1. Ödül, Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

1. Ödül, Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

AKHİSAR YAŞAM ODAĞI

 

“Bellek l Akhisar”

Anadolu Kentleri kendilerine özgü kentsel kurguları, kültürel ve sosyal yaşamın bir yansıması olan yalın, ölçekli ve organikleşmiş kamusal merkezleri ile tanımlanırlar. Önerilen proje Akhisar şehrinin geçmişindeki kentsel merkez olma kimliğine sahip olan proje alanının yeni kamusal işlevler ve mimari/peyzaj dokunuşları ile dönüşümüdür.

Makro düzeyde yeni belediye binası ile proje alanı arasındaki aks belirginleştirilerek kent içerisindeki iki kamusal odağın belirgin şekilde birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu “bellek yolu” kentsel merkezin formal programları ile yeni proje ile ortaya koyulan ve yoğunlukla informal programların olduğu yeni meydan arasında kentin geçmişi ve bugünü arasında güçlü bir bağ kurar. Projenin en önemli unsuru olan “Meydan” ise proje alanındaki farklı sosyal ve ticaret akslarının kesişiminde şekillenir. Bu yeni merkez aynı zamanda kaymakamlık, öğretmenevi ve müze binasının olduğu diğer alt merkezin doğrusal uzantısında yer alır.

Tasarlanan bu meydan ve yeni işlevleri ile kent hafızasında önemli yer tutan binalar farklı kamusal alanları ve aktiviteleri birbirine bağlarken aynı zamanda kentlileri kendine çağıran yeni bir kent odağı olarak belirginleşir. Bu meydan proje kapsamında oluşturulan farklı katmanlar ve işlevleri ile yeni bir kamusal mekan deneyimini sunarken, gerçekte bu önemli Anadolu yerleşiminin tipik kasaba meydanının yeni bir yorumu olarak nitelenebilir. Yeni Meydan, kent içerisindeki farklı yöreye özgü açık pazarlar, kermesler, festivaller ve şenlikler gibi farklı sosyal etkinliklerin yapılabileceği yeniden programlanabilir, esnek ve geçirgen bir düzlem olarak projenin kamusal omurgası olarak kent yaşamına katılır. Proje alanının batı yönündeki araç yolu tamamı ile yayalaştırılarak meydanın kullanıcılar tarafından daha yoğun ve serbest kullanmaları sağlanmıştır. Proje alanından geçen yol ise mevcut ulaşım akslarının sağlıklı işlemesi adına korunmuş ve proje alanı bu yolun iki yanındaki işlevsel kümelere ayrılmıştır. Bu mekansal kümeler meydanın üzerindeki belirgin bir görsel iz üzerinden bütünleştirilmiştir. Tüm alanı tarayarak geçen ve kent müzesi, kaymakamlık benzeri sosyal birimlere de uğrayan birincil bisiklet yolu önerisi geliştirilmiş, buna ek olarak yeni belediye binasını, proje alanına ulaştıran ve kentsel belleğe çağrışımda bulunan bir bisiklet aksı da önerilmiştir. Bu aks aynı zamanda belediye pasajından kısa bir geçiş yaparak kente uzanmaktadır.

Meydan üzerinde tasarlanan hafif kent saçağı, altındaki ticari ve sosyal işlevleri tanımlayan ve birleştiren bir tektonik elemandır. Kırsal ve kentsel dokuya referans veren bu kent saçağı ile yarı açık mekanlar katalize edilir. Bu saçak altında bölgenin iklimsel ve sosyal özellikleri ile ilintili olarak farklı spontane ve informal aktivitelerin yer alabileceği dinamik bir kentsel mekanı oluşur. Projedeki yarı açık mekanların bütünlüğü açısından bu örtünün tektonik dili meydanın farklı alanlarında özetlenerek tekrarlanır.

Proje alanındaki binalardan eski belediye binası ölçekli kütlesi ve eski kamusal fonksiyonu de göz önüne alınarak bir “Akhisar Etkinlik Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapıya ait cephe ve strüktürel sistem tutulmuş, naif ve yapının kimliğine zarar vermeyecek müdahaleler ile iç mekanlar

çözümlenmiştir. Böylelikle yapı, belediye binasının kimliğini, kent belleğine yeniden kazandırmıştır. Bu bina içerisindeki Kent Kütüphanesi, Belediye Arşivi, Akhisar tarihi ve çevresine ait her türlü belge, fotoğraf ve görseller ile yöreye ait yerel sanat ürünlerinin sergilendiği galeriler, gerek yerel kullanıcıların gerek ziyaretçilerin kent deneyimini zenginleştirir. Eski Belediye Binası önündeki yoğun ağaç dokusu ise altında açık rekreasyon alanlarının oluşumunu sağlar. Böylelikle belediye yapısı kent belleğindeki kimliğinin üzerine eklediği fonksiyonları ile her daim yaşayan bir odak noktası haline gelmiştir. Yapı içerisinde açılan pasaj ile iki cephesi birlikte yaşayan kentsel mekanlar olarak kente eklemlenmiştir. Kütlesel hareketi ile kendini okutan belediye sergi kütlesi ise, yenilikçi bir tutum ile yapıya bir ruh kazandırmıştır.

Eski belediye yapısının arkasında bulunan niteliksiz ticari yapı kaldırılmış, yerine belediye bostanı ve rekreasyon alanları önerilmiştir. Meydanı ve parkı beslemesi amacı ile, kent örtüsü altında ticari ve sosyal işlevlerin yüklendiği bir yapı tasarlanmıştır. Bu yapının, günün her saatinde çevresine hizmet edecek bir destek noktası olacağı düşünülmüştür.

Meydanın bir diğer uzantısı ise meydandaki sinema yapısıdır. Kent sakinlerinin en eski sosyal etkileşim ve eğlence yapısı olan bu bina, orjinal fonksiyonu korunarak sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerin yapılabileceği yeni bir sanat merkezi halinde işlev vermektedir. Belediye pasajından gelen sanat aksı, sinema yapısı ile bağlanmış ve bu aks çeşitli sergileme birimleri ile desteklenmiştir.

Bu odağın diğer parçasındaki okul binası ise Kız Meslek Lisesi işlevinin devam ettirilmesinin yanı sıra akşam eğitiminin de verileceği bir Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Okul olarak tanımlanan yapı, bu sayede tüm gün boyunca hizmet verecek bir eğitim yapısı haline gelmiştir. Bir tarım ve ticaret merkezi olan Akhisar’ın sosyo-ekonomik gelişimi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması bu binanın önemli bir alt işlevidir.

Proje alanındaki ibadet merkezi olan Yeni Gülruh Camii çevresindeki niteliksiz duvarlar kaldırılarak oluşturulan yeni peyzaj dokusu ile yapı kent meydanının açık, kolay ulaşılabilen ve algılanan bir öğesi haline getirilmiştir. Bu anlamda cami korunaklı ve gizlenmiş bir ibadet yapısı olmak yerine bu kamusal düzlemde kendini belirginleştiren, günlük hayata katılan bir sosyal düğüm noktası haline getirilmiştir.

Otopark girişi, yavaşlatılmış araç yolu olarak tasarlanan 144. Caddeden alınmıştır. Yaya sirkülasyonu ise meydana ve rekreasyon alanları üzerinde, ticaret aksı ve bellek yolu ile beslenecek şekilde tasarlanmıştır.

PEYZAJ KARARLARI

Manisa/Akhisar bölgesinin ekolojik altyapısı incelendiğinde, toprak ve vejetatif örtü bilgileri göz önünde bulundurularak, tasarım analojisine ekolojik kaygılar ve sistem önerisi eklenmiştir. Kırsal peyzaj alanları ile şehirleşmenin yoğunlaştığı bölgedeki grid sistem ve dağınık kentleşme alanlarının bütüncül bir örüntü oluşturması girdisine dayanarak, örüntünün proje alanı ölçeğinde referans kabul edilmesi kararı alınmıştır. Kentsel ölçek üzerinden ulaşılabilirlik ve kentsel tasarım girdileri ile desteklenmiştir. Yaya geçitleri,kaldırım ve yeşil bant uygulamaları ile kesintisiz ulaşım hatları, yağmur suyu ızgaraları aracılığı ile raingarden / bioretention bitkisel kurgusu ile gri su hacminin geri kazandırılması gibi altyapı kararları eklenmiştir .Alandaki bitkilendirme az bakım gerektiren ve ekolojik döngüde bütüncül bir sistem oluşturan bitkilerle bir araya getirilmiştir. Yeşil altyapı başlığındaki öneriler özellikle yağmur bahçeleri ve yağmur suyu oluklarındaki suların depolanması ve bioretention alanları (kaldırımlar,otoparklar vb.) uygulamaları ile ekonomik ve sürdürülebilir kaynak sağlamaktadır. Yağmur bahçeleri bir filtre aracı kullanmadan, suyu tutmak ve sızdırmak için arazi parçalarındaki küçük çukurlardan meydana gelmektedir ve genellikle kaldırım veya çatılardan akan suyun toprak altına ve derin yapılı toprakların içine süzüldüğü iç bükey peyzaj alanlarıdır. Bu alanlar, belirli türlerde bitki kompozisyonları ile tasarlanarak, kentsel ölçekte geri dönüşüm ve biyosistem rezervlerinin temizlenmesi kaygısını gütmektedir.

Proje alanındaki bitkilendirme girdileri, iklim ve hava koşulları göz önünde bulundurularak yapılmış ve endemik bitki türleri ile Akdeniz iklimine elverişli türlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. Meydan olgusunu güçlendirecek, hizmet edecek vejetasyon analojisinin yanı sıra flora ve fauna ölçeğindeki biyolojik ve ekolojik döngü desteği ile bölgenin peyzaj dokusunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 addoffice

Etiketler

11 yorum

 • mserkan says:

  şartnamesinde 100araçlık kapalı otopark istenen proje için, 92 araç çizmek ve 101 yazmak!

 • azat-yalcin1 says:

  Bunlar detay Serkan Bey. Bugüne kadar içerik ve ismi ile en güçlü yarışmalardan biri böylelikle güme gitti. Akhisar insanını göremedim, tanıyamadım, kamusal mekan ve mekanlaşma kültürünü anlayamadım, ne tarihine ne de sosyolojik bir analizine tanık oldum… Projelerin hemen hepsi sallama, saçma, yazılar abartı, hatta komik. Bir yıldır yarışmalara girmiyorum çünkü bunları gördükçe emeğime yazık diyorum. Sonuçta emek vereceğim ve incelenmeksizin eleneceğim çünkü ”güzelleme” yapamıyorum, gözleme açamıyorum, böyle çizemiyorum, değnekli flu teyze ve amcaları bir pattern altında şey ettirmeye elim varmıyor…

 • omer-yilmaz says:

  Yakmışsınız yine herkesi Azat Bey.

 • azat-yalcin1 says:

  Ömer Bey bu yarışmanın ismi cismi belliydi. Bellek, iz, hafıza şeklinde bir konu açıldığında siz de bu yeri ”insanı” ile tanımak istemez misiniz? İnsan kim, mekanlaşma pratiği ne, ideolojinin bir ideası-teorisi-kurgusu-standardı neydi görmek istemez misiniz? Bu konulara dalarsan proje çıkmayabilir, doğrudur, zor olabilir ama sizce ”boş bir resim çizmek” yerine biraz derin bir sonuç elde edilse kötü mü olurdu?

  Mesela hiç girmedim konuya ama bu arkadaşlar yazmış da yazmış: tasarım analojisi, regular ve irregular kesişimin ortaya çıkardığı grid düzen, yağmur suyunu gri su olarak gösterip bioretention önerme…vs. Sizce bu bir ”atmasyon” değil mi?

  1-Tasarım ve analoji bir sözcük öbeği oluşturmaz. Tasarım zaten bir ANALOJİDİR. Zihnin veya eylemin yansıması olarak analojik bir anlatım biçimidir. Tasarlamak eylemi ve Yaratmak eylemi arasındaki derin fark buradan gelir. DE-Sign ile roman kökü de aynı anlamla ilişkilidir.

  2-Regular şehir ve irregular kırsalın kesişiminde REGULAR bir grid düzen ortaya çıkıyor ve sadece adına ”peyzaj” dediğimizde mi kesiştirmiş oluyoruz? Visiual arts dersine baştan giriniz.

  3-Çamaşır suyu mu buharlaştı da yağmur suyu grileşti? Gri su TANIM olarak kimyevi bozulmayı açıklar. Gri, beyaz, kırmızı, siyah gibi renk tanımları suyun bozulma sınıfını gösterir. Bioretention ALTYAPI uygulaması ile ARITMAYI, ÜSTYAPI drenaj-yağmur suyu ARINDIRMA şeklinde servis edemezsiniz.

  Haksız mıyım? Bir hata varsa düzeltirim, buyurun…

 • omer-yilmaz says:

  Bu yazdıklarınızda haklı olabilirsiniz, yarışmayı takip etmedim.

  “Projelerin hemen hepsi sallama, saçma…” bu ibare doğru olamaz herhalde siz de kabul edersiniz ki. “incelenmeksizin eleneceğim” genellemesi de doğru olamaz.

  Konuya odaklanarak, alttaki gibi yazsanız daha kolay anlaşabiliriz.

 • azat-yalcin1 says:

  Ömer Bey siz ”hayatın içinde” hiç bulundunuz mu? Bu lafı çok seviyorum…

  -Çevre mühendisliğinde uzmanlık konusu detaylar sunarak boyumu aştığım ve ağır saçmaladığım halde mimarlardan kurulu jüriden birincilik ödülü alıyorsam,

  -Yarışma raporuna mimari yolsuzluklarına yönelik ”hayvanoğlu hayvanlar” yazdığım halde oldukça değerli bir proje ürettiğim takdir ediliyorsa,

  -Mimari felsefe yarışmalarına kaynak göstermeden aleni bir şekilde ağır atmasyonlar yaparak katılıyor ve ödüller alıyorsam,

  -Hatta mesleğimi endüstri tasarımcısı gösterip ”kürt saati” şeklinde çılgın boyutta t….. bir proje ile mansiyon alıyorsam,

  -Buna karşılık ”dur bu sefer dalga geçmeyeceğim” diyerek fikir yarışmasına tam konsantre hazırlanıyor ve 400’den fazla kaynak göstererek bildiğin tez şeklinde raporla projemi destekleyip buna rağmen eleniyorsam,

  Gayet de güzel bu genellemeleri yaparım.

  Göreceğiniz üzere sallayınca hep kazanmışım. He siz yayınlamadınız, hatta ödül törenlerine davet edilmedim, üniversite hayatım boyu disiplin soruşturmaları yedim, derece alsam da bana hiç kep attırılmadı okul hayatımda, hep olaylık ve hep mahkemeliktim ama ”hayatın içinde” çok güzel yaşadım.

  Size de tavsiye ederim…

 • mserkan says:

  Azat Bey, detay yorumunuzda haklı olabilirsiniz ancak bunlar yanyana gelince projeyi amacından uzaklaştırıyor. Bellek başlığıyla açılan yarışmada;
  -tescilli sinema yapısına yapılan uyduruk ekler korunuyor,
  -kentlinin hafızanında yer edinmiş ticari alanlar yıkılıp yerine bostan yapılıyor( kent merkezinde)
  -şartnamede ve soru cevaplarda kesinlikle müdahale edilmeyecek denen okula bambaşka bir işlev öneriliyor
  -parkla ilişki kurulması beklenen projede, meydan ve park arasına bariyer konuyor
  -trafik probleminin çözülmesi beklenen projede, yollara yayı geçidi boyanıyor 🙂

  ve bütün bunlar juri tarafından kabul görüyor! şeytan detayda gizlidir.

 • azat-yalcin1 says:

  ”İnsan” göremedim eleştirimi buna dayandırmıştım.
  Şimdi ikinci perdeyi açtınız, teşekkürler:
  ”İdare, İdari Mahkemede davalık olduğu ve/ya olacağı bir konuda yarışma düzenleyebilir mi?”
  Geldik zurnanın zırt dediği yere…
  Çoğu zaman idare, eylemleri öncesi bilimsel bir gerçeklik veya herkesçe kabul edilmişlik arar.
  ”Tarafsız” sıfatı haiz bir merciye bu konuyu götürmek çok bilindik bir yöntemdir.
  Tarafsızlık?: Yarışmalar veya Üniversiteler.
  Ancak bu ”tarafsızlık” şekil verilebilir bir olgudur: kendi jürini oluştur, beslediğin akademisyene danış!
  Ve bu TARAFLI tarafsızlık şekliyle bile oynanır: resmi şartname veya sifahen yönlendirme!
  En BALLI KAYMAKLI ”tarafsız veri” elde edilince ya davaya sunulur, ya da elde ”delil” diye saklanır.
  Biri itiraz mı etti? Vur kafasına bu veriyle.
  İdare mahkemesi bilirkişiye mi yöneldi? Yapılmışı var, zahmet etmeyiniz…
  Bu ”şeytani” midir?
  Hayır, bu ”şeytana bile pabucu ters giydirir”
  Böylelikle saman altından su yürür, yarışma ”birilerine” kazandıırlır, çoğu kişi bu işten ekmek yer, İdare güzel bağlar geliştirir….falan falan

 • omer-yilmaz says:

  Okudum, bu başlığın altını daha fazla meşgul etmemek için yeni fasıl açmıyorum.

 • ibrahim-turkan says:

  Şartnamede (8.5. Mimari Tasarım (Ölçek: 1/ 200)başlığı altında;
  “Kullanılmakta olan yer altı otoparkına olası potansiyel müdahaleler kapsamında mevcut hacim içinde kalınarak, zemin altındaki boşluğun yol kotunu aşmayacak ve 100 araçlık kapalı otopark gereksinimini sağlayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.”
  Ayrıca soru cevapta;
  SORU:46 Mevcut kapalı otoparkın bulunduğu parselde kapalı hacmi bulunmayan hafif strüktürde bir yapı tasarlanabilir mi?
  CEVAP:46Yarışma şartnamesinin 8.5 maddesinde açıklanmıştır.

  Bu ifadelerden otoparkın üzerine üst örtü veya yapı yapılabilir anlamı mı çıkarmamız gerekiyordu?

 • arda-cimen says:

  Sayın Azat Bey, aralık ayından beri arkiterada sürekli saldırgan tavırlarınızın, dikkat çekerek kurucusu olduğunuz peyzaj lonca kuruluşunu tanıtmak amacınız sebebiyle var olduğunu düşünüyorum. Tarih yalan söylemez. peyzaj loncayı aralık ayında kurmuşsunuz ve aralıktan beri her gün düzenli olarak birilerine; kimi zaman yerli ama çoğu zaman da yersiz sebeplerle çatıyorsunuz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz anlayışınızı bir meslektaşınız olarak kınıyorum. Etik olmayan bir hareket olarak değerlendiriyorum.