Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son proje teslim tarihi 10 Ocak 2012.

1. Yarışmanın Konusu

Uşak İç Ege bölgesinde, İzmir’i Ankara ve iç bölgelere bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Uşak bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki daha küçük yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır. Uşak kentinin büyümesi ve yirmi beş yıla yakın bir süre kente hizmet vermekte olan mevcut otogarın ihtiyacı karşılayamaması, ayrıca kent içinde kalan otogarın trafiği olumsuz etkilemesi sonucu 06.12.2010 tarihinde onaylı imar planında yeni otogar alanı ayrılmıştır.

Uşak ili Ankara İzmir yolu üzeri Göğem Barajı kavşağı karşısında yaklaşık 100.000 m2‘lik alan plan değişikliği ile Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi olarak değiştirilerek düzenlenmiştir.

Mevcut Uşak otogarı kentin çevre yerleşimlerle bağlantısını sağlamakta, ancak yetersiz ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali olamamaktadır. Ayrıca şehir merkezinde kalan otogar trafiği olumsuz etkilemektedir.Bu nedenle yeni bir otogar binası yapılmasına karar verilmiştir.

2. Yarışmanın Amacı

Uşak Kentinin 40-50 yıllık geleceğine cevap verecek, sadece Uşak halkına değil, terminali uğrak yeri olarak kullanacak ülkemiz insanına yeterli hizmetin sunulduğu, kent imajını olumlu etkileyecek, çağdaş mimari çizgileri yansıtacak, kompleks içinde yer alan kullanımları bütünsel biçimde ele alacak, çevre düzenleme ve ulaşım sistemleri çözülmüş bir “Kent Odağı” yaratılması için Uşak Belediyesince Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın amacı, halen Uşak kent merkezinde hizmet veren otogarın yetersiz kalması, kent merkezinde trafik sorunları yaratması nedeni ile şehirlerarası karayolu trafiği tarafından kolayca ulaşılabilecek, günümüz koşullarının gerektirdiği tüm ihtiyaçları karşılayan yeni bir otogarın yanı sıra güzel sanatların teşvik edildiği ve birbirleriyle bütünleştiği, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir.

3. Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacıların;
• Şartname alarak adres ve varsa elektronik posta adresi bırakmış olmaları,
• Yarışmaya ekip başı tanımlanarak TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.
• 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (Danışman, Asli, Yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.

4. Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Adı: Uşak Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü

Adresi: Sarayaltı Mah. Gazi Bulvarı No: 137
Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Birimi UŞAK

İrtibat Telefon Numarası: 0276 2314723- 318/319
0532 2939064

Fax Adresi: 0276 2314153

Web Adresi: usakterminalprojesi@gmail.com

5. Yarışma Kitapçığının Elde Edilmesi

Yarışmacılar, yarışma kitapçığını Sarayaltı mah. Gazi Bulvarı No:137 Fen işleri Müdürlüğü Üst yapı biriminden elden alacaklardır ya da banka dekontunun karşılığında ödemeli kargoyla adreslerine gönderilecektir. Ziraat bankası merkez şubesi, IBAN: TR 210001000256363811695002 numaralı hesaba 50TL (elli Türk Lirası) yatırılacak, üzerinde adresleri bulunan banka dekontunu, Uşak Belediyesi Şehirler Arası Terminal Kompleksi Mimari Proje yarışması Raportörlüğünden elden teslim ya da 0276 2314153 numaralı faksa göndermek karşılığında alabilirler.

6. Jüri Üyelerinin ve Raportörlerin Kimlik Bilgileri

Danışman Jüri Üyeleri
1. Ali Erdoğan Mimar (S.Ü) Uşak Belediye Başkanı
2. Mehmet Ali Köseoğlu Hrt Müh.(İTÜ) Uşak Belediyesi
3. Mine Özdemir Mimar.(T.Ü) Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi
4. Avni Özgencil Mimar (İTÜ) Mimarlar Odası Uşak Oda Başk.
5. Tuncay Yılmaz Hrt Müh.(İ.T.Ü) Uşak Belediyesi
6. Mehmet Yılmaz İnş. Müh.(G.Ü) Uşak Belediye Başkan Yard.

Asil Jüri Üyeleri
1. Alper Ünlü Prof.Dr.Mimar (İTÜ)
2. Nergis Eraşcı Mimar (Ç.Ü) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3. Yakup Hazan Y.Mimar Rest.Uz. (ADMMA-ODTÜ)
4. Erhan Öncü Mimar,Şehir Y. Plancısı (ODTÜ)
5. Afşin Yıldırım İnşaat Müh. (S.Ü) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Yedek Jüri Üyeleri
1. Ümit Alp İnşaat Müh. (DEÜ) İMO Uşak Başkanı
2. Sait Ali Köknar Dr.Mimar (İ.T.Ü)
3. Ali Manço Mimar (İTÜ)

Raportörler
1.Mustafa Dayıoğlu İnşaat Müh. (İKÜ) Uşak Belediyesi
2.Tuba Ersoysal Mimar(ESOGÜ) Uşak Belediyesi

7. Planlama ve Tasarıma İlişkin Göz Önüne Alınması Gereken Özel Konular

a) Ulaşım ile İlgili Konular
Şehirler Arası Otobüs Terminalinin arsası Afyon-İzmir Otoyolunun güneyinde ve Uşak Çevreyolu Bağlantısının da batısında yer almaktadır. İzmir’den Afyon’a giden araçlar bu arsaya rahat bir biçimde erişebilmelerine karşın, Afyon’dan İzmir’e giden araçların erişebilirliği ancak Göğem Kavşağında ve/veya diğer özel kavşak çözümleriyle söz konusu olabilmektedir. Bu konuda T:C: Karayolları Genel Müdürlüğü ile temas edilmektedir. Bu haliyle arsaya erişebilirlik kuzey yönündeki İzmir-Afyon otoyolundan bir yönde gerçekleşebilmektedir. Diğer yöndeki erişebilirlik için yarışmacılar özel çözümler üretmelidirler.

b) Vaziyet Planına İlişkin Arazi Kullanım Kararları
Belediye mülkiyetindeki Terminal Kompleksi Alanı arsanın kuzey yönünde İzmir-Afyon Otoyolu’na bakan parselin güneyinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle arsa iki parselden oluşmakta, kuzeydeki parsel “istimlak edilecek alan” olup, şu anda şahıs arazisidir. Bu parselin güneyindeki imar planında belirlenen alan ise “Belediye mülkiyetindeki inşaat alanı” dır. Arsanın kuzey parselinin peyzaj ve rekreasyon ağırlıklı planlanmasında yarar vardır. Bu haliyle yarışmacılar kuzeydeki parseli kat ederek güneydeki “Belediye mülkiyetindeki” bölümünü “Şehirler Arası Terminal Kompleksi” olarak tasarımlayacaklardır.

8. Yarışmacılardan İstenenler

8.A.Çizimler ve Maket
Kavramsal Plan Şeması
1/5000 ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım, ulaşım, planlama ve mimari tasarım yaklaşım ve çözümlerini , terminalin kent, hava limanı ve diğer ilçelerle ilişkilerini, yarışmacıların temel yaklaşım kararlarını ortaya koyan yazılı, grafik ve çizim düzeyinde anlatımları içeren bir pafta yarışmacılardan istenmektedir.

Vaziyet Planı
Ölçek 1/500 olacaktır. Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu planda gösterecektir. En az iki siluet vaziyet planında belirtilen yerlerden çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.

Planlar-Kesitler-Görünüşler
Ölçek terminal yapısı için 1/200 olacaktır.
Yarışmacılar tüm planları teslim etmelidirler. Zemin kat planında yakın çevre ilişkileri gösterilecektir. Enine ve boyuna olmak üzere en az iki kesit ve tüm cepheler çizilecektir. Yarışma projesine ait söz konusu planın inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.

Diğer Çizimler
• Yapının sistemini ve kullanılan malzeme ve ayrıntılarını gösteren 1/50 ölçekli plan, kesit ve görünüşler verilecektir. Yapı sistem detayının yeri 1/200 kesitlerde belirtilecektir.
• Vaziyet planında kütle ilişkisini gösteren 1 adet, Gelen yolcu ve Giden yolcu bölümlerini gösteren birer adet, 2 adet ise yarışmacıya bırakılmak üzere toplam 5 adet üç boyutlu (3B) görsel verilecektir.

Maket
1/500 ölçekli plankote üzerinde belirlenen sınırlar dahilinde yarışmacılardan maket istenmektedir.

8.B.Açıklama Raporu:
Yarışmacılar konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerileri içeren mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporu, makine ve elektrik tesisat raporları ile peyzaj ve maliyete ilişkin bilgileri vereceklerdir.Raporlar A4 boyutunda kağıtlara yazılıp dosyalar halinde sunulacaktır.

8.C.Projenin Sunumu:
Sunum, A1 boyutlarında en fazla 8 adet paftadan veya eşdeğer A0 paftadan oluşacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şeması paftanın sağ alt köşesine çizilerek gösterilecek, sağ üst köşesinde ise 5 rakamlı 1×4 cm boyutlarında rumuz yer alacaktır.

8.D.Projelere Eklenecek Zarflar:
8.D.1.Kimlik Zarfı:
Proje ile aynı rumuzu taşıyacak zarfın üzerine “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı bir zarfın içine; yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, adreslerini bildirir kendi imzalarını taşıyan ekteki belge konulacaktır. Ödül almadıkları halde kimlik zarfının açılmasını isteyen yarışmacılar zarfın üzerine “AÇILABİLİR” ibaresini yazacaklardır.

8.D.2.Yazışma Zarfı:
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacaktır. Zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait bir adres ve e-posta adresi konulacaktır.

9. Ödüller

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç ödül, beş mansiyon olmak üzere toplam 8 proje ve jürinin belirleyeceği sayı kadar satın alma ödülü verilecektir.

Ödüller:
Birinci Ödül 30.000 TL
İkinci Ödül 20.000 TL
Üçüncü Ödül 15.000 TL

Mansiyonlar:
5 Adet Mansiyon 7.000 TL (7.000 TL x 5=35.000 TL)

Satınalma:
10.000 TL (sayısı jüri tarafından belirlenmek üzere)

Ödüller sonuçların gazete ilanından resmi olarak açıklanmasından sonra Uşak Belediyesince 15 gün içinde yarışmacılara oda payları kesildikten sonra net olarak ödenir.

10. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

• Yarışma kitapçığı
• 1/5000 ölçekli kent merkezi ile proje alanını gösteren nazım imar planı (EK1)
• 1/5000 ölçekli hali hazır harita(EK2)
• 1/1000 ölçekli imar planı ile karayolu ve çevre yolu güzergahının çakıştırılmış paftası(EK3)
• 1/1000 ölçekli Terminal Kompleksi yakın çevresi hali hazır haritası(EK4)
• 1/500 ölçekli proje alanı plan kotesi ve maket sınırlarını belirten pafta (EK5)(EK6)
• Proje Alan fotoğrafları ve çekilen yerlerin belirtildiği pafta
• Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüt Raporu
• Altyapı bilgileri
• Meteorolojik bilgiler

Not : Bilgi ve belgeler CD ortamında verilecektir.

11. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

Yarışma 10 Ocak 2012 tarihinde sona erecek, bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi ve Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Sarayaltı Mah. Gazi Bulvarı No: 137 Ek Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Birimi UŞAK ” adresine 10 Ocak 2012 günü saat 17.00’den sonra teslim edilmemek koşuluyla imza karşılığı elden ya da kargo ile gönderilecektir. Kargo ile projelerini gönderenler “kargo alındı makbuzu”nu 10 Ocak 2012, saat 17.00’ye kadar 0276 2314153 no’ya fakslamalıdırlar. Kargoyla gelen projelerden 12 Ocak 2012 günü, saat 17.00’den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaklardır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” başlığı konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

12. Rumuz ve Ambalaj Esasları:

Rumuz beş rakamlı 1×4 ebadında olacaktır. Her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. Çizimler ve görseller kesinlikle sert bir zemine sabitlendirilerek teslim edilmelidirler.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, (İnş. Müh. Mustafa Dayıoğlu veya Mimar Tuba Ersoysal) Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü UŞAK” ibaresi yazılacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

13. Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar en geç 23 Kasım 2011 günü saat 17.00 ye kadar yarışma raportörlüğünün usakterminalprojesi@gmail.com elektronik posta adresine ulaşacak şekilde yarışma ile ilgili sorularını jüriye yazılı olarak sorabilirler. Jüri 10 gün içinde toplanarak tüm soruları yanıtlayacaktır.

14. Jürinin Değerlendirmesi

Jüri 20 Ocak 2012 Cuma günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporuna göre Uşak Belediyesi yarışma sonucunu en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, bülten ve dergilerde ise kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara da iletilecektir.

15. Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni

Kolokyum günü 28 Ocak 2012 Cumartesi günüdür. Kolokyum ve serginin yeri daha sonra bildirilecektir.

16. Projelerin Geri Verilmesi

Ödül,mansiyon ve satınalma kazanan projeler Belediyenin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden elden geri alınabilecektir. Alınmayan projelerden Fen İşleri Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

17. Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede Belediye ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise Uşak Mahkemeleri yetkilidir.

18. Yarışmadan Çıkarma

Şartnamenin 8. maddesinde “Yarışmacılardan İstenenler” den herhangi birisinin verilmemesi ya da eser sahibini belirtir özel işaret içeren çizimler söz konusu ise bu durum tutanağa geçirilerek jüri kararıyla yarışmacı yarışmadan çıkarılır.
Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınmazsa Uşak Mahkemelerinde Hakem-Bilirkişi yoluyla çözülecektir.

19. İşin Nasıl Verileceği

Belediye, Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerini ve Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetlerini Şartname eki olarak verilen sözleşme örneği çerçevesinde birinciliği kazanan proje sahibine yaptırılacaktır.

Birinci seçilen projenin, proje ve kontrollük hizmetleri bedelleri TMMOB Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi uyarınca sözleşme yapıldığı yıldaki yapı birim maliyetine göre ve yapının ilgili yapı sınıfı IV B alınarak Uşak proje hizmet katsayısı ile hesaplanacaktır.

20. Yarışma Takvimi

Sorular için son gün: 23 Kasım 2011 Çarşamba Saat 17.00
Yanıtlar için son gün: 02 Aralık 2011 Cuma Saat 17.00
Projelerin teslimi: 10 Ocak 2012, Salı Saat 17.00
Jürinin toplanması: 20 Ocak 2012
Sonuçların ilanı: 24 Ocak 2012
Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni: 28 Ocak 2012

Etiketler

Bir yanıt yazın