Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Açıklama Raporu

Proje Alanı

Proje alanı İstanbul Beşiktaş İlçesi, İTÜ MAÇKA KAMPÜSÜ’nde bulunmaktadır.

Tasarımda Kullanılan Ölçütler

Mevcutta bulunan İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ için yeni fakülte tasarımı yapılması için alanın çevre analizleri sonuçlarında belirle tasarım ölçüt kararları belirlenmiştir. Bu ölçütler doğrultusunda mimari tasarıma ana kararları alınmıştır. Proje kapsamında zıtlık esas alınmış ve bu kavram üzerinden diğer ölçütler ile ilişki kurularak tasarıma yön verilmiştir. Zıtlık ile ilişkilendirilen diğer ölçütler; biçim, malzeme, strüktür, renk-doku ve yönlenme olarak belirlenmiştir.

Zıtlık

Eski ile yeni arasındaki ilişki, geçmişten geleceğe olan sürekliliğin yeniden düşünülmesine olanak tanır. Tarihi olarak nitelikli bir çevrede yeni tasarım problemi uyum ve zıtlık olarak iki temel ilkede gerçekleşmektedir. Bu kavramlara dayanarak proje tasarımında iki prensip üzerine yoğunlaşarak cevap bulmak istenilmiştir.

.Geçmişi korumak

.Çağın gereklerini yerine getirmek

Projeye başlarken tarihi karakol binası ile eklemlenme kararı alınarak başlanılmıştır. Bu doğrultuda tarihsel sürecin devamı niteliğinde mi olmalı yoksa çağdaş, kendi dönemini yansıtan mimari proje mi yapılmalı kararları arasında çözüm bulunmaya çalışıldı. Projenin bu sorulara cevap verebilmesi için tarihsel süreç içerisinde geçmiş ve kendi dönemi arasında bağ kuran bir tasarım kararı alınmıştır. Projede “zıtlık” kavramından yola çıkarak projenin kendi dönemini yansıtan, teknolojik, dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilen yapı olarak tasarlandı. Zıtlık kavramında şu başlıklar üzerinden ilerlemek uygun görüldü.

-Biçim
-Malzeme
-Strüktür
-Renk – Doku
-Yapı Sınırları
-Yönlenme, Teknoloji
-Biçim

Mevcut doku içerisinde kaybolmayan ve zıtlık kavramına dayanarak yapının kendi tasarımıyla birlikte mevcut dokuyu da ön plana çıkarması amaçlanmıştır. Yeni yapının biçimi ve renk farklılıklarıyla algılanması, mevcut dokunun dönemini yansıtan özelliklerini vurgulamasındaki etkiyi arttırmaktadır. Yeni yapının formu ve yapım tekniği ile günümüze ait tasarım eki olduğunu göstermesi hedeflenmiştir.

Mevcuttaki ağaçlardan 10 ve 11 numaralı ağaç yerinde korunmuş diğer ağaçlar çalışma alanı içerisinde projeye uygun olacak şekilde taşınmıştır. Mevcutta bulunan yaya aksları kıvrılarak birleştirilip yeni yaya aksları oluşturulmuştur. İzohipslerin akış şekli, yapının eğrisel duruşları ileri geri çekilmelerine zemin hazırlamıştır. Kat bahçeleri ve teraslar yapılarak mekanların zenginleşmesi sağlanmıştır. Ek yapıda eğitim alanları, ofis alanları ve ortak kullanım alanları düşünülmüştür. Mevcut yapıda ise idari birimler ve dekanlık düşünülmüştür.
Süleyman Seba Caddesi'nden ek yapıya ana giriş verilmiştir. Maçka Talim yeri Sokak’tan konferans salonu için ayrı giriş tasarlanmıştır. Silahhane Sokak’ta öneri açık otopark yapılmış ve kapalı otopark girişi buradan verilmiştir. Protokol araç yerinin ek yapı ve mevcut yapıya eşit uzaklıkta olması istenilmiş Süleyman Seba Caddesi’nde eskiden depo olarak kullanılan alan yıkılarak protokol araç yeri yapılmıştır.

Ek yapının içerisine girdiğimizde zemin katta insanları amfi merdivenler ve ortak kullanım alanları karşılamaktadır. Kütüphane ve kantin, ortak derslikler burada bulunmaktadır. Ortak dersliklerden Suni derslik binası önünde bulunan kafeteryaya geçişe imkan sağlanılmıştır.

Üst katlarda amfiler ve ofis yapıları yer alması düşünülerek ortak kullanım alanlarından özelleştirilmiştir. Amfilerin kat yüksekliği 6m olup, bu alanda bulunan ofisler 3 m yükseklikte 2 kat devam etmektedir. Ek yapı zemin+6 kattan oluşmaktadır.  6 bodrum katı mevcuttur. Yapının eğilim ve yönlenmelerine uygun olarak yeşil alanlar düşünülmüştür.Tescilli ağaçların yapı ve çevre ile olan bütünlüğünü sağlamak için 10 ve 11 numaralı ağaç yerinde korunmuş diğer ağaçlar taşınmıştır.Peyzaj,sert zemin, yapı arası geçişlerin bütünlüğü için yansıma havuzları kullanılmıştır.

Konferans girişi güney yönünde Maçka Talim Yeri Sokak’tan kullanıcı çekme potansiyeli düşünülerek aks yoğunluğunu etkileyecek noktadan alınmıştır. Kot farklarında kullanılan merdivenler konferans girişinde de kullanılarak yapı konsepti tamamlanmıştır.

-Malzeme

Çelik ve cam, ek yapıyı oluşturan ana malzemelerdir. Mevcut bina ile ek bina arasındaki köprüde V şeklinde çelikler ve cam malzeme bulunmaktadır. Yeni yapıda geriye çekilmeler ve dışa çıkmalar yaparak oluşan cephe düzeninde güneşten fazla etkilenmemesi için kırmızı güneş kırıcılar düşünülmüştür. İçeri çekilen alanlar ise silikon cephe olarak tasarlanmıştır. Ek yapının geriye kalan malzemesi kompozit cephe olarak düşünülmüştür.

-Strüktür

Yapı -28.22 kotu ile +18.04 kotu arasında betonarme ve çelik olacaktır. Bodrum katılarında bulunduğu bu 2 kot arasında toprakla temas halinde olan cepheler
betonarme perde yapılacak. Yapı taşıyıcı sitemi betonarme ve çelik olarak düzenlenmiştir. Toprakla teması bulunan bodrum katlarda betonarme karkas sistemi uygulanacaktır. Üst katlarda çelik konstrüksiyon uygulanacaktır. Döşeme tipi olarak asmolen döşeme seçilecektir. Taşıyıcı elemanlar kolon, kiriş ve perdelerden oluşacaktır. Tarihi yapıya bağlanan kısım üst yapı ile birlikte hesaplanacaktır.

-Renk- Doku

Zıtlık temel kavramına bağlı kalınarak beyaz renkte olan yeni yapı, tarihi binaya karşı dikkat çeken renk tamamlayıcıları ile birlikte kullanılmıştır. Kırmızı güneş kırıcılar, içeri çekilen alanlarda cam malzeme nötr olarak nitelendirilmektedir. Gri renkte kompozitler kullanılarak yapısal akış sağlanmaktadır.

-Yönlenme

Çağdaş ek, en, boy, yükseklik doğrultularında komşu yapılara zıtlık kavramı üzerinden vurgu yapması amacı doğrultusunda eklemlenmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın