Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Yarışmada proje teslim tarihi 19 Şubat 2013.

1. YARIŞMANIN ADI VE AMACI:

Yarışmanın adı ”Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca ve TMMOB Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği danışmanlığında; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı “Uşak Belediyesi Hizmet Binası” konulu proje gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

Yarışma, serbest, ulusal ve tek aşamalı mimari proje yarışmasıdır.

3. YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Uşak Belediyesi

Adresi: İsmet Paşa Cad. No:3 UŞAK

Telefon Numarası: 0276 2214000- 153/200 – 0541 293 90 64

Faks Adresi: 0276 2241039

e-Posta Adresi: [email protected]

Web adresi: www.usak.bel.tr

4.YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Belediye Hizmet Binası’nın konumlanacağı yarışma alanının sınırları hâlihazır haritada (Bkz. Ek-1) belirtilmektedir.İşlevini yitirmiş eski sanayi yapılarının bulunduğu bu alan, Uşak kentinde kentsel dönüşümün başlatıldığı bölge içerisinde yer almaktadır.Kentsel dönüşüm ile birlikte bu bölgede, kamusal yapıların, ticari, konut ve rekreasyon alanlarının yer alması düşünülmektedir.

Yarışmanın konusu verilen ihtiyaç programı doğrultusunda bu alanda Belediye Hizmet Binasının projelendirilmesidir.

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacıların;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,

Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar olacaktır.

4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

6. YARIŞMA JÜRİSİ VE ÖDÜLLERİ

6.1 -Danışman Jüri Üyeleri
Ali Erdoğan, Mimar (S.Ü) Uşak Belediye Başkanı

Tuncay Yılmaz, Hrt.Müh. (İ.T.Ü) Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı

Yüksel Doğan, Hrt. Tekn. (Dicle Ü.) Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü

Mehmet Ali Köseoğlu, Hrt.Müh. (İ.T.Ü) Uşak Belediyesi

Günseli Kaya, Mimar (Gazi Ü.) Uşak Belediyesi

6.2 – Asil Jüri Üyeleri
Deniz Dokgöz, Dr. Mimar (D.E.Ü.) Jüri Başkanı

Tolga İltir, Mimar (G.Ü.)

Avni Özgencil, Mimar (İ.T.Ü.)

Ebru Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Mimar (D.E.Ü.)

Osman Çalıkuş, İnşaat Mühendisi (İ.T.Ü.)

6.3 – Yedek Jüri Üyeleri
Özgür Güller, Y. Mimar (D.E.Ü.)

Turan Ünlü, Mimar (D.E.Ü.)

Naci Özdemir, İnşaat Mühendisi (Anadolu Ü.)

6.4 – Raportörler
Tuba Yıldırım, Mimar(O.G.Ü.) Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Mustafa Dayıoğlu, İnşaat Müh. (İ.K.Ü.) Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

6.5– Ödüller ve Ödeme Biçimi

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

Birinci ödül: 30.000.- TL
İkinci ödül: 20.000.- TL
Üçüncü ödül: 15.000.- TL

1. Mansiyon: 7.500.- TL
2. Mansiyon: 7.500.- TL
3. Mansiyon: 7.500.- TL
4. Mansiyon: 7.500.- TL
5. Mansiyon: 7.500.- TL

Satınalma : 6.000.- TL (Satınalma adedi jüri tarafından belirlenecektir.)

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, derece, mansiyon ve satın alma tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden yukarıda belirlenen ödüller yarışmacılara net olarak ödenecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 10.12.2012

Sorular için son gün: 26.12.2012

Cevaplar için son gün: 03.01.2013

Teslim tarihi: 19.02.2013

Jüri değerlendirme: 28.02.2013

Sonuçların İlanı: 06.03.2013

Ödül Töreni ve Kolokyum: 16.03.2013

8. YARIŞMA KITAPÇIĞININ ELDE EDILMESİ

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışma kitapçığını; İsmet Paşa Caddesi Uşak Belediyesi Ana Bina İmar Müdürlüğünden elden alacaklardır ya da banka dekontu karşılığında ödemeli kargo ile adreslerine gönderilecektir.

Şartname Alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Merkez Şubesi IBAN: TR210001000256363811695002 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta – fax (0276 224 10 39) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

9. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını ve açıklanmasını istedikleri konuları, 26.12.2012 günü saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğünün ([email protected]) adresine elektronik posta yolu ile göndereceklerdir. Cevaplar 03.01.2013 günü saat 17.00’ye kadar yarışmacılara elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca tüm soru ve cevaplar web ortamında http://www.usak.bel.tr/ ve http://www.izmimod.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

10. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

Jüri 28.02.2013 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporuna göre Uşak Belediyesi yarışma sonucunu en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, bülten ve dergilerde ise kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara da iletilecektir.

11. SONUÇLARIN İLANI

Yarışma Sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde Gazete’de ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

12. PROJENİN SERGİLENMESİ – KOLOKYUM

Sergi, kolokyum 16.03.2013 tarihinde ve AKM ‘de yapılacaktır. Yarışmaya katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler Uşak Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir.

13. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma alanına ilişkin şartname, bilgiler ve projelendirme aşamasında kullanılacak belgeler yarışmacılara verilecek yarışma CD’si içinde yer almaktadır. Yarışmacılar bilgi için http://www.usak.bel.tr/ adresinden yararlanabilirler.

Yarışma Şartnamesi

  1. 1/1000 ölçekli Uşak Kent Merkezi ve Belediye Hizmet Binası yakın çevresi halihazır haritası (EK1)
  2. 1/1000 ölçekli Uşak Kent Merkezi ve Belediye Hizmet Binası yakın çevresi İmar Planı (EK2)
  3. 1/1000 Kentsel Dönüşüm Projesi (EK3)
  4. 1/500 ölçekli proje alanı plan kotesi ve maket sınırlarını belirten pafta (EK1)
  5. Belediye Hizmet Birimleri Organizasyon Şeması (EK4)
  6. Proje Alan fotoğrafları ve çekilen yerlerin belirtildiği pafta
  7. Meteorolojik bilgiler
  8. Jeolojik Belge
  9. Not: Bilgi ve belgeler CD ortamında verilecektir.

14.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

14.A. Çizimler ve Maket
Kavramsal Plan Şeması
Yarışmacılardan kentsel tasarım, ulaşım, planlama ve mimari tasarım kararlarını açıklayan ve Belediye binasının çevresel ilişkilerini ifade eden yazılı, grafik ve çizim düzeyinde anlatımları içeren şemalar istenmektedir.

Vaziyet Planı
Ölçek 1/500 olacaktır. Tasarımcılar, alana erişimi, giriş ve çıkışları, yapılara yaklaşımı, çevre düzenleme kararlarını ve önerilerini bu planda gösterecektir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı vaziyet planı altında belirtilecektir.

Planlar-Kesitler-Görünüşler
Belediye Hizmet Binası plan, kesit ve görünüşleri 1/200 olacaktır. Yarışmacılar tüm planları teslim etmelidirler. Zemin kat planında yakın çevre ilişkileri gösterilecektir. Enine ve boyuna olmak üzere en az iki kesit ve tüm cepheler çizilecektir. Kat planlarının toplam alanı ilgili planın altında belirtilecektir.

Diğer Çizimler
Yapıyı anlatan uygun sayıda perspektifler verilecektir.

Maket
Plankote üzerinde belirlenen sınırlar dahilinde yarışmacılardan 1/500 ölçekli maket istenmektedir.

14.B. Açıklama Raporu:
Yarışmacılardan konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerileri içeren mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporu (statik ve taşıyıcı sistem bilgileri verilecektir), makina mühendisliği raporu ve elektrik tesisat raporu istenmektedir. Raporlar A4 boyutunda dosyalar halinde sunulacaktır.

14.C. Projenin Sunumu:
Paftalar A0 normunda olacaktır. Katlanmadan ve rulo yapılmadan sert bir zemine yapıştırılarak teslim edilecektir. Çizim ve sunumlar maksimum 3 adet A0 pafta ile sınırlıdır, paftalar yatay ve üst üste gelecek şekilde hazırlanacaktır. Paftalar fotoblok zemin üzerine yapıştırılacaktır. Dakota ya da benzeri ağır malzemelerin üzerine tespit edilmemesi istenilmektedir.

Grafik sunum konusunda yarışmacılar serbesttir.

Teslim edilecek olan tüm A0 paftalarının A3 boyutunda birer kopyası paftalarla birlikte teslim edilecektir.

Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir.

14.D.Projelere Eklenecek Zarflar:
– Kimlik Zarfı:

Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde ”Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” İbaresi yazılmış bir zarfın içine:

a) Yarışma Şartlarını aynen kabul ettiklerini belirterek, ad ve soyadlarını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, T.M.M.O.B. Oda sicil numaralarını, adres ve telefonlarını bildirir imzalı bir belgeyi koymalıdır.

b) İlgili meslek odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda üye belgesini (2013 yılı için) koymalıdır.

c) Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

d) Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır.

e) Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

f) Ödül ve mansiyon kazanamayan yarışmacılara ait kimlik zarfları üzerinde ”Açılabilir” kaydı varsa açılır ve kimlikler jüri tutanağına işlenir.

-Yazışma Zarfı:

Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde ”Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Yazışma Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine isim belirtmeksizin yarışmacılara ait adres yazılacaktır.

15. PROJELERİN TESLİMİ, RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI:

15.1. Projelerin teslim tarihi ve yeri :
Yarışma 19.02.2013 günü saat 17.00’de sona erecek, bu süre uzatılmayacaktır.

Yarışmacılar, proje ve eklerini en geç 19.02.2013 günü saat 17.00’a kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, kargo ile adrese teslim olarak da gönderebilirler.

Proje Teslim Adresi: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü.

Kargo ile gönderilen projelerde ve maketlerde , 19.02.2013 günü saat 17.00’den önce kargoya verildiğini gösteren kargo alındı makbuzunun fax yada e-mail ile 19.02.2013 günü saat 18.00’a kadar yarışma raportörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderimde, en geç 22.02.2013 günü saat 17.00’a kadar belirlenen adrese ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek gecikme ve hasarlarda raportörlük ve idare sorumlu tutulamaz.

Fax Adresi : 0276 224 10 39

E-Posta Adresi : [email protected]

15.2. Rumuz ve Ambalaj Esasları :
Projeler ve kimlik zarfı raportörlüğe, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, tek bir ambalaj içinde teslim edilir. Yarışmaya teslim edilen tüm paftaların ve kimlik zarfının sağ üst köşesinde, 1×4 cm boyutunda, yarışmacının belirleyeceği 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır.

16. PROJELERIN GERİ ALINMASI:

Ödül mansiyon ve satın almaya layık görülen projeler ve ekleri Uşak Belediyesi’nin malıdır. Bunların dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde yarışma raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden idare sorumlu değildir

17. YARIŞMA DIŞI KALMA KOŞULLARI, İHTILAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Şartnamenin 14. maddesinde ”İstenilenler” den herhangi birisinin verilmediği projeler ile eser sahibini belirtir özel işaret içeren projeler tutanağa geçirilerek jüri kararıyla yarışmadan çıkarılır.

Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınmazsa Uşak Mahkemeleri’nde Hakem-Bilirkişi yoluyla çözülecektir.

18. İHTİYAÇ PROGRAMI:

“Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” kapsamında, yeni hizmet binası içinde yer alacak müdürlükler ve diğer mekânlar aşağıdaki tabloda, organizasyon şeması ise EK 4 ‘te verilmiştir.

Uşak Belediyesinin iç işleyişine uygun olarak Belediye yapısından bağımsız meclis toplantılarının gerçekleştirildiği bir mekan bulunmaktadır dolayısıyla yeni yapılacak yapı bu mekanın kullanım kriterlerini değiştirmeyecektir. İhtiyaç programına meclis salonu dahil edilmemiştir. İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Atölyeleri ihtiyaç programı kapsamı dışında bırakılmıştır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın