Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021

Prof. Dr. Raci Bademli anısına TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021"in son proje teslim tarihi 20.09.2021, saat 18:00.

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi: Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası : 0312 417 87 70
Faks Numarası : 0312 417 90 55
E-Posta: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.spo.org.tr
Raportörler: Ayşecan Akşit, Deniz Alaydın
Yarışma Yeri: Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /Ankara

2. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof.Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenmiş olup iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Yarışma ile, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup yarışma ödüllendirme süreçleriyle desteklenmektedir.

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması ile;
• Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan, uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması,
• Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek,
• Türkiye’nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması; çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma, kentsel ulaşım (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması vb.) gibi mekânsal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

4. YARIŞMA DÖKÜMANLARININ TEMİNİ

Yarışma şartnamesi, ülke çapında TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak gönderilmekte olup yarışma şartnamesi TMMOB Şehir Plancıları Odası internet sayfası (http://www.spo.org.tr/) “Yarışmalar” bölümünden temin edilebilmektedir.

Yarışmacılara verilecek dökümanlar;
• Yarışma Şartnamesi
• Online Başvuru Formu Linki
• Başvuru Formu (EK-1)
• Yarışma Projesi Bilgileri (EK-2)

5. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

• Yarışma, plan ve proje uygulaması olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve sivil toplum örgütlerine açıktır.
• Yarışmaya başvuruda bulunanların, projelendirme ve uygulama aşamalarında rol alan ortaklardan (katılımcı kurum, kuruluş ve kişiler ile proje yöneticisi, plan ve proje müellifleri) olması gerekmektedir.
• Katılımcılar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler.

6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİ

Asli Jüri Üyeleri

• Prof. Dr. İclal Dinçer
• Prof. Dr. Sezai Göksu
• Prof. Dr. Arzu Başaran Uysal
• Uğur Bayrak
• Zeynep Eraydın
• Ömer Kıral
• Serdar Malkoç Alparslan Nizamoğlu
• Remzi Sönmez
• Bülent Uçele

Yedek Jüri Üyeleri

• Ceren İlter
• Gencay Serter

Raportörler

• Ayşecan Akşit
• Deniz Alaydın

7. YARIŞMA ÖDÜLLERİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren;
• İlk 3 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü”,
• 5 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü” verilecektir.

Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması için düzenlenecek olan Ödül Töreninin yeri ve tarihine ilişkin bilgiler, jüri çalışmasının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

8. YARIŞMA SÜRESİ VE TAKVİMİ

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.

Son soru sorma tarihi: 09.08.2021
Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih: 12.08.2021
Projelerin son teslim tarihi ve saati: 20.09.2021*/ Saat: 18:00
Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Ekim ayı içerisinde*
Yarışma sonucu ilan tarihi: Ekim ayı içerisinde*

* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

9. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

9.1. Mekansal Plan ve Projeler

• Bölgesel/Kentsel gelişim ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi;
– Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
– Nitelikli yeşil ve açık alan yaratılması,
– Toplu taşım ve yaya ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi,
– Gecekondu mahalleleri, çöküntü bölgeleri, mevcut konut alanlarının geliştirilmesi, rehabilitasyonu, dönüşümü,
– Konut, iş ve ticaret merkezleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yer aldığı nitelikli kent parçalarının geliştirilmesi,
– Kentsel riskler ve afet risk yönetimi için planlama, örgütlenme ve uygulama,
– Sorunların çözümü için konulmuş hedeflerin gerçekleşmesi,

•Katılımcı süreçlerin planlama ve uygulama aşamasına yansıtılması. Yaklaşımın özgün ve yaratıcı olması,

• Uygulamanın farklı yerlerde benzer sorunları çözmek için tekrarlanabilir olması.

9.2. Sosyal ve Ekonomik Boyutlu Plan ve Projeler

• Uygulamayı kolaylaştırıcı etkin, teknik, finansal, yönetim, işletim ve bilgi sistemlerinin oluşturulması,
• İşsizliğin azaltılması, gelir dağılımının düzeltilmesi, katma değer yaratması, güvenlik, eğitim ve sağlık sorunlarının azaltılması, yerel kalkınmanın sağlanması,
• Cinsiyet konusu da dahil her türlü ayrımcılığın, sosyal dışlanmışlığın ve yoksulluğun azaltılması, dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, hasta, sokak çocukları, ayrımcılığa uğramış kadınlar vb) sorunlarının azaltılması, kentsel ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması,
• Kentsel hizmetlere erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması,
• Planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarındaki yönetim sisteminin şeffaflığı,
• Planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarında kullanılan yönetim sisteminin başarısı,
• Planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarında aktif katılım, yerel sahiplilik modellerinin uygulanması,
• Planlama ve projelendirme sürecinin farklı yerlerde benzer sorunları çözmek için tekrarlanabilir olması.

10. TESLİM ESASLARI

Yarışmanın adı “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü – 2021” olup, bu ibarenin yarışma projelerine, proje raporlarına, tablolarına ve diğer dokümanların üzerine “RUMUZ” ile birlikte yazılması gerekmektedir.

Yarışmanın tüm dokümanları online olarak teslim alınacaktır.

Linki iletilen online formdaki bilgiler doldurulduktan sonra diğer dökümanlar [email protected] e-posta yoluyla iletilecektir.

*8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’nde sergilenmesi kararlaştırılan çalışmaların iletilecek özelliklere göre çıktı olarak da teslim edilmesi ve proje sunuşunun kongre programı içerisinde sunulması talep edilebilir.

10.1. Online Form

Aşağıda linki yer alan online formdaki bilgilerin doldurulup ön başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Online forma BURADAN ulaşabilirsiniz.

10.2. Yarışmacılardan İstenilen Belgeler

Belgelerin tümünün e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

İletilen e-posta başlığında mutlaka “RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMLAR ÖDÜLÜ-2021” yazılmalıdır.

Dosya Adı “RUMUZ_PROJE ADI” şeklinde kaydedilmelidir.

Bu dosyanın içinde bulunması gerekenler;

1. Kimlik Zarfı (EK-1)
2. Görsel Dokümanlar (Paftalar)
3. Açıklama Raporları
4. Yarışma Projesi Bilgileri (EK-2)

Ek Belgeler
Yarışma Projesi Ek Belgeler
Tanıtım Videosu

10.2.1. Kimlik Zarfı (EK-1)

Yarışmacıların, “Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış klasörün içerisine EK 1’de verilen başvuru formunu doldurmaları, imzalamaları ve dosyanın taranmış halini iletmeleri gerekmektedir.

10.2.2. Görsel Malzemeler (Plan, Proje, Fotoğraf vb.)

Yarışmacıların, “Görsel Malzemeler” ibaresi yazılmış klasörün içerisine aşağıda yer alan dökümanları iletmeleri gerekmektedir.

İki adet A0 boyutlu,
• 300 dpi çözünürlükte PDF – CMYK ve RGB formatında ayrı ayrı,
• Düşük çözünürlükte JPEG – RGB formatında (İki dosyanın toplam boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.) kaydedilip gönderilmelidir.

Üzerinde rumuz, proje adı, proje alanının konumunu açıkça belirten ve ayrıntılı plan, proje, grafik, tablo, resim, fotoğraf vb. ile desteklenmiş görsel tanıtım malzemesi iletilmesi beklenmektedir. Dosya içinde çalışmalar şu şekilde kaydedilmelidir.

RUMUZ-FORMAT-PAFTA SIRASI
Örn;
PDF Formatındakiler;
12345-CMYK-1
12345-CMYK-2
12345-RGB-1
12345-RGB-2
Jpeg Formatındakiler;
12345-1
12345-2

10.2.3. Açıklama Raporları

Yarışmacıların, “Açıklama Raporları” ibaresi yazılmış klasörün içerisine aşağıda yer alan dökümanları iletmeleri gerekmektedir.

• Açıklama Raporu
• Özet Rapor

Açıklama Raporu
En fazla 1500 kelime ile çalışmayı açıklayan önemli başlıklar, rapor halinde sunulacaktır.

• Plan / proje hazırlanmadan önceki durum, sorun tanımları (en fazla 100 kelime),
• Plan ve / veya hedefleri ve önceliklerin tanımlanması (en fazla 100 kelime),
• Plan ve / veya projenin takip ettiği stratejilerin belirlenmesi (en fazla 100 kelime),
• Kullanılan kaynaklar (en fazla 200 kelime),
• Uygulama süreci (en fazla 400 kelime),
• Uygulama ile elde edilen sonuçlar (en fazla 300 kelime),
• Planlama süreci ve / veya uygulamadan kazanılan ve benzer projelerde kullanılabilecek deneyimler (en fazla 300 kelime),

PDF formatında kaydedilip dosya içerisine, “RUMUZ-AÇIKLAMA RAPORU” olarak kaydedilip eklenecektir.

Özet Rapor
En fazla 200 kelimeden oluşan amaç ve sonuçlar konulu özet rapor hazırlanacaktır. PDF formatında kaydedilip dosya içerisine, “RUMUZ-ÖZET RAPOR” olarak kaydedilip eklenecektir.

10.2.4. Yarışma Projesi Bilgileri (EK-2)

Proje hakkında çeşitli bilgileri içeren EK 2’de yer alan form doldurularak dosyanın içerisine Yarışma Projesi Bilgileri dosyasının içerisine eklenmelidir.

Yarışma Ek Belgeler
Çalışma görsellerini ve raporunu destekleyen ek belgeler isteğe bağlı olarak bu dosyanın içerisinde iletilebilir (Arazi Kullanım Tablosu, Ekonomik sosyal veriler vb. )

Ek belge sunulması zorunlu değildir.

Tanıtım Videosu
Çalışmanın tanıtım videosu en fazla 2 dakika olarak hazırlanmalıdır.

Teknik yarışmacıya bırakılmıştır.

Tanıtım videosu iletilmesi isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.

11. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 09.08.2021 saat 18.00’e kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresine gönderebilirler. Yarışmacılar sorularının raportörler aracılığı ile Odaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri tarafından yanıtlanacak sorular, soru soran kurum ve kuruluşlara e-posta yoluyla bildirilecektir. Soruların yanıtları e-posta yoluyla yarışmacılara iletilecektir.

12. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma projelerinin değerlendirilmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar, jüri başkanı tarafından raportöre teslim edilir. Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve varsa üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının Jüri tarafından Odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir. Yarışma sonuçları Oda web sayfası aracılığı ile ilan edilecektir.

13. YARIŞMA PROJELERİNİN SERGİLENMESİ

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu programı çerçevesinde yarışmaya katılan projelerden hangilerinin sergileneceği kararı jüri üyelerine bırakılmıştır. Serginin fiziki bir mekanda gerçekleşmesi durumunda sergilenmeye hak kazanan projelerin yarışmacılara iletilecek özelliklere göre (Fotoblok çıktı vb.) teslim edilmesi yarışma sekretaryası tarafından talep edilebilir.

Sergi yeri, tarihi ve saati tüm katılımcılara duyurulacaktır. Şartname gereği proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini ve şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.

Etiketler

Bir cevap yazın