Katılımcı (BEOFFICE), Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

Katılımcı (BEOFFICE), Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Doğada rastlanan her taşın altına bakılmalıdır; çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil patika yollarda rastlanır.
-Francis Bacon

A. KENT OKUMASI

Yapılar, sokaklar, boşluklar, dokular gibi kenti oluşturan ve sayısız alternatifi meydana getiren ara kesitler bir araya gelerek insan bilincinde ve deneyimlerinde karşılık bulur, bir iz bırakırlar. İzler süreçler boyunca yeniden üretilir, birikir ve biriktirilirler ve böylece yatay ve düşey düzlemde tezahür eden bir katmanlaşma aracılığı ile belleği oluştururlar.

Katmanların kent içinde bir süreklilik biçiminde okunması ve okutulması şüphesiz geçmiş öğretisinin, sürecin, yaşantının ve belleğin vurgulayıcısı niteliğinde karşımıza çıkar. Her bir ize sahip çıkabilmiş, katmanlarını ve katmanların yarattığı belleği, öğretiyi ve yaşantıyı iyi koruyabilmiş kentleri sürdürmek ve geliştirmek ancak süreci, geçmişi ve mevcudu fiziksel ve sosyolojik bağıntılar bütünü ile anlamak ve anlamlandırmak ile mümkündür. Ne yazık ki, kentsel gelişim süreçlerinde gerçekleştirilen hızlı – yanlış planlama kararları ve plansız büyüme yönelimleri beraberinde katmanların tahribatını ve silinmesini kaçınılmaz kılarak geçmişinden uzaklaşmış, kimliksizleşmiş kentler meydana getirmiştir.

Kente eklenen veya ondan alınan her bir taşın dahi bir gerçek barındırdığı bilinci ile kent okumaları, geçmiş hatalardan ders almak, mevcudun potansiyellerini maksimumda kullanmak, kenti yapı stokunun ötesinde canlı bir organizma olarak görmek ve kentli ile ayrılmaz bir bütün olarak ele almak amaçlanarak gerçekleştirilmelidir. Ancak bu sayede, belleği oluşturan izlerin korunumunu sağlayarak kentlinin gündelik hayatında yer etmek, günümüze dek ulaşabilmiş mevcut katmanları sürdürmek ve yeni eklemlenecek katmanları organizmanın parçası haline getirmek mümkün kılınır.

Bu bağlamda Akhisar; M.Ö. 3.’yy dek uzanan geçmişi ile binyıllar boyunca gelişmiş, yıkılmış, yeniden inşa edilmiş, verimli tarım arazileri ile çevrili bir yerleşim alanı olarak okunmaya başlanır. Farklı topluluklara ev sahibi olan bu yer aynı zamanda dönemin önemli ticaret yollarından Doğu Ticaret Yolu’nun bir durak noktası olarak karşımıza çıkar. Durak olma hali beraberinde çok katmanlı yapıda sosyo-kültürel etkileşimin ve ihtiyaçların izlerini yapısal karakterler aracılığı ile karşımıza çıkarır.

1382 yılında Osmanlı Devleti’ne katılan kent büyümüş, farklı fonksiyonlarda ve ölçeklerde birçok yapı ile bugünün geleneksel dokusunu – kent merkezini- oluşturan ticaret yapıları ve ticaret alanının iki ucuna Gülruh Sultan Külliyesi ile Sarı Ahmet Paşa Külliyesi inşa edilmiştir.

İşgal dönemi ve Kurtuluş Savaşı sürecinde gerileyen kent, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yeniden ilerlemeye ve inşa edilmeye başlanmış, bu dönemde kentte sanayi yapıları, eğitim yapıları, tiyatro ve sinema salonları ile kamu yapıları inşa edilmiş, kentin geleneksel merkezinin hemen yanında modern bir merkez oluşturulmuştur.

Bu denli yoğun katmanlaşmaya ev sahibi olan kent ne yazık ki farklı süreçlerde gerçekleştirilen yıkımlar ve yapımlar ile zarar görmüş, birçok doku izi yok edilmiştir. Öyle ki, bugün kentte antik döneme ait kalıntıların diğer tarihi eserler gibi tekil olarak korunduğu, bir doku oluşturamadığı görülmektedir.

Osmanlı Dönemine ait ve kent merkezini oluşturan geleneksel doku içinde yer alan cami, hamamlar ve sivil mimari yapılar yine çevresi ile birlikte bütüncül koruma kararı olmaksızın tekil olarak korunabilmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları ve boşlukları fonksiyonlarını sürdürememiş ve bir kısmı atıl bırakılarak yok olma noktasına gelmiş bir kısmı ise muhdes ekler ile orijinalliğinden uzaklaşmıştır.

Bin yıllar boyu süregelen yaşantının, devinen kültürün ve belleğin, her bir taşın altında gizli farklı bir öykünün sembolü olan kent; günümüzde yerini tekil koruma anlayışının ötesine geçemeyerek bütüncül bir sistem tarifleyememiş bu sebeple tarihi dokusu zarar görmüş, boşluk –nefes- alanlarının yerini hızla üretilen niteliksiz yapı stoklarına bırakmış, mevcut katmanları korumak yerine yıkım-eklenti-yapım yolu ile üretime gitmiş, tarihi çeper içerisinde yaya-araç sirkülasyon sistemlerinde problem yaşayan, yerin söylemlerini iyi okuyup belleğine sahip çıkarak kentin ve kentli kullanımının bir parçası haline dönüştürememiş Akhisar’a bırakmıştır.

B.MAKRO ÖLÇEK – KENTSEL ÇIKARIMLAR

Akhisar kentinde gerçekleştirilecek, kentsel sit alanı içinde yer alan projenin salt alan sınırları içerisinde düzenlenmesi, sızıntılar ve yönelimler oluşturamaması, kentin alternatif noktaları ve potansiyellerini irdelememesi ve kent bütünü ile ilişkiler kurma yoluna gitmemesi kuşkusuz yerin sürece ilişkin öyküsünü iyi okuyamamış ve yorumlayamamış bir düşüncenin ürünü olacaktır. Bu sebeple, alana ilişkin analizler makro ölçekten başlatılmış ve düzenlenecek alanın salt yakın çevresi ile değil, kentin tamamı ile entegre çalışması amaçlanmıştır.

B.1. Ulaşım Planlaması: Alanın kent ile iyi ilişkiler kurması fonksiyonel ve bağlamsal kurgunun yanında ulaşım parametrelerini iyi irdelemek, problemleri noktaları tespit etmek, kapsamlı çözüm önerileri sunmak ve yaya-bisikletli odaklı bir strateji geliştirerek kent merkezini sağlıklı biçimde erişilebilir kılmak ile mümkün olacaktır.
B.1.1. Kent Dışı Ulaşım Ağı
B.1.2. Kent İçi Ulaşım Ağı
B.1.3. Kent İçi Otobüs Ulaşım Hatları:
B.1.4. Kentsel Yeşil Koridorlar ve Bisiklet Aksları

B.2. Kent Sınırları: Kentli için sınırları teşkil eden yapısal oluşumlar ile çeperler irdelenmiş bu sayede proje alanının konumuna ve içinde bulunduğu dokuya ilişkin çıkarımlar yapmak amaçlanmıştır.
B.2.1. Dolu Boş Analizi
B.2.2. Kent Çeperleri

B.3. Temas Alanları: Kentlinin yoğunlukla kullandığı, kamusal ve eğitsel yapıların konumlarını ve temas alanlarını belirlemek bu sayede proje alanının yoğunluklu kullanıcı profiline ilişkin çıkarımlar yaparak çevre kamusal mekanlar ile fonksiyonel ilişkiler kurmak – önermek amaçlanmıştır.
B.3.1. Tasarlanmış (Mevcut) Yeşil Alanlar
B.3.2. Eğitim Yapıları
B.3.3. Kentsel Odak Noktaları
B.3.4. Tescilli Yapılar
B.3.5. Kamusal Yapılar

C. MİKRO ÖLÇEK – ÖNERİLER

Kentsel ölçekte gerçekleştirilen analizler ve çıkarımlar, aynı düşünsel arka planda mikro ölçeğe dek indirgenmiştir. Bu sayede proje alanı ve yakın çevresine ilişkin sorma – sorgulama – cevap olma yaklaşımları sergilenmiş, projenin düşünsel arka planını belirleyecek tasarım kararları oluşturulmuştur. Ancak bu sayede tarihi doku içerisinde tasarlanan proje; yerin verilerini sindiren, potansiyelleri maksimumda kullanan, iklimi gözeten, geleneğin ruhunu yaşatabilen – sürdürebilen, kentli için bellek noktalarını ve kullanımlarını algılayarak onlara eklemlenebilen bir tutum sergileyebilecektir.

Tasarım sürecinin tamamında temel amaç; bozulmuş, zarar görmüş doku – yapı ve kullanımları onarmak, düzenlemek ve önermek tavrı aracılığı ile kente yeniden kazandırmak yönündedir. Temeline insan ve doğayı koyan düşünsel arka plan çerçevesinde merkezin kentle kurduğu ilişkiler belirlenecek, erişilebilirliği güçlendirilecek, tarihi ve doğal doku içerisinde ayrı ayrı inceltilmiş alanlar bütünü kent içerisinde kesintisiz dokuyu oluşturacaktır. Öneri fonksiyonlar ve açık, yarı açık, kapalı alanlar bütünü ile kamusal kullanım alanları arttırılacak tarihi doku içerisinde konforlu mekanlar oluşturulacaktır.

Korumak, sürdürmek ancak benimsemek ve sahip çıkmak ile mümkündür düşüncesi ile mevcut belleğin sürekliliğinde yeni bellek noktaları eklenecek ve tarihi kent merkezinin kentlinin, ziyaretçinin tarihselliğinde yer etmesi sağlanacaktır.

C.1. Mevcut Ulaşım Güzergahları: Proje alanı yakın çevresi ile kentin ana ulaşım omurgalarının bağlantıları incelenmiş, tarihi bölge içerisine bu denli araç trafiği yaratan bir sistematiğin oluşturduğu problemler araştırılmıştır. Geleneksel doku içerisinde ticari, kültürel ve açık alan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sirkülasyon sağlayan yaya kullanıcının kat ettiği rota boyunca araç yollarına değdiği, onları aşmak zorunda kaldığı belirlenmiştir. Bu denli turistik, merkezi ve dar sokaklar boyunca organik gelişen bir doku içerisinde araçların oluşturduğu yaygın sirkülasyon izleri ve açık park alanları problemleştirilmiştir.

C.2. Öneri Ulaşım Güzergahları: Proje alanı çevresi merkez alınarak, yakın çevrede kentin önemli yapıları, fonksiyonları ve aksları belirlenmiştir. Belirlenen akslar boyunca araç gidiş – geliş sirkülasyonları problemli bulunmuş, kentli açısından alanın bütüncül kullanımını aksattığı düşünülmüştür. Doku içerisinde araç ulaşımını aksatmadan geçirgenliğin sağlanması amacı ile belirlenen akslar tek yöne – şeride düşürülmüş bu sayede bisiklet yolları ile yaya yolu kullanımlarını arttırmak amaçlanmıştır. Kontrollü ve yavaşlatılmış araç yolları, otopark – giriş çıkışının değiştirilmesi ve otobüs güzergahlarına öneriler getirilmesi sonucunda kentsel sit alanının bütüncül çalışacağı, kullanıcı odaklı güvenlikli mekanlar yaratacağı düşünülmektedir.

C.3. Öneri Yayalaştırılan Yollar: Tarihi doku içerisinde kesintili ve süreksiz kentin, yaya ve bisikletli odaklı kesintisiz ve geçirgen alanlar bütününe dönüşerek yaşatılması, bu sayede geçmişin izlerinin sürdürülmesi, kullanıcı için bütünün algısının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Belirli güzergahların tek şeride düşürülmesi ile genişleyen yaya yolları doku içindeki sızıntı akslarına dönüşecek ve ticari bölgeler yayalaşacaktır. Yayalaştırmanın süreç içinde ticari fonksiyonlar ile sokak alanların birlikte kullanımını getireceği bu sayede dış mekan kullanımlarında dönüşüm – iyileşme meydana geleceği düşünülmektedir.

C.4. Mevcut Otobüs Hatları: Kent genelinde otobüs hatları ve izledikleri güzergahlar incelenmiş, tarihi doku içerisinde yarattığı olumsuz yükün sebepleri irdelenmiştir. Diyagramda, proje alanı çevresinin birçok otobüs hattı için geçiş güzergahı oluşturduğu görülmektedir. Bu durum beraberinde bir düğüm noktası etkisi getirmekte, doku içerisinde araç sirkülasyonunu ve bekleme yoğunluğunu arttırmakta, trafiğin oluşmasına sebep olmaktadır.

C.5. Öneri Otobüs Hatları ve Durakları: Otobüs güzergahlarının ulaştığı durak ve rotalar mümkün olduğunca korunarak kentsel sit alanı içerisindeki geçiş güzergahları yeniden değerlendirilmiştir. Güzergahların yayalaştırılan ve tek şeride düşen alanlara uğramaması, yürüme mesafesinde erişilebilir kılınması planlanmıştır. Bu çerçevede 10 dk.’lık bir yürüme mesafesi referans kabul edilerek yayaların yeni belirlenen durak noktalarına ulaşması sağlanmıştır. Yeni otobüs güzergahları sayesinde kent merkezinde oluşan trafiğin, kaosun ve düğüm noktasının çözümleneceği düşünülmektedir. Böylece merkez, yaya ve bisikletli –insan- odaklı olacaktır.

C.6. Öneri Bütüncül Zemin İzi: Proje alanı, yakın çevresi, ilişkili fonksiyonlar, merkez park, tarihi kentsel doku ile yeni belediye binası ve eski stadyum alanları arasında bütüncül bir tasarım kaygısı ile yaya – araç – bisiklet kullanım ve kullanıcılarına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Geliştirilen önerilerin sürekliliğini ve yönlendiriciliğini sağlamak amacı ile zemin malzemesi değişimlerine gidilmiş ve kentsel sit alanları ile yakın çevresi dönüştürülmüştür.

Alanın tamamında zemin malzemesi olarak prekast plaktaş kaplama, prekast plaktaş basamak ve yer yer thermowood ahşap kaplama kullanılmıştır. Malzeme grinin farklı tonlarında seçilerek yaya ve araç yollarında farklı boyutlarda ve renklerde kullanılmış bu sayede alanın tamamını yaya kullanıcı merkezinde geliştirildiği ve araçlar için yavaşlatıcı bir etki oluşturduğu vurgulanmıştır.

C.7. Mevcut Yeşil Doku: Kentsel belleğin salt yapı salt fonksiyon kaynaklı izler oluşturmadığı, mevcut yeşil dokunun kent için bir nefes alanı, buluşma, dinlenme, toplanma mekanı oluşturduğu ve uzun yıllardır kentte yer aldığı bilinci ile; tasarım sürecinde kentte yer alan hiçbir ağaca zarar verilmemiştir. Tasarım, mevcut dokuyu koruyarak, dokunun imkan verdiği açık alanları mekanlaştırmak, kullandırmak yönünde geliştirilmiştir.

C.8. Öneri Yeşil Doku: İklimin cömertliği sayesinde zengin bitki örtüsü ve beraberinde konforlu dış mekan kullanımlarının geldiği bilinci ile tasarım sürecinde dış mekan kullanımları mevcut ağaçların sürekliliğinde geliştirilmiştir. Alternatif fonksiyonların imkan verdiği ölçüde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yayalaştırılan ve yönlendirme sağlanması amaçlanan yollara yeni ağaç dokusu önerilmiş, dokunun mevcut kullanımı arttıracağı ve ara mekanlar meydana getireceği düşünülmüştür.

C.9. Öneri Yeşil Koridorlar: Makro ölçek analizlerinde belirlenen ve dönüşümü öngörülen eski tren hattı boyunca kentsel koridor önerilmiş, koridorun geleneksel dokuya bağlanabilmesi amacı ile kılcal koridorlar işaretlenmiştir. Mikro ölçek analizlerinde öneri yeşil koridorlar işaretlenmiş, detaylandırılmıştır. Önerilen koridorlar sayesinde alan içinde fonksiyonel birlikteliğin güçleneceği, yönlenmenin ve sirkülasyonun vurgulanacağı ve kentin organik gelişen tarihi dokusu içerisinde yeşilin sızmasına imkan sağlayan bütünleşik akslar oluşacağı hedeflenmektedir. Bu aksların aynı zamanda merkezden kentin sınırlarına dek bisikletli ve yaya kullanıcı için rota oluşturacağı, erişilebilirliği arttıracağı öngörülmektedir.

C.10. Öneri Pergola Sistemi: Proje alanının birleştiricisi, bütünleyicisi ve merkezi niteliğinde meydan alanı ile alternatif fonksiyonel ilişkileri güçlendirme amacıyla pergola sistemi önerilmiştir. Sistem alanın doğu kısmında çarşamba pazarına dek uzatılmıştır. Meydana gelen kullanıcının, pergolanın koruyuculuğu, yönlendiriciliği ile pazar alanına dek ulaşması, pazarın yoğun olduğu ve sokaklara taştığı zamanlarda pergolanın altının da kullanılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda belirli günlerde pergolanın yerel tatlar pazarı, organik ürünler pazarı ve el işi pazarı gibi alternatif kullanımlara imkan vererek değerlendirileceği, cami alanı önünde ise bekleme ve gölge elemanı olarak çalışacağı düşünülmektedir. Batı yönünde yer alan pergola yeni belediye, merkez park, eski belediye ve meydanı bağlayan bir bağlaç görevini üstlenmektedir. Bağlaç; yönlendirici ve bütünleştirici etkisinin yanında yaratacağı alt mekan ile park içinde alternatif kullanımlara imkan verecektir.

C.11. Öneri Fonksiyonlar: Diyagramda dönüşmesi, iyileştirilmesi ve ilişkilendirilmesi öngörülen fonksiyonlar bütünü gösterilmiştir.

Kuzey yönünde yer alan geleneksel dokunun önerilen iyileştirmeler ile mevcut ticari fonksiyonlarını devam ettirmesi düşünülmektedir.
Eski belediye binası ile ticari doku arasında kalan parselin tampon bölgede yer aldığı bilinci ile yapı zemin katta ticari fonksiyonlar, birinci katta ise kültür sanat etkinliklerine imkan verecek şekilde işlevlendirilmiştir.

Eski belediye binası yapısının korunumu, onarımlar ve dönüşümler ile kültür – sanat merkezine dönüştürülmesi düşünülmektedir.

Meydan alanı ile cami bahçesi, okul bahçesi, sinema bahçesi ve merkez parkın bütüncül bir boşluk oluşturacağı ve boşluğun peyzaj ögeleri ile desteklenerek sürdürülmesi gerektiği düşünülmüş bu sayede kentli için nefes alanlarının yüzeylerini ve kullanımlarını arttırmak amaçlanmıştır.

Meydanın kotu farklı kotlarda ve açık- kapalı mekan oluşumları ile birlikte çalışabilecek kültür – sanat fonksiyonları ile desteklenmiş, modern çözümler sunulmuştur.

Sinema yapısının, sinema işlevini sürdürmesi ve yapının orijinal haline dönüştürülerek kente kazandırılması belleğin sürekliliği açısından önemsenmiştir.

Eski stadyum alanının yine kent belleği açısından korunması gereken bir konumda bulunması sebebi ile stadyum alanının mevcut saha izlerini koruyarak spor parkına dönüştürülmesi öngörülmüş, öneri geliştirilmiştir. Mevcutta bu alanda yer alan otobüs – minibüs durakları iyileştirilmiştir. Duraklar ve araçlar için sahanın altında yeni bir kent otoparkı önerilmiştir, yeni belediye binası ve çevresinin otopark ihtiyacını bu bölgeden karşılayacakları öngörülmüştür.

Pazar alanının, kentli belleğini ve kültürü oluşturması sebebi ile bulunduğu yerde korunması, meydan ile entegre çalışması önerilmiştir.

Park içerisinde yer alan ticari ve kültür – sanat fonksiyonları mevcut halleri ile iyileştirilerek korunmuştur. Zemin izleri mevcut duruma bağlı kalarak iyileştirilmiştir.

C.12. Öneri Fonksiyonel Bağlantılar: Diyagramda öneri fonksiyonlar ve bu fonksiyonların birbirleri ve çevreleri ile oluşturdukları iletişim, bağlantılar bütünü ifade edilmiştir. Parçalı ve alternatif fonksiyonların, alan içerisinde kullanım alternatifleri üreteceği ve farklı profilde kullanıcılar için çekim merkezi oluşturacağı öngörüsü ile birlikte; entegre ve zaman zaman belirli programlar çerçevesinde bağıntılı çalışacağı öngörülmektedir.

Öneri fonksiyon alanları iç mekan – dış mekan ara kesitlerini çoğaltacak böylece kullanım geçirgenliği de sağlayacaktır. Geçirgen mekanlar bütünü, beraberinde esnek kullanımları getirecek ve alanın –özellikle meydan alanının- sürekli dönüşebilen – değişebilen ve süresiz aktif kullanılan bir kimliğe bürünmesini sağlayacaktır.

Böylece;

-Spor Parkı, Merkez Park spor alanları ile
-Spor Parkı otoparkı, Yeni Belediye binası otopark alanı ile
-Merkez Park içindeki kültür – sanat fonksiyonları, Eski Belediye Binası yeni fonksiyonları ile
-Merkez Park, Meydan rekreasyon – peyzaj elemanları ile
-Meydan, Tayyare Sineması sahne sanatları alanları ve açıkhava film gösterimleri ile
-Meydan, Eğitim Alanı sergi alanları ve fuar – festival organizasyonları ile
-Meydan, Cami yeryüzü sofrası ve etkinlikler ile
-Meydan, Eski Belediye Binası açıkhava sergi kurulumları, gösterimler ile
-Meydan, Pazar Yeri pergola sistemi altı ticari fonksiyon sürekliliği ile
-Meydan, Otopark araç park alanları ile
-Eski Belediye Binası, Ek Yapı ticari fonksiyonlar ve kültür – sanat alanları ile
-Ek Yapı, ticari doku fonksiyonel süreklilik ile ayrı ayrı ve/veya bütüncül yaşayan bir sisteme dönüşecektir.

D. MÜDAHALELER

D.1. Belediye Kültür – Sanat Merkezi ile Ek Yapısı: Kent ve kentli belleğinde önemli bir yere sahip eski belediye binası yapısı Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk belediye binası olma özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte; inşa edildiği döneme ilişkin mimari karakterin ve yapısal özelliklerin belirgin biçimde algılandığı nitelikli yapı, bugün kent merkezinde atıl durumda bırakılmış ve muhdes müdaheleler ile kimliğinden uzaklaşmıştır.

Proje tasarım sürecinde, yapının muhdes eklerinden arındırılması, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilerek güçlendirilmesi ve ilgili yönetmeliklere göre minimum müdahele ile dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Yapının kamu kullanımına açılması, meydan ve çevresi ile birlikte kullanılması öngörüsü ile iç mekan duvar ve döşemelerinde kısmi değişikliklere gidilmiş, fonksiyonel ve yapısal dönüşümler diyagramlarda gösterilmiştir.

Yapının iç mekanları, kültür – sanat fonksiyonlarının gerektirdiği hacimleri oluşturmak adına değiştirilmiş – dönüştürülmüştür. Yapının Belediye Kültür – Sanat Merkezi olarak kamu kullanımına açılması, meydan ile ilişkili çalışması öngörülmüştür.

D.1. Belediye Kültür – Sanat Merkezi ile Ek Yapısı: Yapının ticari fonksiyonlar ile tampon noktasında kalan bölgeye ek bina yapılması kararlaştırılmıştır. Mevcutta yer alan ticari hacimlerin, kent belleğinde oluşturduğu yeri sürdürmek adına zemin kat dükkanlar ve kafeler olarak planlanmıştır.

Birinci kat teras alanları ile desteklenmiş, belediye binası ile birlikte çalışması için köprü tasarlanmıştır. Bu katın planı esnek kullanım alanları, atölye ve stüdyolar ile kiralanabilir atölye kullanımlarına karşılık verecek biçimde oluşturulmuştur. Böylece eski yapı ile yeni tasarlanan arasında ortak kullanım olasılığı – kolaylığı sağlanacaktır.

Tarihi doku içerisinde yeni tasarlanan yapı bulunduğu çevreye duyarlı bir tavır sergileyerek dolu – boş oranlarını ve gabarisini komşu yapılardan referans alan bir tutum sergiler.

D.2. Kent Meydanı: Kent meydanı alanı, yapıldığı dönem için çevresindeki kamusal yapıların alternatif açık alanını oluşturmakta, kentli için toplanma, buluşma, etkinlik gerçekleştirme gibi alternatif esnek kullanımlara imkan vermekte idi. Süreç içinde uygulanan yanlış kararlar neticesinde, bugün, meydan alanı açık otopark ve kapalı otopark alanlarının işgalciliğinde, kente katılamaz – kullanılamaz durumdadır.

Tasarım sürecinde, öncelikli olarak açık otopark alanı sorunsallaştırılmıştır. Araçların bu alandan kaldırılarak kentli için tıpkı geçmişte olduğu gibi bir bellek noktasına dönüştürülmesi, çevre yapıların fonksiyonları ile birlikte kullanılması bu sayede iç mekan – dış mekan geçirgenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Yapılar ve meydan ile entegre çalışabilecek kullanımlar belirlenmiş, diyagramda gösterilmiştir.

Meydanı çevreleyen yapılar ve park ile bütüncül çalışabilecek meydan alanının kent merkezinde yarattığı boşluk farklı kullanıcı tiplerinin bir araya gelmesini sağlayacak bir potansiyel olarak görülmektedir. Kentlinin birbiri ve kent ile kurduğu ilişkiyi, sunduğu alternatif fonksiyonlar ile güçlendirmesi planlanan alan Akhisar kent merkezi için yeni bir çekim merkezi yaratacaktır.

Alt kotu yeni kapalı otopark alanı olarak planlanacak olan meydanın mevcut kapalı otopark sınırları, giriş – çıkışları ve gabarisi incelenmiştir.

Mevcut otopark giriş – çıkışlarının yarattığı trafik yoğunluğu probleştirilmiş, rampanın konumu değiştirilmiştir ve Tireli İsmail Bahribey Caddesi’ne taşınmıştır. Otobüs güzergahlarında önerilen değişim ve yeni konumu ile Cami ibadet saatleri ile okul giriş – çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması planlanmıştır.

Meydanın alt kotları, mevcut otopark sınırlarını ve gabarisini tutacak biçimde yeniden tasarlanmıştır. Böylece kentin çok katmanlı yapısına müdahale edilmeksizin mevcut boşluk değerlendirilmiştir.

100 araçlık yeniden tasarlanan kapalı otopark alanı dışında kalan, alt kot boşlukları, Tayyare Sineması’na ek blok olarak tasarlanmış Nikah Salonu’nun kaldırılması önerisi ile birlikte, çok amaçlı kullanımlara imkan verecek salonlar ile yeniden tasarlanmıştır. Meydan ve park alanları arasındaki kot farkından yararlanılarak kotlanma oluşturulmuş bu sayede doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanmıştır.

D.3. Tayyare Sineması: Tayyare Sineması, inşa edildiği dönem karakterlerini yapısal ögelerinde gösteren, kent ve kentli için bellek noktalarından biridir. Günümüzde muhdes müdahaleler sonucu kimliğini yitirmiş tescilli yapının yeniden eski haline dönüştürülmesi ve orijinal karakteri ile korunması, yeniden sinema olarak işletilmesi önerilmiştir.

Dönüşüm sürecinde, sinema yapısına ek olarak inşa edilen nikah salonu bloğu gibi eklentiler kaldırılmıştır. Kaldırılan kültürel işlevler, mevcut kapalı otoparkın iki kat yüksekliğinden faydalanılarak – herhangi bir ekstra kazı yapılmaksızın- kent meydanının alt kotunda planlanmıştır.

F. KENTİN RENKLERİ

Kent için açık mekânlar ve izler belirleyen yeşil doku kentli için bellek noktaları oluşturmaktadır. Proje alanı içinde yer alan ağaçların tamamı bulunduğu konumda korunmuş, tasarım ağaçların varlığını referans alarak geliştirilmiştir. Mevcut dokuya ek olarak, yeni yeşil doku ve ağaçlandırma bölgeleri önerilmiş kentli için nefes alanları çoğaltılmıştır.

Tasarlanan araç ve yaya yolları ile onarılması öngörülen alanlarda prekast plaktaş zemin malzemesi kullanılmış bu sayede tarihi doku ile uyumlu, bütüncül kent merkezi oluşmuştur.

Yeşil ağ sistemine girdi oluşturacak lekeler; korunan doğal doku, bitkilendirilmiş alanlar (duraklama alanları), su yüzeyleri bu sisteme dahildir. Diğer bir eleman ise kullanıcının doğa içine sızmasını sağlayacak rotalar (koridorlar) olarak belirlenir. Bu sentez sistem; çevresel, estetik, ekonomik ve rekreasyonel yararın tümünü içerisinde barındırmaktadır. Mevcudun maksimumda korunumu ve sürdürülmesini öngören bir anlayış ile tasarlanan proje alanı; yeşil sürekliliğini önemli bir tasarım parametresi olarak ele almıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın