64. Hükümet Eylem Planı’nda Kentlerin Payına Ne Düşüyor?

64. Hükümet 2016 Eylem Planı yayımlandı.

10 Aralık’ta Başbakanlık tarafından yayımlanan eylem planında kent, tarih ve enerji verimliliğine dair çeşitli stratejiler kurgulandı. Planda öne çıkan kent ve çevre temelli bazı başlıklar şu şekilde:

  • Binalarda enerji tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak ve enerji verimli binalar oluşturulacaktır.
  • Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilerek projeler arası çakışmalar ve oluşabilecek ilave maliyetler önlenecektir. Bu amaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak ve idari mekanizmalar oluşturulacaktır. 
  • Kamuda hizmet binası ediniminde kullanılacak yöntem, kriter, usul ve esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır. 
  • Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilecek 
  • Daha sağlıklı çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarı, 15 metrekare olacak şekilde düzenlenecektir. 
  • Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapımızın geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarda kalite artışı sağlanacaktır. 
  • Kadim şehirlerin kimliklerinin tespiti, yaşatılması, izlenmesi ve denetlenmesi çerçevesinde sürdürülebilirlik ölçütleri bağlamında, ülkemizdeki özgün kimliğini koruyan şehirlerimiz tespit edilecek, mimari öğeleri belirlenecek, günümüz yapım teknikleri ve tipolojileri ile bütünleştirecek mimari öğeler tasarlanacak ve uygulama imar planı ile ilişkilendirilerek kadim şehirlerimiz canlandırılmak üzere pilot uygulama gerçekleştirilecektir 
  • Şehirlerde kamu arazilerinin ekonomik kalkınma, ortak sosyo-kültürel fayda temelinde daha aktif kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Eylem Planı’nın tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın