Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Kasım 2008.

Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması, İzmir Metropoliten Alanı’nın Batı Bölgesi’ni oluşturan Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası’nda, bütüncül bir yaklaşımla doğal kültürel değerleri yaşatarak korumak ve yarımadanın potansiyel değerlerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Yarışma alanı, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ilçelerini ve yakın çevresini kapsıyor.

Yarışma alanına yönelik yapılacak incelemelerde,

– Yarımadanın İzmir Metropoliten Alan ve daha geniş ölçekte etkilenme – etkileme bölgesi içindeki konumu,
– Ekolojik Özellikler,
– Ekonomik Özellikler,
– Özgün Yerleşim Dokuları ve Mimari Özellikler,
– Altyapı ve Ulaşım,
– Enerji Kaynakları,
– Kültürel ve Tarihsel Özellikler,
– Doğanın Özgün Nitelikleri,
– Coğrafi ve Yerbilimsel Özellikler,
– Tarımsal – Kırsal Yapı,
– Sosyal, Kültürel ve Toplumsal Özellikler.
– Turizm Sektörünün Durumu ve Turistik Ürün Çeşitliliği,
– Tatlı Su ve Deniz Kaynakları,
– Kıyı Alanları ve Kullanım Özellikleri,
– Mevcut İdari Yapılanma ve Kurumsal Örgütlenme

konularının göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Yarışma konusu kapsamında üretilecek fikirlerin yarışmacıların alana yönelik vizyonu, benimsedikleri amaç, hedef ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli proje/fikir önerilerinin yer aldığı, gerektiğinde pilot uygulamalar ile geleceği şimdiden yönlendirme ya da vizyonu güvenceye alma amacını içeren, müdahale ya da “zon” tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte bir çalışma olmalıdır.

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışması olarak düzenleniyor.

Katılım Koşulları
Yarışma niteliği gereği disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle, yarışmaya bireysel başvuru yapılamaz. İlgili uzmanlıklardan oluşan her ekipte en az birer kişi olmak üzere şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı ve ziraat mühendisi yer almalıdır. Ekiplerin diğer uzmanlıklarca da desteklenmesi tercih edilecektir. Ekipte yer alan katılımcıların her birinin, aşağıda belirtilen koşullara uymaları zorunludur.

1. Ekiplerin İdareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, yarışmacılardan birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışma ekibini oluşturan katılımcı ortakların her biri İdareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
2. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar,
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, ilgili meslek odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları (söz konusu katılımcıların her birinin ilgili meslek odasından o yıla ait üyelik belgesi alması zorunludur),
– Ekiplerde yer alacak meslek ve uzmanlık mensuplarının, konularında en az lisans diplomasına sahip olmaları,
– Yarışmaya katılacak ekiplerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek grupları dışında uzmanlıklardan da üyeler bulunabilir. Ancak bu isimlerin de yarışmacı olabilme koşullarını taşıdıklarına dair belgelerinin bulunması,
– Ayrıca, proje gruplarında, yukarıda belirtilen koşulları taşıyanların dışında, danışmanlar da yer alabilir. Danışman üyelerin sadece kişisel bilgilerini İdare’ye iletmeleri,
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamaları,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
– Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymaları,
– Yarışmayı açan İdare adına hareket eden teknik danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamaları,
– Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları, gerekmektedir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da eserleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
3. Yarışmacılardan yer görme belgesi istenmeyecektir.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

– Ali Rıza Gülerman (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
– Oktay Ekinci (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı)
– Tankut Ünal (İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı)
– Tolga Çilingir (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı)
– Hasan Topal (TMMOB, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı)
– Erhan Vecdi Küçükerbaş (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı)
– Kamil Okyay Sındır (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı)

Bölgeye ilişkin sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, hazırlık soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılır. Ayrıca jüri, ilgili belediye başkanlarının görüş ve önerilerine başvurabilir.

Asli Jüri Üyeleri
– Prof.Dr. Uygun Aksoy (Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fakültesi)
– Doç.Dr. Renan Funda Barbaros (Ekonomist, EÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
– Prof.Dr. Orcan Gündüz (Mimar, DEÜ, Mimarlık Fakültesi)
– Prof.Dr. Belgin Hoşsu (Su Ürünleri Uzmanı, EÜ, Su Ürünleri Fakültesi)
– Doç.Dr. Semahat Özdemir (Şehir ve Bölge Plancısı, İYTE, Mimarlık Fakültesi – Jüri Başkanı)
– Prof.Dr. Mehmet Bülent Özkan (Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fakültesi)
– Prof.Dr. Alp Timur (Ekonomist,Turizm Uzmanı, DEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yedek Jüri Üyeleri
– Doç.Dr. Mustafa Bolca (Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fakültesi)
– Doç.Dr. Şerif Hepcan (Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fakültesi)
– Yrd.Doç.Dr. Hayat Ünverdi (Şehir ve Bölge Plancısı, DEÜ, Mimarlık Fakültesi)
– Yrd.Doç.Dr. Ebru Yılmaz (Mimar, İYTE, Mimarlık Fakültesi)

Teknik Danışman
Yarışma süresince profesyonel ve teknik ekip arasındaki koordinasyonunun sağlanması ve Yarışmanın her açıdan organizasyonunun yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Fügen Selvitopu ve Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanı, Ziya Çavdar tarafından yönetilecektir.

Raportörler
– Ulviye Kurtalan (Mimar)
– Ayşegül Karakoyun Seçgin (Ziraat Mühendisi)
– Özlem Özüyamanbaş (Şehir ve Bölge Plancısı)

Raportör Yardımcıları
– Evrim Canatan (Şehir ve Bölge Plancısı)
– Saadet Koç ( Ziraat Mühendisi)
– Erol Kapu (Teknisyen)

Yarışma Takvimi
25 Temmuz 2008: Yarışma İlan Tarihi
01 Eylül 2008, 17:00: Son Soru Sorma Tarihi
10 Eylül 2008, 17:00: Yanıtlar İçin Son Tarih
18 Kasım 2008, 17:00: Projelerin Son Teslim Tarihi
24 Kasım 2008, 09:30: Jürinin Toplanacağı Tarih
05 Aralık 2008, 09:30: Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi
20 Aralık 2008, 14:00: Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni (İzmir Fuarı)
31 Aralık 2008, 17:30: Serginin Kapanış Tarihi

Yarışmacılara Verilecek Belgeler
– Yarışma alanı ve sınırları içeren bilgi paftası
– Katılım Formu
– İzmir Büyükşehir Belediyesi 2006 – 2017 Stratejik Planı (CD).
– 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Bilgi Paftaları (CD).
– 1/100000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve Plan Açıklama Raporu (CD).
– Sit Alanları Paftası (CD).
– Yarışmaya yönelik ilgili Belediye Başkanlıklarının görüşleri (CD).

Yarışmacılardan İstenen Belgeler
Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde, daktilo veya yazıcı ile “Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” (büyük harfle, “Arial” yazı karakterinde, 14 punto) ibaresi yazılmış bir zarfın içine,

1. Yarışma ekibinin tüm üyeleri tarafından
a. Yarışma Şartları’nı okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirten imzalı Belge,
b. Ad ve Soyadları,
c. Mezun oldukları okulun adı ve diploma numaraları,
d. Üyesi oldukları oda sicil numaraları,
e. İlgili meslek odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin Oda Üye Belgesi (2008 yılı için),
f. Posta adresi ve e-posta adresleri,
2. Diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlar ve danışmanlarla ilgili tanıtım belgeleri,
3. Şartname Bedeli’ne ait makbuzun (ya da dekontun) fotokopisi,
4. Ekip temsilcisini belirten yazı, konulur.

Jüri yarışma sonuçlarını ilan edinceye kadar, tüm yarışma süresince yarışmacıların kimliği gizli tutulacaktır. Yarışma sonunda, ödül kazanamasa da projesinin adı açıklanarak sergilenmesini isteyen yarışmacılar kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına büyük harf ile yazı tipi “Arial” – kalın, yazı tipi boyutu 14 olacak şekilde “Açılabilir” sözcüğünü yazacaklardır.

Fikir Projesi Raporu
Yarışmanın temel dokümanıdır. Jüri değerlendirmesinde, öncelikle ve ağırlıklı olarak dikkate alınacaktır ve yarışmanın amacını gözeterek, geleceğe dönük önerileri içeren bir metin olması beklenmektedir.

Önerilen fikir ve projeleri, gerekçeleri, teknik detayları, dayanakları, açıklamaları, uygulanabilirlik senaryoları, fotoğrafları, grafikleri vb. dokümanları içeren bir ürün olup, aşağıda belirtilen yazım tekniğine uygun olarak hazırlanacaktır.

Raporlar A3 formatında, yatay düzenlenecek ve spiral ciltli olarak 100 sayfayı aşmayacaktır. Ekler 100 sayfa içerisine dahil edilecektir. Sayfalar tek yüz olarak kullanılacaktır. Rapor metni, Arial yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 11 puntodan küçük olmayacak şekilde, sayfa numaraları verilerek düzenlenecektir. Rapor metni yalın, anlaşılabilir, düzgün bir Türkçe ile ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Yararlanılan kaynaklar titizlikle referans verme koşullarına uygun olarak belirtilecektir. Rapor, 8 adet olarak CD/DVD ortamında ve PDF formatında teslim edilecektir. Teslim edilen sunum paftaları da aynı CD/DVD ortamında TIFF formatında yer alacaktır. Ayrıca rapor basılı olarak 2 kopya halinde sunulacaktır.

Sunum Paftaları
Raporun anlaşılabilirliğini arttıran, görsel ve grafik anlatımı güçlü bir sunum çalışmasıdır. Proje raporu ile birbirini tamamlar nitelikte önerilen fikrin özelliklerini ifade eden, 3 adet A0 boyutunda (84×118 cm) sunum paftası hazırlanacaktır.

Sunum tekniğinde, ölçek, renk kullanımı, fotoğraf, yazılı açıklama, çizim tekniği ve modelleme serbesttir. Paftalar dikey olarak kullanılacak ve sergilemeye olanak sağlayacak şekilde fotobloklanmış olacaktır. Ayrıca, 150 dpi çözünürlükte, CD/DVD ortamında TIFF formatında teslim edilecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
 100.000 YTL
İkincilik Ödülü: 50.000 YTL
Üçüncülük Ödülü: 25.000 YTL
Mansiyon (5 adet, her birine): 10.000 YTL

Teşekkür Belgesi: Ödül ve mansiyon alanlarla, sergilenmeye değer görülenlere verilecektir.

Jüri birinci seçip seçmemekte ve ödüllerin bir kısmını verip vermemekte yetkili olup, derece belirtmeksizin hangi fikir veya fikirlerin gözetilmesi gerektiğini idareye tavsiye edebilir. Yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde kazananların ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir.

Başvuru
Şartname ve eklerinin bedeli olan 50 YTL’yi İdarenin, Vakıfbank İzmir Finansmarket Şubesi’ndeki (Şube Kodu:004) 2031618 nolu hesabına, “Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması Katılım Bedeli” notuyla yatırılacak(havale ücreti ödenmeksizin) ve banka dekontu ile Başvuru Formu (http://www.izmir.bel.tr adresinden alınacak olan), iletişim bilgileri Madde 10.8’de verilen Yarışma Raportörlüğüne elden, e-posta, posta ya da fax yoluyla iletilecektir. Şartname ve ekleri, başvuru alındıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde, imza karşılığı (başvuru sahibine veya yetkilendirdiği bir kişiye) elden teslim edilecek veya karşı taraf ödemeli kargo yoluyla gönderilecektir.

Soru Sorma
Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını, Yarışma Raportörlüğü’ne veya yarimadayarismasi@izmir.bel.tr adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Sorular ve yanıtları, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde (http://www.izmir.bel.tr) yayınlanacak ve şartname almış kişilere posta ile gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

Projenin Teslim Yeri ve Şartları
Projeler en geç 18 Kasım 2008 tarihinde saat 17:00 ‘ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Yarışma Raportörlüğü, K: 5, No: 507, Cumhuriyet Bulvarı, No:1, 35250, Konak – İzmir adresine elden veya kargo yolu ile teslim edilecek ve Yarışma Raportörlüğü tarafından tutanaklara geçirilecektir. Kargodaki gecikmeler göz önüne alınmaz, belirtilen yer ve zamanda Raportörlüğe ulaşmamış projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Rumuzlar ve Ambalaj Esasları
Projelerin Raportörlüğe hasar görmeden ulaşması sağlanmalıdır. Projeler dışarıdan görünmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Raporların her sayfasının sağ üst köşesine ve tüm sunum paftalarının ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz, Sunum Paftalarında, Raporda ve Kimlik Zarfında, sağ üst köşede ‘Arial’ yazı karakterinde, kalın ve 24 punto olarak düzenlenecektir.

Sonuçların Duyurulması
Jüri çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verecektir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, bu raporun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Yarışmayı düzenleyen İdare ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, İzmir Mahkemeleri yoluyla çözülecektir.

Projelerin Geri Verilmesi
Yarışmadan sonra derece almayan proje sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen İdareden projelerini, kendileri veya yetkili kılınacak kişiler vasıtasıyla alabilirler. İdare, bu sürede alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Etiketler

Bir yanıt yazın