Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

Van İpekyolu Belediyesi'nin yeni binasının tasarlanması için açılan yarışmanın son başvuru tarihi 29 Ocak 2016.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma İpekyolu Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” dâhilinde serbest, ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma konusu alan, Van ili, İpekyolu ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer almakta ve tapunun 67/1parsellerinde kayıtlı bulunmaktadır. Yarışma alanı 6.646 m2 büyüklüğündedir. Yarışma yeri tinyurl.com/ipekyoluyarismasi web adresinde (yeri hakkında bilgi vermek amacıyla) gösterilmiştir.

Yarışmanın konusu, bu alanda yer alacak İpekyolu Belediye Merkezi’nin tasarlanmasıdır.

Yarışmadan temel beklenti; nitelikli bir yerel yönetim binasının elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, demokratik ve katılımcı ortak yaşam alanlarının üretilmesidir. Dolayısı ile yarışmacılardan, kentin kolektif hafızasında yer tutacak, İpekyolu’nun daha kaliteli bir yapılı çevreye kavuşmasında daha sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek çözümler beklenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışmaya katılmak isteyenler “İpekyolu Bld. Şartname Bedeli” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri idarenin iletişim bilgileri bölümünde verilen web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müellif mimarların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 4 Kasım 2015, Çarşamba
 • Soru sormak için son tarih: 26 Kasım 2015, Perşembe
 • Yanıtların ilanı: 2 Aralık 2015, Çarşamba
 • Projelerin son teslim tarihi: 1 Şubat 2016, Pazartesi
 • Postayla proje gönderimi için son tarih: 4 Şubat 2016, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı: 6 Şubat 2016, Cumartesi
 • Kolokyum ve ödül töreni: 13 Şubat 2016, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Hatip DİCLE, DTK Eş Başkanı
 • Veysel KESER, İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı
 • Ünsal KESER, Y. Mimar & Mimarlar Odası Van Şubesi Başkanı
 • Kutbettin AKMAN, İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
 • Ömer YILMAZ, Mimar& Yarışmayla Yap Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN, Dr. Mimar, (ODTÜ)
 • Derya EKİM ÖZTEPE, Y. Mimar (İTÜ)
 • Yeşim HATIRLI, Y.Mimar (ODTÜ)
 • Özcan UYGUR, Y.Mimar (ODTÜ) (Jüri Başkanı)
 • Erdal BALSAK, İnşaat Mühendisi (ODTÜ & GABB)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Fatih YAVUZ, Y.Mimar (ODTÜ)
 • Nuran EVRAN YALÇIN, Mimar (DÜ)
 • Mehmet Erhan AKKUŞ, İnşaat Mühendisi (HRÜ)

Raportörler

 • Aslı UZUNKAYA, Y.Mimar
 • Cihat ERSÖZ, Makine Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Emrullah ENGİN, Şehir Plancısı
 • Önder ESATOĞLU, İnşaat Mühendisi
 • Fadli KUTAT, Elektrik, Elektronik Mühendisi
 • Serap BAŞ, Mimar

Ödüller

 • 1. Ödül: 25.000 TL
 • 2. Ödül: 20.000 TL
 • 3. Ödül: 15.000 TL
 • 1. Mansiyon: 6.000 TL
 • 2. Mansiyon: 6.000 TL
 • 3. Mansiyon: 6.000 TL
 • 4. Mansiyon: 6.000 TL
 • 5. Mansiyon: 6.000 TL

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışma şartnamesi www.ipekyolu.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 20TL’dır. (Yirmi Türk Lirası)

Başvurular 29 Ocak 2016 günü, saat 17:00’de sona erecektir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir.

Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Verilme Biçimi

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır

 • Belediye Merkezi Yapısı: III-B
 • Açık Alan Düzenlemesi: II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Nihai proje bedelinin, idare ile birincilik ödülünü kazanan projenin müellif(ler)i arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirleneceği öngörülmektedir.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

İdarenin gerekli görmesi halinde Çevre altyapı (kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma tasarımı vb.), akustik danışmanlığı hizmetleri (PİD) ücreti takdiren belirlenerek, idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Yarışmayı Açan İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

 • Yarışmayı Açan Kurum: İpekyolu Belediyesi
 • Yarışma Raportörlüğü: İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Adres: İpekyolu Caddesi, Stadyum Karşısı, Van
 • Telefon: 0 432 444 71 60 / 217 00 81
 • E-posta: [email protected]
 • IBAN: TR28 0001 2009 3390 0007 0000 47 Halk Bankası Van Merkez Şubesi

 

Etiketler

Bir cevap yazın