Adana Mimarlar Derneği Kuruldu

Adana Mimarlar Derneği, Mimar Sait Özkal Yüreğir, Mimar Tan Kanmaz, Mimar Eren Tümer, Mimar Basri Gazi, Mimar Emrah Mehmet Güllüoğlu, Mimar Sabri Tunç, Mimar Ömer Örer, Mimar Sait Erhan Özbek, Mimar Cihan Can Türker tarafından Kasım 2019'da Adana'da kurulmuştur.

Mimarlık mesleğinin uygulama alanlarındaki gelişimi, başta yapı sektörü olmak üzere diğer tüm alanlardaki mesleki saygınlığının ve etkinliğinin artması ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan mimarların mesleğini rahatça icra edebilmesi, daha yaşanabilir bir çevre için hayati önem taşımaktadır.

Bu bağlamda;

Son yıllarda sürdürülen kontrolsüz inşaat politikalarının ve salt yapılaşma odaklı üretim süreçlerinin, kentlerin hızlı ve plansız büyümesine neden olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu politikaların, mimarlık mesleğinin gelişiminde ve bununla birlikte nitelikli bir çevrenin elde edilebilmesinde olumsuz bir rol oynadığı defalarca tecrübe edilmiştir.

Son dönemlerde ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik olumsuzluklar, gerek yapı sektöründe, gerekse de mimarlık mesleğinde ve dolayısıyla mesleğin üretim alanlarında hızlı ve oldukça keskin bir daralmaya neden olmuştur. Bu daralma neticesinde, mimarlar sürdürmekte oldukları saygınlık mücadelelerinin yanı sıra kimi zaman mesleki varlıklarını da koruyabilme mücadelesini vermek zorunda kalabilmektedir. Mesleki problemlerin tespitinde bir arada olabilmek ve çözüm yollarını birlikte belirleyebilmek, göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir. Bu konulardaki çözümlerin üretilebilmesi için yerel çerçevede ortak çıkar ve fikir gruplarının birlikteliğine ihtiyaç olduğu çok açıktır.

Mimarların kendi haklarına sahip çıkabilmesi ve onları koruyabilmesi bireysel anlamda elbette ki oldukça zordur. Sivil toplum örgütleri buradan hareketle aynı problemlerle yüz yüze kalan, aynı amaca yönelmiş olan çok sayıda meslektaşı bir araya getirir. Mimarlık mesleğini icra eden tüm uzmanlık gruplarının ya da uygulama konularındaki farklı görüş ve biçimlerin kendi ortak fikir ve meseleleri etrafında mutlaka ayrı ayrı örgütlenmeleri gerektiğini, ortak sorunlara ancak o sorunu yaşayan dar çevrelerce verimli çözüm önerileri geliştirilebileceğini düşünmekteyiz.

Yerelleşme ve dernekleşmenin mimarlık mesleğinin sorunlarını çözme konusunda etkin bir zemin yaratacağı, tasarım planlama ve inşaat süreçlerinin tümünün gelişimini arttıracağı, mesleki dayanışmayı geliştireceği ve mesleğin toplum gözündeki saygınlığını güçlendireceği çok açıktır.

Öte yandan, yerel örgütlerin gerek mimarlık mesleğini icra eden meslektaşlar arasında, gerekse de toplumun gözünde ve aynı zamanda mesleğin doğru ve etik çerçevede icra edilebilmesi konularında da zorlayıcı olabileceğini ve ayrıca doğal bir rekabete yol açabileceğini öngörmekteyiz.

Ancak tüm bunlardan daha önemlisi, mimarlık mesleğindeki sorunların olası çözüm yollarını aramak, kentimizdeki uygulamaları eleştirel bir zemine taşıyabilmek, içinde yaşadığımız kentle diyalog kapılarını farklı platformlarda açık tutabilmek ve temel olarak mimarlık mesleğinin toplumdaki önemini ve itibarını daha da artırabilmek hedefiyle kurmuş olduğumuz ADANA MİMARLAR DERNEĞİ nitelikli yapılaşmayı ve yaşanabilir bir çevreyi gözeten tüm meslektaşlar ile kolektif çalışmayı, birlikte inisiyatif almayı, kısacası bu uzun soluklu yolculukta dayanışma içerisinde yan yana durmayı hedeflemektedir.

ADANA MİMARLAR DERNEĞİ herhangi bir mesleki kuruma kuruluşa ya da örgüte alternatif olarak kurulmadığı gibi ortak çıkarların gerektirdiği tüm dayanışma ve iş birliği için de elinden geleni yapacaktır. Yine mesleğe gönül vermiş farklı sivil toplum kuruluşları arası rekabetin de sorunların çözümleri konusunda hızlandırıcı etkisi olacağı bir gerçektir.

Dernekleşme fikri bir zenginleşerek var olma, çoğalarak ve dayanışarak yükselme projesidir…

İletişim:

e-posta: [email protected]

instagram: @adanamimarlardernegi

twitter: @adanamimarlar

Etiketler

Bir cevap yazın