Sürdürülebilir Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nın proje son teslim tarihi 14 Kasım 2011.

1) YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’de de insan – çevre ilişkileri açısından yaşanan gelişmeler, oluşan dinamikler, çevreye verilen önemin giderek arttığını göstermektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişen kavramlar, gerek bilimsel, gerekse toplumsal zeminlerde ağırlığını giderek daha çok hissettirmekte, özellikle kamu kuruluşlarına, meslek örgütlerine, eğitim kurumlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu bağlamda; Mimarlar Odası Bursa Şubesi de sürdürülebilir çevre oluşum sürecine meslek insanlarının katkıda bulunmasını temel hedef olarak görmekte ve geleceğin mimarlarından, 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “Mimarlar Odası”nın sürdürebilirlik ile ilgili duruşunu anlamlandıracak özgün tasarımlar elde etme amaçlı karşılama ve kayıt kabul standı yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarakgüzel sanatları teşvik etmektir.

2) YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır.

3) YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Yarışmanın konusu Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “SÜRDÜRÜLEBİLİR KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI” tasarımıdır. Söz konusu tasarımın yeri Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı içinde olup, diğer bilgiler ekte mevcuttur.

4) İHTİYAÇ PROGRAMI
Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı giriş holünde;

Karşılama ve kayıt kabul standı – toplam 24 m2

Mimarlar Odası’nın kurumsal kimliği yanında sürdürülebilirlik temasını da içeren, hızlı ve kolay imal edilebilecek, sökülebilir-takılabilir, gelecek yıllarda da Fuar ve Kongrelerde karşılama amaçlı olarak kullanılabilecek stantta aşağıdaki temel fonksiyonlar bulunmalıdır:

– Karşılama Bankosu. (dört kişilik ) – 16 m2

– Mimarlık Vakfı Standı (bir kişilik ) – 4 m2

– Kongre kitapçıkları ve çantaları için depo mekanı – 2 m2

– Kitap ve CD satış alanı – 2 m2

Kazanan proje 04 Nisan 2012 tarihinde başlayacak olan fuar alanında uygulanacağından; tasarımlar kısa sürede imal edilebilecek ve kolaylıkla monte edilecek sistemde ele alınmalıdır.

Sponsor firmalar için mekan kurgusu (giriş holü içinde müellif önerecektir)

Sergi alanı
Yaklaşık 50 adet (A0) pafta sergilenebilmelidir.(giriş holü içinde müellif önerecektir)

İşlik (25 kişilik)

Devingenliği ile, atölye kullanıcısının tasarımına göre değişime olanak veren mekan kurgusu içermelidir (giriş holü içinde müellif önerecektir).

Katılımcının öngördüğü senaryo doğrultusunda programla ilgili çeşitli esneklikler kazandırılabilir.

5) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
-Seçici Kurul üyeleri ve sponsorlar ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında lisans öğrencileri ile sınırlıdır.

-Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık öğrenimi gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

-Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının Mimarlık Bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

-Katılımcılar; Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden veya http://www.bursamimar.org.tr/ internet adresinden ücretsiz şartname alarak yarışma raportörlüğüne kayıt olacaklardır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)

-Üniversitelerin 2011 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Dönemi ve sonrasında mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

-Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları Mimarlar Odası Bursa Şubesi’neaittir. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir (Paftalar sergi amaçlı kullanılacaktır).

-Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

6) YARIŞMA TAKVİMİ
22 Eylül 2011 : Yarışmanın İlanı
30 Eylül 2011 : Soru Sorma İçin Son Tarih
07 Ekim 2011 : Yanıtların İlanı
14 Kasım 2011 : Proje Teslimi, Saat 19.00
19-20 Kasım 2011 : Jüri Değerlendirmesi
21 Kasım 2011 : Sonuçların İlanı
22 Kasım 2011 : Ödül Töreni
04 Nisan 2012 :Sergi

7) İDARE ve RAPORTÖRLÜK BİLGİLERİ
Adı: MimarlarOdası Bursa Şubesi
Adresi: Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mahallesi Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Nilüfer/ Bursa

Tel: 0.224.453 56 00
Faks: 0.224.453 56 01

(Faks’ların üzerine Yarışma Raportörlüğü’nün Dikkatine” Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI TASARIMI”uyarısı yazılmalıdır.)

e-posta: ogrenciyarismasi@bursamimar.org.tr
Web: www.bursamimar.org.tr

8) JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri
Mimar Nizamettin Kaya – Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
Mimar Gökhan Yıldız – Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesi
Mimar Can Şimşek – Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyesi

Yarışma Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Mim. Nilüfer Akıncıtürk – Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Mim. Neslihan Dostoğlu – T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof.Dr. Mim. Demet Irklı Eryıldız – T.C. Maltepe Üniversitesi
Prof.Dr. Mim. Gül Koçlar Oral – İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç.Dr.Mim. Türkan Göksal Özbalta – Ege Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Mim. Ayşen Ciravoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimar Serhat Akbay – serbest mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Yrd.Doç.Dr.Mim. Hakan Hisarlıgil – T.C. Erciyes Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Mim. Gülsu Ulukavak Harputlugil – Karabük Üniversitesi

Raportör
Öğr.Gör. Mim. Çiğdem Yücel – Uludağ Üniversitesi
Mimar Nilgün Değişmen – serbest mimar
Mimar Ali Öztaş – Mimarlar Odası Bursa Şubesi

9) ÖDÜLLER
1.Ödül : 3.000.-TL.
2.Ödül : 2.000.-TL.
3.Ödül : 1.000.-TL.
Mansiyon : 3 Adet Bilgisayar

10) YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
1. Yarışma Şartnamesi
2. İhtiyaç Programı
3. 1/100 ölçekli Tüyap Sergi ve Fuar Salonu Plan, Kesiti ve Görünüşleri
4. Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar

11) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışma şartnamesi web sitesinden sağlanabilir.

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
Projelerin çiziminde kullanılacak kağıdın cinsi, çizim tekniği ve renk serbesttir. Projeyi daha iyi anlatabilmek için gerekli görülen görsel dokümanlar perspektif vs. sunulabilir. Sergileme kolaylığı bakımından 1 adet A0 boyutunda ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacaktır.

ÇİZİMLER:
Genel Yerleşim Planı – 1/200
Karşılama ve Kayıt Kabul Standı Yakın Çevresi – 1/100
Planlar, Kesitler, Görünüşler – 1/20
Sistem Kesiti – 1/5
Çeşitli görseller

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda birden çok kez uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.

CD İLE TESLİM
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt ya da doc formatında) iki kopya CD olarak teslim edilecektir.

12) KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile-yazılmış Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “KARŞILAMA – SERGİ – SUNU MEKANI 2012 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarf içine;

– Ad, Soyad

– Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)

– Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

13) RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz beş rakamlı, 1X5 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır.

Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

14) YARIŞMA TAKVİMİ
Proje yarışması ilk ilan tarihi ile başlayıp 14.11.2011 günüsaat 19:00 ‘da sona erecektir.

15) PROJELERİN TESLİM GÜNÜ YERİ VE ŞARTLARI
Proje teslim tarihi 14 Kasım 2011 Pazartesi günüdür. Projeler bu tarihte saat 19.00’e kadar elden teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda ilan edilen tarih ve saatte kargoya teslim edilmiş olma şartı aranır. (Kargo ile teslimlerde 14 Kasım 2011 Pazartesi Saat 19.00 saatine kadar kargo teslim fişi odaya fakslandığı takdirde kabul edilir.) Kargo ya da posta yolu ile teslim edilen projeler 14 Kasım 2011 Pazartesi gününe kadar teslim adresine ulaştırılmış olması gerekir. Bu tarihte teslim adresine ulaşmamış projeler teslim edilmemiş sayılırlar.

Proje gönderi adresi:
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Nilüfer/ Bursa

Tel: 0.224.453 56 00
Fax: 0.224.453 56 01

Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı:Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

Etiketler

Bir cevap yazın