TMMOB Öğrenci Evi Peyzaj Tasarımı Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Projelerin teslim tarihi 30 Mart 2013.

1-Konu
İki kişilik 154 odadan oluşan TMMOB Öğrenci Evi binası 308 öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Odaların tamamında müstakil duş-wc, merkezi tv, internet, anons yayını, müzik sistemi olacak, avluya bakan odalarda balkon bulunacaktır. Binada öğrenci odalarının bulunduğu katlarda okuma ve çalışma salonları ile kat ofisleri de bulunmaktadır. Zemin ve bodrum katlarda kafeterya, mutfak, dinlenme odaları, spor salonu, idari birimler, revir, çamaşır ve ütü odası yer almaktadır. Binada ayrıca çok amaçlı salonlar ile fuaye ve yan üniteler olacaktır. Bina çevresinde açık oturma alanları, oyun alanları ve otopark mevcuttur.

TMMOB Öğrenci Evi Parseli Peyzaj Tasarımı Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, Odamız tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım. Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat. Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 7. d) maddesi” genel kriterleri baz alınarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı, peyzaj mimarlığının toplumsal boyutu ile kamusal bir hizmet olduğundan yola çıkarak, bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmanın bir diğer amacı ise, sorun çözme esaslı yenilikçi arayışları, yöntemleri, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacıyla, TMMOB Öğrenci Evi parseli projesine yönelik temel olacak fikir, kavram ve anlayışların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi ve mesleki konularda kamuoyu yaratılmasıdır.

2-Konum
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Macunköy’de bulunan imarın 43504 ada 1 parselinde yapılmakta olan ve 2 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası kattan oluşan bina toplam 11.430 m2 inşaat alanına sahip olup parsel büyüklüğü 5.500 m2, bina oturum alanı ise 2.450 m2 dir.

3-Amaç
Öğrenci Proje Yarışması’nın amacı, öncelikle TMMOB ye bağlı bir meslek odası olan peyzaj mimarlığı disiplini öğrencilerinin mimarlık disiplini ile birlikte çözüm ürettikleri parsel projelerinden bina ve parsel açık alan ilişkisini kurmak ve TMMOB’nin Öğrenci evi yapım sürecinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinin çağdaş ve geleceğe yönelik öneri peyzaj projelerinin elde edilmesinin yanı sıra teknik, estetik, rekreatif, sanatsal objelerle sunulmuş, bilimsel, çok yönlü amaçları kapsayan, bu konuda çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün tasarımlar yaratılması hedeflenmektedir.

4 – Gereksinimler
Binanın kuzey batısında yer alan ve bahçe kotundan aşağıya merdivenlerle giriş yapılan konferans salonu basamaklarının üst örtülemesi ile birlikte mimari kat planı dahilinde verilen ve 1.200 m2 büyüklüğünde olan yapısal açık alanın 1. No ile kotlanmış bölgesinde ve üst örtü ile kapatılmış 50 m2 büyüklüğünde dinlenme alanı,
1.200 m2 büyüklüğündeki açık alanda yapısal ve bitkisel tasarım,

– Yarışma alanına ve yakın çevresi ulaşımda mevcut durumun ve otopark alanlarının gerekirse yeniden yorumlanması,
– Öğrenci evi yan parsel ilişkilerinin çözümü ve mekânsal kullanım tasarımları ile ilgili örneklerin sunumu parselin konumunun ve ihtiyaçlarının yeniden yorumlanması,
– Yarışma alan sınırı içerisinde, ana girişinin, tali girişlerin ve fonksiyonlarının uygun ölçekte ele alınması, açık ve yeşil alan ilişkisi, pasif rekreasyona yönelik işlev tanımları ve önerileri,
– Yarışma alanında öğrencilerin günlük kullanımına uygun eğlence – dinlence – kültürel aktivite amaçlı fonksiyonların çevresiyle birlikte ele alınması, konumlandırılması,
– Yarışma alanı öğrenci kullanımına yönelik yaşamsal öğretilerin ve kolektif üretim ve paylaşım alanı olması, sanatın öğretilerine ve toplumsallaşmasına açık bir alan olması sebebi ile hem bina sağır cephelerinin hem de açık ve yeşil alanların tasarlanması,
– Parsel yüzey drenajının sağlanabileceği sistem çözümleri

B-YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışmacıların;
-Yarışmaya başvurdukları tarihte peyzaj mimarlığı lisans programında öğrenci olmaları,
-Ekip olarak katılımda, ekip içinde mimarlık ve heykeltıraş bölümü öğrencileri olabilir, ancak ekip başının Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması,
– Şartname almaları, adres, telefon ve e-mail bırakmış olmaları gerekmektedir.
– Yarışma şartnamesinde VII. Maddesinde yarışmacılardan istenenlerin tam teslim edilmesi şarttır.
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
– Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
– Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılanlar idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini “ekip temsilcisi” olarak belirteceklerdir.

C-YARIŞMANIN TÜRÜ ve BİÇİMİ
TMMOB Öğrenci Evi projelerinin elde edilmesi işi TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından hazırlanan, “Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

D-JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
1-Asil Jüri Üyeleri
Kemal ÖZGÜR; Peyzaj Mimarı
Oktan NALBANTOĞLU, Dr., TMMOB Yönetim Kurulu(yedek)Üyesi
Alper KANGAL, Mimar
Kumru ARAPKİRLOĞLU, Şehir Plancısı, Doç.Dr. Bilkent Ün. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü
Redife KOLÇAK, Peyzaj Mimarlar Odası Genel Sekreteri

2-Yedek Jüri Üyeleri
Bora BAYRAKÇI, Peyzaj Mimarı, Mimar
Sinem ÖZDEDE, Düzce Üniversitesi

3-Raportörler
Çiğdem CAMKIRAN, Peyzaj Mimarlar Odası
Ergin ÜNVER, Peyzaj Mimarı

E-ÖDÜLLER
1. ÖDÜL, 16GB Tablet PC
2. ÖDÜL, Mini 16GB Tablet PC
3. ÖDÜL, 8GB Tablet PC
Tüm yarışmalara katılım belgesi verilecektir.

Ödüllerin Verilmesi
Ödül ve mansiyon kazanan yarışmanların ödülleri, kollogyumda ve ödül töreni sırasında verilecektir.

F- YARIŞMANLARA VERİLECEK BELGELER
1 – Yazılı Belgeler, Yarışma alanı genel bilgileri de içeren Yarışma Şartnamesi
2 – Çizili Belgeler, Yarışma alanı ve çevresini gösterir 1/200 vaziyet planı ve 1/100 bina kat planları, (sayısal formatta)
Yeri 1/1000 planda işaretli, alana dair fotoğraflar (sayısal formatta).. ve google eart görüntüsü üzerinden işaretli parsel,
Yeri 1/3000 planda işaretli, alan parsel ve diğer parsellerle ve ulaşım ilişkisi (sayısal formatta)..ve google eart görüntüsü üzerinden işaretli

G- YARIŞMANLARDAN İSTENENLER
1- 1/200 Ölçekli Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Projesi
Bu ölçekte yarışmanlar, yarışma alan sınırını kapsayan tasarımları ile yakın çevre ilişkilerini, ulaşım ilişkileri ve önerilerini, bitkisel tasarım yaklaşımlarını, üst ölçek planlama kararlarını ve tasarımlarını, bu ölçeğin gerektirdiği şekilde gösterecekler ve yarışma alanıyla ilgili şema, konsept ve uygun gördükleri senaryolar ile yazılı açıklamaları bu paftada vereceklerdir. Ayrıca rapor istenmemektedir. Alan sınırları içerisinde, ayrıntılı peyzaj tasarım kararlarını, yaya ve taşıt yaklaşımlarını, alan içi yaya ve taşıt dolaşım sistemlerini, var ise toplu taşın duraklarıyla olan ilişkileri, yeterli sayıda otoparkları, mevcut kotlar ve projedeki kot değişikliklerini, bitkisel tasarımı, kentsel donatı elemanlarının tip ve yerlerini, basamaklar, duvarlar gibi donatı elemanlarını, önerilen mimari ve sanatsal objeleri, çevre ilişkileriyle birlikte göstereceklerdir.

2 – 1/200 Ölçekli Kesit ve Görünüşler
Ayrıca yarışma alanından enine ve boyuna kesit-görünüşler verilecektir (ölçek serbesttir). Yarışmacılar isterlerse paftalar üzerinde perspektif, maket fotoğrafı, fotokolaj vb. diğer gösterim teknikleri ve açıklayıcı sunumlar da yapabilirler. Ek sunumlar için ayrıca pafta verilmeyecektir.

3- Değişik Ölçeklerde Detaylar
Bu projede ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, yapısal-bitkisel proje tasarımlarını, mimari ve sanatsal objeleri, kotları, kent mobilyaları vb. önerilerini sunacaklardır.

Pafta boyutu dikey kullanılmak koşulu ile bir adet A0 dır. (dikey A0 a denk gelecek şekilde istenirse 2 adet yatay A1 kullanılabilir.)

Paftalar foto blok yapılacak veya sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir. Pafta boyutu A1 olarak seçildiği takdirde sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda sağ alt köşesinde paftanın asılma şemasındaki yeri belirtilecektir. Yine en az 2 adet kesit içermesi koşuluyla sunuş ve ölçek serbesttir. Projelerin tamamını içeren 1 adet cd (orijinal ebatlı 300dpi TIFF veya JPG formatta) teslim edilecektir.

H – ÇİZİM TEKNİĞİ VE SUNUŞ
Çizimlerde sunum tekniği ve renk serbesttir.
Beş rakamlı ve sıralı olmayan rumuzlar, projenin sağ üst köşesine 1×5 cm boyutlarındaki kutu içerisine yazılacaktır. Proje, kuzey yönü yukarı olacak şekilde hazırlanacaktır.

I- YARIŞMANLARDAN İSTENEN ve PROJELERE EKLENECEK OLANLAR DİĞER BELGELER
Kimlik Zarfı : Yarışmaya katılanlar, üzerinde “TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazısı ve sadece “Rumuz” bulunan ve içi görünmeyen cinsten kapatılan bir zarfın içerisine, (örneği CD’de verilmiştir)

1- Yarışma koşullarını kabul ettiklerini, Adını ve Soyadını, adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan, daktilo ile yazılmış belge koyacaklardır.
2- Bütün katılımcıların, bağlı bulundukları bölümlerden alacakları öğrenci olduklarına dair resmi yazı,
3-Ekip olarak katılım halinde “ekip başı” belirtilecektir.
Zarf kapatılarak proje ambalajı içerisine konulacaktır.

İ-ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” şartnamesini ve eklerini Peyzaj Mimarları Odası ve Şubelerinden ve www.peyzajmimoda.org.tr üzerinden ücretsiz temin edebilirler.

J-YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA
Aşağıda belirtilen şartlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilerek, yarışma dışı bırakılacaktır.
1) Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılma koşullarındaki maddelerde belirtilen şartlara uymayan,
2) Kimlik zarfını ve kimlik zarfı içindeki belgeleri yarışma projesi ile teslim etmeyen,
3) Eserin herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan projeler. (El yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır)

K-PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Ödül ve Mansiyon kazanan projelerin her türlü değerlendirme hakkı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ‘na ait olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kollogyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi’nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Peyzaj Mimarları Odası sorumlu olmayacaktır.

L-YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı : 25.02.2013
Sorular için son gün : 05.03.2013
Projelerin teslim tarihi : 30.03.2013
Jüri değerlendirme : 04.04.2013
Sonuçların ilanı : 06.04.2013
Kolokyum ve ödül töreni : 13.05.2013

M-TESLİM VE DİĞER KONULAR
1-Başvuru:
Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık posta adresleri ile e-mail adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesi ve eklerini alabileceklerdir. Bu dokümanlar, ödemeli olarak postayla da istenebilir.

Adres : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No. 34/8 Kızılay- Ankara
06640 Yenişehir/Ankara
Telefon :(0312) 418 15 06 – (0312) 418 62 50
Faks :(312) 419 64 27
Web : www.peyzajmimoda.org.tr
E-posta :[email protected] org.tr

2- Soru Ve Cevaplar:
Yarışmanlar, 05.03.2013 tarihine kadar yarışma ile ilgili konularda yanıtlanmasını istedikleri konuları, yukarıda verilen TMMOB Peyzaj Mimarları Odası adresine posta, fax veya e-mail ([email protected]) yoluyla sorabileceklerdir. Bu soruların yanıtları, 08.03.2013 tarihine kadar yarışmanların adreslerine e-mail ile gönderilecektir.

Ayrıca www.peyzajmimoda.org.tr web adresinde yayınlanacaktır.

3-Yer Görme:
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezine 8 Mart 2013 Cuma Günü mesai bitimine kadar yapılacak başvurular doğrultusunda, 9 Mart 2013 Cumartesi Günü yer görme gerçekleştirilecektir.

4-Proje Teslimi:
Yarışma süresi 30/04/2013 günü saat 18.00’de sona erecektir. Projeler bu süre sonunda tek ambalaj halinde ve katlanmadan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi’nin “KONUR 2 SOKAK NO. 34/8 06640 Yenişehir/Ankara” adresine elden teslim edilecek ya da posta veya kargo ile gönderilecektir. Proje kabulünde; posta veya kargo ile gönderimlerde gönderme tarihi ve saati esas alınacak olmakla birlikte, projelerin teslim gününde postaya / kargoya verilmiş olmaları ve en geç, 03/ 05 /2013 günü saat 18:00 de adrese ulaşması esastır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ambalajların üzerine “Rumuz” ile “TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” başlığı yazılacak, bunun dışında başka bir yazı ya da işaret konmayacaktır.

5-Jürinin Değerlendirme Çalışması:
Jüri, 04/05/2013 günü saat 10.00’da Ankara’da toplanacak ve değerlendirme çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na verecektir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 06/05/2013 tarihinde yarışma sonucunu fakültelerin ilgili bölümlerine, odalara ve tüm yarışmanlara duyuracaktır.

6-Projelerin Sergilenmesi:
Sonucun duyurulmasından sonra yarışma projeleri, Ankara’da 13 / 05 / 2013 tarihinde Ankara’da 14.05.2013-21.05.2013 tarihinde TMMOB ‘de sergilenecektir.

7-Kolokyum ve Ödül Töreni:
Projelerin sergilenmesi sırasında 13 Mayıs 2013 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası salonlarında kollogyum düzenlenecek ve ödül töreni yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın