gelişim göstermiştir. Mevcut ağaç grubu, yarı-açık avlu, kamusal giriş platoları ve yarı-kapalı fuayeler bu doğrultuda kentsel mekân dizgesine eklemlenmektedir.

Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi hemen yanı başında yer aldığı Efes Antik Kenti ile morfolojik ve bağlamsal açılardan aynı analojiye sahiptir. Bu benzeşme yüzeysel bir yaklaşımdan ziyade parçaların ve çeşitli katmanların bir araya gelmesi ile oluşan bütünün fragmanter bir çeşitlenmesidir. Yapı; ölçeksel farklılığa rağmen, benzer saf ve klasisist bir yaklaşım içerisinde ele alınmıştır.

Mekânsal açıdan iki katman hâlinde örgütlenen yapı içerisinde içe dönük kurguya sahip mekânsal oluşumlar bir araya gelerek proje alanının doğu kenarında konumlanmıştır. Bu mekânlar ile kullanım açısından ilişkili olan fuaye ve giriş holleri; kapalı mekân-yarı açık mekân-açık mekân geçişlerini destekleyecek biçimde kademeli bir kümelenme meydana getirmektedirler. Mevcut ağaç grubu çevresinde oluşturulan yarı-açık avlu yapının yaya erişilebilirliğini desteklemekte, bununla birlikte Kültür ve Gençlik Merkezinin kent ile olan arayüzünü oluşturmaktadır.

Avlu-sirkülasyon-salon geçişleri içe dönük gösteri salonu ve sinema salonların fuayeler ile bütünleşerek avluya açılımını sağlamaktadır. Günün çeşitli saatlerinde etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla sirkülasyon alanları yarı-açık mekân niteliğinde kurgulanmıştır.

Avluyu çevreleyen birimler açık mekân yaşantısını destekleyerek kentsel yaşantının gelişimini kolaylaştırmaktadır. Dış mekâna açılabilen yeme içme birimleri ve atölyeler Kültür ve Gençlik Merkezinin farklı amaçlar doğrultusunda günün çeşitli zaman dilimlerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Yapıya ait kütlesel konfigürasyonlar proje alanından en yüksek düzeyde verim elde etmek amacıyla ızgara sistem içerisinde bir araya getirilmiştir. İşlevsel ve mekânsal alt gruplar içerisinde tekrar eden birimlerden oluşan yapı; yere ait bağlamsal ve kentsel veriler doğrultusunda rastlantısal bir biçimde bir araya gelmektedir.

Biçimci yaklaşımdan uzak, bütünüyle doğal yollar üzerinden birbirleriyle ilişki kuran alt birimler ile çağdaş mimari ve kentsel mekânlar dizgesinin üretimi hedeflenmektedir. Bütüne ait parçalar ‘yer’in tarihsel geçmişini anımsatacak bir anıtsallık kurgulamaktadır.

Yaya sirkülasyonunun kolaylığı, iç-dış geçirgenliği ve açık mekânlar ile yüksek oranda kesişimi desteklemek amacıyla yapının genelinde yatay doğrultuda bir örgütlenme mevcuttur. İhtiyaç programı proje alanının bütünü ile entegre olacak biçimde dağılmıştır. Bu doğrultuda yapıdaki her birimin zemin kotundan erişilebilirliği desteklenmektedir.

Yatay doğrultudaki kullanıcı hareketini ve yaya sirkülasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yapının genelinde avlulu yapılaşma kurgulanmıştır. İklimsel açıdan kuvvetli gün ışığı ile en az düzeyde etkileşim amacıyla yeme içme birimleri, fuaye ve giriş holleri ile çeşitli atölye birimleri yarı-açık ve açık mekânları çevreleyecek biçimde örgütlenmektedir.

Bununla birlikte, geleneksel Anadolu evlerinin sahip olduğu sokak-taşlık-ev geçişinin çağdaş bir ele alış biçimi olarak yarı-açık avlu ve fuayeler taş zemin kaplama malzemesi ile kurgulanarak katmanlar arası geçiş sağlanmıştır. Yapının ikincil ve üçüncül katmanları, ilçenin sahip olduğu kültürel ve tarihsel arka planı yansıtacak biçimde kurgulanmıştır. Temel mimari elemanlar ‘yer’ ile saf ve klasisist bir etkileşim içerisinde kurgulanmıştır. Oluşturulan düzen kentsel çevre içerisinde çeşitliliğe olanak tanıyacak sekanslar meydana getirmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın